Tłumaczenia na język angielski:

  • breeds   
    (verb, noun   )
  • breeds (animals)   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

rasy zwierząt gospodarskichlivestock breeds

Przykładowe zdania z "rasa zwierząt", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nazwy, które w całości są homonimiczne z nazwami odmian roślin lub ras zwierząt wykorzystywanych przy wytwarzaniu podobnych produktów, nie mogą być rejestrowane, jeżeli przed zakończeniem procedury zgłaszania zastrzeżeń, o której mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zostanie wykazane, że dana odmiana lub rasa była przed dniem złożenia wniosku produkowana w celach handlowych, poza wyznaczonym obszarem geograficznym, na taką skalę, że będzie to wprowadzać konsumentów w błąd prowadząc do mylenia produktów opatrzonych zarejestrowaną nazwą z daną odmianą lub rasąNames that are wholly homonymous with names of plant varieties or animal breeds for comparable products may not be registered if it is shown before the expiry of the objection procedure referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ that the variety or breed is in such commercial production outside the defined area prior to the date of application that consumers would be liable to confuse the products bearing the registered name and the variety or the breed
Owce (Ovis aries) to zwierzęta pasące się na runi, które, ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi rasami, na przykład w charakterystyce okrywy, mogą być trzymane w zróżnicowanych warunkach klimatycznychSheep (Ovis aries) are grazing animals which, because of differences between breeds, for example fleece characteristics, will thrive in a wide range of climatic conditions
zebranie danych dotyczących produktywności zwierząt i ras oraz rozwój oprogramowania służącego do hodowli bydła i selekcji zwierząt, wykorzystującego jedną sieć komputerowąto collect data on animal productivity and breeds and develop breeding and animal selection software using a single computer network
Ceny bydła określonego w ust. ‧ zarejestrowanego na reprezentatywnym rynku lub rynkach każdego zainteresowanego Państwa Członkowskiego są średnią ważoną współczynnikami odzwierciedlającymi względną proporcję każdej rasy lub klasy jakości, cen zarejestrowanych z wyłączeniem podatku VAT dla tych zwierząt podczas okresu siedmiodniowego w tym Państwie Członkowskim na tym samym etapie sprzedaży hurtowejThe prices of the bovine animals referred to in paragraph ‧ recorded on the representative market or markets of each Member State concerned shall be the average, weighted by coefficients reflecting the relative proportion of each breed or quality, of the prices recorded exclusive of VAT for these animals during a seven-day period in that Member State at the same wholesale stage
Pomoc w wysokości do ‧ % kosztów administracyjnych zakładania i prowadzenia ksiąg hodowlanych, ‧ % kosztów badań określających jakość genetyczną lub produktywność zwierząt gospodarskich oraz ‧ % kosztów badań wydajności do celów zatwierdzania rasAid up to ‧ % of the administrative costs of establishing and maintaining herd books, ‧ % of the costs of testing to determine genetic quality or yield of livestock, and ‧ % of performance testing costs for the purpose of approving breeds
gromadzenie danych dotyczących produkcyjności zwierząt oraz ras, rozwój komputerowych programów w zakresie hodowli bydła i selekcji zwierząt, wykorzystujących jedną sieć komputerowąto establish records of livestock yield and origins and to improve software relating to breeding activities and animal selection programmes using the joint IT network
W celu zakwalifikowania do głównej sekcji księgi zwierząt zarodowych danej rasy zwierzę musiTo qualify for entry in the main section of the herd-book of its breed an animal must
zwierzęta należą do ras niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nrthe animals shall be of breeds not listed in Annex I to Regulation (EC) No
zwraca uwagę, że w Międzynarodowym traktacie o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa Unia Europejska zobowiązała się do wdrożenia środków na rzecz zachowania zasobów genetycznych; wzywa Komisję do utworzenia specjalnych programów wsparcia sprzedaży, promujących stosowanie odmian roślin zagrożonych zmianami genetycznymi; podkreśla, że powinno to zwiększyć atrakcyjność uprawy przez rolników i ogrodników odmian wymienionych jako zasoby genetyczne roślin oraz utworzenia programów wspierania zbytu ras zwierząt użytkowych zagrożonych wyginięciemPoints out that the European Union has undertaken, in the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, to carry out measures to conserve genetic resources; calls, therefore, on the Commission to create specific sales promotion programmes to encourage the use of plant varieties threatened with genetic erosion; stresses that this is intended to make it more attractive for farmers and horticulturalists to grow varieties listed as plant genetic resources, and that similar sales promotion programmes should be created for endangered breeds of farm animals
Jagnięcina pochodząca ze zwierząt ras: rasa Aragonesa, ojinegra de Teruel i roya BilbilitanaLamb meat from the following breeds: rasa Aragonesa, ojinegra de Teruel and roya Bilbilitana
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, gdy właściwe władze Państw Członkowskich uznają, że pryszczyca może zagrozić zagrożonym gatunkom lub innym bardzo rzadkim rasom lub zwierzętom wykorzystywanym w niezastąpionych i ważnych badaniach, niezbędne jest zapewnienie procedur i zasad technicznych w odniesieniu do szczepień ochronnych, które mogą być włączone na podstawie analizy indywidualnych przypadków; powinny one zostać sprecyzowane w programie, który Państwo Członkowskie może przekazać Komisji jako dodatkowy instrument mający na celu ochronę zwierząt z gatunków wrażliwychIn accordance with Article ‧) of Directive ‧/EEC, where the competent authorities of a Member State believe that the disease may compromise endangered species, or other animals such as extremely rare breeds or animals used for irreplaceable and important research work which may also be included on a case by case basis, it is appropriate to provide that the technical modalities for their emergency vaccination shall be specified under a programme that the Member state may present to the Commission as an additional instrument to protect such animals of susceptible species
Wymogi wymienione w ust. ‧ tiret drugie i trzecie mogą się różnić co do tego, czy samica należy do rasy pomimo braku informacji dotyczących jej pochodzenia lub, jeśli pochodzi z programu krzyżowania ras przyjętego przez prowadzące daną księgę zwierząt zarodowych organizację lub stowarzyszenie hodowcówThe requirements mentioned in the second and third indents of paragraph ‧ may be differentiated according to whether the female belongs to the breed although it has no known origin or was obtained from a crossing programme approved by the breeders
Opis techniczny gotowego produktu noszącego nazwę podaną w pkt. ‧, wraz ze wszelkimi wymogami dotyczącymi wykorzystania określonych ras zwierząt lub odmian roślin.]Technical description of finished product to which the name in applies, including any requirements for use of certain animal breeds or plant varieties.]
Na aromat mięsa wpływ ma również sposób karmienia i hodowli zwierzęcia, jego rasa, wiek i zdolności reprodukcyjneThe aroma is also affected by how the animal is fed and reared, its breed, age and reproductive situation
Przewóz żywych zwierząt, z wyjątkiem bydła rzeźnego i koni czystej rasyCarriage of live animals with the exception of cattle for slaughter and thoroughbred horses
pochodzić od zwierząt od dwóch pokoleń wpisanych do księgi zwierząt zarodowych tej samej rasybe descended from parents and grandparents entered in a herd-book of that same breed
Gatunek, rasa, wiek i płeć zwierząt, sposób ich oznakowaniaSpecies, breed, age and sex of the animals, identification procedure
Obszar geograficzny produkcji surowca (rozród, hodowla, tuczenie i ubój zwierząt oraz rozbiór i otrzymywanie nóg i łopatek) jest naturalnie ograniczony przez rozmieszczenie geograficzne terenów zwanych montado, położenie gospodarstw rolnych, które w są zdolne do funkcjonowania w warunkach górskich, a także przepisy dotyczące uboju, rozbioru i uzyskiwania kończyn świń rasy AlentejanaThe boundaries of the geographical area in which the raw materials are produced (i.e. where the animals are born, reared, fattened and slaughtered, the carcases are butchered and the legs and feet are obtained) are set naturally, by the location of the montado (oak plantation and pig pasture), by the presence of holdings able to practise a montanheira type of farming, and by the rules governing slaughter and cutting and the production of Alentejo pig's legs and shoulders
Poziom endogennego wydzielania progesteronu u zwierząt jest zmienny , zależny w znacznym stopniu od rodzaju zwierzęcia , wieku , rasy oraz cyklu płciowego .The level of endogenous secretion of progesterone in the animals is variable , depending notably on gender , age , breed and sexual cycle .
Program ten promuje także używanie psów pasterskich rasy karakachan do ochrony wypasanych zwierząt przed wilkami lub niedźwiedziami .The scheme also promotes the use of Karakachan dogs to protect the grazing livestock from wolves or bears .
organizację lub związek oficjalnie zatwierdzone lub uznane przez państwo członkowskie lub też urząd państwowy zainteresowanego państwa członkowskiego, określone w art. ‧ lit. c) tiret pierwsze dyrektywy ‧/‧/EWG, które prowadzą księgę stadną danej rasy zwierzęcia zgodnie z art. ‧ lit. c) dyrektywy ‧/‧/EWG; lubthe organisation or association officially approved or recognised by the Member State, or by the official agency of the Member State concerned, both as referred to in the first indent of Article ‧(c) of Directive ‧/‧/EEC, which manages the stud book for that breed of animal, as referred to in Article ‧(c) of Directive ‧/‧/EEC; or
Przeprowadzanie oficjalnych analiz kontrolnych w Księstwie Asturii, jako podstawowe narzędzie oceny genetycznej zwierząt hodowlanych gatunków i ras mlecznych, a zatem główny element programów podnoszenia jakości bydłaCarrying out official milk control analyses in the Principality of Asturias, as a basic tool for the genetic evaluation of breeding animals of dairy species and breeds and, therefore, a basic element of any livestock improvement programme
Niemniej wykluczone są osobniki o cechach sprzecznych z założonymi, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu napięcia u świń (PSS), genetyczne rodzaje i osobniki uznawane za niezgodne z warunkami specyfikacji produkcji oraz zwierzęta czystych ras, takich jak: belgijska Landrace, Hampshire, Pietrain, Duroc i Spotted PolandHowever, pigs with antithetic traits, with particular reference to porcine stress syndrome (PSS), are excluded, as are genetic types and animals deemed not to conform to these specifications and pure-bred Belgian Landrace, Hampshire, Piétrain, Duroc and Spotted Poland pigs
Produkt zawiera moksydektynę (makrocykliczny lakton) dlatego należy dopilnować aby u psów takich ras jak owczarki Collie, Owczarek Staroangielski oraz gatunki pokrewne i ich krzyżówki starannie i prawidłowo nanosić preparat, tak jak opisano to w części ‧. ‧ (dawkowanie) w szczególności nie należy dopuszczać do przypadkowego połykania (zlizywania) przez zwierzęta leczone lub inne zwierzęta z ich otoczeniaThis product contains moxidectin (a macrocyclic lactone), therefore special care should be taken with Collies, Old English Sheepdogs and related breeds or crossbreeds, to correctly administer the product as described under section ‧; in particular, oral uptake by the recipient and/or other animals in close contact should be prevented
W warunkach naturalnych zwierzęta gospodarskie poddane są szerokim zakresom temperatur i dobrze je znoszą, mimo że u poszczególnych gatunków i ras istnieją określone różnice w stopniu tolerancjiUnder natural conditions farm animals are exposed to, and will tolerate, a wide range of temperatures, although there is some variation in the degree of tolerance between species and breeds
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 42282 zdań frazy rasa zwierząt.Znalezione w 5,091 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.