Tłumaczenia na język angielski:

  • intestinal motility   

Przykładowe zdania z "ruch robaczkowy jelit", pamięć tłumaczeniowa

add example
• Zmiany świadomości z podwyższeniem temperatury ciała i drżeniem mięśni, spadek ciepłoty ciała, obrzęk całego ciała, zespół odstawienia leku, zmniejszona temperatura ciała, • Szybki, płytki oddech, trudności z oddychaniem w czasie snu, • Niedrożność jelit, • Zmniejszony przepływ krwi przez mózg, • Zmniejszenie liczby białych krwinek, nieprawidłowe wydzielanie hormonu regulującego objętość moczu, • Rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni, zaburzenia ruchu, • Śpiączka spowodowana niewyrównaną cukrzycą, • Żółta barwa skóry i oczu (żółtaczka), • Zapalenie trzustkiRare (affects ‧ to ‧ users in ‧): Inability to reach orgasm, menstrual disorder Dandruff Drug allergy, coldness in arms and legs, lip swelling, lip inflammation Glaucoma, reduced visual clarity, eyelid margin crusting, eye rolling Lack of emotion Change in consciousness with increased body temperature and twitching of muscles, edema all over the body, drug withdrawal syndrome, body temperature decreased Fast shallow breathing, trouble breathing during sleep, chronic otitis media Obstruction of intestine, Reduced blood flow to the brain Decrease in white blood cells, inappropriate secretion of a hormone that controls urine volume Breakdown of muscle fibers and pain in muscles (rhabdomyolysis), movement disorder Coma due to uncontrolled diabetes Yellowing of the skin and the eyes (jaundice) Inflammation of the pancreas
Często: występujące u ‧ do ‧ na ‧ pacjentów • Zaburzenia równowagi, trudności z koordynacją ruchów, zaburzenia pamięci, senność, drżenie, zaburzenia myślenia lub problemy ze znalezieniem słów, szybkie i niekontrolowane ruchy gałek ocznych (oczopląs) • Niewyraźne widzenie • Uczucie wirowania • Wymioty, zaparcia, nadmiar gazów w żołądku lub jelitach (wzdęcia) • ŚwiądCommon: affects ‧ to ‧ users in ‧ Problems in keeping your balance, difficulties in coordinating your movements, troubles with your memory, sleepiness, shaking (tremor), trouble thinking or finding words, rapid and uncontrollable movements of the eyes (nystagmus) Blurred vision A feeling of " spinning " (vertigo) Vomiting, constipation, excessive gas in the stomach or bowel Itching Fall Tiredness, difficulties in walking, unusual tiredness and weakness (asthenia) Depression
− Zaburzenia rytmu serca, w tym bardzo szybkie bicie serca, bardzo wolne bicie serca, omdlenia − Zaburzenia czynności nadnerczy − Zaburzenia koordynacji − Obrzęk mózgu − Podwójne widzenie, zapalenie oczu i powiek, mimowolny ruch gałek ocznych − Zmniejszona wrażliwość na dotyk − Zaparcia, zapalenie jelita cienkiego, niestrawność, zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej − Zapalenie dziąseł − Obrzęk i zapalenie języka − Powiększenie wątroby, zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, choroby pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa − Bóle stawów − Zapalenie nerek, białkomocz − Nieprawidłowy zapis w elektrokardiogramie (ECG) − Zmiany chemiczne we krwiEnlarged lymph glands (sometimes painful)-Increase in a type of white blood cell which may be associated with allergic reaction, disorder of blood clotting system-Heart rhythm problems including very fast heartbeat, very slow heartbeat, fainting-Depressed function of the adrenal gland-Problem with coordination-Swelling of the brain-Double vision pain and inflammation of the eyes and eyelids, involuntary movement of the eye-Decreased sensitivity to touch-Constipation, inflammation of upper small intestine, dyspepsia, pancreatitis, peritonitis-Gingivitis,-Swelling and inflammation of the tongue-Enlarged liver, hepatitis, liver failure, gallbladder disease, gallstones-Joint pain-Inflammation of the kidney, proteins in the urine-Abnormal electrocardiogram (ECG)-Blood chemistry changes
Ten obszar pokazuje ruchy Singmastera. Bazują one na literach RLFBUD reprezentujących w języku angielskim ściany kostki: prawą (Right), lewą (Left), przednią (Front), tylną (Back), górną (Up) i dolną (Down). W widoku normalnym litery RFU oznaczają ruchy trzech widocznych ścian zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a LBD-ruchy niewidocznych ścian w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dodanie apostrofu po literze spowoduje odwrócenie ruchy tej ściany. Aby wykonywać ruchy wewnętrznych osi wstaw przecinki (lub kropki) przed literą kolejnej ścianyThis area shows Singmaster moves. They are based on the letters RLFBUD, representing (in English) the Right, Left, Front, Back, Up and Down faces. In normal view, the letters RFU represent clockwise moves of the three visible faces and LBD appear as anticlockwise moves of the hidden faces. Adding a ' (apostrophe) to a letter gives the reverse of that letter 's move. To move inner slices, add periods (or dots) before the letter of the nearest face
podkreśla, że ważne jest aktywne uczestnictwo klientów przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe w pracach mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, i zwraca się do Komisji o poczynienie wszelkich możliwych kroków, aby klienci przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe wymagali od przewoźników przestrzegania wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego; zwraca się do odpowiednich organów- europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych, aby wymagały od przedsiębiorstw, które świadczą im usługi transportowe, planu działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; zwraca się do Komisji o poczynienie wszelkich możliwych kroków, aby zagwarantować, że Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie mogła być wykorzystana do wystawiania przedsiębiorstwom transportowym zaświadczenia o spełnieniu wymogów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowegoStresses the importance of the buyers of transport services participating actively in the work to improve road safety and calls on the Commission to do everything it can to ensure that buyers of transport services demand that their suppliers meet road safety requirements; calls on the European, national, regional and local bodies responsible to require a plan of action in the area of road safety from the undertakings from which they buy transport services; calls on the Commission to do what it can to ensure that the European road safety charter serve to issue transport undertakings with a certificate certifying that they meet the road safety requirements
Z zastrzeżeniem art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w przypadkach gdy regularne i planowane usługi kontroli ruchu lotniczego świadczone są na rzecz ogólnego ruchu lotniczego w ramach odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi nawigacji lotniczej głównie w ruchu statków powietrznych innych niż ogólny ruch lotniczy, Państwa Członkowskie zapewniają, by poziom bezpieczeństwa i jakość usług świadczonych na rzecz ogólnego ruchu lotniczego odpowiadały co najmniej poziomowi wynikającemu ze stosowania przepisów niniejszej dyrektywySubject to Articles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, in cases where regular and planned air traffic control services are provided to general air traffic under the responsibility of air navigation service providers which offer their services primarily to aircraft movements other than general air traffic, Member States shall ensure that the level of safety and quality of the services to general air traffic is at least equivalent to the level resulting from the application of the provisions of this Directive
Pole widzenia musi być takie, aby kierowca widział płaską poziomą część drogi o szerokości co najmniej ‧ m, która jest ograniczona z prawej strony (w przypadku pojazdów użytkowanych w ruchu prawostronnym) lub też z lewej strony (w przypadku pojazdów użytkowanych w ruchu lewostronnym) przez płaszczyznę równoległą do środkowej wzdłużnej płaszczyzny pionowej przechodzącej przez najbardziej na zewnątrz wysunięty punkt pojazdu po lewej stronie (w przypadku użytkowania pojazdu w ruchu prawostronnym), lub też po prawej (w przypadku pojazdów używanych w ruchu lewostronnym) i rozciąga się od ‧ m poza punktami ocznymi kierowcy aż do linii horyzontu (rysunek ‧ iThe field of vision must be such that the driver can see at least a ‧-m-wide, flat, horizontal portion of the road, which is bounded on the right (in the case of vehicles driven on the right), or on the left (in the case of vehicles driven on th e left) by the plane which is parallel to the median longitudinal vertical plane passing through the outermost point of the vehicle on the left (in the case of vehicles driven on the right), or on the right (in the case of vehicles driven on the left) and extends from ‧ m behind the driver
Pole widzenia musi być takie, aby kierowca mógł widzieć płaską poziomą część jezdni na szerokości przynamniej ‧ m, która jest po prawej stronie (w przypadku pojazdów przeznaczonych do ruchu prawostronnego) albo po lewej stronie (w przypadku pojazdów przeznaczonych do ruchu lewostronnego) ograniczona przez płaszczyznę przebiegającą przez równoległą do pionowej środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, przez położony najbardziej na zewnątrz lewy punkt (w przypadku pojazdów przeznaczonych do ruchu prawostronnego) albo przez położony najbardziej na zewnątrz prawy punkt (w przypadku pojazdów przeznaczonych do ruchu lewostronnego) całkowitej szerokości pojazdu i rozciąga się na odległość ‧ m z tyłu od punktów ocznych kierowcy aż do horyzontu (rysunekThe field of vision must be such that the driver can see at least a ‧-m-wide, flat, horizontal portion of the road, which is bounded on the right (in the case of vehicles driven on the right), or on the left (in the case of vehicles driven on the left) by the plane which is parallel to the median longitudinal vertical plane passing through the outermost point of the vehicle on the left (in the case of vehicles driven on the right), or on the right (in the case of vehicles driven on the left) and extends from ‧ m behind the driver
Pole widzenia musi być takie, aby kierowca widział płaską, poziomą część drogi o szerokości przynajmniej ‧ m, ograniczoną z lewej strony (w przypadku pojazdów w ruchu prawostronnym) lub z prawej (w przypadku pojazdów w ruchu lewostronnym) przez płaszczyznę równoległą do środkowej wzdłużnej płaszczyzny pionowej przechodzącej przez najbardziej na zewnątrz wysunięty punkt pojazdu po prawej stronie (w przypadku pojazdów w ruchu prawostronnym) lub po lewej (w przypadku pojazdów w ruchu lewostronnym), który rozciąga się od co najmniej ‧ m poza punktami ocznymi kierowcy aż do linii horyzontu. Ponadto droga musi być widoczna dla kierowcy na szerokości ‧ m z punktu w odległości ‧ m poza płaszczyzną pionową przechodzącą przez punkty oczne kierowcy (patrz rysunekThe field of vision must be such that the driver can see at least a ‧-m-wide, flat, horizontal portion of the road, which is bounded on the left (in the case of vehicles driven on the right), or on the right (in the case of vehicles driven on the left) by a plane parallel to the median longitudinal vertical plane of the vehicle and passing through the outermost point of the vehicle on the right (in the case of vehicles driven on the right) or on the left (in the case of vehicles driven on the left) and which extends from at least ‧ m to ‧ m behind the driver
Tam gdzie jest to właściwe, część sprawdzająca zachowania w ruchu powinna być przeprowadzana na drogach poza obszarem zabudowanym, drogach szybkiego ruchu, autostradach (lub im podobnych), jak też na wszystkich rodzajach ulic (osiedla, strefy ‧ i ‧ km/h, miejskie trasy szybkiego ruchu), które powinny odzwierciedlać zróżnicowanie trudności sytuacji, które napotkać można w ruchuWherever practicable, the part of the test to assess behaviour in traffic should be conducted on roads outside built-up areas, expressways and motorways (or similar), as well as on all kinds of urban streets (residential areas, ‧ and ‧ km/h areas, urban expressways) which should represent the various types of difficulty likely to be encountered by drivers
Pole widzenia musi być takie, aby kierowca widział płaską poziomą część drogi o szerokości co najmniej ‧ m, która jest ograniczona z prawej strony (w przypadku pojazdów użytkowanych w ruchu prawostronnym) lub z lewej strony (w przypadku pojazdów użytkowanych w ruchu lewostronnym) przez płaszczyznę równoległą do środkowej wzdłużnej płaszczyzny pionowej pojazdu przechodzącej przez najbardziej na zewnątrz wysunięty punkt pojazdu po lewej stronie (w przypadku użytkowania pojazdu w ruchu prawostronnym), lub też po prawej stronie (w przypadku pojazdów używanych w ruchu lewostronnym) i rozciąga się od ‧ m poza punktami ocznymi kierowcy, aż do linii horyzontu (rysunekThe field of vision must be such that the driver can see at least a ‧ m-wide, flat, horizontal portion of the road, which is bounded on the right (in the case of vehicles driven on the right), or on the left (in the case of vehicles driven on the left) by the plane which is parallel to the median longitudinal vertical plane passing through the outermost point of the vehicle on the left (in the case of vehicles driven on the right), or on the right (in the case of vehicles driven on the left) and extends from ‧ m behind the driver
uprawnienie uzupełniające nadzoru ruchu naziemnego (GMS), przyznane dodatkowo do uprawnienia uzupełniającego kontroli ruchu naziemnego (GMC) lub uprawnienia uzupełniającego kontroli lotniska (TWR), oznaczające, że jego posiadacz posiada wiedzę i umiejętności do świadczenia usług kontroli ruchu naziemnego za pomocą systemów naprowadzania ruchu na lotniskuthe Ground Movement Surveillance endorsement (GMS), granted in addition to the Ground Movement Control endorsement or Tower Control endorsement, which shall indicate that the holder is competent to provide ground movement control with the help of aerodrome surface movement guidance systems
W przypadku pojazdów kategorii M‧ i pojazdów kategorii N‧ o maksymalnej wadze nieprzekraczającej ‧ ton, pole widzenia musi być takie, aby kierowca widział płaską, poziomą część drogi o szerokości przynajmniej ‧ m, ograniczoną z lewej strony (w przypadku pojazdów w ruchu prawostronnym) lub z prawej (w przypadku pojazdów w ruchu lewostronnym) przez płaszczyznę równoległą do środkowej wzdłużnej płaszczyzny pionowej przechodzącej przez najbardziej na zewnątrz wysunięty punkt pojazdu po prawej stronie (w przypadku pojazdów w ruchu prawostronnym), lub po lewej (w przypadku pojazdów w ruchu lewostronnym), który rozciąga się od ‧ m poza punktami ocznymi kierowcy aż do linii horyzontu (rysunekIn the case of category M‧ vehicles and category N‧ vehicles having a maximum weight not exceeding ‧ tonnes, the field of vision must be such that the driver can see at least a ‧-m-wide flat, horizontal portion of the road which is bounded on the left (in the case of vehicles driven on the right), or on the right (in the case of vehicles driven on the left) by a plane parallel to the median longitudinal vertical plane passing through the outermost point of the vehicle on the right (in the case of vehicles driven on the right) or on the left (in the case of vehicles driven on the left) and which extends from ‧ m behind the driver
Tam gdzie jest to właściwe, część sprawdzająca zachowania w ruchu powinna być przeprowadzana na drogach poza obszarem zabudowanym, drogach szybkiego ruchu, autostradach (lub im podobnych) jak też na wszystkich rodzajach ulic (osiedla, strefy ‧ i ‧ km/h, miejskie trasy szybkiego ruchu), które powinny odzwierciedlać zróżnicowanie trudności sytuacji, które napotkać można w ruchuWherever practicable, the part of the test to assess behaviour in traffic should be conducted on roads outside built-up areas, expressways and motorways (or similar), as well as on all kinds of urban streets (residential areas, ‧ and ‧ km/h areas, urban expressways) which should represent the various types of difficulty likely to be encountered by drivers
mają również zastosowanie do głównych dróg ruchu na terenie przedsiębiorstwa (dróg ruchu prowadzących do stałych stanowisk pracy), do dróg ruchu używanych do regularnej konserwacji i dozoru urządzeń i instalacji na terenie przedsiębiorstwa oraz do dróg ruchu do pomostów załadowczychSections ‧, ‧ and ‧ also apply to main traffic routes on the site of the undertaking (traffic routes leading to fixed workstations), to traffic routes used for the regular maintenance and supervision of the undertaking
W przypadku pojazdów innych niż wymienione powyżej w ppkt ‧.‧, pole widzenia musi być takie, aby kierowca widział płaską, poziomą część drogi o szerokości przynajmniej ‧ m, ograniczoną z lewej strony (w przypadku pojazdów w ruchu prawostronnym) lub z prawej (w przypadku pojazdów w ruchu lewostronnym) przez płaszczyznę równoległą do środkowej wzdłużnej płaszczyzny pionowej przechodzącej przez najbardziej na zewnątrz wysunięty punkt pojazdu po prawej stronie (w przypadku pojazdów w ruchu prawostronnym) lub po lewej (w przypadku pojazdów w ruchu lewostronnym), który rozciąga się od ‧ m poza punktami ocznymi kierowcy aż do linii horyzontuIn the case of vehicles other than those referred to in item ‧.‧ above, the field of vision must be such that the driver can see at least a ‧-m-wide, flat, horizontal por tion of the road, which is bounded on the left (in the case of vehicles driven on the right), or on the right (in the case of vehicles driven on the left) by a plane parallel to the median longitudinal vertical plane of the vehicle and passing through the outermost point of the vehicle on the right (in the case of vehicles driven on the right) or on the left (in the case of vehicles driven on the left) and which extends from ‧ m behind the driver
Tam gdzie jest to wykonalne, część sprawdzająca zachowania w ruchu powinna być przeprowadzana na drogach poza obszarem zabudowanym, drogach szybkiego ruchu, autostradach (lub im podobnych), jak też na wszystkich rodzajach ulic (osiedla, strefy ‧ i ‧ km/h, miejskie trasy szybkiego ruchu), które powinny odzwierciedlać zróżnicowanie trudności sytuacji, które napotkać można w ruchuWherever practicable, the part of the test to assess behaviour in traffic should be conducted on roads outside built-up areas, expressways and motorways (or similar), as well as on all kinds of urban streets (residential areas, ‧ and ‧ km/h areas, urban expressways) which should represent the various types of difficulty likely to be encountered by drivers
W celu wykrycia manipulowania danymi dotyczącymi ruchu informacje z czujnika ruchu są potwierdzane przez informacje dotyczące ruchu pojazdu pochodzące z co najmniej jednego źródła niezależnego od czujnika ruchuTo detect manipulation of motion data, information from the motion sensor shall be corroborated by vehicle motion information derived from one or more source(s) independent from the motion sensor
spełnia wymogi prawne dotyczące norm przewidzianych dla kierowców i pojazdów, określone w szczególności w dyrektywie Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, dyrektywie Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym i w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osóbmeets legal requirements regarding the standards for drivers and vehicles as laid down, in particular, in Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ February ‧ on the installation and use of speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community, Council Directive ‧/‧/EC of ‧ July ‧ laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic and Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers
rozwoju narzędzi ułatwiających zrozumienie ruchu: baz danych o przepływie ruchu i wypadkach morskich, rozwoju stałego europejskiego centrum monitorowania ruchu (EPTO) – instrumentu służącego do analizy przepływu ruchuthe development of tools to improve understanding of traffic: databases on traffic flows and shipping accidents, development of the European Permanent Traffic Observatory (EPTO) tool for analysing traffic flows
Pole widzenia musi być takie, aby kierowca mógł widzieć płaską poziomą część jezdni na szerokości przynajmniej ‧ m, która jest po lewej stronie (w przypadku pojazdów przeznaczonych do ruchu prawostronnego) albo po prawej stronie (w przypadku pojazdów przeznaczonych do ruchu lewostronnego) ograniczona przez płaszczyznę przebiegającą przez równoległą do pionowej środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, przez położony najbardziej na zewnątrz prawy punkt (w przypadku pojazdów przeznaczonych do ruchu prawostronnego) albo przez położony najbardziej na zewnątrz lewy punkt (w przypadku pojazdów przeznaczonych do ruchu lewostronnego) całkowitej szerokości pojazdu i rozciąga się na odległość ‧ m z tyłu od punktów ocznych kierowcy aż do horyzontu (patrz rysunekThe field of vision must be such that the driver can see at least a ‧-m-wide, flat, horizontal portion of the road which is bounded on the left (in the case of vehicles driven on the right), or on the right (in the case of vehicles driven on the left) by a plane parallel to the median longitudinal vertical plane passing through the outermost point of the vehicle on the right (in the case of vehicles driven on the right) or on the left (in the case of vehicles driven on the left) and which extends from ‧ m behind the driver
Światła główne przystosowane do spełniania wymagań zarówno ruchu prawostronnego, jak i ruchu lewostronnego noszą oznakowania wskazujące dwa ustawienia zespołu optycznego w pojeździe lub żarówki w reflektorze; oznakowania te składają się z liter R/D określających położenie dla ruchu prawostronnego oraz liter L/G określających położenie dla ruchu lewostronnegoHeadlamps designed to satisfy the requirements both of right-hand and of left-hand traffic shall bear markings indicating the two settings of the optical unit on the vehicle or of the filament lamp on the reflector; these markings shall consist of the letters R/D for the position for right-hand traffic and the letters L/G for the position for left-hand traffic
Zaawansowane układy kierownicze ze wspomaganiem kierowcy mogą również zawierać Korekcyjną funkcję kierowniczą, która, na przykład, ostrzega kierowcę przed opuszczeniem wybranego pasa ruchu (Ostrzeżenie przed opuszczeniem pasa ruchu), koryguje kąt skrętu, aby zapobiec opuszczeniu zadanego pasa ruchu (Układ przeciwdziałający opuszczeniu pasa ruchu) lub koryguje kąt skrętu jednego lub więcej kół w celu poprawy dynamiki lub stabilności pojazduAdvanced Driver Assistance Steering Systems can also incorporate a Corrective Steering Function that, for example, warns the driver of any deviation from the chosen lane (Lane Departure Warning), corrects the steering angle to prevent departure from the chosen lane (Lane Departure Avoidance) or corrects the steering angle of one or more wheels to improve the vehicle’s dynamic behaviour or stability
Za bardzo się ruszasz.Ok? " Trochę ruchu " oznacza troche ruchu, a nie więcej ruchu albo zwykłego ruchuI don' t know why you' re blinking more than a normal person...... but blink like a normal person or don' t blink
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16372 zdań frazy ruch robaczkowy jelit.Znalezione w 10,843 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.