Tłumaczenia na język angielski:

 • enterpreneurship   
 • enterprise     
  (verb, noun   )
 • entrepreneurship   
  (noun   )
 • initiative   
  (noun, adjv   )
 • resourcefulness   
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

Centrum Rozwoju PrzedsiębiorczościCentre for the Development of Enterprise
inicjatywność i przedsiębiorczośćsense of initiative and entrepreneurship
Ministrowie przedsiębiorczościMinister for Enterprise
program na rzecz przedsiębiorczości i innowacjiEntrepreneurship and Innovation Programme
unijna platforma przedsiębiorczości i różnorodności biologicznejEU Business and Biodiversity Platform

Przykładowe zdania z "przedsiębiorczość", pamięć tłumaczeniowa

add example
rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstwthe development of private enterprise, and particularly small and medium-sized enterprises
Zasięgnąwszy rady u profesora Johna Ruggiego w zakresie przedsiębiorczości i praw człowieka, popieram zawarty w punkcie Q preambuły wymóg, zobowiązujący przedsiębiorstwa do stosowania należytej staranności, i gratuluję poprzedniej prezydencji szwedzkiej udzielenia w rezolucjach Rady pełnego poparcia dla zaleceń specjalnego przedstawiciela ONZ.As a consultee of Professor John Ruggie on business and human rights, I endorse the requirement in recital Q of the report for companies to undertake due diligence and congratulate the previous Swedish Presidency for putting full support for the UN Special Representatives' recommendations into the Council conclusions.
Następnie zwracali uwagę na inwestycje, turystykę, przedsiębiorczość.They have gone on to talk about investment, tourism and enterprise.
wyraża zaniepokojenie sytuacją gospodarczą Kosowa oraz niekorzystnym wpływem wolnego tempa reform, powszechnej korupcji oraz przestępczości zorganizowanej zarówno na gospodarkę, jak i na wiarygodność instytucji Kosowa; podkreśla, że rząd Kosowa powinien podjąć rzetelne starania na rzecz dalszego zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności oraz zacieśnienia powiązań szczebla politycznego ze społeczeństwem obywatelskim; wzywa rząd Kosowa, żeby wykorzystywał pieniądze publiczne oraz pieniądze otrzymywane od darczyńców międzynarodowych w sposób przejrzysty i odpowiedzialny oraz wzywa Komisję, żeby wsparła Kosowo w zbliżaniu się do standardów europejskich w dziedzinie odpowiedzialności sektora publicznego i przejrzystości gospodarki; uznaje, że ma to zasadnicze znaczenie dla tworzenia otoczenia sprzyjającego inwestycjom i rozwojowi przedsiębiorczościExpresses concern at the economic situation in Kosovo and the adverse influence which the slow pace of reforms, widespread corruption and organised crime are having on the economy and on the credibility of Kosovo's institutions; emphasises the need for the Kosovo Government to make genuine efforts to secure further transparency and accountability and to strengthen links between the political level and civil society; calls on the Kosovo Government to use both public and international donors' money in a transparent and accountable manner, and urges the Commission to help Kosovo move closer to European standards in the fields of public-sector accountability and economic transparency; regards this as essential for creating an attractive environment for investment and business development
W rezultacie, projekty te nie mogą być przedmiotem polityki, której priorytetem i dogmatem jest konkurencja, deregulacja lub tak zwana zdolność dostosowawcza oraz przedsiębiorczość, które są priorytetami strategii lizbońskiej.As a result, these projects must not be subject to a policy which has, as its priority and dogma, the competition, deregulation or so-called adaptability and entrepreneurship which are priorities of the Lisbon Strategy.
W przypadkach, w których podmiot gospodarczy przemieszcza się do innego państwa członkowskiego w celu prowadzenia tam działalności usługowej, należy dokonać rozróżnienia między dwoma sytuacjami: działalnością objętą swobodą przedsiębiorczości oraz działalnością objętą swobodnym przepływem usług z uwagi na jej tymczasowy charakterWhere an operator travels to another Member State to exercise a service activity there, a distinction should be made between situations covered by the freedom of establishment and those covered, due to the temporary nature of the activities concerned, by the free movement of services
W zgodzie z tym Komitet wzywa Komisję do rozważnego prowadzenia jakiejkolwiek polityki koordynacji i spójności, która mogłaby zaszkodzić ogólnym celom w zakresie innowacji i przedsiębiorczości na szczeblu szkół, jeśli zostałaby wykorzystana jako narzędzie standaryzacjiIn line with this, the Committee urges the Commission to pursue with care any policy of coordination and coherence which could stifle the overall objectives of innovation and entrepreneurship at the school level if it becomes a vehicle for standardisation
W swojej rezolucji z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie europejskiego społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia Parlament Europejski wezwał do udzielenia pierwszeństwa kwestiom interoperacyjności oraz najlepszym praktykom w dziedzinie elektronicznych usług sektora publicznego dla obywateli i przedsiębiorstw, kierując się dążeniem do ułatwienia swobody i nieograniczania przemieszczania się, przedsiębiorczości oraz zatrudniania obywateli w państwach członkowskichIn its resolution of ‧ March ‧ on a European information society for growth and employment, the European Parliament called for emphasis to be given to the issues of interoperability and best practices in public-sector electronic services for citizens and businesses, with the overriding objective of facilitating the free and unimpeded movement, establishment and employment of citizens in the Member States
Niektóre działania finansowe ukierunkowane na promowanie ducha przedsiębiorczości oraz tworzenie i rozwój przedsiębiorstw powinny łączyć się z konkretnymi działaniami w dziedzinie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwSome financial measures promoting entrepreneurship and the setting-up and development of businesses should be linked to specific actions implementing businesses' social responsibility
PRZEPISY UŁATWIAJĄCE SKUTECZNE WYKONYWANIE PRAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SWOBODY ŚWIADCZENIA USŁUG W DZIEDZINIE WETERYNARIIPROVISIONS TO FACILITATE THE EFFECTIVE EXERCISE OF THE RIGHT OF ESTABLISHMENT AND FREEDOM TO PROVIDE SERVICES IN RESPECT OF THE ACTIVITIES OF VETERINARY SURGEONS
Obszarami priorytetowymi są : badania i rozwój technologiczny , innowacje i przedsiębiorczość , społeczeństwo oparte na wiedzy , transport , energia , ochrona środowiska naturalnego , jak również inwestowanie w kapitał ludzki , polityka rynku pracy oraz lepsze przystosowanie pracowników i spółek .Its major priorities are : research and technological development , innovation and the spirit of enterprise , a knowledge-based society , transport , energy , the protection of the environment as well as investment in human capital , employment market policy and improv ing worker and business adaptability .
subwencje na badania, studia wykonalności, inkubatory przedsiębiorczościsubsidies for research, feasibility studies, and business incubators
Swoboda świadczenia usług i swoboda przedsiębiorczości w działalności bankowejFreedom to provide services and freedom of establishment in banking activities
Partnerstwo między światem biznesu a różnymi sektorami kształcenia, szkolenia i badań na ich różnych poziomach może pomóc lepiej skoncentrować się na umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych na rynku pracy oraz na promowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości we wszystkich formach uczenia sięPartnership between the world of enterprise and different levels and sectors of education, training and research can help to ensure a better focus on the skills and competences required in the labour market and on fostering innovation and entrepreneurship in all forms of learning
Nasza Europa powinna zachęcać do przedsiębiorczości ( Unternehmergeist ) na wszystkich poziomach społeczeństwa oraz we wszelkich jej postaciach , po to by móc sprostać stojącym przednami wyzwaniom , które są obecnie większe niż kiedykolwiek .Our Europe needs to encourage entrepreneurship ( “ Unternehmergeist ” ) at all levels of society and in all itsforms in order to face the challenges that lie more than ever ahead of us .
Udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom (na przykładzie programów zarządzanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości)Public aid granting to entrepreneurs on the example of programmes managed by The Polish Agency for Enterprise Development
DYREKTYWA RADY z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usługCOUNCIL DIRECTIVE of ‧ June ‧ on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in architecture, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services
ii ) Swoboda przedsiębiorczości( ii ) Freedom of establishment
PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO PRAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SWOBODY ŚWIADCZENIA USŁUGPROVISIONS RELATING TO RIGHT OF ESTABLISHMENT AND THE FREEDOM TO PROVIDE SERVICES
reform administracyjnych i gospodarczych związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnościąenterprise and innovation-related economic and administrative reform
Przepisy wspólne dla prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usługProvisions common to the right of establishment and freedom to provide services
promowanie kształcenia ustawicznego oraz inwestowania na większą skalę w zasoby ludzkie przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, oraz pracowników, poprzez propagowanie odpowiedzialności oraz inicjowania działalności gospodarczej, rozwój i wdrażanie systemów kształcenia ustawicznego oraz strategii, które zapewniają lepszy dostęp do wewnętrznych szkoleń zwłaszcza wszystkim pracownikom o niskich kwalifikacjach, o wysokich kwalifikacjach i w starszym wieku, przejrzystość kwalifikacji i kompetencji, wraz z uznawaniem tych uzyskanych za granicą, propagowanie umiejętności informatycznych i promowanie przedsiębiorczości oraz innowacjilifelong learning and increased investment in human resources by enterprises, especially SMEs, and workers, through the promotion of responsibility-taking and business start-ups, the development and implementation of lifelong learning systems and strategies which ensure improved access to in-house training of, in particular, all low-skilled workers, highly-skilled workers and older workers, transparency of qualifications and competencies including accreditation of those acquired abroad, dissemination of ICT skills and the promotion of entrepreneurship and innovation
Z drugiej strony negocjacje z Libią, mające na celu zawarcie umowy ramowej koncentrującej się na ambitnych porozumieniach w sprawie wolnego handlu w odniesieniu do towarów, usług i swobody przedsiębiorczości, jak również współpracy regulacyjnej, rozpoczęły się w listopadzie 2008 roku w Brukseli.On the other hand, as far as negotiations with Libya are concerned, they were launched in November 2008 in Brussels to conclude a framework agreement centring on an ambitious free trade agreement regarding goods, services and freedom of establishment, as well as regulatory cooperation.
Dokończenie i uzupełnienie prac nad programem na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚPCompleting and supplementing the work on the programme for enterprise and entrepreneurship, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Swoboda świadczenia usług- Swoboda przedsiębiorczości- Zawód pracownika ochrony- Usługi w zakresie prywatnej ochrony- Przyrzeczenie lojalności Republice Włoskiej- Zezwolenie prefekturalne- Miejsce prowadzenia działalności- Minimalne zatrudnienie- Złożenie kaucji- Administracyjna kontrola cen świadczonych usługCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ December ‧- Commission of the European Communities v Italian Republic (Failure of a Member State to fulfil its obligations- Freedom to provide services- Right of establishment- Occupation of security guard- Private security services- Oath of allegiance to the Italian Republic- Authorisation from the Prefetto- Place of business- Minimum number of employees- Lodging of a guarantee- Administrative control of the pricing of services provided
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3903 zdań frazy przedsiębiorczość.Znalezione w 0,699 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.