Tłumaczenia na język angielski:

  • scoliosis   
    (noun   ) []
     
    A medical condition in which a person's spine is curved from side to side, and may also be rotated. (source: Wikipedia)

Pozostałe znaczenia:

 
wygięcie kręgosłupa
 
zniekształcenie osi i podpory szkieletu
 
boczne skrzywienie kręgosłupa
 
Wada kręgosłupa
 
skrzywienie kręgosłupa
 
Skrzywienie boczne kręgosłupa
 
odchylenie kręgosłupa od pionu

Przykładowe zdania z "skolioza", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jakość życia młodzieży ze skoliozą idiopatyczną usprawnianych na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie-Placówka w Dzierżążnie.Quality of Life of Adolescents with Idiopathic Scoliosis Rehabilitated on the Pediatric Rehabilitation Ward of Specialist Hospital in Kościerzyna - a Facility in Dzierżążno.
Terapeutyczne oklejanie i techniki rozciągające w wybranych dysfunkcjach kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego u dzieci i młodzieży ze skoliozą niskostopniową.Therapeutic Taping and Stretching Techniques in Selected Dysfunctions of Lumbo-Pelvic-Hip Complex in Children and Adolescents with Low-Grade Scoliosis.
Wpływ warunków fizycznych na występowanie skoliozy wśród młodzieży na podstawie badań w Gimnazjum nr 1 w SkawinieEffect of physical conditions on occurrence of scoliosis in adolescents based on screening performed at Gymnasium no 1 in Skawina
Ćwiczenia asymetryczne w leczeniu skoliozy.Asymmetric exercises in the treatment of scoliosis.
Wpływ gimnastyki korekcyjnej w skoliozach idiopatycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.The Influence of Corrective Exercise on Idiopathic Scoliosis in Pre-School Children.
Skoliozy idiopatyczne - diagnostyka i leczenie.Idiopathic scoliosis - diagnosis and treatment.
Skuteczność metody WG Dobosiewicz w postępowaniu korekcyjnym u dziewcząt ze skoliozami idiopatycznymi.The efficiency of the Dobosiewicz method in corrective management of idiopathie scoliosis in girls.
U pacjentów w okresie szybkiego wzrostu może dojść do postępu skoliozy (bocznegoProgression of scoliosis (a spine curved sideways) can occur in patients who experience rapid
Wpływ skoliozy na kształtowanie się łuków stopy.influences scoliosis on formation foot arch.
Rehabilitacja dzieci ze skoliozą idiopatyczną.Rehabilitation of children with idiopathic scoliosis
Nie wykazano jednak, aby leczenie somatropiną zwiększało częstość występowania lub stopień ciężkości skoliozyHowever, somatropin treatment has not been shown to increase the frequency of occurrence or the severity of scoliosis
Nabyte patologie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem skolioz.The Acquired spine pathologies with particular reference to scoliosis.
Epidemiologia, diagnostyka i leczenie w skoliozie idiopatycznej.Epidemiology,diagnostics and treatment in idiopathic scoliosis.
Współczesne spojrzenie na leczenie zachowawcze skolioz idiopatycznych.Contemporary outlook on conservative treatment of idiopathic scolioses
Postępowanie usprawniające w przypadku skoliozy leczonej zachowawczo.Streamline proceedings in the case of scoliosis treated conservatively.
Rozwój morfofunkcjonalny dzieci ze skoliozą idiopatyczną.The morpho-functional development of children with idiopathic scoliosis.
• U pacjentów, u których występował wcześniej nowotwór złośliwy, należy zwrócić szczególną uwagę na oznaki i symptomy nawrotu choroby. • U pacjentów, u których występowała wewnątrzczaszkowa zmiana chorobowa należy przeprowadzać częste kontrole postępu lub nawrotu owej zmiany chorobowej. • Przed rozpoczęciem leczenia należy koniecznie poinformować lekarza prowadzącego o istnieniu u pacjenta zespołu Prader-Willi’ ego. • U pacjentów w ciężkim stanie przebywających na oddziałach intensywnej terapii, lekarz powinien dokładnie rozważyć bezpieczeństwo kontynuacji leczenia somatropiną. • Jeżeli podczas leczenia pacjent zacznie utykać lub wystąpi u niego ból biodra lub kolana, natychmiast należy zasięgnąć porady lekarza. • W okresie szybkiego wzrostu skolioza może pogłębić się u każdego dzieckaIn patients with previous malignant disease, the doctor should give special attention to signs and symptoms of relapse. In patients with a history of brain lesions, the patient should be examined frequently for a progression or recurrence of the lesion. Children with Prader-Willi syndrome should not be treated with NutropinAq unless they are also suffering from growth hormone failure. In patients with acute critical illness in intensive care units, the doctor should carefully evaluate the safety of continuing somatropin treatment. If during growing a limp or hip or knee pain develops, please ask the doctor for advice. Scoliosis may progress in any child during rapid growth
Leczenie zachowawcze w przypadku skolioz idiopatycznych.Conservative treatment of idiopathic scoliosis
Ocena skuteczności metody PNF w leczeniu skolioz.Evaluation the effectiveness of the PNF method for the treatment of scoliosis.
Zastosowanie biofeedbacku w korekcji skolioz idiopatycznych.Biofeedback in correction of idiopathic scoliosis.
stawów, bóle nóg, złamanie kości, skolioza (boczne skrzywienie kręgosłupa), zniekształcenie i łamliwość kości, odbarwienie włosów, ciężkie reakcje uczuleniowe, senność, drgawki, nerwowość, omamy, zmniejszenie liczby białych krwinek, wrzody żołądka i jelit, objawiające się krwawieniem z przewodu pokarmowego, niekorzystne działanie na nerki objawiające się obrzękiem kończyn oraz zwiększeniem masy ciałafracture, scoliosis (deviation of the vertebral column), bone deformity and fragility, hair discoloration, severe allergic reaction, somnolence, fits, nervousness, hallucination, decrease in white blood cells, gastrointestinal ulcer manifested by bleeding in the digestive tract and effect on the kidney manifested by swelling of the extremities and weight gain
U pacjentów, u których wzrost jest gwałtowny, może dojść do złuszczenia głowy kości udowej i progresji skoliozySlipped capital femoral epiphysis and progression of scoliosis can occur in patients who experience rapid growth
Postępowanie rehabilitacyjne w młodzieńczych skoliozach idiopatycznych.Rehabilitation procedures in juvenile idiopathic scolioses
Fizjoterapia w skoliozach idiopatycznych.„Physiotherapy of idiopathic scoliosis
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy skolioza.Znalezione w 0,174 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.