wymowa: IPA: ˌpraʦ̑ɔˈdafʦ̑a

Tłumaczenia na język angielski:

 • employer     
  (Noun  ) (noun   )
   
  person or entity which employs others
   
  osoba lub przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników;
 • master         
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
employer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (13)

dobrowolne składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówvoluntary employers' actual social contributions
inne płatności otrzymywane od pracodawcypayments in kind
konfederacja pracodawcówemployers' confederation; employers’ confederation
kwartalne rozliczanie sie z podatku przez pracodawcęemployer’s quarterly tax return
obowiązkowe składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówcompulsory employers' actual social contributions
organizacje pracodawcówemployers' organisation; employers’ organisation; employers' organizations
Pracodawca kierujący się zasadą równouprawnienia zawodowegoEqual Opportunity Employer
relacje między pracodawcami i pracownikamilabour relations
składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' actual social contributions
składki na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' social contributions
system płacenia podatku, w którym pracodawca odtrąca część płatności przeznaczonych na podatek do Urzędu Skarbowegopay as you go basis
zakładane wstępnie składki na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' imputed social contributions
związek z pracodawcaemployment relationship

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pracodawca", pamięć tłumaczeniowa

add example
udziału pracodawcy w ubezpieczeniu chorobowym osób otrzymujących świadczeniathe employer’s contribution towards sickness insurance for recipients of allowances
Ponadto zgodnie z art. ‧ ustawy o emeryturach z ‧ r., jeżeli w momencie ogłoszenia niewypłacalności wartość aktywów funduszu jest niższa od wartości pasywów, kwota stanowiąca różnicę jest traktowana jak dług wymagalny pracodawcy wobec zarządu lub kierownictwa funduszuFurthermore, section ‧ of the Pensions Act ‧ provides that if at the time of insolvency the value of the assets of the scheme is less than the amount of the liabilities of the scheme, an amount equal to the difference shall be treated as a debt due from the employer to the trustees or managers of the scheme
Po drugie, przepis ten, co do zasady dotyczy nieodpłatnego wydawania posiłków przez przedsiębiorstwo swym pracownikom w lokalach tego przedsiębiorstwa, chyba, że- co również winien zbadać sąd krajowy- potrzeby przedsiębiorstwa, jak na przykład potrzeba zapewnienia sprawnego i nieprzerwanego przebiegu spotkań służbowych, wymagają od pracodawcy zapewnienia takich posiłkówOn the other hand, Article ‧ applies in principle to the provision, free of charge, of meals by a company to its staff on its premises, unless- this likewise being a matter for the referring court to determine- the needs of the company, such as the need to ensure that work meetings are run smoothly and without interruptions, require the employer to ensure that meals are provided
dostarczać właściwym organom innych państw członkowskich, Agencji lub pracodawcy maszynistów, na uzasadniony wniosek, informacji o statusie takich licencjisupply, upon reasoned request, information on the status of such licences to the competent authorities of the other Member States, the Agency or any employer of drivers
Dnia ‧ sierpnia ‧ r. Komisja, po konsultacji z Państwami Członkowskimi oraz przedstawicielami pracodawców i pracowników na poziomie europejskim, dokonuje przeglądu realizacji postanowień w odniesieniu do pracujących na pełnym morzu z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa, w celu przedstawienia, jeżeli jest to konieczne, stosownych modyfikacjiOn ‧ August ‧ the Commission shall, after consulting the Member States and management and labour at European level, review the operation of the provisions with regard to offshore workers from a health and safety perspective with a view to presenting, if need be, the appropriate modifications
Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie bezpieczeństwa i higieny pracyThe employer's responsibility for the violation of occupational safety and health rules
Państwa Członkowskie powinny podjąć niezbędne kroki celem zapewnienia przestrzegania przepisów prawnych, koniecznych do wprowadzenia w życie niniejszej dyrektywy w stosunku do pracodawców, pracowników i przedstawicieli pracowników. Państwa Członkowskie powinny w szczególności zapewnić odpowiednie środki kontroli i nadzoruMember States shall take the necessary steps to ensure that employers, workers and workers
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcyFinancial liability of employer
Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń oraz składek pracodawcy na system ubezpieczeń społecznych tłumaczy ustnych zatrudnionych jako personel pomocniczyThis appropriation is intended to cover remuneration and the employer's contribution to the social security scheme of auxiliary interpreters
Pracodawca może osobiście przejąć odpowiedzialność za miejsce pracy, o której mowa w akapicie pierwszym, o ile posiada on umiejętności i kompetencje wymagane w tym celu zgodnie z krajowym prawem i/lub praktykąThe employer may personally assume responsibility for the workplace as referred to in the first subparagraph, if he has the skills and competence required for the purpose, in accordance with national laws and/or practices
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczneEmployer's social security contributions
Stosunki umowne między usługodawcą a klientem, jak również między pracodawcą a pracownikiem nie powinny być przedmiotem niniejszej dyrektywyContractual relations between the provider and the client as well as between an employer and employee should not be subject to this Directive
z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby nałożyć sankcje na pracodawców zatrudniających obywateli krajów trzecich przebywających nielegalnie na terytorium UE; podkreśla znaczenie walki z wykorzystywaniem obywateli krajów trzecich przebywających nielegalnie na terytorium UE, przy jednoczesnym poszanowaniu praw osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; w tym kontekście wzywa Komisję do wspierania możliwości legalnego zatrudnienia obywateli krajów trzecich przebywających legalnie na terytorium UEWelcomes the Commission proposal to impose sanctions on employers who employ illegally staying third-country nationals; emphasises the importance of combating the exploitation of illegally staying third country nationals whilst respecting the rights of those in vulnerable positions; in that context calls upon the Commission to promote the opportunities for lawful employment of legally staying third-country nationals
Status prawny pracownika w sytuacji niewypłacalności pracodawcyLegal status of a worker in case of the insolvency of his employr
Zawarcie nowej umowy o pracę z pierwotnym pracodawcą lub pracodawcą należącym do tej samej grupy przedsiębiorstw, co pierwotny pracodawca, nie powinno wykluczać uznania, że pracownik świadczy pracę w innym państwie czasowoThe conclusion of a new contract of employment with the original employer or an employer belonging to the same group of companies as the original employer should not preclude the employee from being regarded as carrying out his work in another country temporarily
Czy potrzebę minimalnego okresu służby można uzasadnić wyłącznie jako ekwiwalent za sfinansowane przez samego pracodawcę nabycie kwalifikacji u pracodawcy (przygotowanie do służby pożarniczej średniego szczebla), aby ze względu na takie kwalifikacje zagwarantować następnie odpowiedni okres służby u tego pracodawcy, tak by koszty kształcenia zostały w ten sposób stopniowo odpracowane przez urzędnika?Is the need for a minimum period of service justified solely as a form of compensation for having acquired, exclusively at the employer's expense, a qualification with the employer (professional qualification for a middle-ranking post in the fire service), in the interests of ensuring, with regard to such a qualification, an adequate subsequent period of service with that employer, so that the costs of training the officer are thus gradually worked off?
Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (‧,‧ % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi ‧,‧ % wynagrodzenia zasadniczegoThis appropriation is intended to cover the employer's contribution (‧,‧ % of the basic salary); the official’s contribution is ‧,‧ % of the basic salary
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcęWorkplace transition to another employer
Komitet wyraża przekonanie, że w kształtowaniu i wdrażaniu dyrektywy Komisji Europejskiej o karach dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE bardzo istotną rolę ma do odegrania zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, a zwłaszcza partnerzy społeczniThe Committee believes that organised civil society, and especially the social partners, has a most important role to play in shaping and implementing the Directive proposed by the European Commission on Sanctions against employers of illegally staying third-country nationals
Artykuł ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧ w związku z art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że w przypadku grupy przedsiębiorstw składającej się ze spółki dominującej i co najmniej jednej spółki zależnej obowiązek przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników powstaje po stronie spółki zależnej będącej pracodawcą dopiero z chwilą wskazania konkretnej spółki zależnej, w której mogą zostać przeprowadzone zwolnienia grupoweArticle ‧ of Directive ‧/‧, read in conjunction with the first subparagraph of Article ‧ of that directive, must be interpreted to mean that, in the case of a group of undertakings consisting of a parent company and one or more subsidiaries, the obligation to hold consultations with the workers’ representatives falls on the subsidiary which has the status of employer only once that subsidiary, within which collective redundancies may be made, has been identified
Pracodawcy biorą pod uwagę każdą ocenę ryzyka dokonaną zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) dyrektywy ‧/EWGEmployers shall take into account any risk evaluation made in accordance with Article ‧ (a) of Directive ‧/EEC
informować ogół społeczeństwa, a także przedstawicieli pracowników i pracodawców oraz osoby wykonujące zawody prawnicze o prawach osób, które czują się dyskryminowanethat both the general public as well as representatives of employees and employers and legal experts are informed about the rights of those who suffer discrimination
Pracownicy mogą kontaktować się z pracodawcą w miejscu świadczenia pracy, to jest na pokładzie statkuEmployees may contact the employer at the place of service, i.e. on board ship
[Dyrektywa ‧/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... przewidująca minimalne normy kar dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE] przewiduje kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE, którzy to pracodawcy, mimo iż nie zostali oskarżeni o handel ludźmi ani skazani za taki czyn, korzystają z pracy lub usług danej osoby, mając świadomość, że jest ona ofiarą takiego handlu[Directive ‧/.../EC of the European Parliament and of the Council of ... providing for minimum standards on sanctions against employers of illegally staying third-country nationals] provides for penalties for employers of illegally staying third-country nationals who, while not having been charged with or convicted of trafficking in human beings, use work or services exacted from a person with the knowledge that she/he is a victim of such trafficking
Employer branding – budowanie wizerunku pracodawcy.Employer branding – developing a positive employer image on a job market.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4985 zdań frazy pracodawca.Znalezione w 0,855 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.