Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "przypadki" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (55)

a jeśli mi się zdarzy; a jeśli przypadkiem; a jesli tak się złożyand if I happen to
beznadziejny przypadeka hopeless case
czy może przypadkiem pamiętaszdo you by any chance remember
czy przypadkiemdo you happen to
czy przypadkiem pamiętaszdo you happen to remember
czy przypadkiem wie pando you happen to know
czysty przypadekmere accident
diagram przypadków użyciause case diagram
dietetyczne żywienie w przypadku zaburzeń metabolizmudietary management of metabolic disorders
Dziwne przypadki w Blake Holsey HighStrange Days at Blake Holsey High
Dziwny przypadek psa nocną porąThe Curious Incident of the Dog in the Night-time
element warunkowy „w innym przypadku”otherwise element
gdyby przypadkiemif peradventure
jeśli przypadkowo; o ile przypadkiemif by any possibility
klucz przypadkucase key
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkiThe Adventures of Mr. Nicholas Wisdom
na rzecz; w poj. przypadkach - w imieniuon behalf (e.g. of the supplier)
na zasadzie regularnej lub w każdym indywidualnym przypadkuon a regular or case-by-case basis
najgorszy przypadekworst case
nazwa botaniczna [tylko w przypadku gatunków roślin]scientific name
Obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w przypadkach karteliCommission notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases (2002)
postanowienia zapobiegające ewentualnym przypadkom obchodzenia ograniczeń praw przewozowychcircumvention clause
poważne lub rażące przypadki prania pieniędzyevent of serious or aggravated money-laundering
procedura w przypadku nienależytego wykonywania obowiązkówprocedures for dealing with incompetence
program ochrony w przypadku likwidacjiwind-down protection scheme
Program współpracy w sprawie gotowości i reagowania w przypadku ataków przy użyciu czynników biologicznych i chemicznychProgramme of Cooperation on Preparedness and Response to biological and chemical agent attacks
przepraszam, czy przypadkiem zna panexcuse me, do you happen to know
przypadek; chance; grammatical case; coincidence; haphazard; random; occurrence; randomness; by chance; fate; by accident; accidentally; adventure; accidence; case; hazard; event; occurance; occasion; instance; accident; happening; contingency; fall; fortuity; fortune; happenstance; hap; incident; luck; declension
PrzypadekBlind Chance
przypadek skrajnyborderline case
przypadek testowytest case
przypadek użyciause case
Przypadki pewnego ChińczykaTribulations of a Chinaman in China
przypadkiemby chance; fortuitous; randomly; by any chance; accidentally; by accident; casually
przypadkiem, przypadkowoby chance
przypadkiem; przypadkowoby fortune
resztkowa zdolność jazdy w przypadkach awariiresidual traction capability in degraded mode
sieć do celów powiadamiania o pojawieniu się nowych przypadków organizmów szkodliwychnetwork for the notification of new occurrences of harmful organisms
skrajny przypadekan extreme case
skrajnym przypadkiem jestan extreme case is
specjalna linia telefoniczna gdzie zgłasza się przypadki oszustwa i znęcania się (tzw. gorąca linia)Fraud and Abuse Hotline
sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa indywidualnych przypadkówICSR; Individual Case Safety Report
studia przypadkówcase study; case studies
trudny przypadek losowyhardship case
umowy z przypadkurandom signing
urzędy i urzędnicy przeprowadzający postępowania w przypadku stwierdzenia niewypłacalnościinsolvency authorities and officers
w każdym przypadkuin either case
w najlepszym razie; w najlepszym przypadkuat best
w przypadku gdyin case
w stosownych przypadkachwhere appropriate
w tym przypadkuin this case
weźmy hipotetyczny przypadeklet us take a hypothetical case
zarządzanie przypadkami oszustwFraud management
Zasady prowadzenia efektywnych dochodzeń i dokumentowania w przypadkach tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Protokół z Istambułu)Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Istanbul Protocol)
zmienione obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w przypadkach karteliAmended 2002 Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cases

Przykładowe zdania z "przypadki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Korzystny wpływ na działalność finansową LBBW mają występujące obecnie na rynku jednorazowe efekty, a także niezwykle korzystne warunki finansowania, będące skutkiem udostępnienia przez Europejski Bank Centralny dużych ilości kapitału na korzystnych warunkach. LBBW przyjmuje natomiast w perspektywie średniookresowej, że w przypadku ustabilizowania zmiennej sytuacji na rynkach finansowych oraz w całym sektorze gospodarki wielkość rynku wzrośnieIn the medium term, on the other hand, LBBW assumes that market volume will be positive again when the volatility in the financial markets and economic developments return to normal
ustanowienia efektywnych procedur zapobiegania wypadkom mającym skutki radiologiczne, a także łagodzenia tego rodzaju skutków w przypadku ich wystąpienia, jak również procedur planowania kryzysowego, przygotowania na sytuacje kryzysowe oraz reagowania w takich sytuacjach, ochrony cywilnej i podejmowania działań na rzecz odkażaniathe establishment of effective arrangements for the prevention of accidents with radiological consequences as well as the mitigation of such consequences should they occur, and for emergency-planning, preparedness and response, civil protection and rehabilitation measures
W przypadkach przewidzianych w ust. ‧ i ‧ niniejszego artykułu, instytucja, w której urzędnik pracuje, ustala liczbę lat podlegających świadczeniom emerytalnym uwzględnianych dla potrzeb systemu emerytalnego tej instytucji na mocy ogólnych przepisów wykonawczych przyjętych w odniesieniu do art. ‧ ust. ‧ załącznika VIII, które uwzględniają przepisy niniejszego ZałącznikaIn the cases provided for in paragraphs ‧ and ‧ of this Article, the institution where the official is working shall determine the number of pensionable years to be taken into account under its own scheme pursuant to the general implementing provisions adopted in respect of Article ‧) of Annex VIII, which shall take into account the provisions of this Annex
Państwa Członkowskie ustalają kary, które stosuje się w przypadku naruszenia krajowych przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywąMember States shall determine the penalties applicable to breaches of the national provisions adopted pursuant to this Directive
Uwaga: W przypadku czynników biologicznych występujących na tej liście, „spp” odnosi się do innych gatunków znanych jako patogenne dla ludziFor biological agents appearing on this list
Z opisów sporadycznych przypadków wynika jednak, że hiperkalcemia może być czynnikiem predysponującym do wystąpienia działania toksycznego glikozydów naparstnicyHowever, sporadic case reports have suggested that hypercalcemia may predispose patients to digitalis toxicity
Katalog środków stosowanych przez państwa członkowskie w przypadku poważnych naruszeń, który powinien zostać opracowany przez Radę, nie został jeszcze stworzonyA catalogue of measures to be applied by Member States in relation to serious infringements was to be drawn up by the Council, but has not yet been created
Koszty i odpowiednie kwoty pomocy (podane w nawiasie) w przypadku opcji ‧ wynoszą: ‧ SEK (‧ SEK), w przypadku opcji ‧- ‧ SEK (‧ SEK), w przypadku opcji ‧- ‧ SEK (‧ SEKThe costs and the corresponding aid amounts (in brackets) aid rate are for option ‧: SEK ‧ (SEK ‧), option ‧: SEK ‧ (SEK ‧) and option ‧: SEK ‧ (SEK
Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, liczba lotów odwołanych z winy przewoźnika nie powinna przekraczać rocznie ‧ % liczby zaplanowanych lotówExcept in cases of force majeure, the number of flights cancelled for reasons directly attributable to the carrier must not exceed ‧ % of the number of flights scheduled in any year
Dokonując kwalifikacji uczestników procedury ograniczonej lub negocjacyjnej, przy podejmowaniu decyzji odnośnie do ich zakwalifikowania lub w przypadku aktualizacji kryteriów i zasad, podmioty zamawiające nie powinnyWhen selecting participants for a restricted or negotiated procedure, in reaching their decision as to qualification or when the criteria and rules are being updated, contracting entities shall not
Włochy wytłumaczyły, że w przypadku, gdyby inny operator przemysłowy chciał skorzystać z tego zwolnienia, nie napotkałby żadnych przeszkód na odpowiednim rynkuItaly explained that if any other industrial operator had requested the same benefit, it would not have encountered any obstacle to its access to the relevant market
W przypadku gdy gospodarstwo produkującego tytoń zostało z jakichkolwiek przyczyn przekazane stronie trzeciej, nowy beneficjant jest uprawniony do deklaracji kwot produkcyjnych od dnia rejestracji przez właściwy organWhere a tobacco producing holding is transferred to a third party for any reason whatsoever, the new incumbent shall be entitled to the production quota statement from the date of registration with the competent authority
W stosownych przypadkach umowa o dotację dla działań pośrednich związanych z kwestiami bezpieczeństwa, innych niż wymienione w ust. ‧, może również zawierać tego rodzaju postanowienia szczegółoweWhere appropriate, the grant agreement for indirect actions addressing security issues, other than those referred to in paragraph ‧, may also include such specific provisions
W przypadku systemu ogrzewania określonego w pkt ‧ służba techniczna może wymagać próbki wymiennika ciepła stosowanego w tego typu systemie i/lub jakiegokolwiek dokumentu wskazującego, że wymiennik spełnia wymogi określone w pktIn the case of a heating system as defined in ‧, the technical service may require a sample of the heat exchanger used in this type of system and/or any document showing that the exchanger complies with the requirements of
W przypadku tzw. perpetual preferred shares oraz papierów wartościowych uprawniających do udziału w zyskach należy zwrócić uwagę na kilka kwestiiAs regards perpetual preferred shares and profit participation certificates, a number of specific points should be stressed
Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDPP) ustala się na niższym progu oznaczenia analitycznego w przypadku braku zezwolenia na stosowanieMRLs should be fixed at the lower limit of analytical determination where there are no authorised uses
w przypadku których zezwolenie zostało uchylone na mocy prawaon which the concession has been terminated by the power of law
W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ichuzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie UniiThe Final Act of the Conference which drew up the Treaty of Accession indicated that the High Contracting Parties had reached political agreement on a set of adaptations to acts adopted by the institutions required by reason of accession and invited the Council and the Commission to adopt these adaptations before accession, completed and updated where necessary to take account of the evolution of the law of the Union
Dyrektywa Rady ‧/EWG z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich, odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów, została w znacznym stopniu zmienionaCouncil Directive ‧/EEC of ‧ February ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees
Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciążyCaution should be exercised when prescribing to pregnant women
Będzie miał on również zastosowanie, bez uszczerbku dla jurysdykcji danego państwa bandery lub państwa nadbrzeżnego, w odniesieniu do nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów prowadzonych przez statki spoza Wspólnoty na pełnym morzu lub na wodach znajdujących się pod jurysdykcją krajów trzecich, podobnie jak w przypadku wymogów wspólnej polityki rybackiej wobec floty wspólnotowejIt will also apply, without prejudice to the jurisdiction of the flag state or coastal state concerned, in relation to IUU fishing activities carried out by non-Community vessels on the high seas or in the waters under the jurisdiction of a third country, as stipulated for the Community fleet under the Common Fisheries Policy
W przypadku procedury ograniczonej lub negocjacyjnej przyspieszonej termin ten wynosi cztery dniIn the event of a restricted or an accelerated procedure, that period shall be four days
w przypadku przedsiębiorstwa DSM: opracowywanie, produkcja i wprowadzanie do obrotu produktów żywieniowych i farmaceutycznych, tworzyw o wysokiej wydajności, produktów pochodnych polimerów oraz podstawowych produktów i tworzyw chemicznychfor undertaking DSM: development, manufacture and marketing of nutritional and pharmaceutical products, performance materials, polymer intermediates and base chemicals and materials
kosztów świadczeń w przypadku zwolnienia urzędników stażystów za rażącą niezdatnośćseverance grant for probationers dismissed for obvious inadequacy
Jednakże w mojej opinii starania te należy rozpatrywać w aktualnym kontekście i sytuacji politycznej w Turcji: mija siedem lat umiarkowanie islamskiego rządu premiera Erdoğana, przy wyborach zaplanowanych na lipiec 2011 roku; jest to kraj, w którym pełno jest przypadków takich jak operacja "Sledgehammer”, sprawa unieważnienia protokołu w sprawie "Emasya”, który przekazywał znaczną władzę wojsku; a w szczególności, orzeczenie sądu zakazujące działalności Partii Demokratycznego Społeczeństwa w Turcji.In my view, however, these efforts need to be considered within Turkey's current context and political situation: seven years of Mr Erdoğan's moderate Islamic government, with elections expected in July 2011; a country that is seething from the Operation Sledgehammer cases; from the annulment of the Emasya Protocol, which handed major powers over to the military; and, in particular, from the ruling that has banned the activities of the Democratic Society Party in Turkey.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 188488 zdań frazy przypadki.Znalezione w 8,22 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.