Tłumaczenia na język angielski:

  • flavouring crops (essential oils)   

Przykładowe zdania z "rośliny zapachowe (olejki eteryczne)", pamięć tłumaczeniowa

add example
D/‧ Rośliny oraz zioła zapachowe i leczniczeD/‧ Aromatic and medicinal plants and herbs
Również specyficzny zapach tego czosnku w dużym stopniu zależy od warunków środowiskowych, ponieważ związki zapachowe odzwierciedlają poziom i aktywność enzymów decydujących o ich biosyntezie, a na te z kolei wpływa stan fizjologiczny rośliny, warunki glebowo-klimatyczne oraz tradycyjne procesy konserwacji i obróbkiIn addition, the distinctive aroma of the garlic is strongly influenced by the environmental factors, insofar as the aromatic components reflect the levels and activity of the enzymes involved in their biosynthesis and these, in turn, are influenced by the physiological state of the plant, the pedological and climatic conditions and the traditional processes of storage and processing
Główne rośliny oraz zioła zapachowe i lecznicze toThe principal aromatic and medicinal plants and herbs are
Żerują blisko dna morskiego.Posługują się dołkami czuciowymi do wykrywania śladów zapachowych gnijącej padlinyThey forage near the sea floor and use their battery of sensory pits to follow odour trails from rotting carcasses
perswazja w reklamie prasowej – analiza porównawcza technik wykorzystywanych na rynku kosmetyki białej, kolorowej i zapachowej.persuasion in press advertising – comparative analysis of techniques used in parfums, white and colour cosmetic’s market
Substancje i produkty w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) (i) i art. ‧ ust. ‧ lit. c) dyrektywy ‧/EWG etykietowane jako naturalne substancje zapachowe lub naturalne preparaty zapachowe, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit d) i ust. ‧ tej dyrektywySubstances and products as defined in Article ‧ (b) (i) and ‧ (c) of Directive ‧/EEC labelled as natural flavouring substances or natural flavouring preparations, according to Article ‧ (d) and of that Directive
SKŁADNIKI KOSMETYCZNE INNE NIŻ SUROWCE ZAPACHOWE I AROMATYCZNECOSMETIC INGREDIENTS OTHER THAN PERFUME AND AROMATIC RAW MATERIALS
Przez nos do serca. Czy jest możliwe nieświadome warunkowanie reakcji emocjonalnych na bodxce zapachowe?The way to man's heart is through his nose. Is unconscious conditioning of emotional reactions to odor stimuli possible?
trzecia część:takich jak... oraz substancje zapachowerd part:such as... and fragrances
kwestii stosowania w zabawkach substancji rakotwórczych, chemicznych i zapachowych,the matter of the use of carcinogenic, chemical and fragrant substances in toys,
W celu zapewnienia większej przejrzystości dla konsumentów substancje zapachowe mogące powodować alergie powinny być wymieniane niezależnie od sposobu, w jaki zostały one dodane do detergentuTo ensure better transparency to the consumer, allergenic fragrances in detergents should be declared irrespective of the way they are added to the detergent
Wśród dziko rosnących gatunków wiele stanowi autochtoniczne pasze, na przykład szczodrzeniec, misclera, karczochy, stulisz, tagasaste itp., będące podstawą żywienia zwierząt hodowlanych w miesiącach od stycznia do lipca, kiedy przebywają one na omawianym obszarze geograficznym, oraz w okresie od sierpnia do grudnia, kiedy przemieszczają się w ramach tradycyjnego wypasu, co nadaje serowi objętemu chronioną nazwą pochodzenia, właściwości organoleptyczne i smakowo-zapachowe odróżniające go od innych i ściśle związane z otoczeniem, w jakim ser jest pozyskiwanyMany of the species that grow wild here are native forage crops, such as broom, miscleras, cardoon, hedge mustard and tree lucerne, which form the principal source of feed for the livestock from January to July when they are in the geographical area, before they are moved elsewhere from August to December as part of the transhumance, giving the protected cheese the organoleptic and olfactory-gustatory characteristics that set it apart and link it to the environment in which it is produced
Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedkłada listę substancji zmiękczających, zawiesin, substancji zapachowych i dodatków pochodzenia naturalnego dodanych do produktu z bibuły wraz z deklaracją spełnienia tego kryterium w odniesieniu do każdej dodanej substancjiAssessment and verification: The applicant shall provide a list of softeners, lotions and additives of natural origin that have been added to the tissue product together with a declaration for each added preparation that the criterion is met
Jesteś zapachową policją?What do you think, the stink police?
Naprzemiennie prowadzone procedury czyszczenia i higieny pomieszczenia oraz urządzeń urozmaicających warunki bytowania zwierząt pozwalają na zachowanie określonego poziomu oznakowania terytorium i mają korzystny wpływ na dobrostan psychologiczny zwierząt poprzez ograniczenie znaków zapachowych o nadmiernym natężeniuAlternate cleaning and sanitation of the enclosure and the enrichment devices retains some of the territorial scent-marking and has beneficial effects on the psychological well-being of the animals, reducing over-stimulated scent-marking
Stąd też ‧ pozostałych składników zapachowych powinno zostać uwzględnionych w wykazie załącznikaTherefore the ‧ remaining fragrance ingredients should be included in the list of Annex
W rzeczy samej żałuję, że w odniesieniu do niektórych punktów, przede wszystkim jeśli chodzi o obecność substancji chemicznych i substancji zapachowych mogących powodować alergie, zrezygnowaliśmy z większych wymagań.Indeed, I regret that we have given up being more demanding on several points and, above all, on the presence of chemical substances and allergenic fragrances.
Reakcje utleniania terpenów. Nowoczesne techniki analizy związków zapachowych.Oxidation of terpenes. Modern techniques for analysis of aroma compounds.
Jesteśmy w pewnym stopniu bardziej wyrozumiali w przypadku edukacyjnych gier zapachowych i smakowych, w których zastosowanie tych substancji jest uzależnione od oznakowania i spójności z innymi mającymi zastosowanie przepisami.Subject to labelling and consistency with other relevant legislation, we are somewhat more lenient in the case of educational aromatic and flavour games.
konsultacje tego komitetu są obecnie wymagane, w odniesieniu do zdrowia publicznego, wieloma dyrektywami, takimi jak te dotyczące dietetycznych środków spożywczych, materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi, dodatków, substancji zapachowych i rozpuszczalników ekstrahującychWhereas consultation of this Committee is currently required, in relation to questions of public health, by a number of Directives such as those on dietetic foodstuffs, materials and articles intended to come into contact with foodstuffs, additives, flavourings and extraction solvents
Zazwyczaj ten produkt objęty postępowaniem stosowany jest w detergentach, substancjach zapachowych w mydłach oraz jako bardzo mocna nuta podkreślająca zapach w perfumach cytrusowych i limetkowychTypical applications of the product concerned are in detergents, soap fragrances and as a powerful supporting note in citrus and lime-type perfumes
nie należy używać surfaktantów z rodziny alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO), substancji zapachowych zawierających aromatyczne nitrozwiązki, o których mowa w załączniku II, związku kompleksotwórczego EDTA i składników zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, toksyczne dla procesów rozmnażania i mutagenne według dyrektywy ‧/EWGsurfactants from the alkylphenolethoxylates family (APEO), perfumes containing the aromatic nitro compounds referred to in Appendix II, the complex formation agent EDTA and ingredients classified as carcinogenic, toxic to reproduction and mutagenic according to Directive ‧/EEC shall not be used
Gatunków niedobranych, na przykład drapieżników i ich ofiar, lub też zwierząt wymagających różnych warunków bytowania, nie należy trzymać w tym samym pomieszczeniu ani też, w przypadku drapieżników i ich ofiar, w obrębie kontaktu wzrokowego, zapachowego lub głosowegoSpecies that are incompatible, for example predator and prey, or animals requiring different environmental conditions, should not be housed in the same room nor, in the case of predator and prey, within sight, smell or sound
repelent (zapachowy) pochodzenia roślinnego i zwierzęcego/olej talowyrepellents (by smell) of animal or plant origin/tall oil
Kumaryna jest substancją zapachową produkowaną w kilku krajach na świecie i dlatego wybór kraju analogicznego był bardzo ograniczonyCoumarin is a fragrance produced in only a few countries around the world and therefore the choice for an analogue country was extremely limited
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16312 zdań frazy rośliny zapachowe (olejki eteryczne).Znalezione w 2,985 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.