wymowa: IPA: ˌpʃɨɡɔtɔˈvɨvaʨ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • fix     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to prepare
 • prepare         
  (verb   )
   
  przyrządzać, organizować co w określonym celu, tak, aby było gotowe na czas, aby się nadawało do czegoś
 • set         
  (Verb  ) (verb, noun, adjv   )
   
  to prepare (a stage or film set)
 • dispense       
  (verb   )
 • equip     
  (verb   )
 • get ready   
 • provide         
  (verb   ) []
 • to prepare   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

osoba przygotowująca prognozy podażysupply planner
osoba przygotowująca prognozy popytudemand planner
przygotowywaniepreparing; preparation
przygotowywanie paszfeed processing

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przygotowywać", pamięć tłumaczeniowa

add example
Raz na dwa lata Komisja przygotowuje sprawozdanie na temat wdrażania wytycznych opisanych w niniejszej decyzji i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi RegionówThe Commission shall report every two years to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the guidelines described in this Decision
zatwierdza ustalenia dotyczące sesji Zgromadzenia, w tym przygotowuje projekt porządku obradapprove arrangements for the sessions of the Assembly including the preparation of the draft agenda
Przygotowywanie buforu obciążającegoPreparation of the Loading buffer
zauważa, że ETO wprowadził komputerowy system wspomagania audytu, który ma ułatwiać i ulepszać planowanie i standaryzację procesu audytu, kontrolę jakości na każdym etapie tego procesu, dokumentację, prezentację wyników i przygotowywanie sprawozdań, pracę w odległych lokalizacjach oraz dostarczanie informacji w zakresie zarządzaniaNotes that the ECA has introduced a computerised audit support system designed to facilitate and improve the planning and standardisation of the audit process, quality control at all stages of this process, documentation, presentation of results and drawing up of reports, work at remote locations and the provision of management information
Miele delle Dolomiti Bellunesi jest od zawsze wykorzystywany również do przygotowywania tradycyjnych dań jako składnik słodyczy i pieczywa typowego dla gmin Cadore i Ampezzo, a także do wytwarzania typowego likieru miodowego oraz w połączeniu z lokalnymi seramiMiele delle Dolomiti Bellunesi has always been used in a great many typical dishes, as an ingredient in characteristic Cadore and Ampezzo desserts and bread, as well as in the typical honey liqueur and as an accompaniment to local cheeses
Dziękuję zatem za dzisiejszą debatę, która odbywa się w momencie, kiedy przygotowujemy program.So I am grateful for this debate at the very moment when we are preparing the programme.
Wnioski dotyczące pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego można przygotowywać zarówno w trybie off-line jak i on-line, a następnie składać w trybie on-lineProposals for indirect RTD actions may be prepared offline or online and submitted online
Operatorzy statków powietrznych mają najbardziej bezpośrednią kontrolę nad rodzajami eksploatowanych statków powietrznych oraz sposobami wykonywania lotów i dlatego powinni być odpowiedzialni za wypełnianie obowiązków nałożonych przez niniejszą dyrektywę, w tym obowiązku przygotowywania planu monitorowania i obowiązku monitorowania emisji oraz sporządzania sprawozdań na ich temat zgodnie z tym planemAircraft operators have the most direct control over the type of aircraft in operation and the way in which they are flown and should therefore be responsible for complying with the obligations imposed by this Directive, including the obligation to prepare a monitoring plan and to monitor and report emissions in accordance with that plan
zdolności aktywnego uczestnictwa, jako członek zespołu, w przygotowywaniu i wdrażaniu programów prac Fundacji, a w szczególnościthe ability to contribute, as part of a team, to the preparation and implementation of the Foundation's work programmes and, in particular
przygotowywanie sprawozdań z wykonywania swoich funkcji w ramach konwencji i przedstawianie ich Konferencji Stronto prepare reports on the execution of its functions under this Convention and present them to the Conference of the Parties
Kolejnym dowodem (uzyskanym w ramach kontroli przeprowadzonych w dniach ‧ oraz ‧ maja ‧ r.), który stanowi dodatkowe potwierdzenie wspomnianego wniosku, jest zamiar wyrażony przez ścisłe kierownictwo dużych banków oraz przedsiębiorstwo Groupement na etapie przygotowywania środkówThe intention expressed by the top management of the large banks and of the Groupement during the preparation of the measures constitutes additional evidence (obtained from the inspections of ‧ and ‧ May ‧) that reinforces the same conclusion
Jednocześnie należy pamiętać o ważnej funkcji, jaką w docelowych sektorach państw członkowskich pełnią stowarzyszenia i organizacje zawodowe w przygotowywaniu programów informacyjnych.At the same time, we must bear in mind the important role which professional associations and organisations operating in the target sectors of the Member States have in devising information programmes for agricultural products.
Dlatego, gdy przygotowywali swoje oferty dla prywatyzacji nie uwzględnili w swoich modelach gospodarczych zobowiązań wynikających z umowyTherefore, when preparing their bid for privatisation, they had not factored the obligations under the Agreement into their business models
zgodnie z procedurą budżetową przygotowuje prognozy dochodów i wydatków na podstawie projektu sporządzonego przez dyrektora Urzędu oraz przesyła je Komisji w celu ustanowienia prognoz dochodów i wydatków Komisjiunder the budget procedure, draw up estimates of the Office
Składam gratulacje sprawozdawcy, jak również tym, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowywaniu tego dokumentu.I congratulate the rapporteur, as well as all those who actively participated in the creation of the document.
w imieniu grupy PPE. - Pani przewodnicząca! Składam mojemu koledze Alexandrowi Alvaro gratulacje i podziękowania za wykonaną pracę oraz sprawną współpracę między nami podczas przygotowywania sprawozdania.on behalf of the PPE Group. - Madam President, I congratulate and thank my colleague Alexander Alvaro for his work and for the good cooperation we had during the drafting of this report.
Dlatego, skoro ten dodatek nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia i ma wyjątkową rolę do odegrania w przygotowywaniu żywności, nie było powodów, aby sprzeciwiać się jego dopuszczeniu.Therefore, since this additive does not pose any risk to health and has a genuine role to play in food preparation, there was no reason to oppose its authorisation.
Przygotowywanie pokazu slajdów z % ‧ zdjęć. Proszę czekaćPreparing slideshow of %‧ images. Please wait
Jednostka CDLE zaangażowana jest w badanie potrzeb szkoleniowych funkcjonariuszy celnych w zakresie rozpoznawania i bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną i jej częściami oraz bronią chemiczną, biologiczną, radiologiczną i jądrową, a także kontynuuje przygotowywanie kursu szkoleniowego we współpracy z Garda Siochana i wojskiemThe CDLE Unit has been involved in researching the training needs of Customs officers in the area of recognition and safe handling of firearms, parts, and chemical, biological, radiological and nuclear weapons and is progressing the development of a training course in conjunction with the Garda Siochana and the Army
w przygotowywaniu, wykonywaniu i ocenie konkretnych inicjatyw dotyczących pracy z młodzieżą powinni – na wszystkich szczeblach – uczestniczyć: młodzież, organizacje młodzieżowe, osoby pracujące z młodzieżą i liderzy młodzieżowi, badacze problematyki młodzieżowej, decydenci oraz inni eksperci do spraw młodzieżyyoung people, youth organisations, youth workers and youth leaders, youth researchers, policymakers, other experts in the youth field should be involved in the development, implementation and evaluation of specific youth work initiatives at all levels
Po głosowaniu Jerzy Buzek (sprawozdawca) wyraził zadowolenie z charakteru prac związanych z przygotowywaniem sprawozdańJerzy Buzek (rapporteur), after the vote, who expressed his great satisfaction at the way in which his reports had been drawn up
Należy więc z dużą troską i uwagą określać pożądany profil przyszłych nauczycieli i przyszłej kadry kierowniczej szkół, wybierać ich i przygotowywać do wypełniania zadańGreat care and attention should therefore be devoted to defining the required profile of prospective teachers and school leaders, to selecting them and preparing them to fulfil their tasks
Poczekajcie aż zobaczycie danie, które będziemy przygotowywaćWait till you see this dish that I got coming up right now for you
Ponadto zwracamy uwagę na zastój dauhańskiej rundy WTO, co daje nam możliwość ponownego rozważenia niektórych niefortunnych koncesji, które Komisja przygotowywała w imieniu Unii Europejskiej.Furthermore, we note that the Doha Round at the WTO has come to a standstill, giving us an opportunity to reconsider some ill-timed concessions that the Commission was preparing to make on behalf of the European Union.
To dobrze, że jest to strategia związana z obecnie przygotowywanym prawodawstwem.What is good is that this is the strategy for the legislation that is now to be drawn up.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7205 zdań frazy przygotowywać.Znalezione w 1,475 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.