Tłumaczenia na język angielski:

 • sect     
  (Noun  ) (noun   )
   
  religious movement
 • cult   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a sect
 • persuasion   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
sect
 
religijni podejrzani
 
odłam wyznaniowy jakiejś religii
 
Niewielka grupa izolująca się od ogółu
 
groźna grupa wyznaniowa
 
odłam wyznaniowy
 
grupa poza kościołem
 
niewielka grupa wyznaniowa
 
silna grupa pod wezwaniem
 
odizolowana społeczność
 
wyznaniowy odłam
 
Religijna z guru
 
Wspólnota
 
wyznawcy zapatrzeni w guru
 
zwykle niepochlebnie o odłamie wyznaniowym
 
guru na jej czele
 
najwyższa prawda
 
Grupa religijna, odłam wyznaniowy
 
Grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, mająca własną hierarchię wartości
 
grupa religijna
 
odłam wyznaniowy religii
 
Związek religijny
 
Religia nieuznawana oficjalnie
 
grupa z guru
 
ma guru
 
wąska grupa wyznawców
 
odłam religii
 
z guru na czele
 
odłam religijny
 
Grupa religijna, która wyodrębniła się z macierzystego kościoła

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

sekt
sekta religijnareligious sect
sektę

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sekta", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niniejsza notatka ma na celu przedstawienie podstawowych informacji dotyczących kilku najważniejszych aspektów wyjaśniających wpływ kryzysu gospodarczego na sekto r transportu lotniczego w UE .This briefing note intends to provide background information concerning a number of crucial aspects explaining the impact of the economic crisis on the EU air transport sector .
Destrukcyjne oddziaływanie sekt na funkcjonowanie rodziny w świetle wybranej literaturydestructive influence of sects on funcioning of family in the light of selected literature
A..., ty jesteś ten, który wypytywał o moją sektęYou' re the one who asked my religion, right?
Przykładowo , jeśli dana osoba posiada porównywalne doświadczenie zawodowe w sekto -rze publicznym innego państwa członkowskiego , doświadczenie to musi byćuwzględnione w taki sam sposób , jak doświadczenie zawodowe zdobyte w państwie przyjmującym14 .For instance , if you have acquired comparable professional experience in the public sector of another Member State , this experience must be taken into account in the same way as professional experienceacquired in the host Member State14 .
To nie sektaIt' s not a cult.It' s not a cult
Polityka państwa polskiego w sprawie sekt w okresie III Rzeczpospolitej PolskiejThe policy of the Polish state toward sects in the Third Polish Republic
Psychomanipulacje w wybranych sektach religijnych.Psychomanipulation in chosen religious sects
Mechanizmy psychomanipulacyjne w sektachThe mechanisms of the psychomanipulation in sects
Buddyjska sekta Fuke. Żebraczy zakon samurajów.The Buddhist sect Fukeshu. Samurai group of begging monks.
Buddyjskie praktyki medytacyjne w sektach tendai i soto w JaponiiBuddhist practice of mediation in tendai and soto sects in Japan
Ochrona danych osobowych w Ośrodku Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie.Study on the Protection of Personal Data in the Information Centre for New Religious Movements and Sects in Cracow.
Kilka dni za kratkami, a kazdy bogobojny bialy uswiadamia sobie, ze nasz system karny nie istnialby bez istotnego wkladu afroamerykanskiej sektyFew days on the inside, any God- fearing white man realizes the correctional system' s got a serious lean toward the African- American persuasion
To Mistrz tajnej sekty buddyjskiejHe is a Master of a secret sect of Buddhism
Po lewej, strażnicy pracujący dla twojej sektyTo the left, the Range Rover goons work for your sect, the Noelites
EACEA : Agencja Wykonawcza ds . Edukacji , Kultury i Sekt ora AudiowizualnegoEACEA : Education , Audiovisual and Culture Executive Agency
Sekty w PolsceSects in Poland
Plus, jest sekta i... łysy ksiądz, rzeź w kościelePlus, there' s the sect and... the bald priest, the slaughter in the church
To jest Chińska sekta wojskowa...... symbolizuje też rzekę AmurThat' s a Chinese military sect...... however it also symbolises the river Amur
Sekty i ich wychowawcze konsekwencje w opinii uczniów liceum ogólnokształcącegoSects and their imact on education according to secondary school students
akostné šumivé víno vinohradníckej oblasti lub sekt vinohradníckej oblastiakostné šumivé víno vinohradníckej oblasti or sekt vinohradníckej oblasti
Sekta Świadków Jehowy w odbiorze społecznym i jej trudności w adaptacjiSect of Jehovah's Witnesses in social perception and its difficulties in adapting
Destrukcyjne funkcje sekty. Studium na przykładzie ScjentologiiDestructive functions of a sect. A study on the basis of the example of Scientology.
Sekty religijne we współczesnych społeczeństwach. Wędrówka dusz?Religious sects in contemporary societies. Journey of soul?
Enterprise Ireland jest partne rem w sektorze prywatnym w zakresie tworzenia wy- specjalizowanych funduszy podwyザszonego ryzyka ( venture capital › VC ) dla sekto-rùw nowoczesnych technologii .Enterprise Ireland partners the private sector in creating speci « c venture capital ( VC ) funds for the high-tech sectors .
Zasadniczo zaich pomocą finansuje się konkretne projekty mające na celu zwiększenie konkurencyjności sekto-rarolnictwaileśnictwa , poprawęjakościżycia na obszarach wiejskichlub dywersyfikację gospodarki wiejskiej .Typically these wouldfinance specificprojectstoincreasethecompetitivenessofthe agricultural andforestrysector , toimprovethe quality of lifeinrural areas orto diversifytherural economy .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 175 zdań frazy sekta.Znalezione w 0,353 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.