Tłumaczenia na język angielski:

 • enterpreneurship   
 • enterprise     
  (verb, noun   )
 • entrepreneurship   
  (noun   )
 • initiative   
  (noun, adjv   )
 • resourcefulness   
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

Centrum Rozwoju PrzedsiębiorczościCentre for the Development of Enterprise
inicjatywność i przedsiębiorczośćsense of initiative and entrepreneurship
Ministrowie przedsiębiorczościMinister for Enterprise
program na rzecz przedsiębiorczości i innowacjiEntrepreneurship and Innovation Programme
unijna platforma przedsiębiorczości i różnorodności biologicznejEU Business and Biodiversity Platform

Przykładowe zdania z "przedsiębiorczość", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wspieranie przedsiębiorczości w sektorze gospodarowania odpadami, rozwiązywanie nasilających się problemów ochrony środowiska na poziomie lokalnym oraz pokrycie w znacznej mierze deficytu instalacji do przerobu odpadów przemysłowych i innychThe aim of the Action is to boost entrepreneurship in the waste treatment/recovery sector, to tackle worsening environmental problems at local level and to significantly cover the country's shortage of installations for handling industrial and other waste
Podkreśla, że rozwój umiejętności jest istotnym wyzwaniem stojącym przed regionami europejskimi i że wraz z innowacjami, przedsiębiorczością, konkurencją i inwestycjami stanowi jeden z kluczowych czynników stymulowania wydajnościEmphasises that skills development is a central challenge facing European regions and together with innovation, enterprise, competition and investment, is one of the key drivers of productivity
W trwających rozmowach na temat usług i swobody przedsiębiorczości musimy też oczywiście wziąć pod uwagę poziom rozwoju naszych partnerów z południowego wybrzeża Morza Śródziemnego.It is also evident that we need to take into account the level of development of our Southern Mediterranean partners in ongoing talks on services and establishment.
Głosowałam za sprawozdaniem, aby usprawnić umowę o wolnym handlu między UE a Indiami, wierząc, że oferuje ona potencjał na przyszłość w kwestii zwiększenia możliwości inwestycji, wymiany handlowej i przedsiębiorczości jako ogólny instrument korzystny dla obu stron.I voted for this report in order to approve the EU-India Free Trade Agreement, in the belief that an FTA offers future potential for an increase in investments, trade and business opportunities arising from the FTA, with an agreement being, overall, a win-win situation for both sides.
Jedna z propozycji dotyczyła wymiany wiedzy i doświadczeń na temat kształcenia w zakresie przedsiębiorczościOne of the proposals was to exchange knowledge and experience on education for entrepreneurship
Jeśli chodzi o finansowanie, zgadzam się również z usunięciem z wniosku wszelkich odniesień do programu "Uczenie się przez całe życie”, aby umożliwić wykorzystywanie, w stosownych przypadkach, programów i polityk w innych dziedzinach, takich jak kultura, komunikacja, przedsiębiorczość, spójność, rozwój obszarów wiejskich, badania naukowe i społeczeństwo informacyjne.As regards financing, I also agree with the removal of all references in the proposal to the Lifelong Learning Programme so that, where appropriate, programmes and policies in other fields, such as culture, communications, enterprise, cohesion, rural development, research and the information society, can also be used.
Ustęp ‧ przejmuje trzy swobody zagwarantowane na mocy artykułów ‧ oraz ‧, ‧ i ‧ Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli swobodny przepływ pracowników, swobodę przedsiębiorczości i swobodę świadczenia usługParagraph ‧ deals with the three freedoms guaranteed by Articles ‧, ‧, ‧ and ‧ of the Treaty on the Functioning of the European Union, namely freedom of movement for workers, freedom of establishment and freedom to provide services
Swoboda przedsiębiorczości w prawie Unii Europejskiej.Freedom of establishment in European Union law.
dyrektywa Rady ‧/EWG z dnia ‧ stycznia ‧ r., dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie położnictwa i zawierająca środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług‧, została przyjęta po podpisaniu Aktu PrzystąpieniaWhereas Council Directive ‧/EEC of ‧ January ‧ concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in midwifery and including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services was adopted after signature of the Act of Accession
Okoliczność, że niemiecki ustawodawca i niemieckie sądy co do zasady postrzegają czynności notariusza jako udział w wykonywaniu władzy publicznej nie oznacza, że z tego tylko powodu czynności te mogą zgodnie z bardziej surową oceną w świetle prawa wspólnotowego zostać wyłączone z zakresu swobody przedsiębiorczościThe fact that the German legislature and the German courts regard activities of notaries in principle as participation in national official authority does not mean that those activities may therefore be excluded from freedom of establishment according to the stricter Community law assessment
Jest to zgodne z przedstawionym na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej komunikatem Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. zatytułowanym Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – Nowy początek Strategii Lizbońskiej, domagającym się działań, które zapewnią wzrost i konkurencyjność oraz sprawią, że Europa stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania i pracy, oraz przypominającym, że konieczne jest pobudzanie przedsiębiorczości, przyciąganie wystarczającego kapitału podwyższonego ryzyka dla zakładania przedsiębiorstw oraz utrzymanie silnej europejskiej bazy przemysłowej, przy jednoczesnym wspieraniu innowacji, zwłaszcza innowacji ekologicznych, wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz zrównoważonego korzystania z zasobówThis is in line with the Commission Communication of ‧ February ‧ to the Spring European Council entitled Working together for growth and jobs- a new start for the Lisbon Strategy, which calls for action to deliver growth and competitiveness and to make Europe a more attractive place in which to invest and work, recalling that entrepreneurial initiative must be stimulated, sufficient risk capital attracted to start up businesses, and a strong European industrial base sustained whilst innovation, notably eco-innovation, the uptake of information and communication technologies (ICT), and the sustainable use of resources should be promoted
Zważywszy, że przejmowanie małych przedsiębiorstw przez duże jest cechą charakterystyczną gospodarki opartej na przedsiębiorczości, transakcje te powinny być możliwie najbardziej przejrzyste i neutralne pod względem podatkowymSince the acquisition of small companies by large is a feature of the enterprise economy, it makes sense that the transactions should be as tax transparent and tax neutral as possible
Powinno się zezwolić spółce, której siedziba zarządu znajduje się poza Wspólnotą na uczestniczenie w powstaniu SE, pod warunkiem, że spółka ta została utworzona zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, ma siedzibę w tym Państwie Członkowskim oraz ma rzeczywisty i ciągły kontakt z gospodarką Państwa Członkowskiego, zgodnie z zasadami ustalonymi w Programie Ogólnym w sprawie zniesienia ograniczeń dotyczących swobody przedsiębiorczości z rokuA company the head office of which is not in the Community should be allowed to participate in the formation of an SE provided that company is formed under the law of a Member State, has its registered office in that Member State and has a real and continuous link with a Member State
Działania dotyczące reform administracyjnych i gospodarczych związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością mogą obejmowaćAction in relation to enterprise and innovation-related economic and administrative reform may include
Programy ESC byłyby wdrażane za pomocą działań zbliżonych do finansowanych przez te dwa fundusze strukturalne, w obszarze inwestycji sektora produkcyjnego, rozwoju zasobów ludzkich oraz infrastruktury związanej z przedsiębiorczościąThe ESC programmes would be implemented through measures similar to those financed by these two Structural Funds, in the areas of productive sector investment, human resource development and business related infrastructure
DECYZJA RADY z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MSPCouncil Decision of ‧ December ‧ on a multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs
Promowania przedsiębiorczościPromoting entrepreneurship
W moim przekonaniu kształcenie trzeba lepiej dostosować do potrzeb rynku pracy, stymulując za jego pośrednictwem kreatywność, innowacje oraz przedsiębiorczość.I am convinced that education should be more tailored to the needs of the labour market and should encourage creativity, innovation and entrepreneurship.
(DE) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo! Swobodny przepływ pracowników, swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług to podstawowe filary naszego rynku wewnętrznego.(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the free movement of workers, the freedom of establishment and the freedom to provide services are vital pillars of our internal market.
uwzględniając uchwały Rady i ministrów właściwych w sprawach młodzieży, zebranych na posiedzeniu Rady w sprawie uczestnictwa młodzieży, nieformalnego wymiaru edukacyjnego sportu w programach młodzieżowych Wspólnoty Europejskiej, integracji społecznej młodzieży oraz wspierania inicjatywy, przedsiębiorczości i kreatywności młodzieżyHaving regard to the resolutions of the Council and of the Ministers for Youth meeting within the Council on youth participation, on the non-formal education dimension of sporting activities in the European Community youth programmes, on the social inclusion of young people and on promoting young people's initiative, enterprise and creativity
w sprawie programu pomocy państwa, który Niemcy planują wdrożyć na rzecz rozbudowy lokalnej infrastruktury służącej bezpośrednio przemysłowi zgodnie z pkt ‧ części ‧ wspólnego planu ramowego rządu federalnego i krajów związkowych Poprawa regionalnej struktury gospodarczej – Tworzenie lub rozbudowa centrów przedsiębiorczości, technologii oraz inkubatorów oferujących małym i średnim przedsiębiorstwom pomieszczenia i usługi (‧–concerning a State aid which Germany is planning to implement for the development of municipal infrastructure directly serving industry in accordance with Part II, point ‧ of the Outline Plan for the joint Federal Government/Länder scheme for Improving regional economic structures- Construction or extension of business, technology and incubator centres that provide accommodation and services for small and medium-sized enterprises ‧ to
System edukacyjny powinien promować inicjatywy w zakresie przedsiębiorczości oraz podejmowanie ryzykaThe education system needs to encourage entrepreneurial initiatives and risk-taking
Należy chronić i rozwijać różnorodność w przedsiębiorczości, aby można było wykorzystać szczególne cechy małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw gospodarki społecznej, a także ich wkład w wymiar społecznyPlurality in enterprise must be safeguarded and promoted in order to take advantage of the specificities of small and medium enterprise and social economy enterprise and their contribution to the social dimension
Sprawozdanie to traktuje przede wszystkim o prawnych i społecznych uwarunkowaniach innowacyjnej przedsiębiorczości i innowacyjnego rynkuThis particularly concerns the legal and social environment for innovative entrepreneurship and an innovation-friendly market
Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą się Stronę – swoboda przedsiębiorczości – wymogi dotyczące pobytuFailure by a Contracting Party to fulfil its obligations- Freedom of establishment- Residence requirements
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3128 zdań frazy przedsiębiorczość.Znalezione w 0,821 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.