Przykładowe zdania z "słowacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Spośród krajów badanych w Raporcie o konwergencji w mechanizmie ‧ uczestniczą obecnie Estonia, Litwa, Łotwa i SłowacjaAmong the countries examined in this Convergence Report, Estonia, Latvia, Lithuania and Slovakia are currently in ERM II
posiadanie siedziby w jednym z państw Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy lub Zjednoczone Królestwohave their head office in one of the Member States of the European Union (Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom
W dniu ‧ maja ‧ r. do Unii Europejskiej przystąpiły Czechy, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i SłowacjaOn ‧ May ‧, the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia acceded to the European Union
Państwa są wymienione w porządku alfabetycznym ich nazw w danym języku urzędowym, tj.: Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Zjednoczone KrólestwoThe countries are listed according to the alphabetical order of their names in the respective official language, i.e.: Belgium, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, The Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, United Kingdom
Słowacja (‧ posłówSlovakia (‧ Members
 Belgia  Bułgaria  Republika Czeska  Niemcy  Estonia  Irlandia  Grecja  Hiszpania  Francja  Włochy  Cypr  Łotwa  Litwa  Luksemburg  Węgry  Malta  Niderlandy  Austria  Polska  Portugalia  Rumunia  Słowenia  Słowacja  Finlandia  Szwecja Belgium  Bulgaria  Czech Republic  Germany  Estonia  Ireland  Greece  Spain  France  Italy  Cyprus  Latvia  Lithuania  Luxembourg  Hungary  Malta  Netherlands  Austria  Poland  Portugal  Romania  Slovenia  Slovakia  Finland  Sweden
Możliwość ta jest także zasługą konsekwencji polityki Unii Europejskiej i rozpoczęcia projektu europejskiego, jako że Słowacja zaakceptowała wszystkie kryteria i sprostała ich wymogom.This opportunity is also due to the consistency of the European Union's policies and to the launch of the European project because Slovakia has accepted and met all the necessary criteria.
REPUBLIKA CZESKA- SŁOWACJACZECH REPUBLIC-SLOVAKIA
Do celów zautomatyzowanego przeszukiwania danych daktyloskopijnych Słowacja w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale ‧ decyzji ‧/‧/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i przekazywania danych osobowych na mocy art. ‧ tej decyzji od daty wejścia w życie niniejszej decyzjiFor the purposes of automated searching of dactyloscopic data, Slovakia has fully implemented the general provisions on data protection of Chapter ‧ of Decision ‧/‧/JHA and is entitled to receive and supply personal data pursuant to Article ‧ of that Decision as from the date of the entry into force of this Decision
Europa Środkowa – od transformacji do integracji (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).From transformation for integration in Central Europe (Poland ,Czech republic, Slovakia, Hungary).
Bez uszczerbku dla środków wprowadzonych dyrektywą Rady ‧/‧/WE i w szczególności jej art. ‧, ‧ i ‧ Słowacja gwarantuje, żeWithout prejudice to the measures of Council Directive ‧/‧/EC, and in particular Articles ‧, ‧ and ‧ thereof, Slovakia shall ensure that
Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja wybierają i stosują jedną z dwóch metod określonych w lit. b) akapitu pierwszego w odniesieniu do wszystkich tradycyjnych importerów zgodnie z obiektywnymi kryteriami i w sposób zapewniający równe traktowanie między podmiotamiThe Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia shall choose and apply one of the two methods referred to in point (b) of the first paragraph to all traditional importers, in accordance with objective criteria and in such a way as to ensure equal treatment between operators
Słowacja – Národná banka SlovenskaSlovakia: Národná banka Slovenska
w sekcji V. SŁOWACJA wprowadza się następujące zmianySection V. SLOVAKIA is amended as follows
W ciągu ostatniej dekady, zwłaszcza za rządów pana Mikuláša Dzurindy, postkomunistyczna Słowacja wprowadziła reformy społeczno - ekonomiczne, które umożliwiły sprostanie gospodarczym kryteriom z Maastricht.In the last decade, in particular during the years of Mr Mikuláš Dzurinda's Government, post-communist Slovakia implemented demanding socio-economic reforms that made it possible for the economy to meet the Maastricht criteria.
punkt NIEMCY-SŁOWACJA z ‧ naof the point GERMANY-SLOVAKIA from ‧ to
Sprawa T-‧/‧: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ maja ‧ r.- Słowacja przeciwko KomisjiCase T-‧/‧: Order of the Court of First Instance of ‧ May ‧- Slovak Republic v Commission
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE, Komisja zdecydowała o zaproponowaniu odpowiednich środków w przypadku pomocy państwa nr SK ‧/‧- Słowacja: Obniżenie ulgi podatkowej przyznanej przez Słowację na rzecz US Steel KosicePursuant to Article ‧ of the EC Treaty, the Commission has decided to propose appropriate measures in respect of State aid case No SK ‧/‧- Slovakia: Reduction of a tax concession granted by Slovakia to US Steel Kosice
Słowacja - kraj o zaledwie pięciu milionach mieszkańców, jest niepodległy od 15 lat.Slovakia, a country of just over five million people, has been independent for a mere 15 years.
Państwa Członkowskie, które wyrażają zgodę na przywóz (przy przywozie wymagane jest uprzednie zezwolenie na piśmie): Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja (tylko do zastosowania do sterylizacji narzędzi chirurgicznych zgodnie z dyrektywą ‧/‧/EWG): Hiszpania, Litwa, Niderlandy, Polska, Portugalia, Słowacja, WłochyMember states that consent to import: Germany, Ireland, Luxembourg and Sweden
Europa Wschodnia (Słowacja-UkrainaEastern Europe (Slovakia-Ukraine
państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytaniathe Member States of the European Union: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the United Kingdom
Słowacja ma przystąpić do strefy euro w czasie, gdy UE i świat doświadczają bardzo skomplikowanej sytuacji gospodarczej, z rosnącymi cenami paliwa i rosnącą inflacją.Slovakia is to join the euro area at a time when the EU and the world as a whole are experiencing a very complicated economic situation, with rising fuel prices and growing inflation.
Niemcy, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Austria i SłoweniaGermany, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria and Slovenia
Dlatego też zwracam się do Komisji z następującym apelem: najwyższy czas, aby zarówno Bułgaria jak i Słowacja uruchomiły swoje całkowicie bezpieczne elektrownie jądrowe, zapewniając sobie ochronę przez brakiem energii!This is why I am making the following appeal to the Commission: it is high time to allow both Bulgaria and Slovakia to open their totally safe nuclear power plants, providing them with a safeguard against their energy shortage.
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 853 zdań frazy słowacja.Znalezione w 0,73 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.