Tłumaczenia na język angielski:

  • breeds   
    (verb, noun   )
  • breeds (animals)   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

rasy zwierząt gospodarskichlivestock breeds

Przykładowe zdania z "rasa zwierząt", pamięć tłumaczeniowa

add example
Specyfikacja produktu zakłada, że surowcem wykorzystywanym i dopuszczonymi do produkcji Salame S. Angelo jest świeże mięso wybranych ras świń, to jest zwierząt rasy czystej lub ras wywodzących się od ras podstawowych, takich jak Large White, Landrace i Duroc lub zwierząt wywodzących się ze skrzyżowania wyżej wymienionych ras lub ze skrzyżowania tych ras z lokalnymi populacjami świńThe product specification stipulates that the raw materials used and eligible for producing Salame S. Angelo must comprise fresh meat from selected breeds of pig, i.e. pure or part bred Large White, Landrace or Duroc animals or crosses between these breeds and specimen of local pig breeds
miejscowe rasy zwierząt hodowlanych od których pochodzi mleko używane do wytwarzania serów: krowy rasy kanaryjskiej, owce rasy kanaryjskiej oraz kozy którejkolwiek z ras kanaryjskich (Majorera, Palmera lub Tinerfeña), będące rasami czystymi i lokalnymi z Wysp Kanaryjskich, uznanymi w stosownej legislacjiits indigenous breeds, namely the Canary Island breed of cattle, the Canary Island breed of sheep and any of the Canary Islands’ breeds of goats (Majorera, Palmera or Tinerfeña), which are pure native Canary Island breeds, as recognised by law, and produce the milk used to make the cheeses
Wędzona kiełbasa wyprodukowana z mięsa wieprzowego świń rasy Bísaro lub krzyżówek tej rasy posiadających co najmniej ‧ % krwi rasy Bísaro (zwierzęta F‧ będące wynikiem skrzyżowania świń czystej rasy Bísaro, zarejestrowanych w księdze hodowlanej, ze świniami innych ras), lokalnego chleba oraz oliwy z Trás-os-Montes (niezbędnych dla smaku i tekstury tego produktu), krwi wieprzowej, miodu, orzechów lub migdałów którymi wypełniane jest jelito cienkie wołowe lub wieprzoweSmoked sausage, made from the meat of pigs of the Bisaro breed or of cross-breeds that must be ‧ % Bisaro (F‧ animals, produced by cross-breeding pure-bred Bisaro pigs registered in the herdbook with pigs of other breeds), regional bread and olive oil from Trás-os-Montes (these being essential for giving the product a specific taste and texture), pig's blood, honey and walnuts or almonds, stuffed into the small intestine of a cow or pig
Rasy i typy genetyczne świń dopuszczone do produkcji zwierząt, których mięso stanowi surowiec do produkcji szynki Crudo di Cuneo, to tradycyjne rasy Large White italiana i Landrace italiana zgodnie z uszlachetnieniem wg Libro Genealogico Italiano (LGI – Włoskiej Księgi Genealogicznej) lub potomstwo knurów tych ras, potomstwo knurów rasy Duroc italiana zgodnie z uszlachetnieniem wg Włoskiej Księgi Genealogicznej oraz potomstwo knurów innych ras lub knurów hybrydowych pod warunkiem, że osobniki te pochodzą ze schematów selekcji lub krzyżówek opracowanych w celach zgodnych z Włoską Księgą Genealogiczną dla produkcji wieprzowiny tłustejThe breeds or genetic types to which animals intended for the production of Crudo di Cuneo ham must belong are the traditional Italian Large White and Landrace breeds, as improved by the Italian herd book, or offspring of boars of those breeds, offspring of boars of the Italian Duroc breed, as improved by the herd book, and offspring of boars of other breeds or of mixed-breed boars, provided they come from selection or cross-breeding schemes whose aims are in keeping with those of the herd book for the production of heavy pigs
Surowiec pochodzi ze świń rasy Bísaro zarejestrowanych w rejestrze zootechnicznym rasy lub ze świń będących wynikiem skrzyżowania (F‧) zwierząt, z których jedno jest rasy Bísaro i jest zarejestrowane w księdze dorosłych zwierząt rejestru zootechnicznego, hodowanych w gospodarstwach rolno-hodowlanych posiadających wystarczająco duży obszar do prowadzenia tradycyjnych, półekstensywnych systemów produkcji i umożliwiających zapewnienie tradycyjnej paszy dla zwierząt obszar odpowiadający tradycyjnym systemom produkcji, półekstensywnych i będących w stanie produkować tradycyjną paszę dla zwierzątThe raw ingredients come from Bisaro pigs entered in the breed's zootechnical register or crossbred pigs (F‧) of animals one of whose parents is an animal of the Bisaro breed entered in the zootechnical register's book of adult animals, and which are reared on holdings encompassing an area that lends itself to traditional, semi-extensive farming systems, and features traditional sources of animal nutrition
Rodzajem trzody chlewnej, której mięso nadaje się do wytwarzania szynek i łopatek objętych chronioną nazwą pochodzenia, jest świnia rasy iberyjskiej we wszystkich jej szczepach, przy czym dopuszcza się zwierzęta mające co najmniej ‧ % tej rasy i co najwyżej ‧ % domieszki ras Duroc i Duroc Jersey, o ile pochodzą od macior czystej rasy iberyjskiej zgodnie z postanowieniami dekretu królewskiego ‧/‧ z dnia ‧ listopada i przeszły przez wszystkie etapy rozwoju w swoim życiu, to jest od urodzenia aż do ostatecznego utuczenia, na obszarze geograficznym wyznaczonym i zdefiniowanym w niniejszym dokumencie, w gospodarstwach zarejestrowanych pod nazwą pochodzenia Los PedrochesThe kind of animal suitable for providing parts for the manufacture of hams and shoulder hams protected by the designation of origin is the Iberian breed of pig, of all strains, which is at least ‧ % Iberian pig and a maximum ‧ % Duroc or Duroc Jersey, provided the dam is pure Iberian as required by Royal Decree No ‧ of ‧ November ‧ and has spent every stage of its life in the geographical area defined and delimited in the present document from birth to final fattening on holdings registered for the Los Pedroches designation of origin
Zwierzęta ras miejscowych (rasy di biou, rasy bojowej lub stanowiące krzyżówkę tych dwóch ras) muszą być urodzone i utrzymywane w gospodarstwie na wyznaczonym obszarze geograficznym, gdzie dokonuje się też ich uboju i rozbioruAnimals of local breeds (raço di biou, de combat or a cross of the two) must be born, reared, slaughtered and cut in the geographical area
Surowiec pochodzi ze świń rasy Bísaro zarejestrowanych w rejestrze zootechnicznym rasy lub ze świń będących wynikiem skrzyżowania (F‧) zwierząt, z których jedno jest rasy Bísaro, zarejestrowanym w księdze dorosłych zwierząt rejestru zootechnicznego, hodowanych w gospodarstwach rolno-hodowlanych posiadających obszar odpowiadający tradycyjnym systemom produkcji, półekstensywnych i będących w stanie produkować tradycyjną paszę dla zwierzątThe raw ingredients come from Bisaro pigs entered in the breed's zootechnical register or crossbred pigs (F‧) one of whose parents is an animal of the Bisaro breed entered in the zootechnical register's book of adult animals, which are reared on holdings encompassing an area that lends itself to traditional, semi-extensive farming, and features traditional sources of animal nutrition
Surowiec pochodzi ze świń rasy Bísaro zarejestrowanych w rejestrze zootechnicznym rasy lub ze świń będących wynikiem skrzyżowania (F‧) zwierząt, z których jedno jest rasy Bísaro i jest zarejestrowane w księdze dorosłych zwierząt rejestru zootechnicznego, hodowanych w gospodarstwach rolno-hodowlanych posiadających wystarczająco duży obszar do prowadzenia tradycyjnych, półekstensywnych systemów produkcji i umożliwiających zapewnienie tradycyjnej paszy dla zwierzątThe raw ingredients come from Bisaro pigs entered in the breed's zootechnical register or crossbred pigs (F‧) one of whose parents is an animal of the Bisaro breed entered in the zootechnical register's book of adult animals, and which are reared on holdings encompassing an area that lends itself to traditional, semi-extensive farming, and features traditional sources of animal nutrition
Decyzja ‧/‧/EWG nie zawiera szczegółowych postanowień dotyczących zakładania ksiąg zwierząt zarodowych dla nowych ras i zezwala jedynie na wpisywanie do głównej sekcji księgi zwierząt zarodowych danej rasy zwierząt czystorasowych tej samej rasyDecision ‧/‧/EEC does not contain specific provisions for the establishment of herd-books for new breeds, and only allows pure-bred animals of the same breed for entry into the main section of the herd-book of a particular breed
Wyrób wędliniarski wędzony z mięsa i tłuszczu wieprzowego zwierząt rasy bísara lub zwierząt pochodzących z krzyżówek tej rasy i posiadających co najmniej ‧ % krwi rasy bísara, mięsa drobiowego (z kurcząt, indyka i/lub kaczki), mięsa z królika i chleba, w osłonce z jelita cienkiego wieprzowegoA smoked sausage, made from the pig meat and pig fat of the Bisaro breed or of cross-breeds that must be ‧ % Bisaro, poultry meat (chicken, turkey and/or duck), rabbit, and bread, stuffed into a hog casing (small intestine
Wyrób wędliniarski wędzony z mięsa i tłuszczu wieprzowego zwierząt rasy bísara lub zwierząt pochodzących z krzyżówek tej rasy i posiadających co najmniej ‧ % krwi rasy bísara oraz odsączonego przecieru z dyniA smoked sausage, made from the pig meat and pig fat of the Bisaro breed or of cross-breeds that must be ‧ % Bisaro, and drained squash, made into a soft and dry paste in which small pieces of meat shreds are visible, stuffed into a hog casing (large intestine
Nazwy, które w części są homonimiczne z nazwami odmian roślin lub ras zwierząt, mogą być rejestrowane, nawet jeśli dana odmiana lub rasa jest produkowana w celach handlowych na znaczną skalę również poza wyznaczonym obszarem geograficznym, pod warunkiem, że nie będzie to wprowadzało w błąd konsumentów prowadząc do mylenia produktów opatrzonych zarejestrowaną nazwą oraz danej odmiany lub rasyNames that are partly homonymous with names of plant varieties or animal breeds may be registered, even if the variety or breed is in significant commercial production also outside the area, provided consumers would not be liable to confuse the products bearing the registered name and the variety or the breed
Uściśla się, że mleko wykorzystywane do produkcji musi pochodzić wyłącznie ze stad mlecznych, na które składają się kozy ras Alpine, Saanen, krzyżówki tych dwóch ras lub zwierzęta rasy lokalnejThe milk used should come only from milking herds made up of Alpine or Saanen breeds, their crossbreeds or local stock
W celu zadbania o wzajemne uznawanie ksiąg zarodowych tej samej rasy i aby poinformować nabywców o zwierzętach hodowlanych i ich materiale genetycznym, wewnętrzne zasady uznanych urzędowo organizacji i stowarzyszeń hodowców powinny jasno określać nazwę rasy, a w przypadku nowej rasy – określać okres jej tworzeniaIn order to ensure the mutual recognition between herd-books of the same breed and to inform buyers of breeding animals and their germ products, the internal rules of officially recognised breeding organizations and associations should clearly mention the name of the breed and, in case of a new breed, define the establishing period
Gospodarstwa hodowlane, w których utrzymywane jest bydło i kozy mleczne, gospodarstwa we wspólnocie autonomicznej Walencji posiadające zwierzęta rasy murcyjsko-granadyjskiej i rasy frisona wpisane do oficjalnych ksiąg genealogicznych rasyHoldings in the Autonomous Community of Valencia with dairy cattle and goats of the Frisian and Murciano-Granadina breeds listed in the official herd books for the breeds
W celu stopniowego udoskonalania istniejących ras decyzja ‧/‧/EWG zezwala na wprowadzanie do dodatkowej sekcji księgi zwierząt zarodowych wyłącznie samic innych ras lub niebędących czystej rasyWith a view to the progressive improvement of existing breeds, Decision ‧/‧/EEC allows the entry into the supplementary section of a herd-book of females from other breeds or non pure-bred females only
Mleko używane do produkcji Picodon pochodzi wyłącznie od kóz rasy Alpine, Saanen, krzyżówki tych dwóch ras lub zwierząt rasy lokalnejThe milk used to produce Picodon comes exclusively from goats of the Alpine or Saanen breeds, their crossbreeds or local stock
W drodze odstępstwa od ust. ‧ lit. a) zwierzęta czystorasowe lub pochodzące od zwierząt czystorasowych różnych ras mogą być wpisane bezpośrednio do głównej sekcji nowej księgi zwierząt zarodowych w okresie zakładania księgi zwierząt zarodowych dla nowej rasyBy way of derogation from paragraph ‧(a), pure-bred animals or descendants from pure-bred animals of different breeds may be entered directly into the main section of a new herd-book during the period of establishment of a herd-book for a new breed
Plan promowania i ochrony owiec rasy guirra, obejmujący koszty kwalifikowalne identyfikowania zwierząt i doradztwa technicznego w zakresie prowadzenia księgi hodowlanej (art. ‧), koszty szkolenia hodowców w zakresie technik oceny zwierząt i zarządzania gospodarstwami hodowli owiec, a także koszty szerzenia wiedzy o rasie poprzez organizowanie targów i wystaw oraz drukowanie publikacji (artA plan for the promotion and preservation of the Guirra breed of sheep, covering the eligible costs of identifying the animals and technical advice on maintenance of the herd book (Article ‧), training for farmers on how to assess the animals and manage sheep farms, and the promotion of greater awareness of the breed by means of fairs, exhibitions and publications (Article
Jest zatem konieczne, w okresie zakładania nowej księgi zwierząt zarodowych, ustanowienie odstępstwa od zasady, według której do sekcji głównej księgi zwierząt zarodowych danej rasy mogą być wpisane jedynie zwierzęta czystorasowe tej samej rasyIt is therefore necessary, during the period of establishment of a new herd-book, to provide for a derogation from the rule according to which only pure-bred animals of the same breed can enter the main section of the herd-book of a particular breed
Określono rasę owiec mlecznych (rasa Lacaune oraz owiec czarnych wyhodowanych ze zwierząt ze standardowej rasy Lacaune), oraz pozostawiono okres pięciu lat na dostosowanie do wymogów tej normyThe breed of milk-producing sheep is specified (the Lacaune breed and black sheep bred from animals of the Lacaune breed standard), with a five-year time limit for conforming to that standard
Nazwy, które w całości są homonimiczne z nazwami odmian roślin lub ras zwierząt wykorzystywanych przy wytwarzaniu podobnych produktów, nie mogą być rejestrowane, jeżeli przed zakończeniem procedury zgłaszania zastrzeżeń, o której mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zostanie wykazane, że dana odmiana lub rasa była przed dniem złożenia wniosku produkowana w celach handlowych, poza wyznaczonym obszarem geograficznym, na taką skalę, że będzie to wprowadzać konsumentów w błąd prowadząc do mylenia produktów opatrzonych zarejestrowaną nazwą z daną odmianą lub rasąNames that are wholly homonymous with names of plant varieties or animal breeds for comparable products may not be registered if it is shown before the expiry of the objection procedure referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ that the variety or breed is in such commercial production outside the defined area prior to the date of application that consumers would be liable to confuse the products bearing the registered name and the variety or the breed
Tworzenie nowej rasy może oznaczać wpisanie zwierząt innych ras do głównej sekcji księgi zwierząt zarodowychThe creation of a new breed may imply the entry of animals from other breeds into the main section of a herd-book
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41126 zdań frazy rasa zwierząt.Znalezione w 9,636 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.