Tłumaczenia na język angielski:

  • radio communication   

Pozostałe znaczenia:

 
radio communication
 
radio
 
przekazywanie dźwięków mowy, muzyki, umownych znaków, obrazów ruchomych i nieruchomych na odległość za pomocą fal radiowych

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "radiokomunikacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
RadiokomunikacjaRadiocommunications
COMSAR Podkomitet IMO ds. radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwaCOMSAR, IMO’s Sub-Committee on Radiocommunications and Search and Rescue
koleje żelazne i transport lądowy, przebiegające przez terytorium więcej niż jednej wspólnoty autonomicznej; powszechne przepisy komunikacyjne; ruch uliczny i poruszanie się środków lokomocji o napędzie motorowym; poczta i telekomunikacja; kable napowietrzne, podmorskie i radiokomunikacja,Railways and land transport crossing through the territory of more than one Self-governing Community; general system of communications; motor vehicle traffic; Post Office services and telecommunications; air and underwater cables and radiocommunications.
urządzenia wykorzystujące technologię UWB oznacza urządzenia zawierające zintegrowane lub stanowiące wyposażenie dodatkowe rozwiązania radiokomunikacji bliskiego zasięgu, służące do celowego wytwarzania i emitowania energii fal radiowych w zakresie częstotliwości o szerokości przekraczającej ‧ MHz, który może obejmować większą liczbę zakresów częstotliwości przeznaczonych na potrzeby usług radiokomunikacyjnychequipment using ultra-wideband technology means equipment incorporating, as an integral part or as an accessory, technology for short-range radiocommunication, involving the intentional generation and transmission of radio-frequency energy that spreads over a frequency range wider than ‧ MHz, which may overlap several frequency bands allocated to radiocommunication services
obowiązki w zakresie radiokomunikacji obejmują, w stosownych przypadkach, wachtowanie oraz techniczną konserwację i naprawy sprzętu wykonywane zgodnie z aktualnym brzmieniem Regulaminu Radiokomunikacyjnego, Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu ‧ (konwencja SOLAS ‧) oraz, według uznania każdego państwa członkowskiego, odpowiednich zaleceń IMOradio duties includes, as appropriate, watchkeeping and technical maintenance and repairs conducted in accordance with the Radio Regulations, the International Convention for the Safety of Life at Sea, ‧ (SOLAS ‧) and, at the discretion of each Member State, the relevant recommendations of the IMO, in their up-to-date versions
kompatybilność elektromagnetyczna sprzętu regulowanego na podstawie odpowiednich sekcji kanadyjskiej ustawy o radiokomunikacjielectromagnetic compatibility of equipment regulated under sections of the Canadian Radiocommunications Act
Uwagi do załącznika A.‧ sekcja ‧ RadiokomunikacjaNotes for Annex A.‧ section ‧ Radiocommunication
Radiokomunikacja i radionawigacjaRadio communication and navigation
EKES popiera wniosek dotyczący tej decyzji, mając na uwadze, iż zagwarantuje on racjonalne, sprawiedliwe, skuteczne i oszczędne wykorzystanie częstotliwości w wypadku wszystkich usług radiokomunikacjiThe EESC supported the proposal for this decision, considering that it would guarantee the rational, equitable, effective and economic use of frequencies for all radiocommunications services
Istniejące mechanizmy negocjacji i przygotowań do Światowych Konferencji Radiokomunikacji ITU dały doskonałe wyniki dzięki woli współpracy w ramach Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) i w przygotowaniach zostały uwzględnione interesy WspólnotyThe existing preparation and negotiation mechanisms for ITU World Radiocommunication Conferences have generated excellent results due to willing cooperation within the CEPT, and the Community
COMSAR, Podkomitet IMO ds. radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwaComsar, IMO's Sub-Committee on Radiocommunications and Search and Rescue
Toteż Wspólnota powinna być właściwie reprezentowana w działalności wszystkich właściwych organizacji i konferencji międzynarodowych odnoszących się ds. zarządzania spektrum radiowym, takich jak Międzynarodowa Unia Telekomunikacji (ITU) i jej Światowe Konferencje RadiokomunikacjiThe Community should therefore be adequately represented in the activities of all relevant international organisations and conferences related to radio spectrum management matters, such as within the International Telecommunication Union (ITU) and its World Radiocommunications Conferences
przewoźnych lub przenośnych radiotelefonów do zastosowań cywilnych, (np. do zastosowania w cywilnych systemach radiokomunikacji komórkowej), w których nie ma możliwości szyfrowania przez abonentów końcowych (szyfrowanie typuPortable or mobile radiotelephones for civil use (e.g. for use with commercial civil cellular radiocommunications systems) that are not capable of end-to-end encryption
Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie właściwej ochrony radiokomunikacji oraz urządzeń, aparatury lub systemów, których działanie może ulec pogorszeniu na skutek zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez aparaty elektryczne i elektroniczne, przed uszkodzeniem spowodowanym przez takie zakłóceniaWhereas Member States are responsible for providing adequate protection for radiocommunications and the devices, apparatus or systems whose performance may be degraded by electromagnetic disturbance produced by electrial and electronic apparatus against the degradation caused by such disturbances
WYKAZ NORM DOTYCZĄCYCH NADAJNIKÓW RADIOWYCH NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE RADIOKOMUNIKACJIRADIO TRANSMITTERS STANDARDS LIST UNDER RADIOCOMMUNICATION REGULATIONS
radiokomunikacjaRadio communications
Compania Națională de Radiocomunicații Navale RADIONAV SA (przedsiębiorstwo państwowe radiokomunikacji morskiej RADIONAV S.ACompania Națională de Radiocomunicații Navale RADIONAV SA (National Company of Naval Radiocommunications RADIONAV SA
Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) zaleciła, aby takiemu systemowi przeznaczyć częstotliwości od ‧ i ‧ MHz, zgodnie z rozporządzeniami o radiokomunikacji Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), przydzielającymi te częstotliwości również dla świadczenia usług radiowej telefonii ruchomejWhereas the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) has recommended that frequencies ‧ and ‧ MHz be allocated to such a system, in accordance with the International Telecommunications Union (ITU) Radio Regulations allocating such frequencies to mobile radio services use as well
RADIOKOMUNIKACJA I RADIOOPERATORZYRADIO COMMUNICATION AND RADIO PERSONNEL
Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie, by radiokomunikacja, w tym odbiór emisji radiowych i służba radiokomunikacyjna amatorska działająca zgodnie z regulacjami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, a także sieci telekomunikacyjne i sieci energetyczne, jak również urządzenia do nich dołączane, były chronione przed zaburzeniami elektromagnetycznymiMember States are responsible for ensuring that radiocommunications, including radio broadcast reception and the amateur radio service operating in accordance with International Telecommunication Union (ITU) radio regulations, electrical supply networks and telecommunications networks, as well as equipment connected thereto, are protected against electromagnetic disturbance
Światowa konferencja na temat radiokomunikacji zorganizowana w czerwcu ‧ rThe World Radio Communication Conference, held in June
Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do usług teleksowych ani do naziemnej radiokomunikacji ruchomejThis Directive shall not apply to the telex service or to terrestrial mobile radiocommunications
Specyfikacja taka powinna uwzględniać wszystkie wykorzystywane standardowo w pojazdach funkcje radiokomunikacji mobilnejThis should cover all mobile radio services normally used in vehicles
COMSAR, Podkomitet IMO ds. radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwaCOMSAR, IMO's Sub-Committee on Radiocommunications and Search and Rescue
Przeglądy specjalne służą zapewnieniu, aby spełnione były wymagania ustawowe, w szczególności dotyczące budowy, zanurzenia (podziałowego) i stabilności maszyn i instalacji elektrycznych, obciążenia, stabilności, ochrony przeciwpożarowej, maksymalnej liczby pasażerów, urządzeń ochrony życia, przewozu towarów niebezpiecznych, radiokomunikacji i nawigacji i służą temu celowi oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, obejmują co najmniejThe specific surveys are to ensure that statutory requirements, in particular those for construction, subdivision and stability, machinery and electrical installations, loading, stability, fire protection, maximum number of passengers, life saving appliances and the carriage of dangerous goods, radiocommunications and navigation are fulfilled and are for that purpose, and where applicable at least to include
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25 zdań frazy radiokomunikacja.Znalezione w 0,342 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.