Tłumaczenia na język angielski:

  • skins   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "skóra zwierzęca", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wszystkie wyroby medyczne produkowane z tkanek zwierzęcych lub ich pochodnych uznanych za niezdolne do życia, z wyjątkiem wyrobów przeznaczonych wyłącznie do kontaktu z nieuszkodzoną skórąAll medical devices utilising animal tissue or derivatives rendered non-viable except devices intended to come into contact with intact skin only
czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu, takie jak: sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, usuwanie skór i skórek lub określonego materiału mogącego stanowić zagrożeniehandling of animal by-products after their collection, by way of operations such as sorting, cutting, chilling, freezing, salting, removal of hides and skins or of specified risk material
WYKAZ PRODUKTÓW WYŁĄCZONYCH Do celów zdefiniowania pola badania, następujące pozycje wyłącza się ze standardowego wykazu produktów rolnych wymienionych powyżej: ‧ ‧ Słoma i plewy zbóż, niepreparowane‧.‧ Wino z produkowanych przez siebie winogron‧ Moszcz winny ‧ Wino gatunkowe ‧ Wino stołowe ‧ Pozostałe ‧ ‧ Oliwa z produkowanych przez siebie oliwek‧ Oliwa z oliwek, surowa ‧ Oliwa z oliwek, nierafinowana ‧ ‧ Różne produkty pochodzenia zwierzęcego ‧ Żaby i ślimaki (inne niż ślimaki morskie) ‧ Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego ‧ Kokony jedwabnika ‧ Różne wydzieliny zwierzęce ‧ ‧ Skóry, skóry surowe i futra ‧ Skóry zwierząt hodowanych lub schwytanych w pułapkę (norki, bobry, piżmoszczury, lisy itp.) ‧ Skóry jagniąt i królików‧ Różne pozostałe skóry zwierzęceLIST OF PRODUCTS EXCLUDED
— „ skóra i imitacje skóry , wyroby z tych materiałów , nieujęte w innych klasach ; skóry zwierzęce ; kufry i walizki ; parasole zwykł e i przeciwsłoneczne , laski ; bicze i wyroby rymarskie ” ( klasa 18 ) ;— ‘ Leather and imitations of leather , and goods made of these materials and not included in other classes ; animal skins ; trunks and travelling bags ; umbrellas , parasols and walking sticks ; whips , harness and saddlery ’ ( Class 18 ) ;
SKÓRY I SKÓRKI SUROWE, SKÓRY WYPRAWIONE, SKÓRY FUTERKOWE I ARTYKUŁY Z NICH; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓWRAW HIDES AND SKINS, LEATHER, FURSKINS AND ARTICLES THEREOF; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT
Odnosząc się do procesu produkcji opisanego w motywie ‧ rozporządzenia tymczasowego, wyjaśnia się niniejszym, że lico zostało usunięte ze skóry, która jest następnie garbowana wyłącznie tranem lub innym tłuszczem zwierzęcym w przypadku skóry zamszowej, a w przypadku skóry zamszowej kombinowanej – ze skóry częściowo garbowanej aldehydami lub innymi garbnikami, a następnie tranem lub innym tłuszczem zwierzęcymConcerning the production process as described in recital ‧ of the provisional Regulation, it is hereby clarified that the grain surface is removed from the skins, which are then tanned using solely fish or other animal oil in the case of chamois leather, or partially tanned with aldehydes or other tanning agents and then with fish or other animal oil in the case of combination of chamois leather
przywożenia i wywożenia z terenu gospodarstwa mięsa lub tusz, produktów mięsnych, mleka lub przetworów mlecznych, nasienia, zarodków lub komórek jajowych zwierząt gatunków wrażliwych lub paszy zwierzęcej, narzędzi, przedmiotów i innych materiałów, jak wełny, skór, skórek, szczeciny lub odpadków zwierzęcych, gnojowicy, gnoju, obornika lub czegokolwiek, z czym może przenosić się wirus pryszczycymovement from the holding of meat or carcasses, meat products, milk or milk products, semen, ova or embryos of animals of susceptible species or of animal feed, utensils, objects or other substance, such as wool, hides and skins, bristles or animal waste, slurry, manure or anything liable to transmit foot-and-mouth disease virus
Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabnikówArticles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
W celu zapewnienia większego stopnia spójności w traktowaniu substancji porównywalnych i ograniczenia zwolnienia do substancji o niższym stopniu ryzyka do załącznika V należy dodać niektóre otrzymywane ze źródeł naturalnych, niezmodyfikowane chemicznie oleje, tłuszcze i woski roślinne oraz oleje, tłuszcze i woski zwierzęce, jak również glicerynę, które nie wykazują właściwości niebezpiecznych innych niż palność i powodowanie podrażnień skóry lub oczuCertain vegetable oils, fats and waxes and animal oils, fats and waxes, as well as glycerol, that are obtained from natural sources, which are not chemically modified and which do not have any hazardous properties beyond flammability and skin or eye irritancy, should be added to Annex V in order to provide a more consistent treatment of comparable substances and to limit the exemption to substances with lower hazard properties
ARTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓWARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT
Dla przetworzonych trofeów zwierzęcych pochodzących od ptactwa i zwierząt kopytnych, czyli wyłącznie kości, rogów, kopyt, pazurów, poroża, zębów lub skór, wszystkie państwa trzecieFor treated game trophies of birds and ungulates, being solely bones, horns, hooves, claws, antlers, teeth, hides or skins, any third country
Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabnikówRaw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
Wyroby medyczne produkowane z tkanek zwierzęcych niezdolnych do życia lub pochodnych uznanych za niezdolne do życia są wyrobami klasy ‧ zgodnie z zasadami klasyfikacji przedstawionymi w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/EWG, z wyjątkiem przypadków, gdy takie wyroby są przeznaczone wyłącznie do kontaktu z nieuszkodzoną skórąMedical devices manufactured utilising non-viable animal tissues or derivatives rendered non-viable are Class ‧ devices in accordance with the classification rules set out in Annex ‧ to Directive ‧/EEC, except where such devices are intended to come into contact with intact skin only
w przypadku produkcji zwierzęcej, skóry, włosy, futro zwierzyny łownej oraz wosk i obornikin the case of animal production, hides, hair and the fur of dead game, and wax, manure and slurry
Wszystkie części tuszy testowanego zwierzęcia, włącznie ze skórą, powinny pozostawać pod oficjalną kontrolą aż do uzyskania negatywnego wyniku szybkiego testu, z wyjątkiem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego niszczonych bezpośrednio zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a), b) lub e) rozporządzenia (WE) nrAll parts of the body of a tested animal, including the hide, shall be retained under official control until a negative result has been obtained to the rapid test, except for animal by-products directly disposed of in accordance with Article ‧(a), (b) or (e) of Regulation (EC) No
— graficzne znaki towarowe będące przedmiotem rejestracji hiszpańskich nr 1 236 024 ( dla towarów określanych jako „ artykuły odzieżowe męskie , damskie i dziecięce ; obuwie ” należących do klasy 25 ) oraz nr 1 236 025 [ dla towarów określanych jako „ artykuły gimnastyczne i sportowe ( z wyjątkiem odzieży i obuwia ) ; gry i zabawki ” należących do klasy 28 ] , zgłoszone w dniu 23 lutego 1988 r . , a także rejestracja hiszpańska nr 1 282 250 ( dla towarów określanych jako „ skóra i imitacje skór y , wyroby z tych materiałów , nieujęte w innych klasach ; skóry zwierzęce ; kufry i torby podróżne ; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne , laski ; bicze i wyroby rymarskie ” należących do klasy 18 ) , na podstawie zgłoszenia z dnia 3 listopada 1988 r . , przedstawione poniżej :— the figurative marks which are the subject of Spanish registrations Nos 1 236 024 ( in respect of the goods articles ‘ of clothing for men , women and children ; footwear ’ in Class 25 ) and 1 236 025 ( in respect of the goods gymnastic and sporting articles ‘ ( except for clothing and footwear ) ; games and toys ’ in Class 28 ) applied for on 23 February 1988 , and Spanish registration No 1 282 250 ( in respect of the goo ds leather ‘ and imitations of leather , and products made of these materials and not included in other classes ; animals skins ’ , hides ; trunks and travelling bags ; umbrellas , parasols and walking sticks ; whips , harness and saddlery ’ in Class 18 ) , applied for on 3 November 1988 , represented below :
W całej nomenklaturze wyrażenie skóry futerkowe inne niż skóry surowe objęte pozycją ‧, dotyczy zwierzęcych skór lub skórek, które były garbowane lub obrabiane, z włosiem lub wełnąThroughout the nomenclature, references to furskins, other than to raw furskins of heading ‧, apply to hides or skins of all animals which have been tanned or dressed with the hair or wool on
Jednakże wyroby medyczne zawierające tkanki pochodzenia zwierzęcego, w przypadku gdy urządzenie ma wejść w kontakt jedynie z nieuszkodzoną skórą, zostaną objęte zakresem niniejszego załącznika sektorowegoHowever, medical devices incorporating tissues of animal origin and where the device is intended to come into contact with intact skin only, will be included within the scope of this Sectoral Annex
przetworzone białko zwierzęce przeznaczone do spożycia przez ludzi oznacza skwarki, mączkę mięsną oraz mączka ze skór wieprzowych określone w art. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/EWGprocessed animal protein intended for human consumption means greaves, meatmeal and pork-rind powder referred to in Article ‧ (b) of Directive ‧/EEC
W przypadku skór i skórek oraz otrzymanych z nich produktów przetworzonych wskazać ‧c lub ‧k, w zależności od tego, czy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego otrzymano zIn the case of hides and skins and processed products derived there from, indicate ‧c or ‧k whether the animal by-products derive from
Atraktanty i repelenty nie stosowane bezpośrednio na skórę ludzką lub zwierzęcąAttractants and repellents not applied directly on human or animal skin
Trzy z tych badań były krótkoterminowe, trwały dwa tygodnie i objęły łącznie ‧ pacjentów z sezonowym alergicznym nieżytem nosa (katar sienny), podczas gdy czwarte trwało cztery tygodnie i objęło ‧ pacjentów z całorocznym uczuleniem, takim jak łupież zwierzęcy (skóra i włosyThree were short-term studies lasting two weeks and involved a total of ‧ patients with seasonal allergic rhinitis (hay fever), while the fourth lasted four weeks and involved ‧ patients with perennial (non-seasonal) allergies, such as allergies to animal dander (skin and hair
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13583 zdań frazy skóra zwierzęca.Znalezione w 2,381 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.