Tłumaczenia na język angielski:

  • flavouring crops (essential oils)   

Przykładowe zdania z "rośliny zapachowe (olejki eteryczne)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Również specyficzny zapach tego czosnku w dużym stopniu zależy od warunków środowiskowych, ponieważ związki zapachowe odzwierciedlają poziom i aktywność enzymów decydujących o ich biosyntezie, a na te z kolei wpływa stan fizjologiczny rośliny, warunki glebowo-klimatyczne oraz tradycyjne procesy konserwacji i obróbkiIn addition, the distinctive aroma of the garlic is strongly influenced by the environmental factors, insofar as the aromatic components reflect the levels and activity of the enzymes involved in their biosynthesis and these, in turn, are influenced by the physiological state of the plant, the pedological and climatic conditions and the traditional processes of storage and processing
D/‧ Rośliny oraz zioła zapachowe i leczniczeD/‧ Aromatic and medicinal plants and herbs
Główne rośliny oraz zioła zapachowe i lecznicze toThe principal aromatic and medicinal plants and herbs are
Należałoby ocenić całkowity zakaz stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych, toksycznych, alergennych i zapachowych z punktu widzenia praktycznego wdrożenia dyrektywy.The complete prohibition of carcinogenic, mutagenic, toxic, allergenic and fragrant substances should be evaluated from the view of the Directive's practical implementation.
W przypadkach gdy trzymanie pojedynczo jest dozwolone ze względu na wyjątkowe uzasadnienie naukowe i/lub dotyczące dobrostanu poparte korzystną oceną etyczną, okres takiego trzymania jest ograniczony do niezbędnego minimum a jednocześnie zapewnia się zwierzęciu kontakt wzrokowy, głosowy, zapachowy i/lub dotykowy z innymi zwierzętamiIn cases where single housing is allowed on the basis of exceptional scientific and/or welfare justification supported by a favourable ethical evaluation, the duration shall be limited to the minimum period necessary and visual, auditory, olfactory and/or tactile contact shall be maintained
W rzeczy samej żałuję, że w odniesieniu do niektórych punktów, przede wszystkim jeśli chodzi o obecność substancji chemicznych i substancji zapachowych mogących powodować alergie, zrezygnowaliśmy z większych wymagań.Indeed, I regret that we have given up being more demanding on several points and, above all, on the presence of chemical substances and allergenic fragrances.
Stosowanie substancji zapachowych, o których mowa w pkt ‧–‧ tabeli zawartej w pierwszym ustępie pkt ‧ oraz substancji zapachowych wymienionych w pkt ‧–‧ na liście zawartej w trzecim ustępie tego punktu jest dopuszczalne w grach zapachowych, zestawach kosmetycznych i grach smakowych, pod warunkiem żeThe use of the fragrances set out in points ‧ to ‧ of the list set out in the first paragraph of point ‧ and of the fragrances set out in points ‧ to ‧ of the list set out in the third paragraph of that point shall be allowed in olfactory board games, cosmetic kits and gustative games, provided that
To samo odnosi się do alergennych substancji zapachowych.The same applies to allergenic fragrances.
Trzydzieści cztery substancje zapachowe, których stosowanie jest zakazane w przypadku kosmetyków, są dozwolone w zabawkach.Thirty-four aromas which are banned in cosmetics are permitted in toys.
Reakcje ruchowe Periplaneta americana L. na bodźce zapachowe - wpływ lambda - cyhalotryny.Motor responses of Periplaneta americana L. to olfactory stimuli: the influence of lambda-cyhalothrin.
Jeżeli produkt zawiera co najmniej jedną z poniższych substancji zapachowych, należy to wyraźnie zaznaczyć na opakowaniu, podając nazwę lub nazwy użytych substancjiIf the product contains one or more of the following fragrances, this shall be clearly indicated on the packaging, mentioning the name or names of the fragrances concerned
Oto immunitet, e, zapachowa świecaHere' s your immunity, uh, scented candle
materiałów stosowanych w ściśle niezbędnych ilościach jako rozpuszczalniki lub nośniki substancji zapachowych lub aromatycznychmaterials used in strictly necessary quantities as solvents or as carriers for perfume and aromatic compositions
kwestii stosowania w zabawkach substancji rakotwórczych, chemicznych i zapachowych,the matter of the use of carcinogenic, chemical and fragrant substances in toys,
Wysoka zawartość tłuszczów w mleku bawolim sprawia, że serwatka ma większą zawartość tłuszczu niż serwatka z mleka krowiego, która powoduje, że związki zapachowe mleka szczególnie powiązane z tłuszczem zostają zachowaneThe richness of buffalo milk fat means that the whey has a fat content even higher than that of cow’s milk whey and this enables the aromatic qualities of the milk that are specifically encapsulated in the fat molecules to be retained
w załączniku ‧ pozycja ‧ otrzymuje brzmienie: Wydzielanie Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (balsam peruwiański, nieprzerobiony); nr CAS ‧-‧-‧, jeżeli jest stosowany jako składnik zapachowyIn Annex II, reference number ‧ is replaced by the following: Exudation of Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (Peru balsam, crude); CAS No ‧-‧-‧) when used as fragrance ingredient
Ponadto odnieśliśmy sukces w zadaniu dotyczącym zakazu stosowania w zabawkach wielu substancji zapachowych odpowiedzialnych za rozprzestrzenianie się alergii.In addition, we succeeded in the challenge to prohibit the use in toys of many fragrances that are responsible for the spread of allergies.
Słuszną decyzją jest również ustanowienie zakazu stosowania uczulających substancji zapachowych i obecnie 55 takich substancji zostanie wyeliminowanych z produkcji zabawek.It is also appropriate that allergenic fragrances be banned and 55 such substances will now be removed from toys.
Głównie wykorzystywany jest jako aromatyczna substancja chemiczna i jako utrwalacz w przygotowywaniu komponentów zapachowych, które używane są w produkcji detergentów, kosmetyków i perfumIts main uses are as an aroma chemical and as a fixative in the preparation of fragrance compounds, such compounds being used in the production of detergents, cosmetics and fine fragrances
Używana jest głównie jako aromat chemiczny oraz utrwalacz w procesie przygotowywania mieszanek zapachowych, takich jak mieszanki wykorzystywane w produkcji detergentów, kosmetyków oraz w przemyśle perfumeryjnymIts main uses are as an aroma chemical and as a fixative in the preparation of fragrance compounds, such compounds being used in the production of detergents, cosmetics and fine fragrances
Jeśli produkt zawiera substancje zapachowe, to należy to określić na opakowaniuIf the product contains perfumes, it shall be indicated on the packaging
Zmiana systemu aromatyzacji produktu (dodanie, usunięcie lub zastąpienie substancji smakowo-zapachowej(-ychChange in the flavouring system of the product (addition, deletion or replacement of flavour(s
Red (zawiera czerwony tlenek żelaza (E‧) i hypromelozę (E‧)), substancja smakowo-zapachowa Tutti-Frutti i bezwodny kwas cytrynowyOpatint Red (containing red iron oxide (E‧) and hypromellose (E‧)), flavour Tutti-Frutti, and citric acid anhydrous
Zastosowanie materiałów mezoporowatych zawierających niob i cynę w reakcji utleniania terpenów. Innowacyjne metody analizy związków zapachowychThe use of mesoporous materails containing niobium and tin in the oxidation of terpenes. Innovative methods for analysis of aroma compounds
Dla dziecka, jak i dla zabawki obecność substancji zapachowych nie ma znaczenia.The fragrances do nothing for the children or for the toy.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16312 zdań frazy rośliny zapachowe (olejki eteryczne).Znalezione w 3,149 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.