Tłumaczenia na język angielski:

  • you'll manage it easily   

Przykładowe zdania z "poradzisz sobie z tym z łatwością", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dzień dobry, rozmawiamy z rodzicami i ekspertami/ na temat karania rodziców/ którzy nie potrafią kontrolować/ zachowania swoich dzieci/ Przypomnijmy tło dla tej sprawy.../ Kiedy ta polityka została wprowadzona/ była to wielka sprawa podczas wyborów w ‧/ Tony Blair pragnął powrotu/ poczucia szacunku do szkół i społeczności.../... w tym celu zwiększył wsparcie dla rodziców/ aby rodzice uczęszczali na specjalne zajęcia rodzicielskie/ o czym wspominaliśmy wcześniej.../ To jest problem/ z którym ciężko sobie poradzić/ jeżeli szkoła nie współdziała na równi z rodzicami./ Sama mam ‧ latka z którym mam identyczne problemy/... dzieci w szkole powinny się uczyć/ ale czym wcześniejsza interwencja w tej sprawie.../ Ciężko to zmienić, niczego w ten sposób się nie nauczą.../ Wiedzą, że zapłacą za to rodzice/ to jest dla nich rodzaj zabawy/ Czytać o samych sobie w gazetachRadio) ' Good afternoon.You' ve been talking about fining parents ' who fail to control their children' s behaviour
Z jednej strony stawia się zarzuty tejże konstytucji, że nie odwołuje się do Boga, nie odwołuje się do chrześcijaństwa i nie chroni tak zwanych małżeństw homoseksualnych, a przecież tego rodzaju zarzuty można z łatwością postawić bardzo wielu konstytucjom europejskim w tym np. polskiej konstytucji, która również takie zapisy przewiduje, bądź w tym ostatnim nie przewiduje.On the one hand, accusations have been levelled at the constitution because it does not refer to God and Christianity, and because it offers no protection for what are known as homosexual marriages. Yet such accusations could easily be made regarding a great many European constitutions, including the Polish constitution, for example, which also contains such provisions, or does not contain them in the latter case.
Będą one odsprzedawane po bardzo niskich cenach, co oznacza, że stracimy kilka lat transformacji koniecznych do tego, abyśmy mogli poradzić sobie z tym problemem w dłuższej perspektywie czasowej. Oznacza to również, że po zakończeniu recesji będziemy gorzej wyposażeni i będziemy mieli mniejsze możliwości poradzenia sobie z rozwojem sytuacji w tym zakresie, jeśli nie ustanowimy środków takich środków uzupełniających jak wymogi w zakresie emisji wobec dużych instalacji spalania.They will be sold at a very low price, which means that we will lose several years of the changeover necessary in order for us to be able to deal with this in the long term and it also means that, after this recession, we will be less well equipped and have a poorer ability to cope with this development if we do not establish such supplementary measures as emissions requirements for large combustion plants.
W tym momencie pozwolę sobie powiedzieć, że skoro mamy tu do czynienia z wydobyciem złota, a nie z uprawą ziemniaków, to właściciele firm z łatwością mogą przeznaczyć wystarczające zasoby gospodarcze i finansowe na badania nad technologiami kompatybilnymi z bezpieczeństwem środowiska i zdrowia.On this point, let me say that since this deals with systems for mining gold and certainly not potatoes, the proprietor companies could easily allocate adequate economic and financial resources to researching technologies that are compatible with the environment and health safety.
niniejsza dyrektywa dotyczy konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu typu dwufilarowego zamontowanych z przodu siedzenia kierowcy oraz charakteryzujących się ograniczoną wolną przestrzenią typową dla sylwetki ciągnika, a w związku z tym nie zalecanych w żadnych warunkach, gdyż utrudniają dostęp do miejsca kierowania, jednakże konstrukcje te stosuje się (odgięte lub nie) z powodu niekwestionowanej łatwości ich użytkowaniaWhereas this Directive covers roll-over protection structures of the dual-pillar type mounted in front of the driver
Jak będzie widać wyraźniej w podsumowaniu, Komisja zajmuje się różnymi aspektami tego zagadnienia, podczas gdy ignoruje lub pomija inne (na przykład skutki spekulacji, obecność form oligopolu w tym sektorze, które z łatwością przyjmują formę karteli, wraz z wynikającymi z nich konsekwencjami itdAs will be seen more clearly in the summary, the Commission looks at a number of aspects of this question, while others are virtually ignored or underestimated (e.g. the effects of speculation, the presence of types of oligopoly in the sector, easily leading to cartels with all the ensuing consequences, etc
to uprzedzenia większej części społeczeństwa, jestem zatem przekonana, że jakikolwiek plan działania by nam pan komisarz przedstawił, plan ten musiałby obejmować sposób na poradzenie sobie z tym ogromnymi uprzedzeniami ze strony większości społeczeństwa, na wyjaśnienie większości społeczeństwa, że pomoc dla Romów oraz integracja Romów ze społeczeństwem przyniesie korzyści nie tylko Romom, lecz całości społeczeństwa, a tym samym również większości.These are the prejudices of the majority section of the population, and I therefore believe that any action plan that you submit to us, Commissioner, will have to include a way to tackle this huge level of prejudice on the part of the majority population, to explain to the majority section of society that help for the Roma and the inclusion of the Roma in society benefits not only the Roma but the whole of society, and therefore the majority as well.
Jesli sobie z tym poradzimy... to i poradzimy sobie z przestępczością którą mamy w pozostałych miejscach, prawda?If we handle less of it... we ought to do better with the crime we got, right?
Należy w tym przypadku pamiętać, że przesłanki dotyczące jurysdykcji szczególnej sądu miejsca wystąpienia szkodliwego zdarzenia wywodzą się z faktu, że taki sąd jest zazwyczaj najbardziej uprawniony do orzekania w danej sprawie z racji bliskości do miejsca sporu i łatwości pozyskania dowodów; przesłanki te stosuje się nie tylko do roszczeń o odszkodowanie za szkody już poniesione, lecz także do powództw mających nie dopuścić do wystąpienia szkodyIt should be remembered in this regard that the rationale for the special jurisdiction of the court of the place of a harmful event lies in the fact that that court is usually best placed to decide the case, owing to its proximity to the dispute and the ease with which evidence can be produced, and that this rationale applies not only to claims for compensation for damage already sustained but also to actions aimed at preventing damage from occurring
Czas lokalny zawsze wzrasta o godzinę wraz z przesuwaniem się pomiędzy strefami na wschód. Jeżeli więc przemieścisz się przez wszystkie ‧ strefy czasowe, będziesz o jeden dzień do przodu od momentu w którym zaczęła się podróż. Z paradoksem tym poradzono sobie wprowadzając Międzynarodową linię zmiany daty, która jest granicą strefy czasowej na Oceanie Spokojnym, pomiędzy Azją a Ameryką Północną. Punkty na wschód od tej linii są ‧ godziny za punktami na zachód od niej. Prowadzi to do ciekawego zjawiska. Bezpośredni lot z Australii do Kaliforni ma przylot jeszcze przed wylotemNote that because the Local Time always increases by an hour when moving between Zones to the East, by the time you move through all ‧ Time Zones, you are a full day ahead of where you started. We deal with this paradox by defining the International Date Line, which is a Time Zone boundary in the Pacific Ocean, between Asia and North America. Points just to the East of this line are ‧ hours behind the points just to the West of the line. This leads to some interesting phenomena. A direct flight from Australia to California arrives before it departs. Also, the islands of Fiji straddle the International Date Line, so if you have a bad day on the West side of Fiji, you can go over to the East side of Fiji and have a chance to live the same day all over again
Ponieważ ww. artykuły ‧a i załącznik ‧b są wyraźne w odniesieniu do kwestii masy, jaką należy brać pod uwagę przy obliczaniu należności celnych, podmioty gospodarcze działające zwyczajowo w sektorze przywozu bananów, znające tym samym właściwe przepisy prawa stosowane w tego rodzaju działalności, mogły z łatwością dowiedzieć się, iż zgłoszenie celne, które miały złożyć, powinno zawierać masę netto, to jest rzeczywistą wagę bananów, a nie masę handlową, która stanowi, co w większości przypadków zostało udowodnione, masę fikcyjnąArticle ‧a of, and Annex ‧b to, Regulation No ‧/‧ being clear with regard to the question of the weight to be taken into account for the computation of the customs duties, it would be very easy for traders whose usual activity is the importing of bananas and who are, for that reason, aware of the legislation applicable to that activity, to know that the customs declaration that they had to present must state the net mass, in other words, the true weight of the bananas and not a commercial weight which is, as proved in the vast majority of cases, a fictitious weight
zatrudnienie wśród kobiet i przyrost naturalny nie muszą być ze sobą sprzeczne: w tym względzie należy się na przykład kierować dobrymi rozwiązaniami krajów, których systemy podatkowe pozwalają kobietom wejść ponownie z większą łatwością na rynek pracy po urodzeniu dzieci, bez jakiejkolwiek szkody dla kariery bądź zarobkówfemale employment and childbirth should not be seen as incompatible: examples should be sought from the best practices of those countries whose tax systems enable women to get back into the labour market more easily after the birth of their children, without being penalised in career or pay terms
Uważam, że to właśnie o wiele bardziej przyczyniło się do wzrostu poczucia zagrożenia w świecie, niż gdybyśmy teraz - kiedy inny prezydent próbuje przywrócić dawną wielkość swojemu krajowi, czyniąc Stany Zjednoczone Ameryki symbolem zachowania podstawowych praw na całym świecie - stwierdzili, że my, Europejczycy, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego - sami musicie wymyślić, jak sobie z tym poradzić.I believe that this has made a more significant contribution to increasing insecurity in the world than if we were to state now, when another president wants to return his country to its former greatness, by making the United States of America a symbol for the preservation of fundamental rights throughout the world, if we Europeans were to say now, we want nothing to do with this, you must work out for yourself what to do about it.
Obszary górskie mogą nie być w stanie z łatwością przystosować się do warunków konkurencji i mogą wymagać większych nakładów. Zatem nie można oczekiwać, że produkty wytwarzane na ich terenie będą tańsze i bardzo konkurencyjne, lecz należy skupić uwagę na wykorzystaniu dostępnych zasobów, w tym także piękna naturalnego krajobrazu, do przyciągnięcia turystów, czy na wykorzystaniu potencjalnej konkurencyjnej przewagi tych regionów, związanej przykładowo z produktami regionalnymi i tradycyjnych, bogactwem tradycyjnej wiedzy i procesów wytwarzania.Mountainous regions may not be able to adapt as easily to competitive conditions and may entail extra costs so that they cannot produce very competitive products at low prices, but the focus needs to be on exploiting the resources available, including the beauty of the natural landscape to attract tourists, and exploiting the potential competitive advantage of these regions, including the array of regional and traditional products, the wealth of traditional knowledge and manufacturing procedures, which give their products competitive edge.
DZIEŃ ‧/ Chłopak, Tom Hansen z Margate, New Jersey,/ uważał, że nie zazna pełni szczęścia,/ dopóki nie pozna tej jedynej./ To przekonanie wzięło się/ od smutnej brytyjskiej muzyki pop/ i błędnego odczytania filmu Absolwent./ Dziewczyna, Summer Finn z Shinnecock/ w Michigan, była innego zdania./ Od rozwodu rodziców/ kochała tylko dwie rzeczy:/ swoje długie, czarne włosy/ i łatwość, z jaką dawały się odciąć./ Bezboleśnie./ Tom poznał Summer ‧ stycznia./ Od razu wiedział, że to jej szukałThe boy, Tom Hansen of Margate, New Jersey, grew up believing that he' d never truly be happy... until the day he met " the one. "This belief stemmed from early exposure to sad British pop music... and a total misreading of the movie The Graduate. Elaine!
Niektóre działania mogą być finansowane z nowego instrumentu na rzecz stabilności, tym samym dysponujemy teraz większą liczbą instrumentów, aby poradzić sobie z tym istotnym wyzwaniem, i oczywiście uwzględnimy zdecydowane stanowisko Parlamentu, jak najskuteczniej korzystając z tych instrumentów w stosownych przypadkach, ponieważ w pełni podzielam cele, o których pan mówił.Some actions can also be funded under the new instrument for stability, so we now have more instruments on hand to address this major challenge, and will take clearly into account the strong position expressed by Parliament in using these as effectively as possible, where necessary, because I totally share the objective that you have expressed.
Ci ministrowie i posłowie do PE, którzy najgłośniej i najbardziej zdecydowanie narzekają na brak wiarygodności liczb podawanych przez innych, to te same osoby, które sprzeciwiają się ingerencji w ich sprawy i naruszaniu ich autonomii oraz sposobu postępowania ze statystyką To z tym problemem musicie sobie państwo poradzić.Ministers and MEPs who are the loudest and firmest in complaining about the lack of reliability of the figures of others are also the ones who do not want you to mix in their business and infringe on their autonomy and their way of dealing with statistics. This is the problem you have to deal with.
podkreśla, że im wcześniej i z większym powodzeniem dzieci i młodzież z rodzin migrantów zostaną włączone w system nauczania, tym lepiej poradzą sobie w szkole, w dalszej edukacji i na rynku pracy; wyraża głębokie przekonanie, że wczesna przedszkolna edukacja znacznie poszerza perspektywy na przyszłość i w związku z tym wzywa państwa członkowskie do zwiększenia uczestnictwa dzieci imigrantów w edukacji przedszkolnejUnderlines that the earlier and the more successfully migrant children and young people are integrated into schools the better they will do at school, in further education, and in the labour market; strongly believes that early pre-primary education considerably reinforces such prospects and therefore calls on the Member States to strengthen the participation of migrants in pre-primary education
W związku z tym - i sprawozdawczyni bardzo dobrze sobie z tym poradziła - trzeba podkreślić, że kryteria z Maastricht, stanowiące doskonały punkt odniesienia i przydatną miarę określenia niezbędnej wiarygodności naszej waluty, nie są wartościami bezwzględnymi, których trzeba przestrzegać wszędzie i zawsze.Therefore - and the rapporteur has done very well in this respect - it must be emphasised that the Maastricht criteria, an excellent point of reference and suitable benchmark for establishing the credibility our currency needs, are not absolute values to be upheld everywhere, all of the time.
Wiąże się z tym łatwość, z jaką można likwidować jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnegoThis is explained by the ease with which MMF shares/units can be liquidated
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in more complex situations.
Rzeczywistym źródłem wszystkich tych niepowodzeń w systemie finansowym - nadpłynności, nadmiernego ryzyka podejmowanego przez poszczególne podmioty, niechęci do niskiego ryzyka, której byliśmy świadkami w przeszłości - cupidité (chciwości), jak to określił pan przewodniczący Jouyet - jest ogólnoświatowy brak równowagi, któremu światowe instytucje nie były w stanie jak dotychczas zaradzić, a zatem, jako Europejczycy, musimy działać zjednoczeni, aby przekonać innych partnerów na arenie międzynarodowej, że jeśli nie będziemy z stanie poradzić sobie z tym brakiem równowagi w sposób zorganizowany, to wywoła to nowe problemy w przyszłości, musimy więc wyraźniej i skuteczniej koordynować nasze działania w UE.The real origin of all these failures in the financial systems - the excess of liquidity, the excess of risks adopted by the actors, the low risk aversion that we have seen in the past - the cupidité, in the words of Mr Jouyet - has been created by these global imbalances that the global institutions have not been able to solve so far, and we need to act, as Europeans united, to convince the other partners in the global arena that, if we are not able to adjust these global imbalances in an orderly way, they will create new problems in the future, and we need to coordinate ourselves within the EU in a more clear and efficient way.
Moim zdaniem prawdziwy problem - bo takim chcę się zająć - polega na tym, że duże gospodarstwa, które otrzymują ogromne kwoty, mogą z łatwością dzielić się na mniejsze wyłącznie do celów księgowych, a wtedy nic realnie się nie zmieni.The problem, I see here, as I do want to tackle the real problem, is that the large holdings that receives these big amounts of money can easily split up for only accountancy purposes and then nothing will be changed.
Jeśli brak ten nie może zostać z łatwością usunięty w porcie zatrzymania, właściwe organy mogą zezwolić, aby statek udał się do najbliższego właściwego portu, gdzie brak zostaje z łatwością usunięty lub wymagają, aby brak został usunięty w terminie maksymalnie ‧ dniIf this deficiency cannot be readily rectified in the port of detention, the competent authority may allow the ship to proceed to the nearest appropriate port where it shall be readily rectified or require that the deficiency is rectified within a maximum period of ‧ days
Ale poradziłam z tym sobie, a teraz twoja kolej, aby sobie z tym radzićBut I handled it, and now it' s your turn to handle it
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2643376 zdań frazy poradzisz sobie z tym z łatwością.Znalezione w 345,99 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.