wymowa: IPA: ˈpʃɛvut ˌpɔkarˈmɔvɨ

Tłumaczenia na język angielski:

  • alimentary canal   
    (noun   )
  • alimentary tract   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

mikroflora przewodu pokarmowegodigestive tract microflora
motoryka przewodu pokarmowegogastrointestinal motility
treść przewodu pokarmowegodigestive tract content
wirusowe zakażenia przewodu pokarmowegogastroenteritis
wirusowe zakażenie przewodu pokarmowegogastroenteritis

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przewód pokarmowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Postępowanie ratunkowe w przypadku krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego.Life-Saving Procedures in Case of Bleeding into the Upper Gastrointestinal Tract.
Niehematologiczne:Częstymi niehematologicznymi działaniami niepożądanymi były objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak: nudności (‧ %), wymioty (‧ %), biegunka (‧ %), zaparcie (‧ %) i zapalenie śluzówek (‧ %Non-haematological Frequently reported non-haematological effects were gastrointestinal such as nausea (‧ %), vomiting (‧ %), and diarrhoea (‧ %), constipation (‧ %) and mucositis (‧ %
W drugim badaniu po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych oceniano cztery z góry założone kategorie działań niepożądanych (ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowe, zaburzenie funkcji/niewydolność nerek, owrzodzenie lub krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, powikłania gojenia rany operacyjnejIn the second CABG surgery study, four pre-specified event categories were evaluated (cardiovascular/thromboembolic; renal dysfunction/renal failure; upper GI ulcer/bleeding; surgical wound complication
Możliwość wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego może się zwiększać (patrz punkt ‧. ‧), jeśli orlistat jest stosowany razem z dietą o dużej zawartości tłuszczu (np. w przypadku diety o wartości kalorycznej ‧ kcal/dobę, w której ponad ‧ % energii zawiera ponad ‧ g tłuszczuThe possibility of experiencing gastrointestinal adverse reactions (see section ‧) may increase when orlistat is taken with a diet high in fat (e. g. in a ‧ kcal/day diet, > ‧ % of calories from fat equates to > ‧ g of fat
• krwawienia z przewodu pokarmowego albo z układu moczowego lub płciowego przebytego w ciągu ostatnich ‧ dnibleeding in the gastrointestinal, urinary or genital tract within the past ‧ days
Badania na zwierzętach wykazały, że wchłanianie daptomycyny z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym jest nieznaczneAnimal studies showed that daptomycin is not absorbed to any significant extent after oral administration
W szczególności obejmuje to następujące sytuacje zwiększające ryzyko krwawienia: – niedawne nakłucie dużych naczyń lub biopsja z narządu, – nieprawidłowości naczyń lub narządów, – niedawno przebyty epizod naczyniowo-mózgowy, udar lub zabieg chirurgiczny mózgu, – ciężkie niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, – bakteryjne zapalenie wsierdzia, – zaawansowane zaburzenie czynności nerek, – skaza krwotoczna, – niedawno przebyty większy zabieg chirurgiczny, – niedawno przebyte krwawienie (np. wewnątrzczaszkowe, z przewodu pokarmowego, śródgałkowe, w płucach), – wyraźne objawy krwawienia, – niedawno czynny wrzód trawienny, – wiek powyżej ‧ latThis particularly includes the following situations with increased bleeding risk: Recent puncture of large vessels or organ biopsy Anomaly of vessels or organs Recent cerebrovascular accident, stroke, or intracerebral surgery Severe uncontrolled hypertension Bacterial endocarditis Advanced renal impairment Haemorrhagic diathesis Recent major surgery Recent bleeding (e. g. intracranial, gastrointestinal, intraocular, pulmonary) Overt signs of bleeding Recent active peptic ulcer Age > ‧ years
"Znaczenie endoskopii w diagnostyce i leczeniu krwawień z przewodu pokarmowego"The Importance of endoscopy in diagnostics and treatment of bleeding from the alimentary tract
Wydaje się, że mechanizm ten polega na przerwaniu krążenia jelitowo-wątrobowego metabolitu i/lub usuwaniu A‧ ze światła przewodu pokarmowegoThe mechanism is thought to be by interruption of enterohepatic recycling and/or gastrointestinal dialysis of A
Przywry przewodu pokarmowego i układu oddechowego jako czynniki etiologiczne chorób ludzi i zwierząt.Flukes of digestive and respiratory system as causative factors of human and animal disease.
Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego wywołana działaniem lanzoprazolu zwiększa liczbę bakterii normalnie występujących w przewodzie pokarmowymDecreased gastric acidity due to lansoprazole increases gastric counts of bacteria normally present in the gastrointestinal tract
Escherichia coli (E. coli) jest bakterią bardzo często występując ą w przewodzie pokarmowym i wchodzącą w skład normalnej flory bakteryjnej.Escherichia coli (E.coli) are very common bacteria in the gastrointestinal tract, and part of the normal bacterial flora.
W badaniu farmakokinetyki po podaniu jednorazowym przeprowadzonym u zdrowych ochotników nie stwierdzono wchłaniania produktu leczniczego Renagel z przewodu pokarmowegoRenagel is not absorbed from the gastrointestinal tract according to a single dose pharmacokinetic study in healthy volunteers
Często: dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, w tym nudności, wymioty, biegunka i ból brzuchaCommon: gastrointestinal symptoms including nausea, vomiting, diarrhoea and abdominal pain
Uszkodzeniom przewodu pokarmowego można było zapobiegać podając doustnie roztwory soli i poprzez izolowanie zwierząt w grupachGastric lesions could be prevented/ameliorated by oral saline supplementation and group housing of animals
w przypadku surowców kategorii ‧ (innych niż obornik i treść przewodu pokarmowego), przy użyciu żółtego koloruin the case of Category ‧ materials (other than manure and digestive tract content), using the colour yellow
Zapalenie płuc, grypa, zakażenie dróg oddechowych, moniliaza układu oddechowego, zakażenie przewodu pokarmowego, kandydoza, zapalenie przewodu pokarmowego, infekcja, zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła, zapalenie zatok, grzybicze zakażenie skóry, kandydoza skóry, kandydoza pochwy, zapalenie błony śluzowej nosaPneumonia, influenza, respiratory tract infection, respiratory moniliasis, gastrointestinal infection, candidiasis, gastroenteritis, infection, bronchitis, pharyngitis, sinusitis, fungal skin infection, skin candida, vaginal candidiasis, rhinitis
Leki antycholinergiczne (np. atropina, biperyden) mogą zwiększać dostępność biologiczną tiazydowych leków moczopędnych poprzez zwolnienie ruchów perystaltycznych przewodu pokarmowego i opóźnienie opróżniania żołądka z treści pokarmowejAnticholinergic agents (e. g. atropine, biperiden) may increase the bioavailability of thiazide-type diuretics by decreasing gastrointestinal motility and stomach-emptying rate
Do podzbioru wszystkich zdarzeń występujących w górnym odcinku przewodu pokarmowego uznanych za powikłane należały perforacje, niedrożność i powikłane krwawienia; do podzbioru zdarzeń występujących w górnym odcinku przewodu pokarmowego uznanych za niepowikłane należały niepowikłane krwawienia i niepowikłane owrzodzeniaThe subset of overall upper GI events considered complicated included perforations, obstructions, and complicated bleeding; the subset of upper GI events considered uncomplicated included uncomplicated bleeds and uncomplicated ulcers
U pacjentów w podeszłym wieku, u których Mycophenolate mofetil Teva stanowi składową złożonego schematu immunosupresji, znacznie zwiększone, w porównaniu z młodszymi chorymi, może być ryzyko wystąpienia pewnych zakażeń (w tym narządowej postaci zakażenia wirusem CMV), krwawienia z przewodu pokarmowego oraz obrzęku płucElderly patients receiving Mycophenolate mofetil Teva as part of a combination immunosuppressive regimen, may be at increased risk of certain infections (including cytomegalovirus tissue invasive disease) and possibly gastrointestinal haemorrhage and pulmonary oedema, compared to younger individuals
Przedstawione dane nie potwierdzają nawet zmienionego wskazania dotyczącego leczenia zakażeń pasożytami wewnętrznymi przewodu pokarmowego u koniThe amended indication for the treatment of gastrointestinal endoparasitic infections in horses had not been demonstrated by the data provided
Zaburzenia żołądka i jelit Podczas leczenia celekoksybem opisywano przypadki powikłań ze strony przewodu pokarmowego (perforacje, owrzodzenia lub krwawienia), niektóre z nich zakończone zgonem pacjentaGastro-intestinal disorder Upper gastrointestinal complications [ perforations, ulcers or bleeds (PUBs) ], some of them resulting in fatal outcome, have occurred in patients treated with celecoxib
Podawanie mykofenolanu było związane ze zwiększoną częstością występowania objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, w tym rzadkich przypadków owrzodzeń, krwawień i perforacji, dlatego u chorych z czynnym, poważnym procesem chorobowym dotyczącym przewodu pokarmowego, Myfenax powinien być stosowany ze szczególną ostrożnościąBecause mycophenolate has been associated with an increased incidence of digestive system adverse events, including infrequent cases of gastrointestinal tract ulceration, haemorrhage and perforation, Myfenax should be administered with caution in patients with active serious digestive system disease
Narodziny i rozwój endoskopii przewodu pokarmowego.The Birth and Development of Digestive Tract Endoscopy.
Nie stosować u zwierząt z objawami schorzeń przewodu pokarmowego takimi jak podrażnienie i krwawienie, u zwierząt z upośledzoną wydolnością wątroby, serca lub nerek, u zwierząt ze schorzeniami krwotocznymiDo not use in animals suffering from gastrointestinal disorders such as irritation and haemorrhage, impaired hepatic, cardiac or renal function and haemorrhagic disorders
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5233 zdań frazy przewód pokarmowy.Znalezione w 1,687 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.