Tłumaczenia na język angielski:

  • securities account   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Konwencja Haska w sprawie prawa właściwego dla niektórych praw dotyczących papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącejHague Convention on the Law applicable to certain rights in respect of securities held with an intermediary
łańcuch rachunków papieru wartościowegosecurities holding chain

Przykładowe zdania z "rachunek papierów wartościowych", pamięć tłumaczeniowa

add example
rachunek papierów wartościowych prowadzony przez bank centralny, na którym instytucje kredytowe mogą lokować papiery wartościowe uważane za odpowiednie dla zabezpieczenia operacji banku centralnegoRepurchase date
W przypadku gdy cena nabycia papierów wartościowych określonych w lit. a) jest większa od kwoty należnej w momencie wykupu, kwotę różnicy zalicza się do rachunku zysków i stratWhere the purchase price of the securities referred to in point (a) exceeds the amount repayable at maturity, the amount of the difference shall be charged to the profit and loss account
Do MIF zalicza się instytucje kredytowe określone w prawie wspólnotowym posiadające status rezydenta oraz wszelkie inne instytucje finansowe posiadające status rezydenta, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż MIF oraz udzielaniu kredytów lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachunek (przynajmniej w sensie ekonomicznymMFIs comprise resident credit institutions, as defined in Union law, and all other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for their own account (at least in economic terms), to grant credit and/or invest in securities
BCK udziela rodzimemu bankowi centralnemuniezbędnych informacji o dostaw ie ikwalifikowalności papierów wartościowych , natomiast RBC przetwarza te informacje , przeprowadza wycenę3 i zasila kontrahenta w płynność ( w formie wypłaty gotówki lubzwiększenia limitu kredytu w rachunku ) .The CCB provides the necessary information tothe HCB on the delivery and eligibility of thesecurities , while the HCB processes thatinformation , conducts the valuation process3 and provides liquidity to the counterparty ( i.e. a cash payment or an increase in acounterparty s overdraft limit ’ ) .
Zgodnie z art ‧ ust ‧ umowy ramowej EFSF może zawrzeć z EBC umowę, na podstawie której EBC będzie występował jako jego agent płatności oraz może wyznaczyć EBC do prowa dzenia jego rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowychPursuant to Article ‧ of the EFSF Framework Agreement, EFSF may contract the ECB to act as its paying agent and may appoint the ECB to maintain its bank and securities accounts
Przepisy art. ‧ ust. ‧ powinny odnosić się jedynie do rejestru, rachunku lub scentralizowanego systemu depozytowego, dowodzącego istnienia praw własności lub praw do dostawy lub transferu odpowiednich papierów wartościowychWhereas the provisions of Article ‧) should only apply to a register, account or centralized deposit system which evidences the existence of proprietary rights in or for the delivery or transfer of the securities concerned
jest zdania, że do kwestii majątkowych dotyczących wszystkich papierów wartościowych zapisanych na rachunkach uczestników systemu rozliczeniowo-rozrachunkowego powinien mieć zastosowanie jeden system prawny stosowany w taki sam sposób, że do kwestii umownych dotyczących stosunków między systemem rozliczeniowo-rozrachunkowym a jego poszczególnymi uczestnikami powinien mieć zastosowanie jeden system prawny, aby chronić ostateczny charakter operacji, bezpieczeństwo i przejrzystość systemu rozliczeniowo-rozrachunkowegoConsiders that the property aspects of all securities credited to the accounts of participants in the clearing and settlements system should be governed by a single legal system, and, similarly, that a single legal system should govern the contractual aspects of the relationship between the clearing and settlement system and each of its participants, in order to protect the finality of transactions and the security and transparency of the clearing and settlement system
Państwa Członkowskie mogą obniżyć kwotę określoną w ust. ‧ do wysokości ‧ ECU, jeśli dane przedsiębiorstwo nie posiada zezwolenia ani na przechowywanie środków lub papierów wartościowych klientów, ani na prowadzenie transakcji na własny rachunek, ani na przejmowanie emisjiMember States may reduce the amount referred to in paragraph ‧ to ECU ‧ where a firm is not authorized to hold clients
• zapasy – takie jak wyposażenie naukowe i sprzęt do produkcji wykorzystywane przez Wspólne Centrum Badawcze , publikacje Urzędu Publikacji ; • inwestycje krótkoterminowe – papiery wartościowe dostępne do sprzedaży ; • prefinansowanie krótkoterminowe – nadal nierozliczone płatności zaliczkowe na rzecz bene cjentów ; • należności krótkoterminowe – np. część zasobów własnych należna od państw członkowskich ; • środki pieniężne i ich ekwiwalen ty – wszystkie środki znajdujące się na rachunkach ba nkowych Komisji , w tym kwoty zablokowane do czasu orzeczenia sądowego .• stocks – such as scientific equipment and production materials used by the Joint Research Centre , publications of the Publications O ce ; • short-term investments – available-for-sale securities ; • short-term pre-financing advances – paid to beneficiaries still outstanding ; • short-term receivables – e.g. own resource amounts due from Member States ; • cash and cash equivalents – all the funds the Commission keeps in its bank accounts , including amounts ‘ frozen ’ for pending court decisions .
Deficyt (-) lub nadwyżka (+) Dostosowanie rachunków finansowych i niefinansowych Transakcje netto na aktywach i pasywach finansowych Transakcje na aktywach finansowych (skonsolidowane) Transakcje na gotówce i depozytach Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje-- krótkotermi nowych i długoterminowych papiery wartościowe Transakcje na instrumentach pochodnych Transakcje na pożyczkach Transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych Prywatyzacje Zasilenia kapitałowe Pozostałe Transakcje na pozostałych aktywach finansowych w tym podatki naliczone minus wpływy pieniężne z podatków Transakcje na pasywach (skonsolidowane) Transakcje na gotówce i depozytach Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje-- krótkotermi nowych papierach wartościowychDeficit (--) or surplus (+) Adjustment between financial and non-financial accounts Net transactions in financial assets and liabilities Transactions in financial assets (consolidated) Transactions in currency and deposits Transactions in securities other than shares--- short and long-term securities Transactions in financial derivatives Transactions in loans Transactions in shares and other equity Privatisations Equity injections Other Transactions in other financial assets of which accrued taxes minus cash tax receipts Transactions in liabilities (consolidated) Transactions in currency and deposits Transactions in securities other than shares--- short-term securities
2.2 Rachunki w bankach , inwestycje w papiery wartościowe , udzielone kredyty i inne aktywa zagraniczne2.2 Balances with banks and security investments , external loans and other external assets
dostęp do kredytu śróddziennego jest ograniczony do przedsiębiorstw inwestycyjnych posiadających rachunek w centralnym depozycie papierów wartościowych, a dane przedsiębiorstwo inwestycyjne podlega terminowi uzyskania płynności lub kwota kredytu śróddziennego jest ograniczona górnym pułapemaccess to intraday credit is limited to investment firms which hold an account with a central securities depository, and the investment firm in question is subject to a liquidity deadline or the amount of intraday credit is subject to a ceiling
Wskazana reguła podstawowa doznaje ograniczeń wynikających z tzw. testu realności (reality test), zgodnie z którym Konwencja wymaga aby odpowiednia instytucja pośrednicząca posiadała we wskazanym Państwie w chwili zawierania umowy oddział (office) uczestniczący w działalności gospodarczej lub innej regularnej działalności związanej z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych (dalej wymóg posiadania odpowiedniego oddziałuThis primary rule is tempered by a so-called reality test as the Convention also requires the relevant intermediary to have, at the time of the agreement, an office in that State which is engaged in a business or other regular activity of maintaining securities accounts (hereinafter the relevant office requirement
Zakres zastosowania Konwencji jest wprawdzie ograniczony do pewnych typów zabezpieczeń ustanawianych na rzecz instytucji pośredniczącej obsługującej posiadacza rachunku (art. ‧ ust. ‧ lit. c) Konwencji), tym niemniej Konwencja mogłaby też znacząco wpłynąć na stosowanie innych zabezpieczeń powstających z mocy prawa na zdematerializowanych papierach wartościowych (np. zabezpieczeń ustanawianych w odniesieniu do zobowiązań podatkowych)- ze względu na to, iż prawo wskazane postanowieniami Konwencji będzie, przykładowo, określać pierwszeństwo tego typu zabezpieczeń (zob. ust. ‧-‧ Uzasadnienia projektu Konwencji HaskiejWhile the Convention's scope of application is restricted to certain liens in favour of the account holder's intermediary (Article ‧(c) of the Convention), it might nonetheless considerably affect other statutory liens over book-entry securities (e.g. tax liens), since the Convention law will, for instance, determine the priority of such liens (see paragraph ‧-‧ of the Hague Convention Report
oraz ii) wszystkie pozostałe rezydenckie instytucje finansowe, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż MIF, a także na udzielaniu kredytów [ na własny rachunek (przynajmniej w kategoriach ekonomicznych)] lub inwestowaniu w papiery wartościoweii) all other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/ or close substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for their own account (at least in economic terms), to grant credits and/ or to make investments in securities
1 ) Godzina w nawiasach oznacza ostateczny termin złożenia do lokalnego systemu rozrachunku lub krajowego banku centralnego ( w normalnychokolicznościach ) instrukcji dostawy bez płatności kwalifikowanego zabezpieczenia , gdy jest on inny niż ostateczny termin przekazania instrukcji dostawy dlasystemu CCBM.2 ) Zastawy stosuje się wyłącznie dla śród dziennych operacji zapewniających płynność i kredytu w banku centralnym na koniec dnia , podczas gdy transakcjerepo dotyczą podstawowych operacji refinansujących.3 ) W przypadku repo , papiery wartościowe należy dostarczyć do banku centralnego Wielkiej Brytanii na rachunek 83371 , a w przypadku zastawów – narachunek 83372 .1 ) The time in brackets is the deadline for submitting to the local SSS or NCB free of payment delivery instructions for eligiblecollateral , under normal conditions , when it differs from the deadline for submitting delivery instructions for the CCBM.2 ) Pledges are used only for intraday liquidity operations and for the marginal lending facility , while repos are used for mainrefinancing operations.3 ) For repos , securities must be delivered to the Bank of England s ’ account 83371 , and for pledges , to account 83372 .
W celu przeprowadzania swoich operacji, EBC i krajowe banki centralne mogą otwierać rachunki bankowe instytucjom kredytowym, organom publicznym i innym uczestnikom rynku oraz akceptować aktywa, w tym papiery wartościowe, na rachunku bieżącym jako zabezpieczenieIn order to conduct their operations, the ECB and the national central banks may open accounts for credit institutions, public entities and other market participants and accept assets, including book entry securities, as collateral
Jeżeli jednak akcjonariusz posiada akcje spółki zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, ograniczenie to nie stanowi przeszkody do ustanowienia przez akcjonariusza na każde walne zgromadzenie oddzielnego pełnomocnika w odniesieniu do akcji zapisanych na każdym z rachunkówHowever, if a shareholder has shares of a company held in more than one securities account, such limitation shall not prevent the shareholder from appointing a separate proxy holder as regards shares held in each securities account in relation to any one general meeting
Przyznać należy, iż również na podstawie reguł kolizyjnych opartych na łączniku miejsca prowadzenia rachunku papierów wartościowych osobom trzecim nie zawsze jest łatwo określić miejsce prowadzenia rachunków zdematerializowanych papierów wartościowych na rzecz ich dłużników- tym niemniej, wprowadzana przez Konwencję swoboda wyboru prawa właściwego oznaczać będzie, iż prawo właściwe dla zdematerializowanych papierów wartościowych w zakresie wykonywania (np. w drodze zajęcia) konkurujących ze sobą praw osób trzecich będzie w różnorodny sposób ustalane zgodnie z subiektywnym kryterium wyboru prawa, dokonywanego w poufnej zazwyczaj umowie rachunku papierów wartościowych, która może być przy tym zmieniana w celu modyfikacji takiego wyboru (art. ‧ ust. ‧ KonwencjiWhile also under a conflict-of-law regime based on the account's location, it is not always easy for third parties to ascertain where their debtors maintain book-entry securities accounts, the Convention's freedom of choice regime means that the law applicable to book-entry securities for the purposes of enforcing competing third parties' rights, e.g. through an attachment, will depend on, and vary according, to the subjective criterion of the law chosen in the often confidential account agreement, which can even be amended so as to change this law (Article ‧ of the Convention
9 ) usługi zlecenia , pośrednictwa i brokerskie związane z czynnościami wymienion- ymi w pkt 1 – 7 oraz dotyczące złota i zagranicznych papierów wartościowych , w tym także depozyty na rachunku bieżącym , uzyskane w związku z czynnościami wykonywanymi przez Banca d ’ Italia i włoskie biuro wymiany walut , w rozumieniu art . 4 ust . 5 niniejszego dekretu ” .( 9 ) representation , brokerage and intermediation services relating to those transactions referred to in paragraphs 1 to 7 , and relating to gold and foreign securities , also including deposits in a current account , carried out on transactions implemented by the Bank of Italy and the Italian currency exchange , within the meaning of the fifth paragraph of Article 4 of the present decree . ’
wszystkie inne rezydentne instytucje finansowe, których działalność polega na przyjmowaniu lokat i/lub bliskich substytutów lokat od podmiotów innych niż MIF, a także-na własny rachunek (przynajmniej w kategoriach gospodarczych)-na udzielaniu kredytów i/lub inwestowaniu w papierach wartościowychall other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from entities other than MFIs, and, for their own account (at least in economic terms), to grant credits and/or to make investments in securities
Zmiany w wartości godziwej pieniężnych papierów wartościowych wyrażonych w walucie obcej i sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, które powiązane są z różnicami kursowymi, ujmuje się w rachunku wyniku ekonomicznegoChanges in the fair value of monetary securities denominated in a foreign currency and classified as available-for-sale that relate to a translation difference are recognised in the economic outturn account
W celu przeprowadzania swoich operacji , EBC i krajowe banki centralne mogą otwierać rachunki bankowe instytucjom kredytowym , organom publicznym i innym uczestnikom rynku oraz akceptować aktywa , w tym zdema terializowane papiery wartościowe , na rachunku bieżącym jako zabezpieczenie .In order to conduct their operations , the ECB and the national central banks may open accounts for credit institutions , public entities and other market participants and accept assets , including book entry securities , as collateral .
MIF obejmują posiadające status rezydenta instytucje kredytowe określone w prawie wspólnotowym oraz wszystkie inne posiadające status rezydenta instytucje finansowe, które prowadzą działalność w zakresie przyjmowania lokat i/ lub bliskich substytutów lokat od podmiotów innych niż MIF, jak również udzielanie kredytów i/ lub inwestowanie w papiery wartościowe na własny rachunek (przynajmniej w znaczeniu ekonomicznymMFIs comprise resident credit institutions, as defined in Community law, and all other resident financial institutions whose business is to receive deposits and/ or close substitutes for deposits from entities other than MFIs and, for their own account (at least in economic terms), to grant credit and/ or invest in securities
uważa za sprawę kluczową zapewnienie ex ante bezpieczeństwa prawnego w kontekście międzynarodowym w odniesieniu do prawa właściwego dla niektórych zagadnień dotyczących posiadania, możliwości wniesienia sprzeciwu i przenoszenia papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącej oraz zabezpieczeń ustanowionych na tych papierach wartościowych, a także ograniczenie zagrożeń systemowych, które mogą wynikać z niepewności utrzymującej się w tych dziedzinachConsiders it crucial to guarantee ex-ante legal certainty as regards the law applicable to certain matters relating to the holding, perfection and disposition of securities credited to an account and held with intermediaries and the collateralisation of such securities, in an international context, and to reduce the systemic risks which might result from uncertainties in this respect
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24494 zdań frazy rachunek papierów wartościowych.Znalezione w 5,869 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.