wymowa: IPA: ˈpʃɛvut ˌpɔkarˈmɔvɨ

Tłumaczenia na język angielski:

  • alimentary canal   
    (noun   )
  • alimentary tract   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

mikroflora przewodu pokarmowegodigestive tract microflora
motoryka przewodu pokarmowegogastrointestinal motility
treść przewodu pokarmowegodigestive tract content
wirusowe zakażenia przewodu pokarmowegogastroenteritis
wirusowe zakażenie przewodu pokarmowegogastroenteritis

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przewód pokarmowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż ‧ pacjenta na ‧) u pacjentów występowały krwawienia z przewodu pokarmowego (krew w kale lub w wymiotach), zakażenie dróg moczowych, zapalenie trzustki (silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami i wymiotami), zaburzenia rytmu pracy serca (szybkie lub wolne bicie serca), wysokie ciśnienie tętnicze krwi, omamy, pogorszenie stanu zdrowia u pacjentów z chorobą Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów (sztywność mięśni, trudności w poruszaniu sięVery rarely (affects less than ‧ patient in ‧), patients have experienced gastrointestinal haemorrhage (blood in stools or when vomiting), urinary tract infection, inflammation of the pancreas (severe upper stomach pain, often with nausea and vomiting), problems with heart rhythm (both fast and slow), high blood pressure, hallucinations, worsening of Parkinson s disease or development of similar symptoms (muscle stiffness, difficulty in carrying out movements
W badaniach klinicznych krwotoki z guza związane z leczeniem występowały u około ‧ % ‧ pacjentów z nowotworami podścieliskowymi przewodu pokarmowegoIn clinical trials treatment-related tumour haemorrhage occurred in approximately ‧ % of patients with GIST
W rzadkich przypadkach obserwowane były działania niepożądane typowe dla niesterydowych leków przeciwzapalnych (NSAID) takie jak spadek apetytu, wymioty, biegunka, krwawienie z przewodu pokarmowego, osowiałość i zaburzenia pracy nerekTypical adverse drug reactions of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) such as loss of appetite, vomiting, diarrhoea, faecal occult blood, apathy and renal failure have occasionally been reported
Możliwość rozwoju niedrożności przewodu pokarmowego Ze względu na to, że tabletki produktu INVEGA nie odkształcają się i nie zmieniają w przewodzie pokarmowym swojego kształtu w sposób znaczący, zwykle nie należy podawać produktu INVEGA pacjentom z istniejącym uprzednio znacznym zwężeniem przewodu pokarmowego (patologicznym lub jatrogennym) lub pacjentom z dysfagią, czy mającym istotne trudności z połykaniem tabletekPotential for gastrointestinal obstruction Because the INVEGA tablet is non-deformable and does not appreciably change shape in the gastrointestinal tract, INVEGA should not ordinarily be administered to patients with preexisting severe gastrointestinal narrowing (pathologic or iatrogenic) or in patients with dysphagia or significant difficulty in swallowing tablets
Nie stosować u zwierząt z krwawieniami lub zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego, upośledzeniem funkcji wątroby, serca lub nerek oraz zaburzeniami krzepnięciaDo not use in animals suffering from gastrointestinal disorders and haemorrhage, impaired hepatic, cardiac or renal function and bleeding disorders
W przypadkach stwierdzenia wewnętrznej przetoki, poza przewodem pokarmowym, należy rozważyć zaprzestanie podawania produktu AvastinIn cases of internal fistula not arising in the GI tract, discontinuation of Avastin should be considered
Naukowy Komitet Sterujący wskazał, w swojej opinii z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie tkanki tłuszczowej związanej z przewodem pokarmowym bydła, owiec i kóz, że potencjalne źródło infekcji można było znaleźć u bydła w nerwach krezki oraz w węzłach chłonnych krezki znajdujących się blisko tętnicy krezkowejIn its opinion of ‧ June ‧ on adipose tissue associated with the digestive tract of cattle, sheep and goats, the Scientific Steering Committee pointed out that potential infectivity could be found in the mesenteric nerves and the mesenteric lymph nodes situated near the arteria mesenterica in bovine animals
Zaleca się zachowanie ostrożności podczas leczenia pacjentów z grup największego ryzyka powikłań żołądkowo-jelitowych po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych (NLPZ): pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów stosujących jednocześnie wszelkie inne NLPZ lub kwas acetylosalicylowy, lub pacjentów z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie, taką jak owrzodzenie lub krwawienie z przewodu pokarmowegoCaution is advised with treatment of patients most at risk of developing a gastrointestinal complication with NSAIDs: the elderly, patients using any other NSAID or ASA concomitantly, or patients with a prior history of gastrointestinal disease, such as ulceration and GI bleeding
Zapalenie jamy ustnej, owrzodzenie jamy ustnej, krwotok z przewodu pokarmowego‧, odbijanie się, smołowate stolce, zapalenie przełyku, wodobrzusze, wrzód żołądka, krwawe wymioty, zapalenie warg, dysfagia, zapalenie trzustkiStomatitis, mouth ulceration, gastrointestinal haemorrhage‧, eructation, melaena, oesophagitis, ascites, gastric ulcer, haematemesis, cheilitis, dysphagia, pancreatitis
"Opinie pacjentów na temat endoskopii dolnego odcinka przewodu pokarmowego"Patient opinions about the endoscopy of the lower part of the gastrointestinal tract
Grupa farmakoterapeutyczna: leki wpływające na przewód pokarmowy oraz metabolizm, kod ATCPharmacotherapeutic group: alimentary tract and metabolism product, ATC code
Badanie wpływu oddziaływań ligandu CCL6 i receptora CCR1 na regulację funkcji komórek układu obronnego w przewodzie pokarmowymThe CCL6/CCR1 Axis in the Intestinal Immune System
Do częściej występujących działań niepożądanych należały krwotoki z przewodu pokarmowego, zapalenie spojówek, podwyższona aktywność aminotransferaz lub stężenia bilirubinyThe more frequent adverse reactions included gastrointestinal haemorrhages, conjunctivitis and elevation of transaminases or bilirubin
Oświadczenie zaproponowane przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: Pomaga w utrzymaniu prawidłowej czynności przewodu pokarmowegoThe claim proposed by the applicant was worded as follows: Helps maintain a healthy gastro-intestinal (GI) function
Do rzadko występujących działań niepożądanych należą: krwawienie z przewodu pokarmowego, rozwój choroby wrzodowej dwunastnicy, nadciśnienie, zapalenie żył, leukopenia, niedokrwistość hemolityczna i niehemolityczna, małopłytkowość, agranulocytoza, ból w klatce piersiowej, duszność i parestezjeGastrointestinal bleeding, development of duodenal ulcer, hypertension, phlebitis, leucopenia, haemolytic and non-haemolytic anaemia, thrombocytopenia, agranulocytosis, chest pain, dyspnoea and paraesthesia have occurred rarely with levodopa/carbidopa
Nie stosować u zwierząt z objawami schorzeń przewodu pokarmowego takimi jak podrażnienie i krwawienie, u zwierząt z upośledzoną wydolnością wątroby, serca lub nerek, u zwierząt ze schorzeniami krwotocznymiDo not use in animals suffering from gastrointestinal disorders such as irritation and haemorrhage, impaired hepatic, cardiac or renal function and haemorrhagic disorders
Leki grupy NLPZ, w tym piroksykam, mogą powodować ciężkie działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, w tym krwawienia, owrzodzenia i perforację ściany żołądka, jelita cienkiego lub jelita grubego, które mogą prowadzić do zgonuNSAIDs, including piroxicam, can cause serious gastrointestinal events including bleeding, ulceration, and perforation of the stomach, small intestine or large intestine, which can be fatal
Z uwagi na częstość występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego (jadłowstręt, utrata łaknienia, nudności, wymioty) podczas leczenia produktem Diacomit w skojarzeniu z walproinianem należy starannie obserwować szybkość wzrostu dzieckaGiven the frequency of gastrointestinal adverse reactions to treatment with Diacomit and valproate (anorexia, loss of appetite, nausea, vomiting), the growth rate of children under this combination of treatment should be carefully monitored
Ponieważ granulki przemieszczają się przez całą długość przewodu pokarmowego, wenlafaksyna jest uwalniana powoliAs the spheroids travel the length of your gastrointestinal tract, venlafaxine is slowly released
Zalecaną dawkę należy przyjmować doustnie podczas posiłku, popijając dużą szklanką wody, w celu zminimalizowania ryzyka podrażnienia przewodu pokarmowegoThe prescribed dose should be administered orally with a meal and a large glass of water to minimise the risk of gastrointestinal irritations
Pielęgnowanie chorych w starszym wieku wymagających leczenia chirurgicznego z powodu niedrożności przewodu pokarmowego.Nursing Older People Who Require Surgical Treatment Due to Gastrointestinal Tract Obstruction.
U psów obserwowano objawy ze strony przewodu pokarmowego, zwłaszcza miękkie stolce, śluzowate stolce, biegunkę, a po podaniu większych dawek obecność krwi w kaleGastrointestinal symptoms, particularly soft faeces, mucoid faeces, diarrhoea and, at higher doses, faecal blood were observed in dogs
Histometria przewodu pokarmowego poskoczka mułowego (Periophthalmus barbarus).Histometry of the alimentary canal of the mudskipper (Periophthalmus barbarus).
Badanie molekularnych mechanizmów powstawania raków przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem jelita grubego.Investigation of molekular mechanizm of cancerogenesis in digestive tract, particulary in large intestine.
Wczesne objawy (objawowy nadmiar mleczanów), w tym łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha), niespecyficzne osłabienie, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, objawy ze strony układu oddechowego [ szybki i (lub) głęboki oddech ] lub objawy neurologiczne (w tym spowolnienie motoryczneEarly symptoms (symptomatic hyperlactatemia) include benign digestive symptoms (nausea, vomiting and abdominal pain) non-specific malaise, loss of appetite, weight loss, respiratory symptoms (rapid and/or deep breathing) or neurological symptoms (including motor weakness
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5233 zdań frazy przewód pokarmowy.Znalezione w 1,651 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.