Przykładowe zdania z "przewlekła niewydolność nerek", pamięć tłumaczeniowa

add example
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, u których występują objawy kliniczne choroby niedokrwiennej serca lub zastoinowej niewydolności krążenia, docelowe stężenie hemoglobiny należy poIn patients with chronic renal failure and clinical evidence of ischaemic heart disease or congestive heart failure, the target haemoglobin should be determined individually
ob Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerekChronic renal failure patients
U chorych z przewlekłą niewydolnością nerek i objawami klinicznymi choroby niedokrwiennej serca lub zastoinowej niewydolności serca, stężenie hemoglobiny w trakcie leczenia nie powinno przekraczać górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny, zgodnie z zaleceniem w punkcieIn patients with chronic renal failure and clinically evident ischaemic heart disease or congestive heart failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the upper limit of the target haemoglobin concentration as recommended under section
PRCA).W odosobnionych przypadkach aplazję wywołaną neutralizującymi przeciwciałami skierowanymi przeciwko erytropoetynie raportowano przeważnie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, stosujących Aranesp podskórnieIn isolated cases, neutralising anti-erythropoietin antibody mediated pure red cell aplasia (PRCA) associated with Aranesp therapy have been reported predominantly in patients with CRF treated subcutaneously
sz Dzieci z przewlekłą niewydolnością nerekPaediatric patients with chronic renal failure
U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą z przewlekłą niewydolnością nerek i jawnym białkomoczem, hiperkaliemia (≥ ‧, ‧ mEq/l) wystąpiła u ‧, ‧ % pacjentów w grupie otrzymującej irbesartan i u ‧, ‧ % pacjentów w grupie placeboIn diabetic hypertensive patients with chronic renal insufficiency and overt proteinuria, hyperkalaemia (‧ mEq/L) occurred in ‧ % of the patients in the irbesartan group and ‧ % of the patients in the placebo group
Leczenie objawowej niedokrwistości u dorosłych i dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek iczTreatment of symptomatic anaemia in adult and paediatric chronic renal failure patients
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek należy monitorować stężenia elektrolitów w surowicySerum electrolytes should be monitored in chronic renal failure patients
Edukacja pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych metodą hemodializyEducation of Patients with Chronic Renal Failure Treated with Hemodialysis
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością nerek hemodializowanymNursing care of the hemodialyzed patient with chronic renal failure
Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerekPatients with chronic renal insufficiency (CRI
Leczenie niedokrwistości objawowej u pacjentów dorosłych i pediatrycznych z przewlekłą niewydolnością nerekTreatment of symptomatic anaemia in adult and paediatric chronic renal failure patients
Dorośli z przewlekłą niewydolnością nerekAdult patients with chronic renal failure
spowodowane niedoborem hormonu wzrostu (względny niedobór hormonu wzrostu), zespołem Turnera lub „ przewlekłą niewydolnością nerek ” (stan, w którym nerki stopniowo tracą zdolność prawidłowego działania, takiego jak usuwanie produktów przemiany materii i nadmiaru płynów z organizmuby growth hormone deficiency (relative lack of growth hormone), Turner syndrome, or chronic renal insufficiency (a condition in which the kidneys gradually lose their ability to perform their normal functions, such as the removal of wastes and extra fluid from the body
Dzieci z przewlekłą niewydolnością nerekPaediatric patients with chronic renal failure
ie en Dzieci z przewlekłą niewydolnością nerekPaediatric patients with chronic renal failure
Brak jest danych dotyczących pacjentów po przeszczepieniu serca lub wątroby z ciężką przewlekłą niewydolnością nerekNo data are available for hepatic transplant patients with severe chronic renal impairment
Ulotka edukacyjna powinna zawierać następujące podstawowe elementy: • Informację, że stosowanie produktów zawierających epoetynę zeta może powodować immunogenność, która w rzadkich przypadkach może prowadzić do wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej (PRCA) • Informację, że w przypadku innych preparatów epoetyny ryzyko immunogenności w przewlekłej niewydolności nerek jest podwyższone przy podaniu podskórnym (sc). • Brak jest wystarczających danych dotyczących Retacrit, aby poznać rozmiar podwyższonego ryzyka immunogenności przy podaniu podskórnym. • Z tego powodu podskórna droga podania (sc) nie jest zalecana u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. • Należy zbadać utratę skuteczności leku lub inne objawy rozwoju immunogenności. • Każdy przypadek podejrzenia wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej lub rozwoju immunogenności należy zgłosić podmiotowi odpowiedzialnemuThe educational leaflet shall contain the following key elements: That the use of epoetin alfa products can cause immunogenicity which in rare cases may lead to Pure Red Cell Aplasia (PRCA) That with other epoetin products, the risk of immunogenicity in Chronic Renal Failure (CRF) is increased with the subcutaneous route. There is insufficient data on Silapo/Retacrit to know the size of any increased immunogenicity risk with subcutaneous use Therefore, the sc route is not recommended for patients with CRF Loss of efficacy or other symptoms of the development of immunogenicity should be investigated Any suspected case of Pure Red Cell Aplasia or development of immunogenicity should be reported to the MAH
W niektórych przedklinicznych badaniach toksykologicznych prowadzonych u psów i szczurów (ale nie u małp) leczenie epoetyną alfa wiązało się z subklinicznym włóknieniem szpiku kostnego (włóknienie szpiku kostnego jest znanym powikłaniem przewlekłej niewydolności nerek u ludzi i może być związane z wtórną nadczynnością przytarczyc lub nieznanymi czynnikamiIn some preclinical toxicological studies in dogs and rats, but not in monkeys, epoetin alfa therapy was associated with subclinical bone marrow fibrosis (bone marrow fibrosis is a known complication of chronic renal failure in humans and may be related to secondary hyperparathyroidism or unknown factors
"Formy leczenia nerkozastępczego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek""The different types of treatment for kidney replacements with chronic kidney failure patients"
Leczenie objawowej niedokrwistości u dorosłych i dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek beTreatment of symptomatic anaemia in adult and paediatric chronic renal failure patients lp
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek podtrzymywane stężenie hemoglobiny nie powinno przekroczyć górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny, zgodnie z zaleceniami w punkcieIn patients with chronic renal failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the upper limit of the target haemoglobin concentration recommended in section
W niektórych przedklinicznych badaniach toksykologicznych na psach i szczurach, ale nie na małpach, leczenie erytropoetyną wiązało się z podklinicznym zwłóknieniem szpiku kostnego (zwłóknienie szpiku kostnego jest znanym powikłaniem przewlekłej niewydolności nerek u ludzi i może być związane z wtórną nadczynnością przytarczyc lub z nieznanymi czynnikamiIn some pre-clinical toxicological studies in dogs and rats, but not in monkeys, erythropoietin therapy was associated with subclinical bone marrow fibrosis (bone marrow fibrosis is a known complication of chronic renal failure in humans and may be related to secondary hyperparathyroidism or unknown factors
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 10175 zdań frazy przewlekła niewydolność nerek.Znalezione w 4,411 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.