wymowa: IPA: ˌpʃɨɡɔtɔˈvɨvaʨ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • fix     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to prepare
 • prepare         
  (verb   )
   
  przyrządzać, organizować co w określonym celu, tak, aby było gotowe na czas, aby się nadawało do czegoś
 • set         
  (Verb  ) (verb, noun, adjv   )
   
  to prepare (a stage or film set)
 • dispense       
  (verb   )
 • equip     
  (verb   )
 • get ready   
 • provide         
  (verb   ) []
 • to prepare   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

osoba przygotowująca prognozy podażysupply planner
osoba przygotowująca prognozy popytudemand planner
przygotowywaniepreparing; preparation
przygotowywanie paszfeed processing

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przygotowywać", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jeżeli zakłady pakowania zaopatrywane są również w jaja pochodzące od producentów zewnętrznych, i nie są one przeznaczone do oznaczania datą zniesienia, jaja te przechowuje się i przygotowuje oddzielnieIf the packing centres are also supplied with eggs from external producers on which it is not intended to indicate the laying date, these eggs shall be stored and handled separately
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do przygotowywania i przechowywania, w sklepach detalicznych lub miejscach przyległych do punktów sprzedaży, produktów mięsnych i innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, tam gdzie przygotowywanie i przechowywanie odbywa się jedynie w celu bezpośredniego zaopatrzenia klientaThis Directive shall not apply to the preparation and storage, in retail shops or in premises adjacent to sales points, of meat products and other products of animal origin intended for human consumption, where the preparation and storage are performed solely for the purpose of supplying the consumer directly
Narody Zjednoczone ustaliły wytyczne dotyczące używania wspólnej formuły i układu do przygotowywania dokumentów handlowychThe United Nations has established guidelines for the use of a common frame and the layout for drawing up commercial documents
zapewnienie bardzo szerokiego dostępu do danych i materiałów wyjaśniających, dotyczących w szczególności wniosków Komisji, poprzez rozwinięcie strony internetowej, przygotowywanie i zamieszczanie na niej systematycznych publikacji, jak również poprzez organizowanie seminariów informacyjnych i szkoleniowych dla środowisk opiniotwórczychproviding very wide access to data and explanatory material concerning in particular Commission proposals through the development of the Internet website and producing a regular publication, as well as organising information and training seminars for opinion formers
Podobnie, sporządzanie i przygotowywanie sprawozdań jakościowych dotyczących danych stanowi integralną część wymogów zapewniających jakośćSimilarly, preparing and publishing quality reports on the data is an integral part of a quality assurance framework
włączania wszystkich uczestników procesu w przygotowywanie i wdrażanie reforminvolving all stakeholders in the preparation and implementation of reforms
Jednakże podczas przygotowywania wykazu mającego zastosowanie dla roku ‧ każde Państwo Członkowskie może do niego włączyć statki rybackie na podstawie stosownych danych z lat ‧ iHowever, when establishing the list that shall apply for the year ‧, each Member State may include vessels on the basis of the relevant data for both ‧ and
Wstępne optymalne rozcieńczenie przygotowuje się w PBST zawierającym ‧ % normalnej surowicy bydlęcej i ‧ % normalnej surowicy króliczejA predetermined optimum concentration is prepared in PBST containing ‧ % normal bovine serum and ‧ % normal rabbit serum
Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zagwarantować, że przygotowywanie próbek oraz metody analiz stosowane do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci i ‧-MCPD w środkach spożywczych są zgodne z kryteriami opisanymi w załączniku ‧ do niniejszej dyrektywyThe Member States shall take all measures necessary to ensure that sample preparation and methods of analyses used for the official control of the levels of lead, cadmium, mercury and ‧-MCPD in foodstuffs comply with the criteria described in Annex ‧ to this Directive
Należy wzmocnić procesy przygotowywania budżetów we wszystkich ministerstwachStrengthen budget preparation processes in all ministries
przygotowywanie miesięcznych i rocznych ksiąg rachunkowychPreparation of the monthly and annual accounts
Gwarancja ta jest sformułowana w języku oficjalnym lub w jednym z oficjalnych języków Państwa Członkowskiego, w którym oferta jest przygotowywanaThe guarantee must be made out in the official language, or in one of the official languages, of the Member State in which the tender is submitted
Ponadto planujemy organizację wymian opinii dotyczących pomysłów Komisji również w innych formacjach Rady, a pod koniec maja Rada do Spraw Ogólnych odbędzie debatę nad przygotowywaną polityką na czerwcowe spotkanie Rady Europejskiej.Additionally, we are planning to organise exchanges of views on the Commission's ideas in other Council formations as well, and at the end of May, the General Affairs Council will hold a policy debate in preparation for the June meeting of the European Council.
Kursy przygotowujące do zawoduTraining for
podkreśla, że propagowanie badań naukowych i rozwoju musi zostać wzięta pod uwagę podczas przygotowywania nowych programów funduszy strukturalnychemphasises that the promotion of R&D has to be taken into consideration in the preparation of new structural fund programmes
WYKAZ TRADYCYJNYCH PROCESÓW PRZYGOTOWYWANIA ŻYWNOŚCILIST OF TRADITIONAL FOOD PREPARATION PROCESSES
Ludzie dla ciebie przygotowują najlepsze i najgorszePeople can invent the best and the worst for yo u
Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej o treści ram regulacyjnych, które zgodnie z tym, co pan powiedział, są obecnie przygotowywane, szczególnie w zakresie zapewnienia zrównoważonego pod względem ekonomicznym transportu obejmującego regiony małych wysp?Could you elaborate further on the content of the appropriate regulatory framework which you indicated was in the pipeline, particularly in relation to economic sustainability of access transport to small island regions?
Sprawozdawca przygotowuje projekt decyzjiThe rapporteur shall draft the decision
wsparcie naukowe w przygotowywaniu dokumentów związanych z realizacją celów wynikających z niniejszego rozporządzeniato assist scientifically in the elaboration of any documents related to the fulfilment of the objectives of this Regulation
koordynowanie wsparcia informatycznego dla poszczególnych działów (przygotowywanie rocznego planu zakupów, nadzór nad jego wykonaniem, ocena wyników, nadzór nad instalacją sprzętu itdCoordinating the IT support provided to the various units (drawing up the annual purchasing plan, monitoring its implementation, assessing the results, monitoring equipment installation, etc
Jednakże interesującym dodatkowym elementem, który warto poprzeć, jest propozycja włączenia zagadnienia mobilności w miastach do planów na rzecz zrównoważonej energii przygotowywanych przez miasta uczestniczące w Porozumieniu między burmistrzami, tak aby promować zintegrowane podejście łączące z jednej strony energię i zmiany klimatu a z drugiej transport zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz kwestie dotyczące mobilnościHowever, an interesting addition, worthwhile of support, is the proposal to introduce an urban mobility dimension in the Sustainable Energy Plans to be prepared by cities participating in the Covenant of Mayors in order to promote an integrated approach, linking energy and climate change with sustainable transport and mobility issues
Pacjenci dorośli przygotowywani do zabiegu chirurgicznego w programie autologicznego przetoczenia krwiAdult surgery patients in an autologous predonation programme
Nie przygotowujesz jakiegoś małego podsumowania dla Lenny' ego, prawda?You' re not preparing some little evaluation for Lenny, are you?
Panie Przewodniczący! Jestem zadowolony, że dzisiaj jest 19. dzień przynależności Estonii do strefy euro, ale Estonia przygotowywała się do niej od czasu przystąpienia do UE.Mr President, I am happy to say that today is the 19th day of Estonia's membership of the eurozone, but Estonia has been preparing for this since its accession.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7205 zdań frazy przygotowywać.Znalezione w 1,431 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.