Przykładowe zdania z "przewlekła niewydolność nerek", pamięć tłumaczeniowa

add example
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek stężenie hemoglobiny w trakcie leczenia nie powinno przekraczać górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny zgodnie z zaleceniem w punkcieIn patients with chronic renal failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the upper limit of the target haemoglobin concentration recommended in section
U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą z przewlekłą niewydolnością nerek i jawnym białkomoczem, hiperkaliemia (≥ ‧, ‧ mEq/l) wystąpiła u ‧, ‧ % pacjentów w grupie otrzymującej irbesartan i u ‧, ‧ % pacjentów w grupie placeboIn diabetic hypertensive patients with chronic renal insufficiency and overt proteinuria, hyperkalaemia (‧ mEq/L) occurred in ‧ % of the patients in the irbesartan group and ‧ % of the patients in the placebo group
Dorośli z przewlekłą niewydolnością nerekAdult patients with chronic renal failure
U chorych z przewlekłą niewydolnością nerek i objawami klinicznymi choroby niedokrwiennej serca lub zastoinowej niewydolności serca, stężenie hemoglobiny w trakcie leczenia nie powinno przekraczać górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny, zgodnie z zaleceniem w punkcieIn patients with chronic renal failure and clinically evident ischaemic heart disease or congestive heart failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the upper limit of the target haemoglobin concentration as recommended under section
do U wszystkich pacjentów, u których stężenie ferrytyny w surowicy jest mniejsze niż ‧ μg/l lub na wysycenie transferyny jest mniejsze niż ‧ %, zaleca się suplementację żelaza. ia U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, u których występują objawy kliniczne choroby enSupplementary iron therapy is recommended for all patients with serum ferritin values below ‧ μg/l or whose transferrin saturation is below ‧ %
Podczas leczenia somatropiną należy kontynuować leczenie zachowawcze przewlekłej niewydolności nerekConservative treatment for CRI should be continued during treatment with somatropin
U dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek, otrzymujących preparat NutropinAq częściej mogą wystąpić objawy łagodnego podwyższenia ciśnienia mózgowego (łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe), takie jak tarcza zastoinowa, zmiany w polu widzenia, ból głowy, nudności i wymiotySymptoms of benign increased brain pressure (benign intracranial hypertension), which are papilloedema, visual changes, headache, nausea and vomiting, may occur more often in children with chronic renal insufficiency receiving NutropinAq
Epidemiologia i żywienie w chorobach nerek: przewlekłej niewydolności nerek, zespole nerczycowym oraz kamicy nerkowejEpidemiology and nutrition in renal diseases: chronic renal failuse, nephrotic syndrome and renal lithiaris.
Zaburzenia wzrostu związane z przewlekłą niewydolnością nerekGrowth disturbance in chronic renal insufficiency
Ciężkie, wyniszczające choroby zasadnicze, w tym pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerekSevere, debilitating medical conditions, including patients with chronic renal failure, patients
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek należy kontrolować stężenie elektrolitów w osoczuSerum electrolytes should be monitored in chronic renal failure patients
Pacjentom z przewlekłą niewydolnością nerek nie wolno podawać preparatu Binocrit podskórnie!In chronic renal failure patients Binocrit has not to be administered subcutaneously!
t ro U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek stężenie hemoglobiny należy utrzymywać naIn patients with chronic renal failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the a
U chorych z przewlekłą niewydolnością nerek produkt leczniczy należy podawać dożylnie (patrz punktIn patients with chronic renal failure the medicinal product has to be administered intravenously (see section
Dietoterapia w przewlekłej niewydolności nerek u chorych poddawanych zabiegom hemodializy.Alimentotherapy in CRF in patients undergoing hemodialysis.
Jakie działania podejmuje się w związku z preparatem NutropinAq w odniesieniu do leczenia upośledzenia wzrostu z powodu niedoboru hormonu wzrostu, zespołu Turnera lub przewlekłej niewydolności nerek?What is happening for NutropinAq for treatment of failure to grow due to growth hormone deficiency, Turner syndrome or chronic renal insufficiency?
PRCA).W odosobnionych przypadkach aplazję wywołaną neutralizującymi przeciwciałami skierowanymi przeciwko erytropoetynie raportowano przeważnie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, stosujących Aranesp podskórnieIn isolated cases, neutralising anti-erythropoietin antibody mediated pure red cell aplasia (PRCA) associated with Aranesp therapy have been reported predominantly in patients with CRF treated subcutaneously
PRCA).W odosobnionych przypadkach aplazję wywołaną neutralizującymi przeciwciałami skierowanymi przeciwko erytropoetynie raportowano przeważnie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, stosujących NespoIn isolated cases, neutralising anti-erythropoietin antibody mediated pure red cell aplasia (PRCA) associated with Nespo therapy have been reported predominantly in
leki, które czasami otrzymują pacjenci po zabiegu transplantacji), cholestyraminę (zazwyczaj stosowana u pacjentów, którzy mają duże stężenie cholesterolu we krwi), ryfampicynę (antybiotyk), leki zobojętniające sok żołądkowy, leki wiążące fosforany (stosowane u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w celu zmniejszenia wchłaniania fosforanów lub jakiekolwiek inne leki (uwzględniając również leki sprzedawane bez recepty), o których lekarz prowadzący nie został poinformowanywhich are sometimes given to patients after a transplant operation), cholestyramine (used to treat patients with high blood cholesterol), rifampicin (antibiotic), antacids, phosphate binders (used in patients with chronic renal failure to reduce the absorption of phosphate) or any other medicines (including those you can buy without a prescription) that your doctor does not know about?
pu Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerekChronic renal failure patients
W niektórych przedklinicznych badaniach toksykologicznych prowadzonych u psów i szczurów (ale nie u małp) leczenie epoetyną alfa wiązało się z subklinicznym włóknieniem szpiku kostnego (włóknienie szpiku kostnego jest znanym powikłaniem przewlekłej niewydolności nerek u ludzi i może być związane z wtórną nadczynnością przytarczyc lub nieznanymi czynnikamiIn some preclinical toxicological studies in dogs and rats, but not in monkeys, epoetin alfa therapy was associated with subclinical bone marrow fibrosis (bone marrow fibrosis is a known complication of chronic renal failure in humans and may be related to secondary hyperparathyroidism or unknown factors
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek podtrzymywane stężenie hemoglobiny nie powinno przekroczyć górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny, zgodnie z zaleceniami w punkcieIn patients with chronic renal failure, maintenance haemoglobin concentration should not exceed the upper limit of the target haemoglobin concentration recommended in section
Przed rozpoczęciem leczenia somatropiną u dzieci z opóźnieniem wzrastania wtórnym do przewlekłej niewydolności nerek, należy obserwować dzieci przez rok w celu weryfikacji zaburzeń wzrastaniaBefore instituting treatment with somatropin for growth retardation secondary to chronic renal insufficiency, children should have been followed for one year to verify growth disturbance
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 10132 zdań frazy przewlekła niewydolność nerek.Znalezione w 12,654 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.