Tłumaczenia na język angielski:

  • intestinal motility   

Przykładowe zdania z "ruch robaczkowy jelit", pamięć tłumaczeniowa

add example
− Zaburzenia rytmu serca, w tym bardzo szybkie bicie serca, bardzo wolne bicie serca, omdlenia − Zaburzenia czynności nadnerczy − Zaburzenia koordynacji − Obrzęk mózgu − Podwójne widzenie, zapalenie oczu i powiek, mimowolny ruch gałek ocznych − Zmniejszona wrażliwość na dotyk − Zaparcia, zapalenie jelita cienkiego, niestrawność, zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej − Zapalenie dziąseł − Obrzęk i zapalenie języka − Powiększenie wątroby, zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, choroby pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa − Bóle stawów − Zapalenie nerek, białkomocz − Nieprawidłowy zapis w elektrokardiogramie (ECG) − Zmiany chemiczne we krwiEnlarged lymph glands (sometimes painful)-Increase in a type of white blood cell which may be associated with allergic reaction, disorder of blood clotting system-Heart rhythm problems including very fast heartbeat, very slow heartbeat, fainting-Depressed function of the adrenal gland-Problem with coordination-Swelling of the brain-Double vision pain and inflammation of the eyes and eyelids, involuntary movement of the eye-Decreased sensitivity to touch-Constipation, inflammation of upper small intestine, dyspepsia, pancreatitis, peritonitis-Gingivitis,-Swelling and inflammation of the tongue-Enlarged liver, hepatitis, liver failure, gallbladder disease, gallstones-Joint pain-Inflammation of the kidney, proteins in the urine-Abnormal electrocardiogram (ECG)-Blood chemistry changes
• Zmiany świadomości z podwyższeniem temperatury ciała i drżeniem mięśni, spadek ciepłoty ciała, obrzęk całego ciała, zespół odstawienia leku, zmniejszona temperatura ciała, • Szybki, płytki oddech, trudności z oddychaniem w czasie snu, • Niedrożność jelit, • Zmniejszony przepływ krwi przez mózg, • Zmniejszenie liczby białych krwinek, nieprawidłowe wydzielanie hormonu regulującego objętość moczu, • Rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni, zaburzenia ruchu, • Śpiączka spowodowana niewyrównaną cukrzycą, • Żółta barwa skóry i oczu (żółtaczka), • Zapalenie trzustkiRare (affects ‧ to ‧ users in ‧): Inability to reach orgasm, menstrual disorder Dandruff Drug allergy, coldness in arms and legs, lip swelling, lip inflammation Glaucoma, reduced visual clarity, eyelid margin crusting, eye rolling Lack of emotion Change in consciousness with increased body temperature and twitching of muscles, edema all over the body, drug withdrawal syndrome, body temperature decreased Fast shallow breathing, trouble breathing during sleep, chronic otitis media Obstruction of intestine, Reduced blood flow to the brain Decrease in white blood cells, inappropriate secretion of a hormone that controls urine volume Breakdown of muscle fibers and pain in muscles (rhabdomyolysis), movement disorder Coma due to uncontrolled diabetes Yellowing of the skin and the eyes (jaundice) Inflammation of the pancreas
W badaniach klinicznych dotyczących powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych do najczęstszych rodzajów zakażeń u pacjentów leczonych tygecykliną należało powikłane zapalenie wyrostka robaczkowego (‧ %) oraz- rzadziej- powikłane zapalenie pęcherzyka żółciowego (‧ %), ropień wewnątrzbrzuszny (‧ %), perforacja ściany jelita (‧ %) oraz występujące przed upływem ‧ godzin zakażenie w następstwie perforacji wrzodu żołądka lub dwunastnicy (‧ %In clinical trials in complicated intra-abdominal infections, the most common type of infection in tigecycline treated-patients was complicated appendicitis (‧ %), followed by other diagnoses less commonly reported such as complicated cholecystitis (‧ %), intra-abdominal abscess (‧ %), perforation of intestine (‧ %) and gastric or duodenal ulcer perforation less than ‧ hours (‧ %
U pacjentów leczonych prepratem Enbrel stwierdzono ciężkie infekcje, które obejmowały: zapalenie tkanki łącznej, zapalenie żołądka i jelit, zapalenie płuc, zapalenie woreczka żółciowego, zapalenie szpiku, zapalenie żołądka, zapalenie wyrostka robaczkowego, paciorkowcowe zapalenie powięzi, zapalenie mięśni, wstrząs spetyczny, zapalenie uchyłka i ropieńSerious infections experienced by Enbrel-treated patients included cellulitis, gastroenteritis, pneumonia, cholecystitis, osteomyelitis, gastritis, appendicitis, Streptococcal fasciitis, myositis, septic shock, diverticulitis and abscess
Wśród ciężkich zdarzeń niepożądanych obserwowano ospę wietrzną z przedmiotowymi i podmiotowymi objawami aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, które ustąpiły bez następstw klinicznych (patrz także punkt ‧. ‧), zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie żołądka i jelit, depresję/zaburzenia osobowości, owrzodzenia skóry, zapalenie przełyku/nieżyt żołądka, wstrząs septyczny w przebiegu zakażenia paciorkowcem grupy A, cukrzyca typu I, infekcje tkanek miękkich i ran po zabiegach chirurgicznychSevere adverse events reported included varicella with signs and symptoms of aseptic meningitis, which resolved without sequelae (see also section ‧), appendicitis, gastroenteritis, depression/personality disorder, cutaneous ulcer, oesophagitis/gastritis, group A streptococcal septic shock, type I diabetes mellitus, and soft tissue and post-operative wound infection
Często: występujące u ‧ do ‧ na ‧ pacjentów • Zaburzenia równowagi, trudności z koordynacją ruchów, zaburzenia pamięci, senność, drżenie, zaburzenia myślenia lub problemy ze znalezieniem słów, szybkie i niekontrolowane ruchy gałek ocznych (oczopląs) • Niewyraźne widzenie • Uczucie wirowania • Wymioty, zaparcia, nadmiar gazów w żołądku lub jelitach (wzdęcia) • ŚwiądCommon: affects ‧ to ‧ users in ‧ Problems in keeping your balance, difficulties in coordinating your movements, troubles with your memory, sleepiness, shaking (tremor), trouble thinking or finding words, rapid and uncontrollable movements of the eyes (nystagmus) Blurred vision A feeling of " spinning " (vertigo) Vomiting, constipation, excessive gas in the stomach or bowel Itching Fall Tiredness, difficulties in walking, unusual tiredness and weakness (asthenia) Depression
Wspólnotowy system wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa morskiego, SafeSeaNet, umożliwia otrzymywanie, przechowywanie, odzyskiwanie oraz wymianę informacji związanych z bezpieczeństwem morskim, bezpieczeństwem portów i bezpieczeństwem na morzu, ochroną środowiska morskiego oraz skutecznością ruchu morskiego i transportu morskiegoThe Community maritime information and exchange system, SafeSeaNet, shall enable the receipt, storage, retrieval and exchange of information for the purpose of maritime safety, port and maritime security, marine environment protection and the efficiency of maritime traffic and maritime transport
Jutro Duński Ruch Czerwcowy reprezentować będzie Hanne Dahl.Tomorrow Hanne Dahl will represent the Danish June Movement.
Geologiczno-inżynierska ocena podłoża gruntowego dla projektowanej drogi szybkiego ruchu w rejonie Skierniewic.Engineering geological assessment of basement soil for projected ring road in the Skierniewice area
Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym [PE-CONS ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczegoReport on the joint text approved by the Conciliation Committee on ‧ July ‧ with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on rail passengers' rights and obligations [PE-CONS ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Parliament's delegation to the Conciliation Committee
Przystosowany do ruchu lewo- czy prawostronnegoLeft or right-hand drive
Interwencja taka powinna polegać na równomiernym rozłożeniu tras i częstotliwości pośród dopuszczonych przewoźników, również na podstawie natężenia ruchu na poszczególnych trasach (lub parach tras), zanotowanego dla każdego przewoźnika w ciągu dwóch poprzednich latSuch intervention should be aimed at a fair redistribution of routes and frequencies between the accepting carriers on the basis of the volumes of traffic on the routes (and packages of routes) in question, ascertained for each of them over the previous two years
Transport towarów koleją ma szansę przetrwać w konkurencji z towarowym transportem drogowym, tylko jeżeli będzie miał rzeczywiście ugruntowaną pozycję w całej Europie. Dlatego cieszy mnie wprowadzenie transgranicznych korytarzy kolejowego transportu towarowego, w obrębie których zoptymalizowany zostanie ruch towarowy.(DE) Madam President, in competition with road freight traffic, freight traffic on the railways only stands a chance if it really is established throughout Europe, which is why I welcome the introduction of cross-border freight traffic corridors, on which freight traffic will be optimised.
rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ ustanawiające szczegółowe środki dotyczące systemu praw do tranzytu (ekopunkty) dla samochodów ciężarowych w ruchu tranzytowym przez Austrię ustanowionego w art. ‧ Protokółu ‧ do Aktu Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, strCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down detailed measures concerning the system of rights of transit (ecopoints) for heavy goods vehicles transitting through Austria, estabished by Article ‧ of Protocol ‧ to the Act of Accession of Austria, Finland and Sweden (OJ L ‧, ‧.‧, p
Ale gdy chce lecieć... wzbija się w niebo jednym ruchemWhen it wants to fly... the slightest flicker sends it up to the sky
Potrzebuję trochę ruchu!I need some action!
Zasadniczym celem w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania, jaki należy spełnić w odniesieniu do systemów funkcjonalnych obejmujących oprogramowanie, jest zapewnienie ograniczenia do akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z wykorzystaniem oprogramowania w Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (oprogramowanie EATMNThe prime software safety objective to be met for functional systems that contain software is to ensure that the risks associated with the use of software in the European Air Traffic Management network systems (EATMN software) have been reduced to a tolerable level
mając na uwadze, że przedmiotowa zielona księga wpisuje się w ruch o zasięgu globalnym rozpoczęty na poziomie UE i mający na celu walkę z czynnikami najbardziej szkodliwymi dla zdrowia, w tym ze złymi nawykami żywieniowymi i brakiem aktywności fizycznej, które to czynniki, w połączeniu z paleniem tytoniu i nadmiernym spożywaniem alkoholu są źródłem chorób układu krążenia (stanowiących pierwszą przyczynę zgonów mężczyzn i kobiet w Unii Europejskiej), niektórych typów raka, chorób układu oddechowego, osteoporozy oraz cukrzycy typu ‧, które powodują wzrost obciążenia krajowych systemów opieki zdrowotnejwhereas the Green Paper under consideration is part of a comprehensive EU initiative designed to combat the factors which are most harmful to health (including poor eating habits and lack of physical activity) and which- along with smoking and excessive alcohol consumption- are the root cause of cardiovascular diseases (which are the primary cause of death amongst men and women in the European Union), certain types of cancer, respiratory disease, osteoporosis and type ‧ diabetes, which increase the demand on national health systems
Vfend może wywierać umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuVFEND may have a moderate influence on the ability to drive and use machines
Podobnie jak nie likwidujemy ruchu drogowego z powodu śmiertelnych wypadków czy emisji toksycznych substancji, ani też nie zakazujemy picia wina czy piwa z powodu marskości wątroby, na którą cierpią niektórzy politycy, w kwestii tytoniu również powinniśmy się trzymać w granicach zdrowego rozsądku i za wszelką cenę unikać hipokryzji.Just as we do not stop traffic because of the fatal accidents or toxic exhaust emissions, or banish wine and beer to purgatory because of the cirrhosis of the liver suffered by some politicians, on tobacco, too, we must let common sense prevail, and avoid hypocrisy at all costs.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17020 zdań frazy ruch robaczkowy jelit.Znalezione w 5,189 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.