Przykładowe zdania z "słowacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na ostatni atak składały się kłamstwa dotyczące zniesienia państwowej sieci radiowej w Słowacji i zaczepki na temat sposobu, w jaki Słowacja powinna współpracować z Węgrami w sprawie normalizacji ochrony wód Małej Wyspy Żytniej na Dunaju.The last attack consisted of lies about the abolishment of the national radio broadcasting network in Slovakia and teasing about how Slovakia should cooperate with Hungary on the normalisation of protection of Little Rye Island waters on the Danube.
Zyrtec SłowacjaZyrtec Slovak Republic
Niestety to tylko teoria, ponieważ Słowacja codziennie lekceważy przepisy UE.Unfortunately, this is so only in theory, because Slovakia is in contempt of the principles of the EU every day.
Jest to przerażające, ale ten rodzaj broni nadal produkuje co najmniej 10 państw członkowskich: Francja, Hiszpania, Grecja, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Bułgaria.Horrifyingly, at least 10 EU Member States are producing these weapons: France, Spain, Greece, Italy, the Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Sweden and Bulgaria.
GRECJA –SŁOWACJAGREECE- SLOVAKIA
Chciałabym tylko przypomnieć moim kolegom posłom, że już w 1995 roku Słowacja stała się przedmiotem ostrej krytyki na forum międzynarodowym, kiedy po raz pierwszy przyjęto ustawę językową.I would simply like to remind my fellow Members that already in 1995, Slovakia was the object of serious international criticism when the language law was first adopted.
państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwothe Member States of the European Union: Germany, Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Spain, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, the Czech Republic, Romania, the United Kingdom, Slovakia, Slovenia, Sweden
Piętnaście obecnych uczestniczących państw członkowskich oraz Słowacja przedstawiło EBC do zatwierdzenia własne szacunki wielkości emisji monet euro w ‧ r., wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami dotyczącymi stosowanej metodologii prognozowaniaThe ‧ current participating Member States and Slovakia have submitted to the ECB for approval their estimates of the volume of euro coins to be issued in ‧, supplemented by explanatory notes on the forecasting methodology
Pod punktem ‧. AUSTRIA-SŁOWACJA słowa brak konwencji zostają zastąpione poniższym tekstemin point‧. AUSTRIA-SLOVAKIA, the words No convention are replaced by the following
Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej na południe od Mędralowej. Beskid Wysoki - SłowacjaGeological structure of the Magura Nappe south of Mędrowa, Beskid Wysoki Range - Slovakia
Wciąż dobrze pamiętam, że w trakcie negocjacji akcesyjnych, w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, Łotwa, Litwa i Słowacja pierwotnie były z nich wyłączone.I still remember very clearly that, during accession negotiations in the second half of the 1990s, Latvia, Lithuania and Slovakia were initially excluded.
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone KrólestwoAustria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
zawiera miejsca przeznaczenia: Ceuta, Melilla, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein, Andora, Gibraltar, Stolica Apostolska, Malta, Turcja, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Kanada, Cypr, Australia i Nowa ZelandiaHoly See, Malta, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Cyprus and the United States of America
Wierzę, że Słowacja będzie też uczyć się z doświadczeń innych państw, które już przyjęły euro.I believe that Slovakia will also learn from the experience of those countries that have already adopted the euro.
Słowacja z powodzeniem przeprowadziła operację pilotażową z AustriąA successful pilot run has been carried out by Slovakia with Austria
Galvaniho ‧/A ‧ Bratislava SłowacjaGalvaniho ‧/A ‧ Bratislava Slovakia
Duslo AS (SłowacjaDuslo AS (Slovakia
Ponadto, Republika Czeska, Estonia, Luksemburg, Austria i Słowacja zostają niniejszym upoważnione do przystąpienia do podstawowych instrumentówFurthermore, the Czech Republic, Estonia, Luxembourg, Hungary, Austria and Slovakia are hereby authorised to accede to the underlying instruments
stwierdza, że w odniesieniu do wykorzystania funduszy przedakcesyjnych Bułgaria (‧: ‧,‧ mln EUR), Polska (‧: ‧,‧ mln EUR), Rumunia (‧: ‧,‧ mln EUR) i Słowacja (‧: ‧,‧ mln EUR) spowodowały ‧ % nieprawidłowości; zauważa w tym kontekście, że Komisja podkreśla konieczność wypracowania wspólnej interpretacji i jednolitego stosowania wytycznych i dokumentów roboczych; zwraca się wobec tego do Komisji o wskazanie środków, jakie podjęła w tym zakresieNotes that, concerning the use of pre-accession funds, Bulgaria (‧: EUR ‧,‧ million), Poland (‧: EUR ‧,‧ million), Romania (‧: EUR ‧,‧ million) and Slovakia (‧: EUR ‧,‧ million) accounted for ‧ % of irregularities; notes that, in this context, the Commission has stressed the need for a common interpretation and uniform application of guidelines and working documents; asks the Commission, therefore, to indicate what measures it has taken in this regard
Słowacja- Republika Czeska- Niemcy- AustriaSlovakia- Czech Republic- Germany- Austria
Słowacja zgłosiła następujące tytuły lekarzy dentystów ze specjalizacją w zakresie ortodoncji i/lub chirurgii stomatologicznej (załącznik V do dyrektywy ‧/‧/WE, pktSlovakia has notified the following titles of specialised dental practitioner in orthodontics and oral surgery (Annex V, point ‧.‧.‧, to Directive ‧/‧/EC
Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja i Węgry; powtórne użycieBelgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Slovak Republic, Slovenia and Sweden Repeat use
Słowacja musi jak najszybciej rozwiązać te sprzeczności.Slovakia must resolve these contradictions as rapidly as possible.
SK- SŁOWACJASK-SLOVAKIA
Słowacja dostarczyła listę zakładów produkujących mięso królicze, które uzyskały świadectwa właściwych organów stwierdzające ich zgodność z przepisami wspólnotowymiSlovakia has sent a list of establishments producing rabbit meat which have been certified by the competent authority as being in accordance with Community rules
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 853 zdań frazy słowacja.Znalezione w 0,755 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.