Tłumaczenia na język angielski:

  • skins   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "skóra zwierzęca", pamięć tłumaczeniowa

add example
WYKAZ PRODUKTÓW WYŁĄCZONYCH Do celów zdefiniowania pola badania, następujące pozycje wyłącza się ze standardowego wykazu produktów rolnych wymienionych powyżej: ‧ ‧ Słoma i plewy zbóż, niepreparowane‧.‧ Wino z produkowanych przez siebie winogron‧ Moszcz winny ‧ Wino gatunkowe ‧ Wino stołowe ‧ Pozostałe ‧ ‧ Oliwa z produkowanych przez siebie oliwek‧ Oliwa z oliwek, surowa ‧ Oliwa z oliwek, nierafinowana ‧ ‧ Różne produkty pochodzenia zwierzęcego ‧ Żaby i ślimaki (inne niż ślimaki morskie) ‧ Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego ‧ Kokony jedwabnika ‧ Różne wydzieliny zwierzęce ‧ ‧ Skóry, skóry surowe i futra ‧ Skóry zwierząt hodowanych lub schwytanych w pułapkę (norki, bobry, piżmoszczury, lisy itp.) ‧ Skóry jagniąt i królików‧ Różne pozostałe skóry zwierzęceLIST OF PRODUCTS EXCLUDED
Odnosząc się do procesu produkcji opisanego w motywie ‧ rozporządzenia tymczasowego, wyjaśnia się niniejszym, że lico zostało usunięte ze skóry, która jest następnie garbowana wyłącznie tranem lub innym tłuszczem zwierzęcym w przypadku skóry zamszowej, a w przypadku skóry zamszowej kombinowanej – ze skóry częściowo garbowanej aldehydami lub innymi garbnikami, a następnie tranem lub innym tłuszczem zwierzęcymConcerning the production process as described in recital ‧ of the provisional Regulation, it is hereby clarified that the grain surface is removed from the skins, which are then tanned using solely fish or other animal oil in the case of chamois leather, or partially tanned with aldehydes or other tanning agents and then with fish or other animal oil in the case of combination of chamois leather
W przypadku skóry zamszowej jest ona wytwarzana ze skóry, z której usunięto lico, następnie garbowanej wyłącznie tranem lub innym tłuszczem zwierzęcym, a w przypadku zamszu kombinowanego – ze skóry częściowo garbowanej aldehydami lub innymi garbnikami, a następnie tranem lub innym tłuszczem zwierzęcymIt is made from skins from which the grain surface has been removed, which is then tanned using solely fish or other animal oil, in the case of chamois leather, or by partial tanning with aldehydes or other tanning agents and then with fish or other animal oils, in the case of combination chamois leather
odmowę rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr ‧ Emilio Pucci również dla wszystkich towarów z klasy ‧: Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; kufry i torby podróżne; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze, uprzęże i wyroby rymarskie i z klasy ‧: tkaniny i wyroby włókiennicze, nie ujęte w innych klasach, nakrycia na łóżka i stoły, jedynych klas, w zakresie których OHIM zatwierdziła rejestracjęrefusal of registration of Community trade mark ‧ Emilio Pucci in respect of all the goods in Class ‧: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery and of Class ‧: Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers; the only classes in respect of which registration was allowed by OHIM
uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji w zakresie, w jakim stwierdzono w nim, że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM nie naruszyła art. ‧ ust. ‧ lit. h) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wydając swoją decyzję z dnia ‧ maja ‧ r. (sprawa R ‧/‧-‧) w zakresie dotyczącym rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów z klasy ‧ skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie oraz z klasy ‧ odzież, obuwie, nakrycia głowySet aside the decision of the Court of First Instance in so far as it held that the First Board of Appeal of OHIM had not infringed Article ‧(h) of the Community Trade Mark Regulation by adopting its decision of ‧ May ‧ (Case R ‧/‧-‧) in so far as it relates to the registration of the trade mark applied for in respect of goods in Classes ‧ Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery and ‧ Clothing, footwear, headgear
Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabnikówRaw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
SKÓRY I SKÓRKI SUROWE, SKÓRY WYPRAWIONE, SKÓRY FUTERKOWE I ARTYKUŁY Z NICH; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓWRAW HIDES AND SKINS, LEATHER, FURSKINS AND ARTICLES THEREOF; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT
W całej nomenklaturze wyrażenie skóry futerkowe inne niż skóry surowe objęte pozycją ‧, dotyczy zwierzęcych skór lub skórek, które były garbowane lub obrabiane, z włosiem lub wełnąThroughout the nomenclature, references to furskins, other than to raw furskins of heading ‧, apply to hides or skins of all animals which have been tanned or dressed with the hair or wool on
skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i torby podróżne, torby uniwersalne i sportowe, sakwy, futerały podróżne, plecaki, plecaki turystyczne, saszetki na pasek, torby ze stelażem, plecaki, torby narciarskie, torby na książki, torby na ramię, worki marynarskie, torby rowerowe, torebki, torby na ubrania, worki na ubrania, walizki, walizki na kółkach, aktówki, portmonetki, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, etui na wizytówki, portfele, uchwyty na banknoty, paski, wkładki i pasy oraz wszelkie towary związane z wymienionymi wyżej, o ile należą do klasyleather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; all purpose bags and sporting bags, softluggage, luggage cases, backpacks, day packs, fanny packs, frame packs, knapsacks, ski packs, book bags, tote bags, duffle bags, bicycle bags, handbags, garment bags, clothing bags, suitcases, pullman cases, briefcases, wallets, umbrellas and parasols, business card cases and holders, billfolds and money clips, straps, pads and belts and all related goods to the before mentioned as far as included in class ‧; and
Aby uchronić konsumentów przed niezamierzonym zakupem wyrobów wykonanych z materiałów pochodzenia zwierzęcego (futro i skóra), poparłam przedmiotowe sprawozdanie, które zawiera wymóg obowiązkowego etykietowania poprzez umieszczanie sformułowania "części nietekstylne pochodzenia zwierzęcego”.In order to prevent consumers from inadvertently purchasing products made from animal-derived materials (fur and leather), I supported this report, which provides for mandatory labelling containing the phrase 'non-textile parts of animal origin'.
tusze zwierzęce, skóry i skórki, pokarm dla zwierząt domowych, kości oraz produkty kostne, przetworzone białko zwierzęce, krew i produkty krwiopochodne, smalec i wytopione tłuszcze, surowce do produkcji pasz, farmaceutyczne i techniczne zastosowanie oraz produkty otrzymane z mięsa drobiowegoanimal casings, hides and skins, pet food, bones and bone products, processed animal protein, blood and blood products, lard and rendered fats, raw materials for feedingstuffs, pharmaceutical or technical use and products obtained from poultrymeat
Wprowadzanie do obrotu skór powinno spełniać wymagania rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustalającego środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii ‧ i ‧ i przeznaczonych do celów technicznychThe placing on the market of the hides should meet the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption, and of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ laying down transitional measures in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ for certain animal by-products classified as Category ‧ and ‧ materials and intended for technical purposes
przywożenia i wywożenia z terenu gospodarstwa mięsa lub tusz, produktów mięsnych, mleka lub przetworów mlecznych, nasienia, zarodków lub komórek jajowych zwierząt gatunków wrażliwych lub paszy zwierzęcej, narzędzi, przedmiotów i innych materiałów, jak wełny, skór, skórek, szczeciny lub odpadków zwierzęcych, gnojowicy, gnoju, obornika lub czegokolwiek, z czym może przenosić się wirus pryszczycymovement from the holding of meat or carcasses, meat products, milk or milk products, semen, ova or embryos of animals of susceptible species or of animal feed, utensils, objects or other substance, such as wool, hides and skins, bristles or animal waste, slurry, manure or anything liable to transmit foot-and-mouth disease virus
Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi (w szczególności przetworzone białko zwierzęce, tłuszcze wytopione, karma dla zwierząt domowych, skóry i skórki, wełna) są ujęte w wykazie produktów w załączniku I do TraktatuAnimal by-products not destined for human consumption (in particular processed animal protein, rendered fats, petfood, hides and skins and wool) are included in the list of products in Annex I to the Treaty
Rodzaj towaru: Wpisać nieprzetworzony produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt przetworzony z poniższego wykazu: »produkty pszczelarskie«, »produkty z krwi«, »krew«, »mączka z krwi«, »karma dla zwierząt domowych w puszkach«, »pozostałości fermentacyjne«, »treść przewodu pokarmowego«, »gryzaki dla psów«, »mączka rybna«, »żelatyna«, »skwarki«, »skóry i skórki«, »hydrolizat białkowy«, »nawozy organiczne«, »karma dla zwierząt domowych«, »przetworzone białko zwierzęce«, »przetworzona karma dla zwierząt domowych«, »produkty przetworzone«, »surowa karma dla zwierząt«, »tłuszcze wytopione«Nature of commodity: Enter unprocessed animal by-product or processed product chosen among the following list: “apiculture products”, “blood products”, “blood”, “bloodmeal”, “canned petfood”, “digestion residues”, “digestive tract content”, “dogchews”, “fishmeal”, “gelatin”, “greaves”, “hides and skins”, “hydrolysed proteins”, “organic fertilizers”, “petfood”, “processed animal protein”, “processed petfood”, “processed products”, “raw petfood”, “rendered fats”
Rodzaj obróbki: Dla wyprawionych skór i skórek, które a) nie spełniają wymogów rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧); lub b) nie zostały poddane pełnemu procesowi garbowania; lub c) nie są »wet blue«; lub d) nie są »skórami piklowanymi«; lub e) nie są wapnowane (traktowane wapnem i trzymane w solance o odczynie pH ‧–‧ przez co najmniej osiem godzin): wpisać rodzaj obróbki z poniższych: a) suszenie; b) solenie na sucho lub na mokro przynajmniej ‧ dni przez wysyłką; c) solenie przez siedem dni w soli morskiej z dodatkiem ‧-procentowego węglanu sodowego; lub d) konserwacja za pomocą innego procesu niż garbowanie ustalonego zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrTreatment type: For treated hides and skins, which (a) are not fulfilling the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ No L‧, ‧.‧.‧, p. ‧) or (b) have not undergone the complete process of tanning or (c) are not ‘wet blue’; or (d) are not ‘pickled pelts’ or (e) are not limed (treated with lime and in brine at a pH of ‧ to ‧ for at least eight hours): enter treatment among the following: (a) dried; (b) dry-salted or wet-salted for at least ‧ days prior to dispatch; (c) salted for seven days in sea salt with the addition of ‧ % sodium carbonate; or (d) preserved by a process other than tanning specified in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
Zdaniem panelu w celu umożliwienia po pewnym czasie zastąpienia dodawanej jako składnik do produktów ekologicznych żelatyny produkowanej z nieekologicznej zwierzęcej skóry i kości żelatyną produkowaną z ekologicznej świńskiej skóry, należy dodać do wykazu pewną liczbę substancji pomocniczych w przetwórstwieTo be able to replace after a certain period of time gelatine made from non-organic animal skin or bones by gelatine produced from organic pig skin as an ingredient in organic products, a number of processing aids should be added to the list according to the panel
W przypadku skór i skórek oraz otrzymanych z nich produktów przetworzonych wskazać ‧c lub ‧k, w zależności od tego, czy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego otrzymano zIn the case of hides and skins and processed products derived there from, indicate ‧c or ‧k whether the animal by-products derive from
w przypadku produkcji zwierzęcej, skóry, włosy, futro zwierzyny łownej oraz wosk i obornikin the case of animal production, hides, hair and the fur of dead game, and wax, manure and slurry
zwierzę gospodarskie: każde zwierzę trzymane, tuczone lub hodowane przez człowieka, wykorzystywane do produkcji żywności (obejmującej mięso, mleko i jaja), wełny, futer, piór, skór lub innego produktu pochodzenia zwierzęcego; gfarmed animal: any animal that is kept, fattened or bred by humans and used for the production of food (including meat, milk and eggs), wool, fur, feathers, skins or any other product of animal origin
Handel surowymi lub chłodzonymi skórami i skórkami podlega tym samym warunkom zdrowotnym, które stosuje się do świeżego mięsa na podstawie dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającej przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludziTrade in fresh or chilled hides and skins is subject to the same health conditions as those applicable to fresh meat pursuant to Council Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption
całe, łamane i skruszone kości, peptony mięsne, żelatyna zwierzęca, mączka mięsna, mączka ze skóry wieprzowej, plazma krwi, krew wysuszona, wysuszona plazma krwi, białka komórkowe, ekstrakty z kości i podobne produktywhole, broken or crushed bones, meat peptones, animal gelatin, meat powder, pork-rind powder, blood plasma, dried blood, dried blood plasma, cellular proteins, bone extracts and similar products
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13328 zdań frazy skóra zwierzęca.Znalezione w 3,226 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.