Tłumaczenia na język angielski:

 • compass rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose plot   
   
  meteorol. meteorologia diagram obrazujący statystyki kierunków i prędkości wiatrów w danym punkcie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "róża wiatrów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nad portretem biegnie napis „SAN MARINO », a po prawej stronie widnieje róża wiatrów i znak mennicy „R »The inscription « SAN MARINO » appears above his portrait, and a wind rose and the mint mark « R » to the right
Róża wiatrów zostanie podzielona na osiem części po ‧°, rozpoczynając od ‧° w kierunku (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°The wind rose will be split into eight sections of ‧° starting form ‧° onwards (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°
Ja czasami słyszę ten głos, w bukiecie róż, w porywie wiatruI sometimes here that voice, in a bouquet of roses, in a gust of wind
Zimne wiatry wiejące przez obszar siedmiu dolin od strony Himalajów (w trakcie roku temperatury wiatrów są różne) są jednym z czynników, które powodują, że herbata Darjeeling ma tak unikalny smakThe cold wind blowing from the Himalayas through the seven valleys at various temperatures during the year is one of the reasons resulting in the unique Darjeeling flavour
Strefę lagunową charakteryzują nieznaczne wahania temperatur zarówno w trakcie dnia, jak i z dnia na dzień, oraz wszechobecne wiatry i bryzy, typowe adriatyckie gwałtowne wiatry, tzw. bore, które sprzyjają mieszaniu się niższych warstw atmosfery i, co za tym idzie, zapobiegają tworzeniu się stref wilgotności, mogącej niekorzystnie wpłynąć na stan fitosanitarny produkowanych płodów rolnychThe lagoonal area is characterised by two features: a narrow temperature range, both during the day and from one day to the next, and dominant winds and breezes, the typical Adriatic bore which help to mix the lower atmospheric strata and so prevent pockets of humidity that would adversely affect the health of the crop
Ponadto bariera, jaką wzgórza stanowią dla wschodnich wiatrów, oraz obecność wiatrów północnych, sprawiają, że roczna amplituda temperatur jest łagodniejsza w porównaniu z amplitudą na obszarach nizinnych i uniemożliwiają powstawanie mgieł, co pozytywnie wpływa na warunki fitosanitarne i rozwój roślin i pozwala na uzyskanie produktu zdrowego i dobrej jakościMoreover, the barrier formed by the hills against east winds and the presence of currents from the north, which reduce the annual temperature range as compared to the lowlands and prevent the formation of fog, have a positive influence on the health and development of the plants, thereby making it possible to obtain a healthy, high-quality product
Pod koniec jesieni przeważają wiatry umiarkowane i wilgotne, napływające znad Atlantyku, a na początku wiosny wieją wiatry ciepłe i suche, napływające z Afryki, tj. z południaAt the end of autumn temperate, moist winds from the Atlantic predominate, while in early spring hot, dry winds blow from Africa (i.e. from the south
Czynniki o szczególnym znaczeniu to znacznie skrócony okres wegetacyjny, niska średnia temperatura roczna, znaczne amplitudy temperatur w okresie wegetacji, znacznie silniejsza niż na nizinach insolacja (bezpośrednie działanie promieni słonecznych na powierzchnie nimi naświetlone), silne wiatry oraz wiatry halne, gruba pokrywa śnieżna, lawiny, szczególne właściwości gleb na podłożu wapiennym i granitowymFactors of particular importance include a substantially reduced vegetation period, a low average annual temperature, significant variations in temperature in the vegetation period, stronger insolation (direct effect of the sun's rays on surfaces) than in the lowlands, high winds and mountain winds, a thick snow cover, avalanches, and the specific properties of soils occurring on calcareous and granite bedrock
Należy również zwrócić uwagę na istotne oddziaływanie na klimat występujących w tym regionie dwóch dominujących wiatrów: suchego i ciepłego wiatru wschodniego (viento de Levante) wiejącego znad lądu i wilgotnego wiatru zachodniego (viento de Poniente) o charakterze łagodzącym, w szczególności w okresie letnimLastly, it is worth noting the important climactic influence of the region's prevailing winds: the Levanter, which comes from the interior of the country and is hot and dry, and the Poniente, which comes from the Ocean bringing a high degree of humidity and acts as an important moderating factor, especially in summer
< A najbardziej w tym uśpionym Małym Księciu wzrusza mnie jego wierność wobec Róży. Obraz tej Róży promienieje w nim jak lampa, nawet gdy śpi > .< What moves me so deeply, about this little prince who is sleeping here, is his loyalty to a flower – the image of a rose that shines through his whole being like the flame of a lamp, even when he is asleep... >
Róże, róże- Tam powinien być papieros mógłbyś palić całą drogę przez między klasyRoses, roses- There should be a cigarette you could smoke all the way through between classes
rozporządzenie (EWG) nr ‧ ustala warunki stosowania preferencyjnych stawek celnych na róże wielkokwiatowe, róże drobnokwiatowe, goździki jednokwiatowe (bloom) i goździki wielokwiatowe (spray) w ramach limitu kontyngentu taryfowego otwartego corocznie przy przywozie świeżych kwiatów ciętych do WspólnotyWhereas Regulation (EEC) No ‧ fixes conditions for the application of a preferential customs duty on large-flowered roses, small-flowered roses, uniflorous (bloom) carnations and multiflorous (spray) carnations within the limit of tariff quotas opened annually for imports of fresh cut flowers into the Community
Moje najdroższe róże./ Już prawie jestem na miejscu./ Chcę poznać was wszystkie./ Właściwie to już znam./ Ciebie, ciebie i ciebie też./ Znam was./ Czekajcie na mnie./ Prawie dotarłem./ Mój różany ogród./ Róże pełne kolców.../... i sztucznego zapachu,/ lepszego niż prawdziwy./ Prawdziwy jest/ pozbawioną gustu próbąAll of you, my roses.I' m almost there. I want to know you all
rozporządzenie (EWG) nr ‧ wyszczególnia uzgodnienia taryfowe w odniesieniu do następujących czterech produktów: goździki jednokwiatowe (bloom), goździki wielokwiatowe (spray), róże wielkokwiatowe oraz róże drobnokwiatowe pochodzące z Cypru, Izraela i Jordanii, zapewniając odnośnie do każdego z nich zastosowanie preferencyjnego cła, gdy cena importowa odpowiada cenie minimalnej określonej w odniesieniu do wspólnotowych cen producentaWhereas Regulation (EEC) No ‧ specifies tariff arrangements in respect of the following four products: uniflorous (bloom) carnations, mutliflorous (spray) carnations, large-flowered roses and small-flowered roses, originating in Cyprus, Israel and Jordan, providing, in respect of each of them, for the application of a preferential customs duty when the import price corresponds to a minimum price defined in relation to Community producer prices
Uprawnienie do korzystania z ulg celnych na róże wielkokwiatowe, róże drobnokwiatowe, goździki jednokwiatowe (kwiat) i goździki wielokwiatowe (gałązka) jest uzależnione od spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalającym warunki stosowania preferencyjnych stawek celnych w przywozie niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka oraz Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy[‧]Entitlement to benefit from the tariff concessions for large-flowered roses, small-flowered roses, uniflorous (bloom) carnations and multiflorous (spray) carnations is subject to compliance with the conditions of Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ fixing conditions for the application of preferential customs duties on imports of certain flowers originating in Cyprus, Israel, Jordan, Morocco and the West Bank and the Gaza Strip
Obszar ten charakteryzuje się umiarkowanym klimatem kontynentalnym o średniej rocznej wilgotności powietrza ‧ % i średniej rocznej temperaturze + ‧,‧ °C. Średnia prędkość wiatru wynosi ‧,‧ m/s, przeważają wiatry północno-wschodnie i północno-zachodnieThe area has a moderate continental climate with a mean annual air humidity of ‧ % and a mean annual temperature of + ‧,‧ °C. The average wind speed is ‧,‧ m/s, with prevailing north-easterly and north-westerly winds
Dominującym kierunkiem wiatru na tym obszarze w ciągu całego roku i w poszczególnych miesiącach są wiatry południowo-zachodnieThe most common prevailing wind direction, taken over the year and for individual months, is south-west
Mały Książę poszedł zobaczyć się z różami. – Nie jesteście podobne do mojej róży, nie macie jeszcze żadnej wartości – powiedział różom.The little prince went away, to look again at the roses. < You are not at all like my rose, > he said. < As yet you are nothing.
Działania interwencyjne na terenach rolniczych dotkniętych klęskami żywiołowymi (gwałtowne wiatry w prowincji Genua w dniach ‧ i ‧ kwietnia ‧ rAssistance to agricultural areas affected by natural disasters (high winds in Genoa province, ‧ and ‧ April
Cząstkowa atmosfera zdominowana przez gaz, piasek i wiatry o dużej szybkościLimited atmosphere dominated by craylon gas, sand, high velocity winds
działania bocznych wiatrówcross winds
Działania interwencyjne na obszarach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi (porywiste wiatry i huragan w dniu ‧ sierpnia ‧ r. w prowincji PadwaAssistance in farming areas affected by natural disasters (violent winds and whirlwind of ‧ August ‧ in the province of Padua
Życzę nam pomyślnych wiatrówMay the wind be at our backs.Stations, please
Inne istotne informacje: przeważające kierunki wiatrów, stosunek między odległością i wysokością najbliższych przeszkódother relevant information: prevailing wind direction, ratio between distance from and height of closest obstacles,...
Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii określonych w zielonej księdze, m.in. energii morskich wiatrów i fal, jeśli tylko są zgodne z inną działalnością oraz interesem społeczno-gospodarczym i ekologicznym, a także dalszych badań i innowacji w tej dziedzinieto support the use of the renewable sources of energy identified in the Green Paper, inter alia offshore wind energy and wave energy, provided that they are compatible with other socio-economic and environmental activities and interests, and including further research and innovation in this sector
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2434 zdań frazy róża wiatrów.Znalezione w 1,792 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.