Tłumaczenia na język angielski:

  • breeds   
    (verb, noun   )
  • breeds (animals)   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

rasy zwierząt gospodarskichlivestock breeds

Przykładowe zdania z "rasa zwierząt", pamięć tłumaczeniowa

add example
Hodowane w warunkach zbliżonych do naturalnych świnie i świnki miniaturowe nie powinny być odstawiane od matek przed czwartym tygodniem życia, jagnięta, koźlęta i cielęta ras mięsnych przed szóstym tygodniem życia, a koniowate przed dwunastym tygodniem życia, chyba że istnieją ku temu uzasadnione przesłanki natury weterynaryjnej lub dotyczące dobrostanu zwierzątNaturally reared pigs and mini-pigs should not be weaned before four weeks of age, lambs, kids and beef calves before six weeks of age and equines before twenty weeks of age, unless there is justification on veterinary or welfare grounds
Wynalazki, które dotyczą roślin lub zwierząt mają zdolność patentową, jeśli możliwość technicznego wykonania wynalazku nie ogranicza się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierzątInventions which concern plants or animals shall be patentable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety
Specyfikacja produktu zakłada, że surowcem wykorzystywanym i dopuszczonymi do produkcji Salame S. Angelo jest świeże mięso wybranych ras świń, to jest zwierząt rasy czystej lub ras wywodzących się od ras podstawowych, takich jak Large White, Landrace i Duroc lub zwierząt wywodzących się ze skrzyżowania wyżej wymienionych ras lub ze skrzyżowania tych ras z lokalnymi populacjami świńThe product specification stipulates that the raw materials used and eligible for producing Salame S. Angelo must comprise fresh meat from selected breeds of pig, i.e. pure or part bred Large White, Landrace or Duroc animals or crosses between these breeds and specimen of local pig breeds
Dlatego też specyfika produktu agneau de Lozère wynika z połączenia wysokiej jakości związanej z czystością rasy i różnorodnością pożywienia zwierząt oraz z jakości środowiskowej związanej z praktykami rolniczymi, wykorzystującymi w jak największym stopniu środowisko naturalne i tradycje odziedziczone po przodkachHence the special character of Agneau de Lozère rests on the combination of a high-quality product along with the purity of the breed and diversity of its feed, and an environmental consideration related to farming practices which make the best use of the natural environment and ancestral traditions
państwo członkowskie może podjąć decyzję o niezabijaniu i nieniszczeniu zwierząt zidentyfikowanych w następstwie dochodzenia, o którym mowa w pkt ‧ lit. b) tiret drugie i trzecie, w przypadku gdy trudno uzyskać zastępcze owce znanego genotypu lub gdy częstotliwość występowania allelu ARR w obrębie jednej rasy lub gospodarstwa jest niska, lub gdy uznaje się to za konieczne w celu uniknięcia chowu wsobnego lub na podstawie umotywowanej analizy wszystkich czynników epidemiologicznycha Member State may decide not to kill and destroy the animals, identified by the inquiry referred to in the second and third indents of point ‧(b) where it is difficult to obtain replacement ovine animals of a known genotype or where the frequency of the ARR allele within the breed or holding is low, or where it is deemed necessary in order to avoid inbreeding, or based on a reasoned consideration of all the epidemiological factors
Dokument identyfikacyjny (Paszport) towarzyszy zwierzęciu aż do ubojni: zawiera on informacje o zwierzęciu (data urodzenia, kod rasy, krajowy numer identyfikacyjny zwierzęcia, itpAn identification document (passport) containing the animal's details (date of birth, breed code, national identification number, etc.) accompanies it to the abattoir
gromadzenie danych dotyczących produkcyjności zwierząt oraz ras, rozwój komputerowych programów w zakresie hodowli bydła i selekcji zwierząt, wykorzystujących jedną sieć komputerowąto establish records of livestock yield and origins and to improve software relating to breeding activities and animal selection programmes using the joint IT network
Ustanowienie znormalizowanego europejskiego systemu testowania wydajności w odniesieniu do genetycznych zasobów zwierzęcych w rolnictwie, i dokumentowania cech zagrożonych ras i populacji zwierząt gospodarskichEstablishment of a standardised European performance testing regime for animal genetic resources in agriculture, and documentation of characteristics of endangered farm animal breeds and populations
Nazwa odmiany roślin lub rasy zwierząt może być używana w nazwie gwarantowanej tradycyjnej specjalności, pod warunkiem że nie wprowadza ona w błąd co do właściwości produktuThe name of a plant variety or breed of animal may form part of the name of a traditional speciality guaranteed, provided that it is not misleading as regards the nature of the product
koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić w błąd konsumenta co do prawdziwego pochodzenia danego produktuconflict with the name of a plant variety or an animal breed and as a result is likely to mislead the consumer as to the true origin of the product
związek hodowców lub inne właściwe organy kraju, z którego zwierzęta pochodzą, które prowadzą księgi hodowlane lub rejestry tej rasy zwierząt; lubthe breeding authority or any other competent authority of the country where the animal originated which manages the studbook or register for that breed of animal; or
zwraca uwagę, że w Międzynarodowym traktacie o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa Unia Europejska zobowiązała się do wdrożenia środków na rzecz zachowania zasobów genetycznych; wzywa Komisję do utworzenia specjalnych programów wsparcia sprzedaży, promujących stosowanie odmian roślin zagrożonych zmianami genetycznymi; podkreśla, że powinno to zwiększyć atrakcyjność uprawy przez rolników i ogrodników odmian wymienionych jako zasoby genetyczne roślin oraz utworzenia programów wspierania zbytu ras zwierząt użytkowych zagrożonych wyginięciemPoints out that the European Union has undertaken, in the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, to carry out measures to conserve genetic resources; calls, therefore, on the Commission to create specific sales promotion programmes to encourage the use of plant varieties threatened with genetic erosion; stresses that this is intended to make it more attractive for farmers and horticulturalists to grow varieties listed as plant genetic resources, and that similar sales promotion programmes should be created for endangered breeds of farm animals
Zakres i warunki drugiego odstępstwa muszą zostać określone przez krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i praktykę, ponieważ nie istnieje legislacja wspólnotowa dotycząca praw do ras zwierzątWhereas the extent and the conditions of that second derogation must be determined by national laws, regulations and practices, since there is no Community legislation on animal variety rights
Dotację oblicza się jako iloczyn liczby zwierząt zarejestrowanych do końca poprzedniego roku i stawki określonej dla odpowiedniego gatunku i rasy zwierząt gospodarskich, podanej w załączniku ‧ do rozporządzenia Rady MinistrówThe grant is calculated by multiplying the number of animals recorded at the end of the previous year by the rate set for the relevant species and breed of livestock, as specified in Annex ‧ to the Government Regulation
Bez uszczerbku dla wszelkich kryteriów, jakie muszą zostać spełnione przy wpisywaniu zwierząt koniowatych do ksiąg rodowodowych, nasienie zwierząt z gatunku owiec, kóz i koni – w przypadku niektórych określonych ras – musiSemen of the ovine, caprine and equine species must, without prejudice to any criteria to be complied with for the entry of equids in stud books for certain specific breeds
Mleko używane do produkcji Picodon pochodzi wyłącznie od kóz rasy Alpine, Saanen, krzyżówki tych dwóch ras lub zwierząt rasy lokalnejThe milk used to produce Picodon comes exclusively from goats of the Alpine or Saanen breeds, their crossbreeds or local stock
Ojcem zwierzęcia musi być byk wpisany z tytułu pochodzenia do księgi zwierząt hodowlanych rasy Rouge des présThe animal's sire must be a bull registered in the herd book of the Rouge des prés breed of origin
Do celów tego ustępu, zwierzęta czystorasowe, zwierzęta rasy handlowej i produkty jajeczne są traktowane jako środki produkcji rolnejFor the purposes of this paragraph, pure-bred animals, animals of commercial breeds and egg products shall be treated as agricultural inputs
Gatunek, rasa, wiek i płeć zwierząt, sposób ich oznakowaniaSpecies, breed, age and sex of the animals, identification procedure
Poziom endogennego wydzielania progesteronu u zwierząt jest zmienny, zależny w znacznym stopniu od rodzaju zwierzęcia, wieku, rasy oraz cyklu płciowegoThe level of endogenous secretion of progesterone in the animals is variable, depending notably on gender, age, breed and sexual cycle
organizację lub związek oficjalnie zatwierdzone lub uznane przez państwo członkowskie lub też urząd państwowy zainteresowanego państwa członkowskiego, określone w art. ‧ lit. c) tiret pierwsze dyrektywy ‧/‧/EWG, które prowadzą księgę stadną danej rasy zwierzęcia zgodnie z art. ‧ lit. c) dyrektywy ‧/‧/EWG; lubthe organisation or association officially approved or recognised by the Member State, or by the official agency of the Member State concerned, both as referred to in the first indent of Article ‧(c) of Directive ‧/‧/EEC, which manages the stud book for that breed of animal, as referred to in Article ‧(c) of Directive ‧/‧/EEC; or
Pole I.‧: znak identyfikacyjny odpowiada identyfikacji osobników będących dawcami i dacie pozyskania, rasie zwierząt dawców, dacie pozyskania (nie późniejszej niż ‧ grudnia ‧ rBox I.‧: identification mark shall correspond to the identification of the donor animals, the breed of the donor animals, the date of collection which must be earlier than ‧ December
W każdym z badań terenowych zwierzęta różnych ras, grup wiekowych i o różnej masie ciała, w sposób naturalny zarażone pasożytami bytującymi w przewodzie pokarmowym takimi jak robaki obłe i robaki płaskie, leczono preparatem Profender albo innym lekiem zarejestrowanym w Unii Europejskiej dla tego wskazaniaIn each of the field studies, animals of various breeds, age groups and different weights that were naturally infected with parasitic gastrointestinal roundworms or tapeworms, were treated either with Profender or another medicine which is authorised in the European Union for this indication
Pomoc, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, przeznaczona na wspieranie nowatorskich praktyk w zakresie hodowli zwierząt, opartych na programach reprodukcji koni czystej rasy galicyjskiej (Pura Raza Gallega) znajdujących się w posiadaniu różnych hodowcówto promote innovative animal breeding practices based on breeding programmes to interbreed Pura Raza Gallega horses held by different breeders, as provided for in Article ‧(c) of Regulation (EC) No
Liczba ta musi być poświadczona przez należycie uznawany organ techniczny – lub organizację/stowarzyszenie hodowcy – który musi zarejestrować i aktualizować księgę zwierząt zarodowych lub księgę hodowlaną owiec i kóz dla rasyThat number must be certified by a duly recognised technical body-or breeder
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41126 zdań frazy rasa zwierząt.Znalezione w 8,443 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.