wymowa: IPA: ˌpraʦ̑ɔˈdafʦ̑a

Tłumaczenia na język angielski:

 • employer     
  (Noun  ) (noun   )
   
  person or entity which employs others
   
  osoba lub przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników;
 • master         
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
employer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (13)

dobrowolne składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówvoluntary employers' actual social contributions
inne płatności otrzymywane od pracodawcypayments in kind
konfederacja pracodawcówemployers' confederation; employers’ confederation
kwartalne rozliczanie sie z podatku przez pracodawcęemployer’s quarterly tax return
obowiązkowe składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówcompulsory employers' actual social contributions
organizacje pracodawcówemployers' organisation; employers’ organisation; employers' organizations
Pracodawca kierujący się zasadą równouprawnienia zawodowegoEqual Opportunity Employer
relacje między pracodawcami i pracownikamilabour relations
składki faktyczne na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' actual social contributions
składki na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' social contributions
system płacenia podatku, w którym pracodawca odtrąca część płatności przeznaczonych na podatek do Urzędu Skarbowegopay as you go basis
zakładane wstępnie składki na zabezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówemployers' imputed social contributions
związek z pracodawcaemployment relationship

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pracodawca", pamięć tłumaczeniowa

add example
organizacje pracodawców na poziomie Wspólnoty; orazemployers' organisations at Community level; and
uważa, że pracodawcy powinni być zobowiązani do ułatwiania badań lekarskich robotnikom dniówkowym oraz pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzinConsiders that employers should be obliged to facilitate medical examinations for day workers and people with part-time employment contracts
A ponieważ on jest moim pracodawcą, mogę zapomnieć o dotychczasowym życiuAnd since he' s my employer, that pretty much means my whole life' s in the toilet
Komisja dąży do zdefiniowania pojęcia kierowcy pozornie pracującego na własny rachunek: pracownik wykonujący czynności związane z przewozem oznacza również każdą osobę, która nie jest związana z pracodawcą umową o pracę lub jakimkolwiek innym hierarchicznym stosunkiem pracy, leczThe Commission also seeks to define what a false self-employed driver is: mobile worker shall also include any person who is not tied to an employer by an employment contract or by any other type of working hierarchical relationship, but
Pracodawcy ograniczyli zatrudnienie lub zatrudniali pracowników tymczasowych, oferując im gorsze warunki finansowe.Employers have reduced employment or have employed temporary workers, offering them inferior financial terms.
składki finansowane przez pracodawcę (‧,‧ %) na rzecz ubezpieczenia wypadkowego i od chorób zawodowychthe institutions’ contributions (‧,‧ %) towards insurance against accident and occupational disease
Popiera dobrowolnie podpisywane karty i inne zachęty skłaniające przedsiębiorstwa do stosowania metod, które wspierają niedyskryminację i równość szans, jak np. wprowadzanie zarządzania różnorodnością, ponieważ jest to korzystne nie tylko dla pracodawców, lecz także dla pracowników i klientówsupports voluntary charters and other incentives encouraging businesses to adopt working methods which foster non-discrimination and equal opportunities, for example the promotion of diversity management in businesses, which not only benefit employers, but also employees and customers
Jest to spowodowane nieprawidłowością w funkcjonowaniu rynku połączoną z pozytywnym zewnętrznym oddziaływaniem szkoleń oraz trudnościami z uzyskaniem zwrotu z zainwestowanych środków, jeżeli pracownicy mogą bez ograniczeń zmieniać pracodawcęThis is due to the market failure linked with the positive externalities of training and to difficulties in appropriating the rents if employees are free to change employers
Fundacja jest pracodawcą przestrzegającym zasad równych szansThe Foundation is an equal opportunity employer
Najważniejszym takim środkiem powinien być powszechny zakaz zatrudniania obywateli krajów trzecich niemających prawa do pobytu w UE, któremu to zakazowi towarzyszą kary wobec pracodawców naruszających ten zakazThe centrepiece of such measures should be a general prohibition on the employment of third-country nationals who do not have the right to be resident in the EU, accompanied by sanctions against employers who infringe that prohibition
Pracodawcy zatrudniają ich na jeden dzień, nie odprowadzając za nich podatku od wynagrodzeń czy składek na ubezpieczenia społeczneThey are hired on a daily basis, with no deductions either for income tax or social security contributions
przyjęty przez Hiszpanię, angażujący regulacje indywidualne oraz uczestnictwo pracodawców i związków zawodowych.adopted by Spain, involving individual regularisation and the participation of employers and trade unions.
Taki stan rzeczy mógłby powodować przyrost niepewnych warunków pracy, których doświadcza już 31,5 % kobiet zatrudnionych u zachłannych pracodawców.This could encourage an increase in precarious working conditions, to which 31.5% of women in gainful employment are already subject.
Pracownicy nie znają wystarczająco dobrze swoich praw, a pracodawcy swoich obowiązków.Employees do not know their rights and employers do not know their obligations well enough.
Praktycznie nie istnieje interakcja czy dialog pomiędzy pracodawcami, związkami zawodowymi i innymi organizacjami społecznymiInteraction/dialogue among employers, trade unions and other CSOs is practically nonexistent
Korzystając z możliwości, określonej w akapicie pierwszym lit. b), państwa członkowskie zapewniają, by pracodawcy przestrzegali swoich obowiązków określonych w rozdziale ‧ dyrektywy ‧/‧/EWGIn making use of the option pursuant to point (b) of the first paragraph, Member States shall ensure that employers respect their obligations as laid down in Section ‧ of Directive ‧/‧/EEC
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy jako forma ochrony prawnej pracodawcyNon-compete clause after the termination of employment as a form of employer's legal protection
Relacja pracodawcy użytkownika z pracownikiem tymczasowym - teoria i wybrane aspekty praktyczneThe relationship between user employer and temporary employee – theory and selected practical issues
Świadomość pracodawców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnychAwareness of employers to employ people with disabilities
Są to projekty praktyczne, zaprojektowane w celu ułatwienia obywatelom - pracodawcom oraz pracownikom transgranicznym - codziennego życia.These are all practical projects designed to facilitate citizens - employers and cross-border workers - in their everyday lives.
Przelewy w wykonaniu umów ubezpieczenia uważane są bowiem za przepływ kapitału, zaś ograniczenie prawa do odliczeń jako przysługującego jedynie w zakresie składek wpłacanych przez pracodawcę bądź osobiście przez ubezpieczonego na rzecz podmiotów mających siedzibę w Belgii stanowi dyskryminujące ograniczenie swobody przepływu kapitałuTransfers under insurance contracts are to be regarded as capital movements and any limitation on the deductibility of employers' contributions and on tax abatements for personal contributions, whereby only contributions paid to institutions established in Belgium qualify, constitute discriminatory restrictions on the said free movement of capital
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczneEmployer's social security contributions
Pani przewodnicząca! Z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie, ponieważ musimy zwracać szczególną uwagę i podejmować problem pracodawców wyzyskujących nielegalnych imigrantów.Madam President, I welcome the report as we need to highlight and tackle this problem of employers exploiting illegal immigrants.
W przypadkach, w których pracownicy pracują w środowisku, w którym narażeni są na działanie czynników wywołujących ryzyko zagrożenia dla zdrowia, ocena ryzyka jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.In cases where workers are employed in an environment where they are exposed to agents that pose a health risk, a risk assessment is one of the employer's fundamental duties.
Inwestycje w rozwój zasobów ludzkich, podwyższanie umiejętności i udział w programach uczenia się przez całe życie należy promować przy pomocy wspólnych nakładów finansowych rządów, osób prywatnych i pracodawcówInvestment in human resource development, up-skilling and participation in lifelong learning schemes should be promoted through joint financial contributions from governments, individuals and employers
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4985 zdań frazy pracodawca.Znalezione w 1,407 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.