wymowa: IPA: ˌpraʦ̑ɔˈdafʦ̑a

Tłumaczenia na język angielski:

 • employer     
  (Noun  ) (noun   )
   
  person or entity which employs others
   
  osoba lub przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników;
 • master         
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
employer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (13)

dobrowolne składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówvoluntary employers' actual social contributions
inne płatności otrzymywane od pracodawcypayments in kind
konfederacja pracodawcówemployers' confederation; employers’ confederation
kwartalne rozliczanie sie z podatku przez pracodawcęemployer’s quarterly tax return
obowiązkowe składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówcompulsory employers' actual social contributions
organizacje pracodawcówemployers' organisation; employers’ organisation; employers' organizations
Pracodawca kierujący się zasadą równouprawnienia zawodowegoEqual Opportunity Employer
relacje między pracodawcami i pracownikamilabour relations
składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' actual social contributions
składki na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' social contributions
system płacenia podatku, w którym pracodawca odtrąca część płatności przeznaczonych na podatek do Urzędu Skarbowegopay as you go basis
zakładane wstępnie składki na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' imputed social contributions
związek z pracodawcaemployment relationship

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pracodawca", pamięć tłumaczeniowa

add example
Możesz również przeczytać relacje innych pracodawców , którzy już zatrudnili mobilnych pracowników .You can also read accounts of other employers who have already employed mobile workers .
podkreśla wspólną odpowiedzialność społeczeństwa obywatelskiego, w tym pracodawców, związków, organizacji zawodowych i właściwych organów, za ułatwianie i zwiększanie mobilności w obrębie rynku wewnętrznegoEmphasis the co-responsibility of civil society, including employers, unions, professional organisations and the competent authorities, in easing and improving mobility within the internal market
Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (wraz z wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe) oraz składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych pracowników lokalnychThis appropriation is intended to cover remuneration (including overtime) and employer's social security contribution for local staff
Państwa Członkowskie informują Komisję, co pięć lat o praktycznej realizacji przepisów zawartych w niniejszej dyrektywie, wskazując punkt widzenia pracodawców i pracownikówMember States shall report to the Commission every five years on the practical implementation of the provisions of this Directive, indicating the points of view of employers and workers
Gdy miejsca pracy są modernizowane, rozbudowywane i/lub zmieniane po dniu ‧ grudnia ‧ r., pracodawca podejmuje środki niezbędne w celu zapewnienia, aby te modyfikacje, rozbudowy i/lub zmiany były zgodne z odpowiednimi minimalnymi wymaganiami zawartymi w załączniku IWhen workplaces undergo modifications, extensions and/or conversions after ‧ December ‧, the employer shall take the measures necessary to ensure that those modifications, extensions and/or conversions are in compliance with the corresponding minimum requirements laid down in Annex I
istnienie sprzętu zastępczego, zaprojektowanego tak, aby ograniczać poziomy narażenia na wibracje mechaniczne, g) przedłużenie okresu narażenia na wibracje przekazywane na całe ciało poza normalne godziny pracy na odpowiedzialność pracodawcythe existence of replacement equipment designed to reduce the levels of exposure to mechanical vibration; (g) the extension of exposure to whole-body vibration beyond normal working hours under the employer
Faktem jest, że jak ktoś zaznaczył, jeśli nie wprowadzimy tego, pracodawcy będą odwoływać się do innych form zatrudnienia, które są bardziej elastyczne, ale znacznie mniej akceptowalne przez pracownika.The fact is that, as somebody remarked, if we do not introduce it, employers will resort to other forms of employment that are very flexible, but considerably less acceptable to the employee.
Pracodawcy powinni zamieścić również opis warunków pracy oraz uprawnień, w tym opis perspektyw rozwoju zawodowegoEmployers should include a description of the working conditions and entitlements, including career development prospects
Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowegoThis appropriation is intended to cover the contribution of the Agency to the special unemployment insurance funds for temporary agents
Świadczenie usług przez sprawozdawców lub ekspertów jest uregulowane pisemną umową między Agencją i daną osobą lub, jeśli właściwe, między Agencją i pracodawcą danej osobyThe provision of services by rapporteurs or experts shall be governed by a written contract between the Agency and the person concerned, or where appropriate between the Agency and his employer
Na podstawie art . 4 ust . 2 lit. d ) DDA z 2003 r. pracodawca nie może dyskryminować osoby niepełnosprawnej , którą zatrudnia , poprzez rozwiązanie z nią stosunku pracy lub narażenie jej na jakąkolwiek inną szkodę .Under section 4 ( 2 ) ( d ) of the DDA as amended in 2003 , it is unlawful for an employer to discriminate against a disabled person whom he employs by dismissing him or by subjecting him to any other detriment .
Jeżeli osoba korzysta ze świadczeń na podstawie ustawodawstwa Państwa Członkowskiego z tytułu wynagrodzenia szkody powstałej na skutek zdarzeń zaistniałych na terytorium innego Państwa Członkowskiego, ustawodawstwo określające przypadki, w których wyłączona jest odpowiedzialność cywilna pracodawców lub ich pracowników, stosuje się wobec wymienionej osoby lub instytucji właściwejIf a person receives benefits under the legislation of one Member State in respect of an injury resulting from an occurence in the territory of another Member State, the provisions of the said legislation which determine in which cases the civil liability of employers or of their employees is to be excluded shall apply with regard to the said person or to the institution responsible for benefits
Jeżeli, z drugiej strony, usługi transportowe są świadczone przez załogę i przez własny transport pracodawców, to koszt tego transportu powinien być zaliczony do stosownych pozycjiIf, on the other hand, transport is provided by the staff and the employer
Państwa Członkowskie zachęcają, zgodnie z prawem krajowym, układami zbiorowymi lub praktyką, pracodawców oraz osoby odpowiedzialne za dostęp do szkolenia zawodowego do podejmowania skutecznych środków służących zapobieganiu wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, w szczególności molestowaniu oraz molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy, w dostępie do zatrudnienia, szkoleniu zawodowym i awansie zawodowymMember States shall encourage, in accordance with national law, collective agreements or practice, employers and those responsible for access to vocational training to take effective measures to prevent all forms of discrimination on grounds of sex, in particular harassment and sexual harassment in the workplace, in access to employment, vocational training and promotion
dlatego żaden przepis w niniejszej dyrektywie nie stanowi przeszkody, aby Państwa Członkowskie zastrzegły w swoich przepisach, iż w przypadku gdy baza danych jest sporządzona przez pracownika, w ramach wykonywania obowiązków służbowych lub w wykonywaniu poleceń pracodawcy, pracodawca jest wyłącznie uprawniony do wykorzystywania wszystkich praw majątkowych dotyczących tak sporządzonej bazy danych, chyba że umowa stanowi inaczejwhereas, therefore nothing in this Directive prevents Member States from stipulating in their legislation that where a database is created by an employee in the execution of his duties or following the instructions given by his employer, the employer exclusively shall be entitled to exercise all economic rights in the database so created, unless otherwise provided by contract
Należy określić, jakich informacji wymaga się od pracodawcy w celu spełnienia przez niego zobowiązań wynikających ze wspólnotowego prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiskaSpecify the information required by the employer to fulfil his commitments under Community environmental protection legislation
W ramach pytania trzeciego sąd krajowy precyzuje , że odnośna umowa po przednio za każdym razem była ponownie zawierana na krótsze okresy , że pracodawca potrzebuje , aby pracownik świadczył pracę przez okres przedłużony względem zwykłego okresu ponownego zawarcia umowy , że ponowne zawarcie tej umowy na dłuższy okres skutkuje pozbawieniem pracownika możliwości powołania klauzuli 5 porozumienia ramowego , gdy zostanie ono transponowane do prawa krajowego i że nie istnieją żadne obiektywne powody , niezwiązane ze statutem pracownika zatrudnionego na czas określony , uzasadniającego takie ponowne zawarcie umowy .In relation to that third question the referring court explains that , on previous occasions , the contract in question had always been renewed for shorter periods ; that the employer requires the services of the employee for a period exceeding the usual term on renewal ; that the renewal for an extended period has the effect of circumventing the application to an employee of Clause 5 of the framework agreement when transposed into domestic law ; and that there are no objective reasons unrelated to the employee s status ’ as a fixedterm worker for such a renewal .
Grantodawcy lub pracodawcy naukowców odpowiadają, jako osoby rekrutujące, za zapewnienie pracownikom naukowym otwartych, przejrzystych oraz porównywalnych na poziomie międzynarodowym procedur doboru kadr i rekrutacjiFunders or employers of researchers in their role as recruiters should be responsible for providing researchers with open, transparent and internationally comparable selection and recruitment procedures
Osoba odpowiedzialna, posiadająca umiejętności i kompetencje wymagane do pełnienia określonych obowiązków zgodnie z krajowym prawem i/lub praktyką, która została mianowana przez pracodawcę, musi stale odpowiadać za wszystkie miejsca pracy podczas obecności pracownikówA responsible person who has the skills and competence required for this duty, in accordance with the national laws and/or practices, and who has been appointed by the employer, must at all times be in charge of every workplace when workers are present
Firma jest drugim co dowielkości pracodawcą w tym regionie .The working atmosphere is regularly monitored by questionnairesurvey and a suggestion box has always been inuse .
3 ) Mając na uwadze odpowiedzi udzielone przez Trybunał na pytanie pierwsze i pytanie dwa pkt b ) , czy klauzula 5 [ pkt ] 1 porozumienia ramowego [ ... ] pozbawia działa jące w charakterze pracodawcy państwo członkowskie , możliwości odnowienia [ ponownego zawarcia ] na okres do 8 lat umowy o pracę zawartej na czas określony w okresie , w którym powyższa dyrektywa winna być transponowana i zanim przyjęto w prawie krajowym przepisy ją transponujące , jeśli :( 3 ) Having regard to the Court s answers ’ to Question 1 and Question 2 ( b ) , does Clause 5 ( 1 ) of the framework agreement ... preclude a Member State , acting in its capacity as an employer , from renewing a fixedterm contract of employment for up to eight years in the period after the said Directive should have been transposed and before the transposing legislation was enacted in domestic law where :
współpracy między pracodawcami i osobami prowadzącymi działalność na własny rachunekcooperation between employers and self-employed persons
Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (‧,‧ % wynagrodzenia zasadniczegoThis appropriation is intended to cover the employer's contribution to insurance against accidents and occupational disease (‧,‧ % of the basic salary
OBOWIĄZKI PRACODAWCÓWEMPLOYERS’ OBLIGATIONS
Uważa za konieczne zapoznawanie lokalnych pracodawców, szczególnie z sektora MŚP, z przysługującym im prawem do pozyskiwania pracowników z terenu całej UE, a w razie potrzeby również zapewnianie im pomocy praktycznej i doradztwaBelieves that it is necessary to ensure that local employers, especially those in SMEs, understand their right to access workers from across the EU, and in addition provide practical help and advice if they wish to do so
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5850 zdań frazy pracodawca.Znalezione w 1,547 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.