Tłumaczenia na język angielski:

  • securities account   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Konwencja Haska w sprawie prawa właściwego dla niektórych praw dotyczących papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącejHague Convention on the Law applicable to certain rights in respect of securities held with an intermediary
łańcuch rachunków papieru wartościowegosecurities holding chain

Przykładowe zdania z "rachunek papierów wartościowych", pamięć tłumaczeniowa

add example
EBC odnotowuje także, iż Wspólnota zasadnie podjęła działania zmierzające do rozwiązania problemów powstających w związku ze stosowaniem tradycyjnej reguły lex rei sitae w odniesieniu do zdematerializowanych papierów wartościowych, prowadzącej w tym zakresie do poddawania całości wielostopniowego zapisu papierów wartościowych jednemu prawu właściwemu określanemu w odniesieniu do stosunku podstawowego (look-through approach)- zamiast tego zdecydowano się na wypracowanie reguł kolizyjnych określających prawo właściwe na podstawie miejsca położenia, zapisania na rachunku lub posiadania papierów wartościowych, względnie miejsca prowadzenia właściwego rachunku papierów wartościowychThe ECB also notes that the Community has rightly endeavoured to address the problems in applying traditional lex rei sitae principles to book-entry securities by developing conflict-of-law rules rejecting a look-through approach and determining the applicable law on the basis of the place where the relevant account is located, recorded, held and/or maintained
Ponadto, w związku z szeroką definicją wymogu charakteru międzynarodowego (internationality) określonego w art. ‧ Konwencji jako obejmującego wszystkie przypadki wyboru pomiędzy prawem różnych Państw, Konwencja znajdzie zastosowanie w zakresie wykraczającym poza tradycyjny zakres zastosowania reguł kolizyjnych i w istocie odnosić się będzie do wszelkich przypadków dotyczących zdematerializowanych papierów wartościowych zawierających element międzynarodowy (zob. ust. ‧-‧ do ‧-‧ Uzasadnienia projektu Konwencji Haskiej w sprawie prawa właściwego dla niektórych praw dotyczących papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącej (poniżej Uzasadnienie projektu Konwencji Haskiej), jak również ust. ‧-‧ i ‧-‧ Uzasadnienia, wyjaśniające zakres wymogu charakteru międzynarodowegoAlso, in view of the broad definition of the internationality requirement in Article ‧ of the Convention as 'all cases involving a choice between the laws of different States', the Convention would apply beyond the traditional conflict-of-laws cases to any case involving book-entry securities containing a foreign element (see paragraphs ‧-‧ to ‧-‧ of the Explanatory Report on the Hague Convention on the Law applicable to certain rights in respect of securities held with an intermediary (hereinafter the Hague Convention Report), and paragraphs ‧-‧ and ‧-‧ illustrating the scope of the internationality requirement
Dużo: papiery wartościowe, rachunek bieżący, ubezpieczenie na życieThe lot: savings plan, current account, life insurance
BCK udziela rodzimemu bankowi centralnemuniezbędnych informacji o dostaw ie ikwalifikowalności papierów wartościowych , natomiast RBC przetwarza te informacje , przeprowadza wycenę3 i zasila kontrahenta w płynność ( w formie wypłaty gotówki lubzwiększenia limitu kredytu w rachunku ) .The CCB provides the necessary information tothe HCB on the delivery and eligibility of thesecurities , while the HCB processes thatinformation , conducts the valuation process3 and provides liquidity to the counterparty ( i.e. a cash payment or an increase in acounterparty s overdraft limit ’ ) .
Niezależnie już nawet od możliwych zakazów ujawniania informacji obowiązujących odpowiednią instytucję pośredniczącą z mocy prawa lub też z mocy odpowiednich postanowień umowy rachunku papierów wartościowych, niezwykle utrudnione będzie żądanie przez osoby trzecie od posiadacza rachunku informacji na temat prawa właściwego wskazanego w umowie pomiędzy posiadaczem rachunku a obsługującą go instytucją pośredniczącąBesides possible statutory disclosure prohibitions applying to the relevant intermediary and/or provisions to that effect in the account agreement, it will be very difficult for third parties to request information from the account holder regarding the law chosen in the agreement between the account holder and its intermediary
transakcje terminowe na papiery wartościowe są zapisywane na rachunkach pozabilansowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia, po przyszłej cenie transakcji terminowejforward transactions in securities shall be recorded in off-balance-sheet accounts from the trade date to the settlement date, at the forward price of the forward transaction
Przepisy art. ‧ ust. ‧ powinny odnosić się jedynie do rejestru, rachunku lub scentralizowanego systemu depozytowego, dowodzącego istnienia praw własności lub praw do dostawy lub transferu odpowiednich papierów wartościowychWhereas the provisions of Article ‧) should only apply to a register, account or centralized deposit system which evidences the existence of proprietary rights in or for the delivery or transfer of the securities concerned
EBC zauważa również obserwacje Komisji wyrażone w dokumencie „Conflict of laws: modernisation of the PRIMA-rule for intermediated securities » („Przepisy kolizyjne: modernizacja zasady PRIMA dla papierów wartościowych u instytucji pośredniczącej "), że w praktyce stosowania jednolitej regulacji kolizyjnej dla transgranicznych rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych we Wspólnocie w dalszym ciągu pojawiają się różnice pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie wykładni pojęcia „miejsca położenia rachunku »The ECB also notes the observations made by the Commission in its paper « Conflict of laws: modernisation of the PRIMA-rule for intermediated securities » that the practical application of a single conflict of laws regime for cross-border securities clearing and settlement in the Community continues to reveal differences between Member States on the interpretation of « location of an account »
Zmiany w wartości godziwej pieniężnych papierów wartościowych wyrażonych w walucie obcej i sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, które powiązane są z różnicami kursowymi, ujmuje się w rachunku zysków i stratChanges in the fair value of monetary securities denominated in a foreign currency and classified as available-for-sale that relate to a translation difference are recognised in the economic outturn account
• zapasy – takie jak wyposażenie naukowe i sprzęt do produkcji wykorzystywane przez Wspólne Centrum Badawcze , publikacje Urzędu Publikacji ; • inwestycje krótkoterminowe – papiery wartościowe dostępne do sprzedaży ; • prefinansowanie krótkoterminowe – nadal nierozliczone płatności zaliczkowe na rzecz bene cjentów ; • należności krótkoterminowe – np. część zasobów własnych należna od państw członkowskich ; • środki pieniężne i ich ekwiwalen ty – wszystkie środki znajdujące się na rachunkach ba nkowych Komisji , w tym kwoty zablokowane do czasu orzeczenia sądowego .• stocks – such as scientific equipment and production materials used by the Joint Research Centre , publications of the Publications O ce ; • short-term investments – available-for-sale securities ; • short-term pre-financing advances – paid to beneficiaries still outstanding ; • short-term receivables – e.g. own resource amounts due from Member States ; • cash and cash equivalents – all the funds the Commission keeps in its bank accounts , including amounts ‘ frozen ’ for pending court decisions .
Państwa członkowskie mogą postanowić, że otwarcie postępowania upadłościowego wobec uczestnika lub operatora systemu interoperacyjnego nie uniemożliwia wykorzystania środków finansowych lub papierów wartościowych dostępnych na rachunku rozliczeniowym tego uczestnika w celu wypełnienia jego zobowiązań w systemie lub w systemie interoperacyjnym w dniu roboczym będącym dniem otwarcia postępowania upadłościowegoMember States may provide that the opening of insolvency proceedings against a participant or a system operator of an interoperable system shall not prevent funds or securities available on the settlement account of that participant from being used to fulfil that participant‧s obligations in the system or in an interoperable system on the business day of the opening of the insolvency proceedings
Należy zauważyć, że nawet jeżeli ELMIS nie będą w przyszłości definiowane jako instytucje kredytowe, nadal będą objęte zakresem statystycznej definicji MIF zawartej w części I, sekcji I, punkcie ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia EBC/‧/‧, zgodnie z którą MIF o statusie rezydenta nie będące instytucjami kredytowymi podlegają wymogom sprawozdawczości statystycznej w zależności m.in. od zakresu substytucyjności między instrumentami emitowanymi przez MIF i depozytami lokowanymi w instytucjach kredytowych; powodem tego jest fakt, iż ELMIS będą nadal otrzymywały środki odpowiadające depozytom typu overnight od podmiotów nie będących MIF i inwestowały w papiery wartościowe na swój własny rachunekIt is noted that even if ELMIs will no longer be defined as credit institutions, they will fall into the statistical definition of MFI under Part I, Section I, paragraph ‧ of Annex ‧ to Regulation ECB/‧/‧, according to which resident financial institutions other than credit institutions are subject to statistical reporting requirements depending, inter alia, on the degree of substitutability between the instruments they issue and deposits placed with credit institutions; the reason is that ELMIs will continue to receive funds equivalent to overnight deposits from entities other than MFIs and make investments in securities for their own account
Wykorzystywanie poufnych informacji definiuje się jako działanie każdej osoby, która, z tytułu swojego zatrudnienia, wykonywanego zawodu lub obowiązków, posiada dostęp do niektórych szczegółowych informacji mogących dotyczyć zarządzania rezerwowymi aktywami walutowymi EBC, zanim zostaną upublicznione i wykorzystuje te informacje z pełną znajomością stanu faktycznego przez nabywanie lub zbywanie, albo na swój własny rachunek albo na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, aktywów (w tym zbywalnych papierów wartościowych) lub praw (w tym praw wynikających z kontraktów na instrumenty pochodne), z którymi informacje te są ściśle związaneInsider trading is defined as the activity of any person who, by virtue of his or her employment, profession or duties, has access to certain information of a precise nature that could be relevant to the management of the ECB
Zasada zawarta w dyrektywie ‧/WE, według której prawem mającym zastosowanie do rejestrowanych papierów wartościowych przewidzianych jako zabezpieczenie jest prawo miejsca właściwego ze względu na znajdujący się odpowiedni rejestr, rachunek lub scentralizowany system depozytowy, powinna zostać rozszerzona w celu stworzenia pewności prawnej dotyczącej korzystania z posiadanych papierów wartościowych w kontekście transgranicznym i wykorzystanych jako zabezpieczenie finansowe na podstawie zakresu niniejszej dyrektywyThe principle in Directive ‧/EC, whereby the law applicable to book entry securities provided as collateral is the law of the jurisdiction where the relevant register, account or centralised deposit system is located, should be extended in order to create legal certainty regarding the use of such securities held in a cross-border context and used as financial collateral under the scope of this Directive
zbywalne lub inne papiery wartościowe, których istnienie albo zbycie zakłada wpis do rejestru lub na rachunek ustanowiony na podstawie przepisów lub umieszczonych w centralnym systemie depozytów, regulowanym prawem Państwa Członkowskiegotransferable or other securities whose existence or transfer presupposes entry in a register or account laid down by law or which are placed in a central deposit system governed by the law of a Member State
na koniec kwartału dokonuje się przeszacowania papieru wartościowego na podstawie wartości pozycji netto wynikającej z bilansu oraz ze sprzedaży tych samych papierów wartościowych zapisanej na rachunkach pozabilansowychat the quarter-end the revaluation of a security shall be made on the basis of the net position resulting from the balance sheet and from the sales of the same security recorded in the off-balance-sheet accounts
albo b) dostęp do kredytu śróddziennego jest ograniczony do przedsiębiorstw inwestycyjnych posiadających rachunek w centralnym depozycie papierów wartościowych, a dane przedsiębiorstwo inwestycyjne podlega terminowi uzyskania płynności lub kwota kredytu śróddziennego jest ograniczona górnym pułapemor (b) access to intraday credit is limited to investment firms which hold an account with a central securities depository, and the investment firm in question is subject to a liquidity deadline or the amount of intraday credit is subject to a ceiling
2.2 Rachunki w bankach , inwestycje w papiery wartościowe , udzielone kredyty i inne aktywa zagraniczne2.2 Balances with banks and security investments , external loans and other external assets
wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej podpisania Konwencji Haskiej w sprawie prawa właściwego dla niektórych praw dotyczących papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącej (COM ‧ wersja ostatecznaat the request of the Council of the European Union on a proposal for a Council decision concerning the signing of the Hague Convention on the Law applicable to certain rights in respect of securities held with an intermediary (COM ‧ final
Dlatego też zakres wspomnianych środków powinien być jak najszerszy, obejmując wszystkie instytucje, których działalność polega na przyjmowaniu od ludności środków podlegających zwrotowi zarówno w postaci depozytów, jak i w innej postaci, na przykład poprzez ciągłą emisję obligacji i innych porównywalnych papierów wartościowych, oraz udzielaniu kredytów na własny rachunekThe scope of those measures should therefore be as broad as possible, covering all institutions whose business is to receive repayable funds from the public, whether in the form of deposits or in other forms such as the continuing issue of bonds and other comparable securities and to grant credits for their own account
Zgodnie z wyżej wymienioną wspólną definicją do celów statystycznych, pieniężne instytucje finansowe obejmują instytucje kredytowe, zgodnie z ich definicją w prawie wspólnotowym, oraz wszystkie pozostałe instytucje finansowe o statusie rezydenta, których działalność polega na gromadzeniu depozytów i/lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż pieniężne instytucje finansowe oraz na udzielaniu, na własny rachunek (co najmniej w sensie ekonomicznym) pożyczki i/lub inwestowaniu w papiery wartościoweWhereas the said common definition for statistical purposes specifies that Monetary Financial Institutions comprise credit institutions as defined in Community law, and all other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from entities other than Monetary Financial Institutions and, for their own account (at least in economic terms), to grant credits and/or to make investments in securities
Dochód z aktywów rezerwowych rejestrowany jest w pozycji pozostałe inwestycje rachunku dochodów z inwestycji, wraz z dochodami odsetkowymi z tytułu dłużnych papierów wartościowych zaliczanych do rezerw, zgodnie z zasadą memoriałową, przynajmniej raz na kwartałIncome on reserve assets is to be recorded indistinguishably under the other investment item of the investment income account, including interest income on reserve holdings of debt securities, and on an accruals basis at least quarterly
Państwa Członkowskie mogą obniżyć kwotę określoną w ust. ‧ do wysokości ‧ ECU, jeśli dane przedsiębiorstwo nie posiada zezwolenia ani na przechowywanie środków lub papierów wartościowych klientów, ani na prowadzenie transakcji na własny rachunek, ani na przejmowanie emisjiMember States may reduce the amount referred to in paragraph ‧ to ECU ‧ where a firm is not authorized to hold clients
rozliczanie operacji na wyrażonych w euro papierach wartościowych przechowywanych na rachunkach powierniczych, z uwzględnieniem operacji wydania bez płatności (free of payment) oraz wydania przy płatności (delivery versus paymentfree of payment/delivery versus payment settlement services for all euro-denominated securities for which custody accounts are provided
Pierwotne usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe mają miejsce wtedy, kiedy następuje zmiana w sytuacji rachunku papierów wartościowych przechowywanych przez emitujący CSD (w przypadku papierów wartościowych emitowanych zgodnie z prawem niemieckim jest nią CBFPrimary clearing and settlement occurs when there is a change in the position of a securities account held with the issuer CSD (CBF for securities issued according to German law
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24494 zdań frazy rachunek papierów wartościowych.Znalezione w 5,843 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.