Tłumaczenia na język angielski:

  • skins   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "skóra zwierzęca", pamięć tłumaczeniowa

add example
Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabnikówRaw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
Wszystkie części tuszy testowanego zwierzęcia, włącznie ze skórą, powinny pozostawać pod oficjalną kontrolą aż do uzyskania negatywnego wyniku szybkiego testu, z wyjątkiem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego niszczonych bezpośrednio zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a), b) lub e) rozporządzenia (WE) nrAll parts of the body of a tested animal, including the hide, shall be retained under official control until a negative result has been obtained to the rapid test, except for animal by-products directly disposed of in accordance with Article ‧(a), (b) or (e) of Regulation (EC) No
— „ skóra i imitacje skóry , wyroby z tych materiałów , nieujęte w innych klasach ; skóry zwierzęce ; kufry i walizki ; parasole zwykł e i przeciwsłoneczne , laski ; bicze i wyroby rymarskie ” ( klasa 18 ) ;— ‘ Leather and imitations of leather , and goods made of these materials and not included in other classes ; animal skins ; trunks and travelling bags ; umbrellas , parasols and walking sticks ; whips , harness and saddlery ’ ( Class 18 ) ;
Wszystkie wyroby medyczne produkowane z tkanek zwierzęcych lub ich pochodnych uznanych za niezdolne do życia, z wyjątkiem wyrobów przeznaczonych wyłącznie do kontaktu z nieuszkodzoną skórąAll medical devices utilising animal tissue or derivatives rendered non-viable except devices intended to come into contact with intact skin only
Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabnikówArticles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
Atraktanty i repelenty nie stosowane bezpośrednio na skórę ludzką lub zwierzęcąAttractants and repellents not applied directly on human or animal skin
odmowę rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr ‧ Emilio Pucci również dla wszystkich towarów z klasy ‧: Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; kufry i torby podróżne; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze, uprzęże i wyroby rymarskie i z klasy ‧: tkaniny i wyroby włókiennicze, nie ujęte w innych klasach, nakrycia na łóżka i stoły, jedynych klas, w zakresie których OHIM zatwierdziła rejestracjęrefusal of registration of Community trade mark ‧ Emilio Pucci in respect of all the goods in Class ‧: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery and of Class ‧: Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers; the only classes in respect of which registration was allowed by OHIM
uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji w zakresie, w jakim stwierdzono w nim, że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM nie naruszyła art. ‧ ust. ‧ lit. h) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wydając swoją decyzję z dnia ‧ maja ‧ r. (sprawa R ‧/‧-‧) w zakresie dotyczącym rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów z klasy ‧ skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie oraz z klasy ‧ odzież, obuwie, nakrycia głowySet aside the decision of the Court of First Instance in so far as it held that the First Board of Appeal of OHIM had not infringed Article ‧(h) of the Community Trade Mark Regulation by adopting its decision of ‧ May ‧ (Case R ‧/‧-‧) in so far as it relates to the registration of the trade mark applied for in respect of goods in Classes ‧ Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery and ‧ Clothing, footwear, headgear
zwierzę gospodarskie: każde zwierzę trzymane, tuczone lub hodowane przez człowieka, wykorzystywane do produkcji żywności (obejmującej mięso, mleko i jaja), wełny, futer, piór, skór lub innego produktu pochodzenia zwierzęcego; gfarmed animal: any animal that is kept, fattened or bred by humans and used for the production of food (including meat, milk and eggs), wool, fur, feathers, skins or any other product of animal origin
W przypadku skór i skórek oraz otrzymanych z nich produktów przetworzonych wskazać ‧c lub ‧k, w zależności od tego, czy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego otrzymano zIn the case of hides and skins and processed products derived there from, indicate ‧c or ‧k whether the animal by-products derive from
Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi (w szczególności przetworzone białko zwierzęce, tłuszcze wytopione, karma dla zwierząt domowych, skóry i skórki, wełna) są ujęte w wykazie produktów w załączniku I do TraktatuAnimal by-products not destined for human consumption (in particular processed animal protein, rendered fats, petfood, hides and skins and wool) are included in the list of products in Annex I to the Treaty
dyplom artystyczny: W zwierzęcej skórze(fotografia); teoretyczna część dyplomu: Idea korespondencji sztuk w epoce barokuThe Arts integration in the baroque period.
Rodzaj obróbki: Dla wyprawionych skór i skórek, które a) nie spełniają wymogów rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧); lub b) nie zostały poddane pełnemu procesowi garbowania; lub c) nie są »wet blue«; lub d) nie są »skórami piklowanymi«; lub e) nie są wapnowane (traktowane wapnem i trzymane w solance o odczynie pH ‧–‧ przez co najmniej osiem godzin): wpisać rodzaj obróbki z poniższych: a) suszenie; b) solenie na sucho lub na mokro przynajmniej ‧ dni przez wysyłką; c) solenie przez siedem dni w soli morskiej z dodatkiem ‧-procentowego węglanu sodowego; lub d) konserwacja za pomocą innego procesu niż garbowanie ustalonego zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrTreatment type: For treated hides and skins, which (a) are not fulfilling the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ No L‧, ‧.‧.‧, p. ‧) or (b) have not undergone the complete process of tanning or (c) are not ‘wet blue’; or (d) are not ‘pickled pelts’ or (e) are not limed (treated with lime and in brine at a pH of ‧ to ‧ for at least eight hours): enter treatment among the following: (a) dried; (b) dry-salted or wet-salted for at least ‧ days prior to dispatch; (c) salted for seven days in sea salt with the addition of ‧ % sodium carbonate; or (d) preserved by a process other than tanning specified in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu, takie jak: sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, usuwanie skór i skórek lub określonego materiału mogącego stanowić zagrożeniehandling of animal by-products after their collection, by way of operations such as sorting, cutting, chilling, freezing, salting, removal of hides and skins or of specified risk material
W całej nomenklaturze wyrażenie skóry futerkowe inne niż skóry surowe objęte pozycją ‧, dotyczy zwierzęcych skór lub skórek, które były garbowane lub obrabiane, z włosiem lub wełnąThroughout the nomenclature, references to furskins, other than to raw furskins of heading ‧, apply to hides or skins of all animals which have been tanned or dressed with the hair or wool on
ARTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓWARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT
W celu zapewnienia większego stopnia spójności w traktowaniu substancji porównywalnych i ograniczenia zwolnienia do substancji o niższym stopniu ryzyka do załącznika V należy dodać niektóre otrzymywane ze źródeł naturalnych, niezmodyfikowane chemicznie oleje, tłuszcze i woski roślinne oraz oleje, tłuszcze i woski zwierzęce, jak również glicerynę, które nie wykazują właściwości niebezpiecznych innych niż palność i powodowanie podrażnień skóry lub oczuCertain vegetable oils, fats and waxes and animal oils, fats and waxes, as well as glycerol, that are obtained from natural sources, which are not chemically modified and which do not have any hazardous properties beyond flammability and skin or eye irritancy, should be added to Annex V in order to provide a more consistent treatment of comparable substances and to limit the exemption to substances with lower hazard properties
Odnosząc się do procesu produkcji opisanego w motywie ‧ rozporządzenia tymczasowego, wyjaśnia się niniejszym, że lico zostało usunięte ze skóry, która jest następnie garbowana wyłącznie tranem lub innym tłuszczem zwierzęcym w przypadku skóry zamszowej, a w przypadku skóry zamszowej kombinowanej – ze skóry częściowo garbowanej aldehydami lub innymi garbnikami, a następnie tranem lub innym tłuszczem zwierzęcymConcerning the production process as described in recital ‧ of the provisional Regulation, it is hereby clarified that the grain surface is removed from the skins, which are then tanned using solely fish or other animal oil in the case of chamois leather, or partially tanned with aldehydes or other tanning agents and then with fish or other animal oil in the case of combination of chamois leather
Wyroby medyczne produkowane z tkanek zwierzęcych niezdolnych do życia lub pochodnych uznanych za niezdolne do życia są wyrobami klasy ‧ zgodnie z zasadami klasyfikacji przedstawionymi w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/EWG, z wyjątkiem przypadków, gdy takie wyroby są przeznaczone wyłącznie do kontaktu z nieuszkodzoną skórąMedical devices manufactured utilising non-viable animal tissues or derivatives rendered non-viable are Class ‧ devices in accordance with the classification rules set out in Annex ‧ to Directive ‧/EEC, except where such devices are intended to come into contact with intact skin only
Wprowadzanie do obrotu skór powinno spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustalającego środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii ‧ i ‧ i przeznaczonych do celów technicznychThe placing on the market of the hides should meet the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption, and of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ laying down transitional measures in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ for certain animal by-products classified as Category ‧ and ‧ materials and intended for technical purposes
— graficzne znaki towarowe będące przedmiotem rejestracji hiszpańskich nr 1 236 024 ( dla towarów określanych jako „ artykuły odzieżowe męskie , damskie i dziecięce ; obuwie ” należących do klasy 25 ) oraz nr 1 236 025 [ dla towarów określanych jako „ artykuły gimnastyczne i sportowe ( z wyjątkiem odzieży i obuwia ) ; gry i zabawki ” należących do klasy 28 ] , zgłoszone w dniu 23 lutego 1988 r . , a także rejestracja hiszpańska nr 1 282 250 ( dla towarów określanych jako „ skóra i imitacje skór y , wyroby z tych materiałów , nieujęte w innych klasach ; skóry zwierzęce ; kufry i torby podróżne ; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne , laski ; bicze i wyroby rymarskie ” należących do klasy 18 ) , na podstawie zgłoszenia z dnia 3 listopada 1988 r . , przedstawione poniżej :— the figurative marks which are the subject of Spanish registrations Nos 1 236 024 ( in respect of the goods articles ‘ of clothing for men , women and children ; footwear ’ in Class 25 ) and 1 236 025 ( in respect of the goods gymnastic and sporting articles ‘ ( except for clothing and footwear ) ; games and toys ’ in Class 28 ) applied for on 23 February 1988 , and Spanish registration No 1 282 250 ( in respect of the goo ds leather ‘ and imitations of leather , and products made of these materials and not included in other classes ; animals skins ’ , hides ; trunks and travelling bags ; umbrellas , parasols and walking sticks ; whips , harness and saddlery ’ in Class 18 ) , applied for on 3 November 1988 , represented below :
Jednakże wyroby medyczne zawierające tkanki pochodzenia zwierzęcego, w przypadku gdy urządzenie ma wejść w kontakt jedynie z nieuszkodzoną skórą, zostaną objęte zakresem niniejszego załącznika sektorowegoHowever, medical devices incorporating tissues of animal origin and where the device is intended to come into contact with intact skin only, will be included within the scope of this Sectoral Annex
Kwas hialuronowy (glikozaminoglikan (wielocukier) z powtarzającymi się jednostkami składającymi się z jednego aminocukru (N-acetylo-D-glukozamina) oraz kwasu D-glukuronowego obecnego w skórze, mazi stawowej oraz w pępowinie, produkowany na przykład z tkanek zwierzęcych lub poprzez fermentację bakteryjnąHyaluronic acid (glucosamineglucan (polysaccharide) with repeating unit consisting of an amino sugar (N-acetyl-D-glucosamine) and D-glucuronic acid present in the skin, synovial fluid and the umbilical cord, produced, for example, from animal tissue or by bacterial fermentation
przetworzone białko zwierzęce przeznaczone do spożycia przez ludzi oznacza skwarki, mączkę mięsną oraz mączka ze skór wieprzowych określone w art. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/EWGprocessed animal protein intended for human consumption means greaves, meatmeal and pork-rind powder referred to in Article ‧ (b) of Directive ‧/EEC
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13583 zdań frazy skóra zwierzęca.Znalezione w 5,263 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.