Tłumaczenia na język angielski:

  • diversification and development of rural economic activities   

Przykładowe zdania z "różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", pamięć tłumaczeniowa

add example
Weryfikacje dotyczące środka ‧ Inwestycje w gospodarstwa rolne z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych, środka ‧ Inwestycje w przetwórstwo i obrót produktami rolnymi i rybołówstwa z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych oraz środka ‧ Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich zostały jednakże przeprowadzone przez Komisję w oparciu o system, który choć sprawny, nie jest jeszcze stosowany w odniesieniu do wszystkich istotnych elementówNonetheless the verifications carried out by the Commission for measure ‧ Investments in agriculture holdings to restructure and to upgrade to Community standards, measure ‧ Investments in the processing and marketing of agricultural and fishery products to restructure these activities and to upgrade them to Community standards and measure ‧ Diversification and development of rural economic activities are based on a system that is operational, but not yet operating, with regard to all relevant elements
Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskichDiversification and development of rural economic activities
Oś ‧ wspomaga rozwój lokalnej infrastruktury i kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w celu poprawy warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich sektorach oraz różnicowanie działalności gospodarczejAxis ‧ helps to develop local infrastructure and human capital in rural areas to improve the conditions for growth and job creation in all sectors and the diversification of economic activities
różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskichdiversification and development of rural economic activities
Niniejszym znosi się wymóg zatwierdzenia ex ante przez Komisję działań w zakresie zarządzania, płatności i realizacji środka ‧ Inwestycje w gospodarstwa rolne z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych, środka ‧ Inwestycje w przetwórstwo i obrót produktami rolnymi i rybołówstwa z myślą o ich restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych oraz środka ‧ Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii przewidziany w art. ‧ rozporządzenia (WE) nrThe requirement for ex ante approval by the Commission of managing, paying and implementing functions for measure ‧ Investments in agriculture holdings to restructure and to upgrade to Community standards, measure ‧ Investments in the processing and marketing of agricultural and fishery products to restructure these activities and to upgrade them to Community standards and measure ‧ Diversification and development of rural economic activities by the former Yugoslav Republic of Macedonia for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, is hereby waived
Istnieje potrzeba towarzyszenia zmianom na obszarach wiejskich poprzez udzielanie im pomocy w różnicowaniu działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej i rozwijaniu sektorów nierolniczych, promowaniu zatrudnienia, poprawie podstawowych usług i dokonywaniu inwestycji czyniących obszary wiejskie bardziej atrakcyjnymi w celu odwrócenia trendów zanikania bytności gospodarczej i społecznej oraz wyludniania na terenach wiejskichThere is a need to accompany changes in rural areas by helping them to diversify farming activities towards non-agricultural activities and develop non-agricultural sectors, promote employment, improve basic services and carry out investments making rural areas more attractive in order to reverse trends towards economic and social decline and depopulation of the countryside
Istnieje potrzeba towarzyszenia zmianom na obszarach wiejskich poprzez udzielanie tym obszarom pomocy w różnicowaniu działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej i rozwijaniu sektorów nierolniczych, wspieraniu zatrudnienia, poprawie podstawowych usług, w tym z lokalnym dostępem do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz w prowadzeniu inwestycji uatrakcyjniających obszary wiejskie w celu odwrócenia trendów upadku gospodarczego i społecznego oraz wyludniania terenów wiejskichThere is a need to accompany changes in rural areas by helping them to diversify farming activities towards non-agricultural activities and develop non-agricultural sectors, promote employment, improve basic services, including local access to Information and Communication Technologies (ICTs) and carry out investments making rural areas more attractive in order to reverse trends towards economic and social decline and depopulation of the countryside
W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, niezbędne jest skupienie się na ograniczonej liczbie zasadniczych celów na poziomie wspólnotowym, dotyczących konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, gospodarowania gruntami, środowiska naturalnego, jakości życia i różnicowania działalności na tych obszarach, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji, od wyludniających się i podupadających oddalonych obszarów wiejskich aż po podmiejskie obszary wiejskie znajdujące się pod rosnącą presją centrów miejskichTo ensure the sustainable development of rural areas it is necessary to focus on a limited number of core objectives at Community level relating to agricultural and forestry competitiveness, land management and environment, quality of life and diversification of activities in those areas, taking into account the diversity of situations, ranging from remote rural areas suffering from depopulation and decline to peri-urban rural areas under increasing pressure from urban centres
mając na uwadze, że samorządy lokalne są już obecnie podmiotami kompetentnymi, posiadającymi długotrwałe doświadczenie w zakresie wspierania rozwoju: dysponują szeroka wiedzą we wszystkich dziedzinach rozwoju miejskiego i obszarów wiejskich od ponad trzydziestu lat oraz stale poszerzają i różnicują swoją działalność, tworząc w ten sposób sieć solidarności obejmującą cały świat; mając na uwadze, że wiele z tych działań jest obecnie wspieranych i finansowanych przez poszczególne państwawhereas local authorities are already skilled players with long experience in development aid: they have been experts in all areas of urban development and rural affairs for more than ‧ years and are constantly stepping up and diversifying their activities, thereby forming a solidarity network spanning the five continents; whereas many of these activities are currently supported and financed by the various States
Pomoc, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b), można przyznawać na inwestycje, które mają na celu różnicowanie i rozwój działalności na obszarach wiejskich poprzezAssistance referred to in Article ‧(b), may be provided to investments aimed at diversification and development of rural economic activities by
Aby w pełni wykorzystać efekt mnożnikowy w sensie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, lokalna infrastruktura na małą skalę wspierana programami rozwoju obszarów wiejskich może odgrywać zasadniczą rolę w łączeniu tych znacznych inwestycji z lokalnymi strategiami różnicowania i rozwoju potencjału rolnictwa i sektora spożywczegoFor the multiplier effect to be fully realised in terms of jobs and growth, small-scale local infrastructure, supported within rural development programmes, can play a vital role in connecting these major investments to local strategies for the diversification and development of agricultural and food-sector potential
W szczególności , technologie informacyjnokomunikacyjne odgrywają istotną rolę w promocji przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich , wspomagając wzrost konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa , poprawiając jakość życi a i różnicując gospodarkę wiejską .In contrast , however , only a quarter of farmers in other regions like Tuscany ( Italy ) and Hungary use the Internet .
Ponieważ szczególny nacisk w ramach osi 3 kładziony jest na różnicowanie gospodarcze i jakość życia , podmioty na obszarach wiejskich mogą skorzystać z elastycznego zestawu narzędzi rozwoju , oferowanych przez tę oś , aby rozwiązać różnego rodzaju ważne problemy społeczno-gospodarcze .Axis 3 s particular focus ’ on economic diversification and quality of life offers rural actors a flexible set of development tools that are capable of targeting many different types of important socioeconomic issues .
poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczejimproving the quality of life in rural areas and encouraging diversification of economic activity
poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz różnicowanie działalności gospodarczejimproving quality of life in rural areas and diversification of the rural economy
Oś 3 : działania ukierunkowane na poprawęjakości życia na obszarach wiejskich oraz wspieranie różnicowania działalności gospodarczej ;Axis 3 : measures with the objective of improving the quality of life in rural areas and encouraging diversification of economic activity .
Odznacza się silnymi partnerstwami lokalnymi , sieciami i stowarzyszeniami wspieranymi w ramach kolejnych działań politycznych i inicjatyw rozwoju obszarów wiejskich , zaś jego problemy obejmują geograczne odizolowanie od dużych rynków , nieodpowiednią infrastrukturę materialną , zbytnie poleganie na rolnictwie i sektorze budowlanym , a także słabe zróżnicowanie działalności gospodarczej .Problems include geographical isolation from large markets , inadequacies in the physical infrastructure , over-reliance on agriculture and the construction sector , and poor geographical dispersal of economic activity .
Kobiety przyczyniają się do ulepszania tradycyjnych modeli życia gospodarczego i stylu życia na obszarach wiejskich, przyczyniając się jednocześnie do stabilizacji i modernizacji form prowadzonej działalności gospodarczej, a w rezultacie do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.Women have been contributing to advancing traditional economic models and lifestyles in rural areas, whilst also contributing to the stabilisation and modernisation of the business models involved, and, as a result, to the sustainable development of rural areas.
zaleca, by Komisja uwzględniła trzy kluczowe zagadnienia: a) budowanie potencjału oraz infrastruktury obszarów przybrzeżnych pod kątem przedsiębiorstw i społeczności- włącznie ze wsparciem dla innowacyjności, umiejętności i przedsiębiorczości, zwłaszcza dla potrzeb rozwoju nowych technologii morskich, w tym odpowiednie finansowanie takowej infrastruktury oraz rozwój wymaganych zasobów ludzkich; b) wykorzystanie obszarów morskich i przybrzeżnych do wsparcia rozwoju gospodarczego, włącznie ze wsparciem dla odnowy obszarów przybrzeżnych oraz działalności na obszarach wiejskich, przynoszącej pozytywne skutki społeczne i ekonomiczne; c) pomoc dla mieszkańców obszarów przybrzeżnych i interioru poprzez polepszenie komunikacji z pozostałymi obszarami wiejskimi, jak też miastami w danym regionierecommends that the Commission should take account of three key themes: a) building the Capacity and facility construction of Coastal Areas for businesses and communities- including support for innovation, skills and enterprise, especially for new maritime technology development including adequate resourcing for such facilities and development of required human resources; b) using the Sea and our Coasts to Support Economic Development including support for coastal regeneration, and countryside based activities where there are social and economic outputs, c) assisting Coastal Settlements and Hinterlands by supporting improved access with wider rural areas, as well as to regional towns and cities
Uważa, że WPR, z dostosowanym drugim filarem, musi doprowadzić do rozwoju obszarów wiejskich uwzględniającego: wszystkie działania gospodarcze prowadzone na obszarach wiejskich, nowe warunki prowadzenia działalności rolniczej; bardziej kompleksowy rozwój obszarów wiejskich obejmujący całość obszarów wiejskich Unii i regiony o trudniejszych warunkach, takie jak obszary o niekorzystnych warunkach naturalnych (słabo zaludnione obszary, których rozwój utrudniony jest położeniem geograficznym, obszary górskie, wyspy czy obszary peryferyjne); obszary najbardziej dynamiczne, takie jak tereny podmiejskie zaopatrujące w żywność większość obywateli UE; wyzwania związane z rozwijaniem wiedzy; włączenie wymienionych obszarów do dużych jednostek geograficznych Uniifeels that the CAP, with a tailored second pillar, must result in a rural development geared to all economic activities in rural area and the new farming conditions, as well as to a more comprehensive rural development covering all rural areas in the EU, as well as to the most vulnerable areas such as those with natural handicaps (sparsely populated areas whose location holds back their development, upland, island and outermost areas) as well as to the most dynamic areas, such as periurban areas responsible for feeding the majority of EU citizens and up to the challenge of knowledge development, and integrating them into the major EU geographical groupings
podkreśla rolę MŚP w rozwoju obszarów wiejskich, a także ich wkład w wyrównywanie różnic na poziomie regionów i społeczności lokalnych; wzywa Komisję, państwa członkowskie i władze regionalne i lokalne do położenia nacisku na zwiększanie konkurencyjności poprzez wspieranie również innych produktywnych sektorów oraz do wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich szczególnie poprzez likwidowanie barier administracyjnych, prawnych i związanych z planowaniem, zapewniając odpowiednią infrastrukturę IT i zwiększając bodźce do rozpoczynania nowej działalności przedsiębiorczej, a także do większego wsparcia działalności pozarolniczej, jednocześnie promując zróżnicowanie gospodarcze na tych obszarachDraws attention to the role played by SMEs in rural development and the contribution they make to convergence at regional and local levels; calls on the Commission, the Member States and regional and local authorities to lay the emphasis on strengthening competitiveness by also assisting other productive sectors and to foster entrepreneurship in rural areas, in particular by removing administrative, legal and planning barriers, providing adequate IT infrastructure and increasing the incentives to launch new entrepreneurial activities and also to offer more support to non-agricultural activities while promoting economic diversification in these areas
Pszczelarstwo to sektor rolnictwa, którego główne funkcje skupiają się na działalności gospodarczej i rozwoju obszarów wiejskich, produkcji miodu i innych wyrobów pszczelarskich oraz zachowanie równowagi ekologicznejBeekeeping is a sector of agriculture, the main functions of which are economic activity and rural development, the production of honey and other products of the hive and the maintenance of ecological balance
Rolnictwo jest jednak także ważnym rodzajem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i ma ogromne możliwości rozwoju, ponieważ produkcja europejska jest wciąż daleka od zaspokojenia naszych potrzeb.However, agriculture is also an important economic activity in rural areas, with great potential for growth, since European production is a long way from guaranteeing our needs.
mając na uwadze, że jednym z głównych celów polityki rozwoju obszarów wiejskich prowadzonej przez Unię Europejską jest podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich i propagowanie zróżnicowanej działalności gospodarczejwhereas one of the major rural development policy objectives of the European Union is to enhance the quality of life in rural areas and to promote diversification of economic activities
Powierzono imnastępujące dziedziny : – Komisja 1 : rozwój gospodarczy , finanse lokalne i regionalne ; – Podkomisja 1 : finanse lokalne i regionalne ; – Komisja 2 : gospodarowanie gruntami , rolnictw o , myślistwo , rybołówstwo , leśnictwo , środowisko morskie i obsz arygórskie ; – Podkomisja 2 : turystyka i obszary wiejskie ; – Komisja 3 : sieci transportowe i komunikacyjne ; – Podkomisja 3 : telekomunikacja ; – Komisja 4 : polityka na obszarach miejskich ; – Komisja 5 : planowanie przestrzenne , środowisko naturalne ienergetyka ; – Komisja 6 : oświata i kształcenie ; – Komisja 7 : Europa obywateli , badania naukowe , kultura , młodzież i konsumenci ; – Podkomisja 7 : młodzież i sport ; – Komisja 8 : spójność gospodarcza i społeczna , polityka społeczna i zdrowie publiczne.W trakcie pierwszego roku swojej działalności , KR wydał 40opinii , z czego połowę stanowiły opinie z inicjatywy własnej .Their remits were : – Commission 1 : economic development , local and regionalfinances Subcommission 1 – : local and regional finances Commission 2 : – spatial planning , agriculture , hunting , fisheries , forestry , marine environment and upland areas Subcommission 2 – : tourism and rural areas Commission 3 : transport and communications network Subcommission 3 – – : telecommunications Commission – 4 : urban policies Commission 5 : – land use planning , environment and energy Commission 6 – : education and training Commission 7 – : citizen ' s Europe , research , culture , youth andconsumers Subcommission 7 – : youth and sport Commission 8 – : economic and social cohesion , social policyand public health.In its first year of operation , the CoR produced 40 opinions , halfat its own initiative .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2425119 zdań frazy różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.Znalezione w 260,278 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.