wymowa: IPA: ˌpraʦ̑ɔˈdafʦ̑a

Tłumaczenia na język angielski:

 • employer     
  (Noun  ) (noun   )
   
  person or entity which employs others
   
  osoba lub przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników;
 • master         
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
employer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (13)

dobrowolne składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówvoluntary employers' actual social contributions
inne płatności otrzymywane od pracodawcypayments in kind
konfederacja pracodawcówemployers' confederation; employers’ confederation
kwartalne rozliczanie sie z podatku przez pracodawcęemployer’s quarterly tax return
obowiązkowe składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówcompulsory employers' actual social contributions
organizacje pracodawcówemployers' organisation; employers’ organisation; employers' organizations
Pracodawca kierujący się zasadą równouprawnienia zawodowegoEqual Opportunity Employer
relacje między pracodawcami i pracownikamilabour relations
składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' actual social contributions
składki na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' social contributions
system płacenia podatku, w którym pracodawca odtrąca część płatności przeznaczonych na podatek do Urzędu Skarbowegopay as you go basis
zakładane wstępnie składki na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' imputed social contributions
związek z pracodawcaemployment relationship

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pracodawca", pamięć tłumaczeniowa

add example
podkreśla wspólną odpowiedzialność społeczeństwa obywatelskiego, w tym pracodawców, związków, organizacji zawodowych i właściwych organów, za ułatwianie i zwiększanie mobilności w obrębie rynku wewnętrznegoEmphasis the co-responsibility of civil society, including employers, unions, professional organisations and the competent authorities, in easing and improving mobility within the internal market
Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (wraz z wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe) oraz składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych pracowników lokalnychThis appropriation is intended to cover remuneration (including overtime) and employer's social security contribution for local staff
Państwa Członkowskie informują Komisję, co pięć lat o praktycznej realizacji przepisów zawartych w niniejszej dyrektywie, wskazując punkt widzenia pracodawców i pracownikówMember States shall report to the Commission every five years on the practical implementation of the provisions of this Directive, indicating the points of view of employers and workers
Gdy miejsca pracy są modernizowane, rozbudowywane i/lub zmieniane po dniu ‧ grudnia ‧ r., pracodawca podejmuje środki niezbędne w celu zapewnienia, aby te modyfikacje, rozbudowy i/lub zmiany były zgodne z odpowiednimi minimalnymi wymaganiami zawartymi w załączniku IWhen workplaces undergo modifications, extensions and/or conversions after ‧ December ‧, the employer shall take the measures necessary to ensure that those modifications, extensions and/or conversions are in compliance with the corresponding minimum requirements laid down in Annex I
istnienie sprzętu zastępczego, zaprojektowanego tak, aby ograniczać poziomy narażenia na wibracje mechaniczne, g) przedłużenie okresu narażenia na wibracje przekazywane na całe ciało poza normalne godziny pracy na odpowiedzialność pracodawcythe existence of replacement equipment designed to reduce the levels of exposure to mechanical vibration; (g) the extension of exposure to whole-body vibration beyond normal working hours under the employer
Faktem jest, że jak ktoś zaznaczył, jeśli nie wprowadzimy tego, pracodawcy będą odwoływać się do innych form zatrudnienia, które są bardziej elastyczne, ale znacznie mniej akceptowalne przez pracownika.The fact is that, as somebody remarked, if we do not introduce it, employers will resort to other forms of employment that are very flexible, but considerably less acceptable to the employee.
Pracodawcy powinni zamieścić również opis warunków pracy oraz uprawnień, w tym opis perspektyw rozwoju zawodowegoEmployers should include a description of the working conditions and entitlements, including career development prospects
Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowegoThis appropriation is intended to cover the contribution of the Agency to the special unemployment insurance funds for temporary agents
Świadczenie usług przez sprawozdawców lub ekspertów jest uregulowane pisemną umową między Agencją i daną osobą lub, jeśli właściwe, między Agencją i pracodawcą danej osobyThe provision of services by rapporteurs or experts shall be governed by a written contract between the Agency and the person concerned, or where appropriate between the Agency and his employer
Jeżeli osoba korzysta ze świadczeń na podstawie ustawodawstwa Państwa Członkowskiego z tytułu wynagrodzenia szkody powstałej na skutek zdarzeń zaistniałych na terytorium innego Państwa Członkowskiego, ustawodawstwo określające przypadki, w których wyłączona jest odpowiedzialność cywilna pracodawców lub ich pracowników, stosuje się wobec wymienionej osoby lub instytucji właściwejIf a person receives benefits under the legislation of one Member State in respect of an injury resulting from an occurence in the territory of another Member State, the provisions of the said legislation which determine in which cases the civil liability of employers or of their employees is to be excluded shall apply with regard to the said person or to the institution responsible for benefits
Jeżeli, z drugiej strony, usługi transportowe są świadczone przez załogę i przez własny transport pracodawców, to koszt tego transportu powinien być zaliczony do stosownych pozycjiIf, on the other hand, transport is provided by the staff and the employer
Państwa Członkowskie zachęcają, zgodnie z prawem krajowym, układami zbiorowymi lub praktyką, pracodawców oraz osoby odpowiedzialne za dostęp do szkolenia zawodowego do podejmowania skutecznych środków służących zapobieganiu wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, w szczególności molestowaniu oraz molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy, w dostępie do zatrudnienia, szkoleniu zawodowym i awansie zawodowymMember States shall encourage, in accordance with national law, collective agreements or practice, employers and those responsible for access to vocational training to take effective measures to prevent all forms of discrimination on grounds of sex, in particular harassment and sexual harassment in the workplace, in access to employment, vocational training and promotion
dlatego żaden przepis w niniejszej dyrektywie nie stanowi przeszkody, aby Państwa Członkowskie zastrzegły w swoich przepisach, iż w przypadku gdy baza danych jest sporządzona przez pracownika, w ramach wykonywania obowiązków służbowych lub w wykonywaniu poleceń pracodawcy, pracodawca jest wyłącznie uprawniony do wykorzystywania wszystkich praw majątkowych dotyczących tak sporządzonej bazy danych, chyba że umowa stanowi inaczejwhereas, therefore nothing in this Directive prevents Member States from stipulating in their legislation that where a database is created by an employee in the execution of his duties or following the instructions given by his employer, the employer exclusively shall be entitled to exercise all economic rights in the database so created, unless otherwise provided by contract
Należy określić, jakich informacji wymaga się od pracodawcy w celu spełnienia przez niego zobowiązań wynikających ze wspólnotowego prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiskaSpecify the information required by the employer to fulfil his commitments under Community environmental protection legislation
Grantodawcy lub pracodawcy naukowców odpowiadają, jako osoby rekrutujące, za zapewnienie pracownikom naukowym otwartych, przejrzystych oraz porównywalnych na poziomie międzynarodowym procedur doboru kadr i rekrutacjiFunders or employers of researchers in their role as recruiters should be responsible for providing researchers with open, transparent and internationally comparable selection and recruitment procedures
Osoba odpowiedzialna, posiadająca umiejętności i kompetencje wymagane do pełnienia określonych obowiązków zgodnie z krajowym prawem i/lub praktyką, która została mianowana przez pracodawcę, musi stale odpowiadać za wszystkie miejsca pracy podczas obecności pracownikówA responsible person who has the skills and competence required for this duty, in accordance with the national laws and/or practices, and who has been appointed by the employer, must at all times be in charge of every workplace when workers are present
współpracy między pracodawcami i osobami prowadzącymi działalność na własny rachunekcooperation between employers and self-employed persons
Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (‧,‧ % wynagrodzenia zasadniczegoThis appropriation is intended to cover the employer's contribution to insurance against accidents and occupational disease (‧,‧ % of the basic salary
OBOWIĄZKI PRACODAWCÓWEMPLOYERS’ OBLIGATIONS
Uważa za konieczne zapoznawanie lokalnych pracodawców, szczególnie z sektora MŚP, z przysługującym im prawem do pozyskiwania pracowników z terenu całej UE, a w razie potrzeby również zapewnianie im pomocy praktycznej i doradztwaBelieves that it is necessary to ensure that local employers, especially those in SMEs, understand their right to access workers from across the EU, and in addition provide practical help and advice if they wish to do so
długość okresów wypowiedzenia, przestrzeganych przez pracodawcę i pracownika, w przypadku zakończenia umowy i stosunku pracy lub, jeżeli nie może on być określony przy udzielaniu informacji, sposoby określania takich okresów wypowiedzeniathe length of the periods of notice to be observed by the employer and the employee should their contract or employment relationship be terminated or, where this cannot be indicated when the information is given, the method for determining such periods of notice
zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz Unii Konfederacji Przemysłu i Pracodawców EuropyInstructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the governments and parliaments of the Member States, the European Trade Union Confederation and the Union of Employers' and Industrial Confederations of Europe
Państwa członkowskie lub partnerzy społeczni określają terminy składania pracodawcom przez pracowników powiadomień o zamiarze skorzystania z urlopu rodzicielskiego, w których to powiadomieniach określa się początek i koniec urlopuMember States and/or social partners shall establish notice periods to be given by the worker to the employer when exercising the right to parental leave, specifying the beginning and the end of the period of leave
Granice podporządkowania pracownika poleceniom pracodawcyLimits of employee' s subordination to employer's orders
W celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, w warunkach określonych w artykułach ‧ i ‧, pracodawcy zobowiązani są doIn order to preserve safety and health on the construction site, under the conditions set out in Article ‧ and ‧, employers shall
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4985 zdań frazy pracodawca.Znalezione w 2,254 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.