Tłumaczenia na język angielski:

  • scoliosis   
    (noun   ) []
     
    A medical condition in which a person's spine is curved from side to side, and may also be rotated. (source: Wikipedia)

Pozostałe znaczenia:

 
wygięcie kręgosłupa
 
zniekształcenie osi i podpory szkieletu
 
boczne skrzywienie kręgosłupa
 
Wada kręgosłupa
 
skrzywienie kręgosłupa
 
Skrzywienie boczne kręgosłupa
 
odchylenie kręgosłupa od pionu

Przykładowe zdania z "skolioza", pamięć tłumaczeniowa

add example
U pacjentów w okresie szybkiego wzrostu może dojść do postępu skoliozy (bocznegoProgression of scoliosis (a spine curved sideways) can occur in patients who experience rapid
Postępowanie usprawniające w przypadku skoliozy leczonej zachowawczo.Streamline proceedings in the case of scoliosis treated conservatively.
Współczesne spojrzenie na leczenie zachowawcze skolioz idiopatycznych.Contemporary outlook on conservative treatment of idiopathic scolioses
Terapeutyczne oklejanie i techniki rozciągające w wybranych dysfunkcjach kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego u dzieci i młodzieży ze skoliozą niskostopniową.Therapeutic Taping and Stretching Techniques in Selected Dysfunctions of Lumbo-Pelvic-Hip Complex in Children and Adolescents with Low-Grade Scoliosis.
Ocena skuteczności metody prof. Krystyny Dobosiewicz w leczeniu skoliozy idiopatycznej w aspekcie postawy ciała i wydolności układu oddechowego.Effectiveness of Krystyna Dobosiewicz method in idipathic scoliosis treating in aspect of body posture and efficiency of respiratory system.
Skuteczność metody WG Dobosiewicz w postępowaniu korekcyjnym u dziewcząt ze skoliozami idiopatycznymi.The efficiency of the Dobosiewicz method in corrective management of idiopathie scoliosis in girls.
Leczenie zachowawcze skolioz - wybrane metody.Conservative treatment of scoliosis - selected methods.
Rehabilitacja dzieci ze skoliozą idiopatyczną.Rehabilitation of children with idiopathic scoliosis
Objawy skoliozy powinny być kontrolowane podczas leczenia. • U pacjentów przyjmujących NutropinAq, należy monitorować poziom nietolerancji glukozySigns of scoliosis should be monitored during treatment. In patients receiving NutropinAq, evidence of glucose intolerance should be monitored
stawów, bóle nóg, złamanie kości, skolioza (boczne skrzywienie kręgosłupa), zniekształcenie i łamliwość kości, odbarwienie włosów, ciężkie reakcje uczuleniowe, senność, drgawki, nerwowość, omamy, zmniejszenie liczby białych krwinek, wrzody żołądka i jelit, objawiające się krwawieniem z przewodu pokarmowego, niekorzystne działanie na nerki objawiające się obrzękiem kończyn oraz zwiększeniem masy ciałafracture, scoliosis (deviation of the vertebral column), bone deformity and fragility, hair discoloration, severe allergic reaction, somnolence, fits, nervousness, hallucination, decrease in white blood cells, gastrointestinal ulcer manifested by bleeding in the digestive tract and effect on the kidney manifested by swelling of the extremities and weight gain
Wpływ warunków fizycznych na występowanie skoliozy wśród młodzieży na podstawie badań w Gimnazjum nr 1 w SkawinieEffect of physical conditions on occurrence of scoliosis in adolescents based on screening performed at Gymnasium no 1 in Skawina
Epidemiologia, diagnostyka i leczenie w skoliozie idiopatycznej.Epidemiology,diagnostics and treatment in idiopathic scoliosis.
Jakość życia młodzieży ze skoliozą idiopatyczną usprawnianych na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie-Placówka w Dzierżążnie.Quality of Life of Adolescents with Idiopathic Scoliosis Rehabilitated on the Pediatric Rehabilitation Ward of Specialist Hospital in Kościerzyna - a Facility in Dzierżążno.
Przepraszam, wiem że jest Pan zajęty, ale jest tu dziewczyna, ma ‧ lat i cierpi na poważną skoliozę powiązaną z zespołem VATERI know you' re very busy, but there' s a girl here with scoliosis from VATER syndrome
• U pacjentów, u których występował wcześniej nowotwór złośliwy, należy zwrócić szczególną uwagę na oznaki i symptomy nawrotu choroby. • U pacjentów, u których występowała wewnątrzczaszkowa zmiana chorobowa należy przeprowadzać częste kontrole postępu lub nawrotu owej zmiany chorobowej. • Przed rozpoczęciem leczenia należy koniecznie poinformować lekarza prowadzącego o istnieniu u pacjenta zespołu Prader-Willi’ ego. • U pacjentów w ciężkim stanie przebywających na oddziałach intensywnej terapii, lekarz powinien dokładnie rozważyć bezpieczeństwo kontynuacji leczenia somatropiną. • Jeżeli podczas leczenia pacjent zacznie utykać lub wystąpi u niego ból biodra lub kolana, natychmiast należy zasięgnąć porady lekarza. • W okresie szybkiego wzrostu skolioza może pogłębić się u każdego dzieckaIn patients with previous malignant disease, the doctor should give special attention to signs and symptoms of relapse. In patients with a history of brain lesions, the patient should be examined frequently for a progression or recurrence of the lesion. Children with Prader-Willi syndrome should not be treated with NutropinAq unless they are also suffering from growth hormone failure. In patients with acute critical illness in intensive care units, the doctor should carefully evaluate the safety of continuing somatropin treatment. If during growing a limp or hip or knee pain develops, please ask the doctor for advice. Scoliosis may progress in any child during rapid growth
Ćwiczenia asymetryczne w leczeniu skoliozy.Asymmetric exercises in the treatment of scoliosis.
Zastosowanie biofeedbacku w korekcji skolioz idiopatycznych.Biofeedback in correction of idiopathic scoliosis.
Skuteczność postępowania korekcyjnego wg metody SpineCor w skoliozach idiopatycznych.The effectivness of the correcting SpineCor method for idiopathic scoliosis.
Masaż jako forma terapii w leczeniu skolioz.Massage as a form of therapy in the treatment of scoliosis.
Nie wykazano jednak, aby leczenie somatropiną zwiększało częstość występowania lub stopień ciężkości skoliozyHowever, somatropin treatment has not been shown to increase the frequency of occurrence or the severity of scoliosis
Opisywano następujące zaburzenia kośćca: koślawość kolan, ból kończyn dolnych, przeprost w stawach, osteopenię, złamania kompresyjne i skoliozęBone disorders reported were genu valgum, leg pain and hyperextensive joints, osteopenia, compression fractures, and scoliosis
U pacjentów z zespołem Pradera-Willego często występuje boczne skrzywienie kręgosłupa (skoliozaScoliosis is common in patients with PWS
U pacjentów, u których wzrost jest gwałtowny, może dojść do złuszczenia głowy kości udowej i progresji skoliozySlipped capital femoral epiphysis and progression of scoliosis can occur in patients who experience rapid growth
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy skolioza.Znalezione w 0,201 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.