Przykładowe zdania z "słowacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Cypr, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry przekazały informacje na temat substancji skażających, które mają zamiar stosowaćCyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia have communicated the denaturants which they intend to employ
Co prawda podnoszone są wątpliwości czy Słowacja będzie w stanie utrzymać niski poziom inflacji czy deficytu budżetowego.It is true that doubts have been raised as to whether Slovakia will be in a position to sustain a low inflation rate or budget deficit.
Wnoszący odwołanie: František Doktor (Bratysława, Słowacja)(przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, adwokaciAppellant: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovakia) (represented by S. Rodrigues and C. Bernard-Glanz, lawyers
Umowa między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Republiką Singapuru, podpisana w Singapurze dnia ‧ września ‧ r., w odniesieniu do której Republika Słowacka oświadczyła, że uznaje jej postanowienia za wiążące, ze zmianami (zwana dalej Umową Singapur-SłowacjaAgreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Singapore signed at Singapore on ‧ September ‧, in respect of which the Slovak Republic declared that it considers itself to be bound by the provisions thereof, as amended (hereinafter referred to as Singapore-Slovakia Agreement
 Belgia  Bułgaria  Republika Czeska  Niemcy  Estonia  Irlandia  Grecja  Hiszpania  Francja  Włochy  Cypr  Łotwa  Litwa  Luksemburg  Węgry  Malta  Niderlandy  Austria  Polska  Portugalia  Rumunia  Słowenia  Słowacja  Finlandia  Szwecja Belgium  Bulgaria  Czech Republic  Germany  Estonia  Ireland  Greece  Spain France  Italy  Cyprus  Latvia  Lithuania  Luxembourg  Hungary  Malta  Netherlands  Austria  Poland  Portugal  Romania  Slovenia  Slovakia  Finland  Sweden
Słowacja podjęła środki w ramach dyrektywy Rady ‧/‧/WE w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świńSlovakia has taken measures within the framework of Council Directive ‧/‧/EC on Community measures for the control of Classical Swine Fever
na piśmie - (PT) W trakcie negocjacji dotyczących przystąpienia do UE Litwa, Słowacja i Bułgaria wynegocjowały wsparcie na likwidację starych reaktorów jądrowych, wykorzystujących radziecką technologię, które wspólnota międzynarodowa, zgodnie z wielostronnym programem działania G-7 przyjętym na szczycie G-7 w Monachium w 1992 roku, uznała za nienadające się do modernizacji w celu spełnienia minimalnych wymaganych standardów bezpieczeństwa po ekonomicznie akceptowalnych kosztach.in writing. - (PT) As part of the EU accession negotiations, Lithuania, Slovakia and Bulgaria negotiated support for the decommissioning of old nuclear reactors of Soviet design that, in the opinion of the international community and in line with the 1992 Munich G7 summit, could not be adapted to minimum required safety standards at an economically acceptable cost.
DANIA- SŁOWACJADENMARK- SLOVAKIA
Projekt ma na celu przeniesienie produkcji przedsiębiorstwa Glunz&Jensen A/S ze Zjednoczonego Królestwa i Danii do Presowa (Wschodnia SłowacjaThe project aims to relocate the production activities of Glunz&Jensen A/S from the UK and Denmark to Prešov (Eastern Slovakia
Słowacja dopilnowuje, aby do innych państw członkowskich ani innych krajów trzecich nie było wysyłane nasienie trzody chlewnej, chyba że pochodzi ono od knurów utrzymywanych w punkcie pobierania nasienia, o którym mowa w art. ‧ lit. a) dyrektywy ‧/‧/EWG, mieszczącym się poza obszarami wymienionymi w załącznikuSlovakia shall ensure that no consignments of porcine semen are dispatched to other Member States and to third countries unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas listed in the Annex
Jak stwierdził komisarz tuż przede mną, dzisiaj Słowacja ponosi odpowiedzialność, ponieważ za nią stoją w kolejce państwa, których większość, podobnie jak Słowacja, zakończyło erę komunistyczną i pragnie wejść do tego obszaru, który jest tak ważny dla Unii Europejskiej.As the Commissioner stated just before me, today Slovakia has a responsibility, because there is a queue of countries behind it, the majority of which, like Slovakia, are emerging from a Communist era and wish to enter this area that is so important for the European Union.
Słowacja musi, tak jak wszystkie państwa należące już do unii monetarno-walutowej, kontynuować politykę makroekonomiczną zapewniającą utrzymanie kryteriów konwergencji.Like all the states that already belong to the monetary union, Slovakia must continue a macro-economic policy that ensures that the convergence criteria are maintained.
Słowacja poinformowała Komisję o zamiarze przystąpienia jej agencji interwencyjnej do zwiększenia o ‧ ton ilości zgłoszonej do przetargu na wywózSlovakia has informed the Commission of its intervention agency’s intention to increase by ‧ tonnes the quantity put out to tender for export
Znaczenie występowania źródeł termalnych w rozwoju turystyki w regionie liptowskim (Słowacja)The importance of hot springs in tourism development in the region of Liptov (Slovakia)
Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Grecja Hiszpania Estonia Francja Węgry Irlandia Włochy Litwa Luksemburg Łotwa Niderlandy Austria Polska Portugalia Finlandia Szwecja Słowacja Słowenia Zjednoczone KrólestwoBelgium Czech Republic Denmark Germany Greece Spain Estonia France Hungary Ireland Italy Lithuania Luxembourg Latvia Netherlands Austria Poland Portugal Finland Sweden Slovakia Slovenia United Kingdom
Węgry- SłowacjaHungary- Slovakia
Jestem jednak przekonany, że Słowacja ma wszystko, czego trzeba do spełnienia tych kryteriów w horyzoncie długoterminowym, pod warunkiem, że będzie realizować przynajmniej standardową politykę fiskalną i dalsze reformy strukturalne będą prowadzone.I am convinced, however, that Slovakia has all it needs to meet these criteria on a long-term basis, provided that at least a standard fiscal policy is in place and further structural reforms are carried out.
Od tego czasu okazało się, że niektóre z tych Państw Członkowskich, takie jak Słowacja, posiadają także obszary nie objęte tymi celami, na których mogą mieć zastosowanie środki w zakresie rozwoju obszarów wiejskichSince then, it has become clear that some of these Member States, such as Slovakia, also have areas outside the said objectives, where the rural development measures might apply
Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat w związku z pożyczkami na projekty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Węgry, Republika Czeska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa i Albania) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sCouncil Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans for projects in central and eastern European countries (Poland, Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, Romania, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania and Albania) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
( 6 ) Bułgaria , Republika Czeska , Estonia , Cypr , Łotwa , Litwa , Węgry , Polska , Rumunia i Słowacja .( 6 ) Bulgaria , Czech Republic , Estonia , Cyprus , Latvia , Lithuania , Hungary , Poland , Romania and Slovakia .
Słowacja osiągnęła pewne postępy w realizacji krajowego programu reform w okresie ‧–Slovakia has made some progress in implementing its National Reform Programme (NRP) over the ‧-‧ period
Rosja- Ukraina- Słowacja- Węgry- Słowenia- WłochyRussia- Ukraine- Slovakia- Hungary- Slovenia- Italy
XX w. Słowacja zainwestowała znaczne środki w poprawę bezpieczeństwa i wydłużenie żywotności elektrowni jądrowej w Jaslovskich Bohunicach.In the 1990s, Slovakia invested significant resources in improving the safety and extending the service life of the Jaslovské Bohunice nuclear power plant.
Austria Polska Portugalia Słowacja Słowenia FinlandiaAustria Poland Portugal Slovakia Slovenia Finland
REPUBLIKA CZESKA- SŁOWACJACZECH REPUBLIC- SLOVAKIA
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 1069 zdań frazy słowacja.Znalezione w 0,48 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.