Tłumaczenia na język angielski:

  • diversification and development of rural economic activities   

Przykładowe zdania z "różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", pamięć tłumaczeniowa

add example
Oś ‧ wspomaga rozwój lokalnej infrastruktury i kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w celu poprawy warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich sektorach oraz różnicowanie działalności gospodarczejAxis ‧ helps to develop local infrastructure and human capital in rural areas to improve the conditions for growth and job creation in all sectors and the diversification of economic activities
Niniejszym znosi się wymóg zatwierdzenia ex ante przez Komisję działań w zakresie zarządzania, płatności i realizacji środka ‧ Inwestycje w gospodarstwa rolne z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych, środka ‧ Inwestycje w przetwórstwo i obrót produktami rolnymi i rybołówstwa z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych oraz środka ‧ Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii przewidziany w art. ‧ rozporządzenia (WE) nrThe requirement for ex ante approval by the Commission of managing, paying and implementing functions for measure ‧ Investments in agriculture holdings to restructure and to upgrade to Community standards, measure ‧ Investments in the processing and marketing of agricultural and fishery products to restructure these activities and to upgrade them to Community standards and measure ‧ Diversification and development of rural economic activities by the former Yugoslav Republic of Macedonia for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, is hereby waived
różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskichdiversification and development of rural economic activities
Weryfikacje dotyczące środka ‧ Inwestycje w gospodarstwa rolne z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych, środka ‧ Inwestycje w przetwórstwo i obrót produktami rolnymi i rybołówstwa z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych oraz środka ‧ Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich zostały jednakże przeprowadzone przez Komisję w oparciu o system, który choć sprawny, nie jest jeszcze stosowany w odniesieniu do wszystkich istotnych elementówNonetheless the verifications carried out by the Commission for measure ‧ Investments in agriculture holdings to restructure and to upgrade to Community standards, measure ‧ Investments in the processing and marketing of agricultural and fishery products to restructure these activities and to upgrade them to Community standards and measure ‧ Diversification and development of rural economic activities are based on a system that is operational, but not yet operating, with regard to all relevant elements
Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskichDiversification and development of rural economic activities
Pomoc, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b), można przyznawać na inwestycje, które mają na celu różnicowanie i rozwój działalności na obszarach wiejskich poprzezAssistance referred to in Article ‧(b), may be provided to investments aimed at diversification and development of rural economic activities by
W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, niezbędne jest skupienie się na ograniczonej liczbie zasadniczych celów na poziomie wspólnotowym, dotyczących konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, gospodarowania gruntami, środowiska naturalnego, jakości życia i różnicowania działalności na tych obszarach, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji, od wyludniających się i podupadających oddalonych obszarów wiejskich aż po podmiejskie obszary wiejskie znajdujące się pod rosnącą presją centrów miejskichTo ensure the sustainable development of rural areas it is necessary to focus on a limited number of core objectives at Community level relating to agricultural and forestry competitiveness, land management and environment, quality of life and diversification of activities in those areas, taking into account the diversity of situations, ranging from remote rural areas suffering from depopulation and decline to peri-urban rural areas under increasing pressure from urban centres
mając na uwadze, że samorządy lokalne są już obecnie podmiotami kompetentnymi, posiadającymi długotrwałe doświadczenie w zakresie wspierania rozwoju: dysponują szeroka wiedzą we wszystkich dziedzinach rozwoju miejskiego i obszarów wiejskich od ponad trzydziestu lat oraz stale poszerzają i różnicują swoją działalność, tworząc w ten sposób sieć solidarności obejmującą cały świat; mając na uwadze, że wiele z tych działań jest obecnie wspieranych i finansowanych przez poszczególne państwawhereas local authorities are already skilled players with long experience in development aid: they have been experts in all areas of urban development and rural affairs for more than ‧ years and are constantly stepping up and diversifying their activities, thereby forming a solidarity network spanning the five continents; whereas many of these activities are currently supported and financed by the various States
Istnieje potrzeba towarzyszenia zmianom na obszarach wiejskich poprzez udzielanie tym obszarom pomocy w różnicowaniu działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej i rozwijaniu sektorów nierolniczych, wspieraniu zatrudnienia, poprawie podstawowych usług, w tym z lokalnym dostępem do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz w prowadzeniu inwestycji uatrakcyjniających obszary wiejskie w celu odwrócenia trendów upadku gospodarczego i społecznego oraz wyludniania terenów wiejskichThere is a need to accompany changes in rural areas by helping them to diversify farming activities towards non-agricultural activities and develop non-agricultural sectors, promote employment, improve basic services, including local access to Information and Communication Technologies (ICTs) and carry out investments making rural areas more attractive in order to reverse trends towards economic and social decline and depopulation of the countryside
Istnieje potrzeba towarzyszenia zmianom na obszarach wiejskich poprzez udzielanie im pomocy w różnicowaniu działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej i rozwijaniu sektorów nierolniczych, promowaniu zatrudnienia, poprawie podstawowych usług i dokonywaniu inwestycji czyniących obszary wiejskie bardziej atrakcyjnymi w celu odwrócenia trendów zanikania bytności gospodarczej i społecznej oraz wyludniania na terenach wiejskichThere is a need to accompany changes in rural areas by helping them to diversify farming activities towards non-agricultural activities and develop non-agricultural sectors, promote employment, improve basic services and carry out investments making rural areas more attractive in order to reverse trends towards economic and social decline and depopulation of the countryside
Aby w pełni wykorzystać efekt mnożnikowy w sensie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, lokalna infrastruktura na małą skalę wspierana programami rozwoju obszarów wiejskich może odgrywać zasadniczą rolę w łączeniu tych znacznych inwestycji z lokalnymi strategiami różnicowania i rozwoju potencjału rolnictwa i sektora spożywczegoFor the multiplier effect to be fully realised in terms of jobs and growth, small-scale local infrastructure, supported within rural development programmes, can play a vital role in connecting these major investments to local strategies for the diversification and development of agricultural and food-sector potential
poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczejimproving the quality of life in rural areas and encouraging diversification of economic activity
poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz różnicowanie działalności gospodarczejimproving quality of life in rural areas and diversification of the rural economy
Stwierdza, że ze względu na te warunki działalność rolnicza jest tam zarazem trudna (niska rentowność gospodarcza) i niezbędna dla równowagi środowiska (przeciwdziałanie naturalnym zagrożeniom, ochrona różnorodności biologicznej, tworzenie otwartego i zróżnicowanego krajobrazu), a także dla rozwoju obszarów wiejskich w takich strefachnotes that these make farming difficult (low economic returns) and yet indispensable to environmental balance (combating natural risks, protecting biodiversity, and providing open, diverse landscapes) and to the development of these rural areas
mając na uwadze, że wobec ograniczeń budżetowych, istnieje ryzyko, że środki dostępne w ramach EFRR zostaną w znacznej mierze wykorzystane na rozwój konkurencyjności gospodarczej skoncentrowanej w większych ośrodkach miejskich lub najaktywniej działających regionach, podczas gdy EFFROW skoncentruje swoje zasoby na poprawie konkurencyjności rolnictwa, która wciąż stanowi siłę napędową obszarów wiejskich, a także zostanie ukierunkowany na wspieranie działalności pozarolniczej oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na obszarach wiejskich, dzięki czemu istnieje konieczność większej koordynacji, mającej na celu zagwarantowanie, że wszystkie obszary zostaną objęte pokryciemwhereas, in view of budgetary constraints, there is a risk that funding available under the ERDF will be used to a large extent to boost economic competitiveness in larger urban centres or the most dynamic regions, while EAFRD financing will be focused on improving the competitiveness of agriculture, which continues to be the motor of rural areas, and will also be targeted at support for non-agricultural activities and the development of small and medium-sized enterprises (SMEs) in rural areas, with the result that there is a need for closer coordination to ensure that no areas are left without coverage
podkreśla rolę MŚP w rozwoju obszarów wiejskich, a także ich wkład w wyrównywanie różnic na poziomie regionów i społeczności lokalnych; wzywa Komisję, państwa członkowskie i władze regionalne i lokalne do położenia nacisku na zwiększanie konkurencyjności poprzez wspieranie również innych produktywnych sektorów oraz do wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich szczególnie poprzez likwidowanie barier administracyjnych, prawnych i związanych z planowaniem, zapewniając odpowiednią infrastrukturę IT i zwiększając bodźce do rozpoczynania nowej działalności przedsiębiorczej, a także do większego wsparcia działalności pozarolniczej, jednocześnie promując zróżnicowanie gospodarcze na tych obszarachDraws attention to the role played by SMEs in rural development and the contribution they make to convergence at regional and local levels; calls on the Commission, the Member States and regional and local authorities to lay the emphasis on strengthening competitiveness by also assisting other productive sectors and to foster entrepreneurship in rural areas, in particular by removing administrative, legal and planning barriers, providing adequate IT infrastructure and increasing the incentives to launch new entrepreneurial activities and also to offer more support to non-agricultural activities while promoting economic diversification in these areas
Część tej kwoty zostanie wykorzystana na wprowadzenie infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich, umożliwiającej pomoc w podłączeniu obszarów wiejskich do Internetu, w tworzeniu nowych miejsc pracy i dalszym rozwoju działalności gospodarczejPart of this amount will be used for deploying broadband infrastructures in rural areas to help rural areas get online, create new jobs and help business grow further
Pszczelarstwo to sektor rolnictwa, którego główne funkcje skupiają się na działalności gospodarczej i rozwoju obszarów wiejskich, produkcji miodu i innych wyrobów pszczelarskich oraz zachowanie równowagi ekologicznejBeekeeping is a sector of agriculture, the main functions of which are economic activity and rural development, the production of honey and other products of the hive and the maintenance of ecological balance
Moim zdaniem ważne jest, by polityka rozwoju obszarów wiejskich miała na celu zmniejszanie różnic gospodarczych między obszarami miejskimi i wiejskimi poprzez określenie potencjału poszczególnych obszarów oraz działanie na rzecz rozwoju działalności charakterystycznej dla nich.I feel that it is important for rural development policy to aim at reducing the economic differences between urban and rural areas by identifying the typical potential of each area and encouraging the development of activities specific to them.
ocenia, że w przypadku nowych państw członkowskich polityka rozwoju obszarów wiejskich musi mieć w szczególności na celu zwiększenie wydajności rolnictwa oraz zmniejszenie rozbieżności w rozwoju gospodarczym między obszarami wiejskimi i miejskimi, między innymi w drodze wsparcia działalności nierolniczej, przy czym cel ten można osiągnąć również dzięki wykorzystaniu funduszy strukturalnychConsiders that, in the case of the new Member States, rural development policy must target improving the efficiency of agriculture and reducing the economic development gap between country and city, inter alia by supporting non-farming activities, an objective which can also be attained by using the Structural Funds
poprawy jakości życia i rozwoju kulturalnego na obszarach wiejskich oraz popierania rozwoju i dywersyfikacji działalności gospodarczejimproving the quality of life in and the cultural development of rural areas and encouraging the development and the diversification of economic activity
zachęca państwa członkowskie do podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej najbiedniejszych regionów w oparciu o ich bogactwo naturalne i kulturowe w celu rozwinięcia tradycyjnych, charakterystycznych dla danego regionu form działalności gospodarczej, wspierając jednocześnie zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich; w tym kontekście zwraca się do Komisji o wzmożenie działań na rzecz identyfikacji i wspierania środków służących zachowaniu specyficznego rzemiosła i zwyczajów, które przetrwały w oddalonych i pozostających na marginesie Europy regionachEncourages Member States to make the poorest regions more attractive to investors by drawing on those regions' natural and cultural assets in order to develop traditional forms of economic activity, while promoting balanced urban-rural development; accordingly urges the Commission to concentrate more on identifying and supporting measures to conserve the specific skills and customs still surviving in isolated regions of Europe which are lagging behind
mając na uwadze, że jednym z głównych celów polityki rozwoju obszarów wiejskich prowadzonej przez Unię Europejską jest podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich i propagowanie zróżnicowanej działalności gospodarczejwhereas one of the major rural development policy objectives of the European Union is to enhance the quality of life in rural areas and to promote diversification of economic activities
podkreśla, że wśród najważniejszych wyzwań spójności terytorialnej znajdują się: zrównoważony rozwój, poziom dochodu na mieszkańca, dostępność, dostęp do dóbr i usług publicznych i wyludnianie się obszarów wiejskich, a cele te najskuteczniej można realizować m. in. poprzez wspieranie działalności gospodarczej na terenach wiejskichStresses that sustainable development, per-capita income levels, accessibility, access to public goods and services and rural depopulation are among the biggest challenges for cohesion policy and can be most effectively improved through among other measures, support for economic activities in rural communities
W przyszłości należy także udzielać wsparcia dla tworzenia i rozwoju innowacyjnych form działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.There must also be support for the establishment and development of innovative rural businesses in the future.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2280173 zdań frazy różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.Znalezione w 313,405 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.