Tłumaczenia na język angielski:

  • rehabilitation   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Przestępców, ma na celu przywrócenie ich społeczeństwu
 
działalność wychowawcza ludzi źle przystosowanych do środowiska
 
Reedukacja osadzonego

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

resocjalizacja zawodowavocational rehabilitation

Przykładowe zdania z "resocjalizacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Agresja dzieci przedszkolnych i szkolnych – jako problem socjalizacji i resocjalizacjiAggression of pre-school child and school – as problem of socialization and resocialization
Rola kapelana w resocjalizacji osadzonych w oddziałach penitencjarncyh na terenie Warszawy.The role of a prison chaplain in the social rehabilitation of prisoners in the penitentiary facilities on the area of Warsaw
Fundacja Resocjalizacji Młodzieży " Przylądek Dobrej Nadziei "Cape of Good Hope, Youth Reclamation Trust, Milchester
Te wasze fikuśne pomysły o resocjalizacjiYou fellas with your fancy ideas of rehabilitation
Problem w tym, że Wydział Resocjalizacji nie chce cię puścićThe problem is, the DOC isn' t gonna let you go
Pedofilia, jako zaburzenie społecznie szkodliwe. Analiza zjawiska oraz przegląd metod resocjalizacjiPedophilia as a disorder of socially harmful. Analysis of the phenomenon and a review of methods of rehabilitation
"Recydywa" jako wskaźnik efektywności resocjalizacji penitencjarnej w polskim więziennictwie po zmianach kodeksowych„Recidivism" as a penitentiary rehabilitation effectiveness indicator in the Polish prison system after codex changes
Plany edukacyjno-zawodowe studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia Instytutu Profilaktyki Społecznej i ResocjalizacjiEducational - professed plans of third-year undergraduate university students at the faculty of Institute of Social Prevention and Resocialisation
Chrześcijańskie metody resocjalizacji w pracy kapelana więziennego.Christian rehabilitation methods within prison chaplain's work.
Metody twórczej resocjalizacji z uwzględnieniem indywidualizacji i humanizacji pobytu w areszcie śledczym.Methods of creative rehabilitation considering individualization and humanization of prison stay.
Metodyka resocjalizacji zabójców na podstawie wybranych filmów.Methods of killers rehabilitation based on selected films.
Poglądy studentów pedagogiki resocjalizacyjnej na resocjalizację i wychowanie oraz ich demograficzne i osobowościowe determinantyStudents' outlook on resocialization and education with reference to demographic and individual conditions
Będziemy nadal naciskać na rządy europejskie, by przyjmowały większą liczbę więźniów w celu resocjalizacji, zarówno ze względu na transatlantycką solidarność, jak i na winę za współudział. Sprzeciwiamy się też chińskim groźbom wobec Ujgurów.We will continue to push EU governments to take more detainees for resettlement, both out of transatlantic solidarity and out of guilt at their own complicity, and we will resist Chinese threats regarding the Uighurs.
Rozumienie szczęścia przez młodych ludzi - porównanie opinii studentów Wydziału Zarządzania i Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji odnośnie zadowolenia z życiaUnderstanding the happiness of young people – comparing the opinion of students from the Faculty of Management and the Institution of Social Prevention and Rehabilitation with regards to life satis-faction.
Kontakty więźniów z osobami najbliższymi - prawo podmiotowe jednostki w kontekście skutecznej resocjalizacjiConvict's contacts with their closest relatives- the fundamental right of an entity in the context of efficient social rehabilitation
Profilaktyka i resocjalizacja osób przebywających w Areszcie Śledczym w Nisku (Monografia).Prevention and resocialization of persons residing in the Custody Suite in Nisku ( Monography)
W ramach wprowadzania w życie niniejszej decyzji ramowej państwa członkowskie przyjmują środki, które w szczególności uwzględniają cel, jakim jest ułatwienie resocjalizacji osoby skazanej, stanowiącej podstawę dla właściwych organów do podjęcia decyzji o ewentualnym wydaniu zgody na przekazanie wyroku i zaświadczenia w przypadkach, do których odnosi się ust. ‧ lit. cIn implementing this Framework Decision, Member States shall adopt measures, in particular taking into account the purpose of facilitating social rehabilitation of the sentenced person, constituting the basis on which their competent authorities have to take their decisions whether or not to consent to the forwarding of the judgment and the certificate in cases pursuant to paragraph ‧(c
Resocjalizacja więźniów w systemie więziennictwa stanowego KaliforniiPrisoners' Resocialization in California's Prison System
Nie wiem, co ta... gnida, Barry Wirth, nagadała ci o Chicce Martinie, ale ośrodkowi resocjalizacji nic do tego, co Chicka robiNow, I don' t know what that...... that grub Barry Wirth' s been telling you about Chicka Martin, but Chicka has nothing to do with Community Corrections
Uwagę należy jednak skoncentrować również na resocjalizacji agresywnych partnerów, by zapobiec kolejnym aktom przemocy w przyszłości.Having said that, however, the rehabilitation of abusive partners should also be considered in order to avoid future repetition of violence.
Resocjalizacja poprzez sport w warunkach Zakładu Karnego we WronkachRehabilitation through sport in the conditions of the prison in Wronki
Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji osób nieletnich.Role of judicial curator in process resocialization of juvenile person.
zauważa, że istnieje silny i złożony związek między ubóstwem a przestępczością; że skrajne ubóstwo i wykluczenie społeczne mogą prowadzić do działalności przestępczej, a pobyt w więzieniu bez odpowiedniej resocjalizacji i edukacji często prowadzi do dalszego wykluczenia społecznego i bezrobociaNotes that there is a strong and complex link between poverty and crime, that extreme poverty and social exclusion may lead to criminal activities, and that imprisonment without adequate rehabilitation and education often leads to further social exclusion and unemployment
ustanowienie wszechstronnych ram prawnych na rzecz zwalczania wszelkich form rasizmu i ksenofobii poprzez umożliwienie szybkiego przyjęcia szeroko zakrojonej dyrektywy w sprawie zwalczania dyskryminacji (zgodnie z art. ‧ Traktatu), która powinna przewidywać skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje karne stosowane wobec wszelkich form dyskryminacji, a także sankcje administracyjne, kary z zakresu resocjalizacji- takie jak obowiązkowa edukacja lub prace społeczne- oraz grzywny, które powinny być surowsze w przypadku osób publicznych i przedstawicieli władz, ponieważ ich status powinien być uznany za okoliczność zaostrzającąintroduce a comprehensive legal framework enabling discrimination to be combated in all its forms, through the swift adoption of a comprehensive directive on the fight against discrimination (pursuant to Article ‧ of the Treaty) which should provide for effective, proportionate and deterrent penal sanctions for all forms of discrimination, as well as administrative sanctions, rehabilitative sanctions such as mandatory education and community service, or fines, which, in the case of public figures and representatives of the authorities, should be more severe owing to the fact that their status should be considered to be an aggravating circumstance
Metody resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie.Methods of resocialization of persons socially inadequate.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 318 zdań frazy resocjalizacja.Znalezione w 0,422 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.