Tłumaczenia na język angielski:

  • rehabilitation   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

resocjalizacja zawodowavocational rehabilitation

Przykładowe zdania z "resocjalizacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kurator sądowy w procesie resocjalizacji nieletnichProbation Officer in the Process of Juvenile Rehabilitation
Dożywotnie pozbawienie wolności. Resocjalizacja czy eliminacja- badanie opinii studentówThe penalty of life imprisonment. Rehabilitation or elimination. Survey of students
Efektywność metod resocjalizacji nieletnich w opinii kuratora sądowegoEfficiency of juvenile rehabilitation methods in the reviews of probation officer
Stan, efekty i uwarunkowania procesu resocjalizacji w zakładzie penitencjalnymThe process of resocialization in a penitentiary - it's present shape and effecta acheived together with what the process in conditioned
Twórcza resocjalizacja w zakladach penitencjarnych na przykładzie Zakładu Karnego przy Areszcie Śledczym Warszawa-MokotówConstructive rehabilitation in penal institutions on the basis of Mokotów prison custody in Warsaw.
"Recydywa" jako wskaźnik efektywności resocjalizacji penitencjarnej w polskim więziennictwie po zmianach kodeksowych„Recidivism" as a penitentiary rehabilitation effectiveness indicator in the Polish prison system after codex changes
Pedagog w ocenie i autoocenie w kontekście procesu resocjalizacjiPedagogue in the assessment and self-assessment in the context of rehabilitation process
Wpływ resocjalizacji na zmianę moralności wśród młodziezy społecznie niedostosowanej.Influence of rehabilitation on changes of morality among the socially maladjusted youth
W ramach wprowadzania w życie niniejszej decyzji ramowej państwa członkowskie przyjmują środki, które w szczególności uwzględniają cel, jakim jest ułatwienie resocjalizacji osoby skazanej, stanowiącej podstawę dla właściwych organów do podjęcia decyzji o ewentualnym wydaniu zgody na przekazanie wyroku i zaświadczenia w przypadkach, do których odnosi się ust. ‧ lit. cIn implementing this Framework Decision, Member States shall adopt measures, in particular taking into account the purpose of facilitating social rehabilitation of the sentenced person, constituting the basis on which their competent authorities have to take their decisions whether or not to consent to the forwarding of the judgment and the certificate in cases pursuant to paragraph ‧(c
Zachowania dewiacyjne młodzieży. Profilaktyka i resocjalizacja w środowisku otwartym.Young people dewiant behaviours. Prevention and rehabilitation in open environment.
Resocjalizacja osób z osobowością psychopatyczną odbywających karę pozbawienia wolnościRehabilitation of people with psychopathic personality serving a penantly
projekty szkolenia, edukacji, leczenia i rehabilitacji uzależnionych, w tym projekty resocjalizacji osób uzależnionych i włączenie ich do środowiska pracy i środowiska społecznegoprojects for training, education, health-promotion and rehabilitation of addicts, including projects for the reintegration of addicts into working life and society
Wykonywanie kary pozbawienia wolności na przykładzie Zakładu karnego w Nowym Wiśniczu a proces resocjalizacji więźniów.Executing the sentencing of deprivetion of the freedom and the proces of resocialization at the Nowy Wiśnicz penitentiary.
Biorąc pod uwagę bezwzględność tego przestępstwa...... oraz nikłe szanse na resocjalizację...... niniejszym wyrokiem skazuję oskarżonych na ‧ lat...... w więzieniu o zaostrzonym rygorzeConsidering the ruthless nature of this crime...... and the bleak prospects for rehabilitation...... l hereby sentence you to serve ‧ ‧ years...... in the custody of the commissioner of the Department of Corrections
Motywacje młodych ludzi do podjęcia studiów na kierunkach profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz praca socjalnaThe motivations of young people to study Social Prevention and Rehabilitation and Social Work
jest zdania, że pobyt w więzieniu bez odpowiedniej resocjalizacji i edukacji stwarza bariery na drodze do integracji i często prowadzi jedynie do dalszego wykluczenia społecznego, bezrobocia i przestępczościBelieves that the imprisonment of people without adequate rehabilitation and education creates barriers to inclusion and often only leads to further social exclusion, unemployment and crime
Postawy studentów resocjalizacji wobec kary śmierciResocialisation students attitude towards death penalty.
Pokrzywdzeni potrzebują programów pomocy i resocjalizacji społecznej.Victims need protection, including legal protection. They need assistance and social rehabilitation programmes.
Funkcje założone zakładów karnych w Polsce a wpływ podkultury więziennej na proces resocjalizacjiFeatures founded prisons in Poland and the impact of prison subculture on the process of rehabilitation
Pomoc postpenitencjarna w resocjalizacji osób pozbawionych wolności po 1997 rokuPostpenitentiary assistance in resocialization of person of stripped freedom after 1997 year
Rola Choreoterapii w procesie resocjalizacji nieletnich w zakładzie poprawczymRole choreoterapy in the process of the rehabilitation of juveniles at the young offenders'institution
Wykorzystanie survivalu w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie.Application of survival to resocialization of socially unadapted youth
Bariery w resocjalizacji w zakładzie karnym zamkniętymRehabilitation barriers in closed prisons
Efektywność resocjalizacji w zakładzie poprawczymEffectiveness of rehabilitation in correctional facility
projekty w zakresie szkolenia, edukacji, leczenia i detoksykacji osób uzależnionych, w tym projekty resocjalizacji osób uzależnionych i włączenie ich do środowiska pracy i środowiska społecznegoprojects for training, education, treatment and detoxification of addicts, including projects for the reintegration of addicts into work and social environments
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 310 zdań frazy resocjalizacja.Znalezione w 0,24 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.