Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "przypadki" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (55)

a jeśli mi się zdarzy; a jeśli przypadkiem; a jesli tak się złożyand if I happen to
beznadziejny przypadeka hopeless case
czy może przypadkiem pamiętaszdo you by any chance remember
czy przypadkiemdo you happen to
czy przypadkiem pamiętaszdo you happen to remember
czy przypadkiem wie pando you happen to know
czysty przypadekmere accident
diagram przypadków użyciause case diagram
dietetyczne żywienie w przypadku zaburzeń metabolizmudietary management of metabolic disorders
Dziwne przypadki w Blake Holsey HighStrange Days at Blake Holsey High
Dziwny przypadek psa nocną porąThe Curious Incident of the Dog in the Night-time
element warunkowy „w innym przypadku”otherwise element
gdyby przypadkiemif peradventure
jeśli przypadkowo; o ile przypadkiemif by any possibility
klucz przypadkucase key
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkiThe Adventures of Mr. Nicholas Wisdom
na rzecz; w poj. przypadkach - w imieniuon behalf (e.g. of the supplier)
na zasadzie regularnej lub w każdym indywidualnym przypadkuon a regular or case-by-case basis
najgorszy przypadekworst case
nazwa botaniczna [tylko w przypadku gatunków roślin]scientific name
Obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w przypadkach karteliCommission notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases (2002)
postanowienia zapobiegające ewentualnym przypadkom obchodzenia ograniczeń praw przewozowychcircumvention clause
poważne lub rażące przypadki prania pieniędzyevent of serious or aggravated money-laundering
procedura w przypadku nienależytego wykonywania obowiązkówprocedures for dealing with incompetence
program ochrony w przypadku likwidacjiwind-down protection scheme
Program współpracy w sprawie gotowości i reagowania w przypadku ataków przy użyciu czynników biologicznych i chemicznychProgramme of Cooperation on Preparedness and Response to biological and chemical agent attacks
przepraszam, czy przypadkiem zna panexcuse me, do you happen to know
przypadek; chance; grammatical case; coincidence; haphazard; random; occurrence; randomness; by chance; fate; by accident; accidentally; adventure; accidence; case; hazard; event; occurance; occasion; instance; accident; happening; declension; contingency; fall; fortuity; fortune; happenstance; hap; incident; luck
PrzypadekBlind Chance
przypadek skrajnyborderline case
przypadek testowytest case
przypadek użyciause case
Przypadki pewnego ChińczykaTribulations of a Chinaman in China
przypadkiemby chance; fortuitous; randomly; by any chance; accidentally; by accident; casually
przypadkiem, przypadkowoby chance
przypadkiem; przypadkowoby fortune
resztkowa zdolność jazdy w przypadkach awariiresidual traction capability in degraded mode
sieć do celów powiadamiania o pojawieniu się nowych przypadków organizmów szkodliwychnetwork for the notification of new occurrences of harmful organisms
skrajny przypadekan extreme case
skrajnym przypadkiem jestan extreme case is
specjalna linia telefoniczna gdzie zgłasza się przypadki oszustwa i znęcania się (tzw. gorąca linia)Fraud and Abuse Hotline
sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa indywidualnych przypadkówICSR; Individual Case Safety Report
studia przypadkówcase study; case studies
trudny przypadek losowyhardship case
umowy z przypadkurandom signing
urzędy i urzędnicy przeprowadzający postępowania w przypadku stwierdzenia niewypłacalnościinsolvency authorities and officers
w każdym przypadkuin either case
w najlepszym razie; w najlepszym przypadkuat best
w przypadku gdyin case
w stosownych przypadkachwhere appropriate
w tym przypadkuin this case
weźmy hipotetyczny przypadeklet us take a hypothetical case
zarządzanie przypadkami oszustwFraud management
Zasady prowadzenia efektywnych dochodzeń i dokumentowania w przypadkach tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Protokół z Istambułu)Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Istanbul Protocol)
zmienione obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w przypadkach karteliAmended 2002 Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cases

Przykładowe zdania z "przypadki", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku gdy władze nie są w stanie przetworzyć informacji dostarczonej na szczególnym nośniku (np. taśmie komputerowej), informacja powinna być dostarczona w formie pisemnej lub każdej innej akceptowanej przez władzeWhere the authorities do not have the ability to process information if provided in a particular medium (e.g. computer tape), the information should be supplied in the form of written material or any other form acceptable to the authorities
zaobserwowano przypadki zgonu w toku pomiarów do wartości kategorii ‧ w przypadku podania substancji droga pokarmową, lubany mortality is observed when tested up to Category ‧ values by the oral route, or
W takim przypadku urząd celny wyjścia lub urząd otrzymujący egzemplarz kontrolny T‧, umieszcza jedną z poniższych informacji na egzemplarzu T‧ lub, w stosownym przypadku, na dokumencie krajowym, który ma być zwrócony właściwym organomIn such cases, the customs office of exit or the office to which the T‧ control copy is sent shall indicate one of the following on the T‧ control copy or, where applicable, on the national document to be returned to the competent authorities
w przypadku gdy odstępstwa nie były stosowane-odnośne parametry, wraz z liczbą pomiarów i liczbą pomiarów przekraczających MACwhere no derogation exists, the parameter(s) concerned including the number of determinations, the number of determinations in exceedence of MAC
W przypadku produktów wymienionych w części I, sekcja D, F i L załącznika ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ okres ważności pozwoleń na przywóz jest określony we wspomnianych sekcjachFor the products listed in Part I, Sections D, F and L of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧, the period of validity of the import licence shall be as set out in those sections
w przypadku transakcji walutowych: ekspozycji powstałych w normalnym toku rozliczeń w terminie dwóch dni roboczych po dokonaniu płatnościin the case of foreign exchange transactions, exposures incurred in the ordinary course of settlement during the two working days following payment
Państwa członkowskie mogą dokonać w dowolnej chwili przeglądu zezwolenia, w przypadku gdy istnieją powody, aby uważać, że wymóg, o którym mowa w art. ‧, przestał być spełnianyMember States may review an authorisation at any time where there are indications that a requirement referred to in Article ‧ is no longer satisfied
zwraca się z zapytaniem, czy dzięki stosowaniu projektu EU Pilot i w konsekwencji zmniejszeniu ilości pracy przy postępowaniu z przypadkami naruszeń Komisja przeprowadza bardziej regularne i wyczerpujące kontrole transpozycji dyrektyw do krajowych systemów legislacyjnychAsks whether, thanks to the implementation of the EU Pilot project and the subsequent reduction of the workload in relation to dealing with infringements, the Commission is carrying out more systematic and exhaustive checks on the transposition of directives in the national legislative systems
W przypadku układów silników, w których do ograniczania emisji NOx zastosowano układ recyrkulacji spalin bez innych układów oczyszczania, producent może zastosować alternatywną wobec wymaganej w sekcji ‧.‧.‧.‧ metodę ustalania poziomu NOxIn the case of engine systems that rely on the use of EGR and no other aftertreatment system for NOx emissions control, the manufacturer may utilise an alternative method to the requirements of section ‧.‧.‧.‧ for the determination of the NOx level
W celu wzmocnienia nadzoru nad instytucjami kredytowymi oraz ochrony klientów instytucji kredytowych biegli rewidenci powinni być zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia właściwych organów w każdym przypadku, gdy w trakcie wykonywania swoich zadań wejdą oni w posiadanie informacji o niektórych stanach faktycznych, które mogą mieć poważne konsekwencje dla sytuacji finansowej instytucji kredytowej lub dla funkcjonowania służb administracji i rachunkowości takiej instytucjiFor the purpose of strengthening the prudential supervision of credit institutions and the protection of clients of credit institutions, auditors should have a duty to report promptly to the competent authorities, wherever, during the performance of their tasks, they become aware of certain facts which are liable to have a serious effect on the financial situation or the administrative and accounting organisation of a credit institution
Poza ludzkim cierpieniem, do którego prowadzą, klęski żywiołowe mają przede wszystkim skutki ekonomiczne, które o wiele lat opóźniają rozwój dotkniętych nimi krajów, co ma miejsce w tym przypadku.Alongside the human suffering that they cause, it is above all the economic effects which set the development of these countries back by many years, as in the current case.
W przypadku cukru białego cena referencyjna/interwencyjna wynosiFor white sugar, the reference or intervention price shall be
W przypadku gdy Komisja nie jest w stanie dokonać ustaleń w tym terminie, robi to bezzwłocznie po jego upływieWhere the Commission is not in a position to disclose certain facts or considerations at that time, these shall be disclosed as soon as possible thereafter
W przypadku pomocy przyznawanej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ do odtłuszczonego mleka i odtłuszczonego mleka w proszku z przeznaczeniem na pasze, Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje, najpóźniej dwudziestego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający przekazanie informacji, według wzoru w załączniku V do niniejszego rozporządzeniaIn the case of aid granted under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for skimmed milk and skimmed-milk powder used in feeding stuffs, Member States shall communicate the following information to the Commission, not later than the ‧th of each month for the previous month, using the model in Annex V to this Regulation
Zarządzanie projektem reklamy ambientowej /analiza przypadku/Project Management of ambient advertising / case study /
Po przekazaniu odpowiedzialności właściwy organ nie powinien dochodzić od byłego operatora zwrotu poniesionych przez siebie kosztów, z wyjątkiem przypadków winy po stronie operatora przed przekazaniem odpowiedzialności za składowiskoThere should be no recovery of costs incurred by the competent authority from the former operator after the transfer of responsibility except in the case of fault on the part of the operator prior to the transfer of responsibility for the storage site
Rodzaj i ilość dostarczonych produktów, w danym przypadku, przez dostawcęThe nature and quantity of goods supplied, where applicable, by supplier
stężenie substancji czynnej(-ych) lub środka(-ów) czynnego(-ych) (a także, gdy zachodzi taki przypadek, substancji wykorzystywanych w celach porównawczych) w paszach określa się za pomocą analizy kontrolnej przy użyciu właściwych uznanych metod: numer(-y) referencyjny(-e) partiiconcentration of the active substance(s) or agent(s) (and, where that is the case, substances used for comparative purposes) in the feedingstuffs shall be established by a control analysis, using the appropriate recognised methods: reference number(s) of the batches
oferuje swoje usługi wszystkim użytkownikom sieci w sposób niedyskryminacyjny, dostosowując je do zapotrzebowania rynkowego; w szczególności w przypadku, gdy operator systemu LNG lub systemu magazynowego oferuje te same usługi różnym odbiorcom, dokonuje tego na równoważnych warunkach umownychoffer services on a non-discriminatory basis to all network users that accommodate market demand; in particular, where an LNG or storage system operator offers the same service to different customers, it shall do so under equivalent contractual terms and conditions
w przypadku Państw Członkowskich będących krajami przeznaczenia, w oparciu o odpowiednie obowiązujące prawodawstwo w dziedzinie zarządzania materiałami radioaktywnymi i zarządzania wypalonym paliwem jądrowym lub przepisy międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe dotyczące transportu materiałów radioaktywnychfor Member States of destination, on the basis of existing legislation on radioactive waste management and the management of spent fuel or international, Community and national rules relevant to the transport of radioactive materials
Bez uszczerbku dla przepisów ust. ‧, zdolność odpowiadająca licencji i, w niezbędnych przypadkach, zezwoleniom połowowym nie może zostać zastąpionaWithout prejudice to the provisions of paragraph ‧, the capacity corresponding to the licence, and where necessary to the fishing authorisations for the fisheries concerned, cannot be replaced
mechanizmy maszyn muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby ładunki nie mogły przesuwać się w sposób stwarzający niebezpieczeństwo lub nieoczekiwanie spadać, nawet w przypadku częściowego lub całkowitego odcięcia zasilania lub kiedy operator przestaje kierować maszynąthe mechanisms of machinery must be so designed and constructed that the loads cannot creep dangerously or fall freely and unexpectedly, even in the event of partial or total failure of the power supply or when the operator stops operating the machine
zgadza się, że pojęcie niewłaściwego administrowania wspólnotowego powinno być szeroko interpretowane, tak aby obejmowało nie tylko bezprawne działania administracyjne lub wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom prawa czy zasadom, ale również, na przykład, przypadki, w których organy administracji dopuściły się niedbalstwa, niestaranności lub doprowadziły do braku przejrzystości, albo uchybiły innym zasadom dobrego administrowaniaAgrees that the term maladministration in the activities of the Community institutions or bodies should be broadly interpreted so as to include not only unlawful administrative acts or infringements of binding legal rules or principles but also, for example, cases where the administrative authorities have been slothful, negligent or lacking in transparency or have infringed other principles of good administration
W przypadku substancji z ustaloną maksymalną granicą pozostałości, wynik analizy jestFor substances with an established maximum residue limit, the result of the analysis is
W ramach tych dwóch rodzajów zakładów należy zgłaszać wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej brutto i netto osobno dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, we wszystkich przypadkach, w których dana produkcja miała miejsce, dla następujących kategorii danych zagregowanychWithin these two types of plants, both gross and net electricity and heat production must be declared for electricity only, for CHP and for heat only plants separately wherever applicable, for the following aggregates
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 198096 zdań frazy przypadki.Znalezione w 11,805 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.