Przykładowe zdania z "słowacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Grecja Hiszpania Estonia Francja Węgry Irlandia Włochy Litwa Luksemburg Łotwa Niderlandy Austria Polska Portugalia Finlandia Szwecja Słowacja Słowenia Zjednoczone KrólestwoBelgium Czech Republic Denmark Germany Greece Spain Estonia France Hungary Ireland Italy Lithuania Luxembourg Latvia Netherlands Austria Poland Portugal Finland Sweden Slovakia Slovenia United Kingdom
Polska, Słowacja, Węgry, Republika Czeska, Chorwacja i Rumunia zostały w 2010 roku dotknięte przez ulewne deszcze, które spowodowały poważne powodzie prowadzące do ogromnych strat w tych krajach.Poland, Slovakia, Hungary, the Czech Republic, Croatia and Romania were affected by torrential rains in 2010, which caused serious flooding resulting in huge losses in those countries.
( 6 ) Bułgaria , Republika Czeska , Estonia , Cypr , Łotwa , Litwa , Węgry , Polska , Rumunia i Słowacja .( 6 ) Bulgaria , Czech Republic , Estonia , Cyprus , Latvia , Lithuania , Hungary , Poland , Romania and Slovakia .
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd (Słowacja) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Lesoochranárske zoskupenie VLK przeciwko Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyCase C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) lodged on ‧ July ‧- Lesoochranárske Zoskupenie VLK v Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Na podstawie art. ‧ Aktu Przystąpienia z ‧ r. Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Słowacja i Słowenia wnioskowały o tymczasowe odstępstwo od terminów ustanowionych w art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy i art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/WE, jako powody wymieniając niedostatek infrastruktury recyklingu, małą gęstość zaludnienia i niski poziom użycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz uwarunkowania geograficzne, takie jak występowanie obszarów wiejskichOn the basis of Article ‧ of the ‧ Act of Accession the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Slovakia and Slovenia have requested temporary derogations from the time limits laid down in the first subparagraph of Article ‧) and Article ‧) of Directive ‧/EC, stating as their reasons their recycling infrastructure deficit, low population density and low level of consumption of electrical and electronic equipment and geographical circumstances, such as the presence of rural areas
na piśmie - (PT) Litwa, Słowacja i Bułgaria spełniły swoje obowiązki w zakresie terminowego wyłączenia odpowiednich reaktorów w trzech elektrowniach jądrowych.in writing. - (PT) Lithuania, Slovakia and Bulgaria have fulfilled their obligations regarding the timely closure of the respective units in three nuclear power plants (NPPs).
Dotyczy to wszystkich państw członkowskich UE (Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Grecja, Austria, Dania, Finlandia, Szwecja, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Zjednoczone Królestwo i Irlandia), jak również Norwegii, Islandii i SzwajcariiAll EU Member States (Belgium, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden, United Kingdom) and Iceland, Norway, Switzerland
Państwa członkowskie: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone KrólestwoMember States: Austria, Belgium,Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany,Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands,Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Niemcy Francja Włochy Hiszpania Holandia Belgia Austria Grecja Irlandia Finlandia Portugalia Cypr Malta Słowacja Luksemburg Słowenia Bułgaria Litwa Łotwa Estonia Zjednoczone Królestwo Szwecja Polska Dania Czechy Rumunia WęgryGermany France Italy Spain Netherlands Belgium Austria Greece Ireland Finland Portugal Cyprus Malta Slovakia Luxembourg Slovenia Bulgaria Lithuania Latvia Estonia United Kingdom Sweden Poland Denmark Czech Republic Romania Hungary
Na ostatni atak składały się kłamstwa dotyczące zniesienia państwowej sieci radiowej w Słowacji i zaczepki na temat sposobu, w jaki Słowacja powinna współpracować z Węgrami w sprawie normalizacji ochrony wód Małej Wyspy Żytniej na Dunaju.The last attack consisted of lies about the abolishment of the national radio broadcasting network in Slovakia and teasing about how Slovakia should cooperate with Hungary on the normalisation of protection of Little Rye Island waters on the Danube.
Zyrtec SłowacjaZyrtec Slovak Republic
Niestety to tylko teoria, ponieważ Słowacja codziennie lekceważy przepisy UE.Unfortunately, this is so only in theory, because Slovakia is in contempt of the principles of the EU every day.
Jest to przerażające, ale ten rodzaj broni nadal produkuje co najmniej 10 państw członkowskich: Francja, Hiszpania, Grecja, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Bułgaria.Horrifyingly, at least 10 EU Member States are producing these weapons: France, Spain, Greece, Italy, the Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Sweden and Bulgaria.
GRECJA –SŁOWACJAGREECE- SLOVAKIA
Chciałabym tylko przypomnieć moim kolegom posłom, że już w 1995 roku Słowacja stała się przedmiotem ostrej krytyki na forum międzynarodowym, kiedy po raz pierwszy przyjęto ustawę językową.I would simply like to remind my fellow Members that already in 1995, Slovakia was the object of serious international criticism when the language law was first adopted.
państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwothe Member States of the European Union: Germany, Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Spain, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, the Czech Republic, Romania, the United Kingdom, Slovakia, Slovenia, Sweden
Piętnaście obecnych uczestniczących państw członkowskich oraz Słowacja przedstawiło EBC do zatwierdzenia własne szacunki wielkości emisji monet euro w ‧ r., wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami dotyczącymi stosowanej metodologii prognozowaniaThe ‧ current participating Member States and Slovakia have submitted to the ECB for approval their estimates of the volume of euro coins to be issued in ‧, supplemented by explanatory notes on the forecasting methodology
Pod punktem ‧. AUSTRIA-SŁOWACJA słowa brak konwencji zostają zastąpione poniższym tekstemin point‧. AUSTRIA-SLOVAKIA, the words No convention are replaced by the following
Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej na południe od Mędralowej. Beskid Wysoki - SłowacjaGeological structure of the Magura Nappe south of Mędrowa, Beskid Wysoki Range - Slovakia
Słowacja ( 33 % )Bulgaria Czech ( 42 % ) Republic ( 47 % )
Wciąż dobrze pamiętam, że w trakcie negocjacji akcesyjnych, w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, Łotwa, Litwa i Słowacja pierwotnie były z nich wyłączone.I still remember very clearly that, during accession negotiations in the second half of the 1990s, Latvia, Lithuania and Slovakia were initially excluded.
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone KrólestwoAustria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
zawiera miejsca przeznaczenia: Ceuta, Melilla, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein, Andora, Gibraltar, Stolica Apostolska, Malta, Turcja, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Kanada, Cypr, Australia i Nowa ZelandiaHoly See, Malta, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Cyprus and the United States of America
Czechy Dania Estonia Cypr Łotwa Litwa Węgry Malta Polska Słowenia Słowacja Szwecja Wielka Brytania EU-10 2 ) EU-13 3 )Czech Republic Denmark Estonia Cyprus Latvia Lithuania Hungary Malta Poland Slovenia Slovakia Sweden United Kingdom EU10 2 ) EU13 3 )
Wierzę, że Słowacja będzie też uczyć się z doświadczeń innych państw, które już przyjęły euro.I believe that Slovakia will also learn from the experience of those countries that have already adopted the euro.
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 1069 zdań frazy słowacja.Znalezione w 0,552 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.