Tłumaczenia na język angielski:

 • yard       
  (noun   )
   
  A small, usually uncultivated area adjoining or within the precincts of a house or other building.
 • backyard   
  (noun   )
 • schoolyard   

Przykładowe zdania z "podwórko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na własnym podwórkuStarting at home
– Uwaga, niedźwiedzie na podwórku – ktoś ostrzegł, ale nie było to nic groźnego, chyba że ktoś chciał akurat teraz przerzucać coś do innego skrzydła.< Bears in the yard, > came the warning, but there was no real need for concern unless you were in the process of swinging something to another cell.
Wiele pozostaje do zrobienia nie tylko w krajach, które ubiegają się o członkostwo w Unii Europejskich, ale również na naszym własnym podwórku.It is not only in countries that aspire to join the European Union that there is much work to be done, but in our own backyard as well.
Mógłbym odnieść się na przykład do artykułu wstępnego z wczorajszego wydania "Financial Times”, w którym napisano, co następuje: "Jak dotąd europejscy przywódcy pokazują czysto deklaracyjną odmianę jedności, wspólnie ogłaszając, że każdy z nich załatwi zaistniałe problemy na własnym podwórku”.I could refer to the editorial in yesterday's Financial Times for instance, where they say: 'Thus far, Europe's leaders have displayed a purely declaratory brand of unity, jointly proclaiming that they will each take care of the problems in their own back yards.'
Jeżeli nie możesz znaleźć pożądania w swoim sercu na swoim własnym podwórku... nigdy nie stracisz tego co rozpocząłeś?lf you cannot find your heart' s desire in your own backyard... you never lost it to begin with?
Będą na podwórku zanim się spostrzeżeszThey' re breathing down our necks
Europa zaznaczyła swoją obecność bez wdawania się w agresywną politykę na podwórku naszych rosyjskich sąsiadów.Europe made its presence felt, without, however, getting involved in an aggressive policy in our Russian neighbours' backyard.
Jeżeli UE pragnie poważnie i szczerze realizować swój zamiar bycia mistrzem w dziedzinie praw człowieka, to musi znaleźć odpowiedzi na pytania, na które wciąż jeszcze nie udzielono odpowiedzi, dotyczące amerykańskich więzień, w których stosuje się tortury i programu "śledztw nadzwyczajnych” CIA i natychmiast wstrzymać negocjacje z Turcją, ponieważ kluczowym elementem polityki UE na rzecz praw człowieka musi być pielęgnowanie demokracji i wartości demokratycznych na własnym podwórku.If the EU is genuine and serious in its intention to champion human rights, then it must shed light on all the still unanswered questions regarding the US's torture prisons and the CIA's 'extraordinary rendition' programme, and immediately halt its negotiations with Turkey, for a key element of the EU's human rights policy must also be to uphold democracy and democratic values at home.
Na zakończenie wszystkim, którzy desperacko sprzeciwiali się ratyfikacji traktatu z Lizbony w drodze referendum chciałbym powiedzieć: zaprowadźcie porządek na własnym podwórku i nie pouczajcie innych, jeśli nie potraficie wytłumaczyć swoim własnym obywatelom, co dobrego niesie ze sobą przedmiotowy traktat.In conclusion, I would like to say to all those who have desperately resisted ratification of the Lisbon Treaty by referendum: put your own house in order, and if you are unable to explain what is good about this Treaty to your own citizens, do not lecture others.
Co więcej, jak się okazało w związku z przypadkiem korupcji posłów, musimy również zaprowadzić porządek na własnym podwórku.Moreover, as corrupt MEPs have revealed, we also need to put our own house in order.
Reguły ze szkolnego podwórkaSchoolyard rules
Nie mogę załatwić chłopaka z mojego podwórkaI can' t deliver a kid from my own neighbourhood
Ulice i podwórka tych dzielnic są często zaśmiecone.Rubbish is often found strewn around the streets and backyards in these districts.
Jeżeli każdy będzie zajmować się tylko własnym podwórkiem i zamykać się przed innymi, nie będzie komunikacji i współpracy, a efektywne korzystanie z naszych zasobów będzie trudne.If we all manage just our own corners and close ourselves off against others, we will not communicate and cooperate and it will be difficult to make effective use of our resources.
Przypuszczam, że ani jeden z członków naszej Komisji nie jest zwolennikiem poglądów w rodzaju "nie na moim podwórku” (ang. nimby).I dare say that not a single member of the Committee is a nimby ('not in my backyard').
Pamiętasz jak dobrze bawiliśmy się na podwórku?Millie, you remember how much fun we had the other day when we played?
Teraz wszyscy mamy uwierzyć, że na moim podwórku ma miejsce cud?And now we' re all supposed to believe that the Second Coming' s happening in my backyard
Po pierwsze, nie mieliśmy podwórkaFirst of all, we didn' t have a backyard
Z tego powodu popieramy również przepisy "wyhodowane na własnym podwórku”, takie jak te, które stosuje UEFA.For this reason, we support, too, the 'home-grown' regulations, such as those applied by UEFA.
mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich okolice szkoły, a nawet podwórka szkolne, również w dzielnicach uprzywilejowanych, stały się strefami bezprawia (oferowanie narkotyków, przemoc- czasami z użyciem broni białej, różnego rodzaju wymuszenia i rozwój niebezpiecznych gier- patrz zjawisko happy slapping z umieszczaniem na stronach internetowych robionych telefonami komórkowymi zdjęć obrazujących sceny przemocywhereas in certain Member States the environs of and even the school playground itself (including those in affluent neighbourhoods) have become lawless areas (drug-dealing, acts of violence sometimes involving the use of knives, extortion by various means, the development of dangerous games and the phenomenon of happy slapping, involving the posting on websites of photographs of violent scenes taken with a mobile telephone
Na swoim podwórkuNo, I mean in your yard
SIECIAKI Z PODWÓRKA. O nastoletnich użytkownikach technologii komunikacyjnych na przykładzie gimnazjalistów z OstródyNet-kids from backyard. About teenage users of communication technology on example of students of secondary school from Ostróda
Nieważne, byłem wtedy na podwórku, bawiłem się a moja siostra uczyła mnie jak ścisnąć węża ogrodowego w taki sposób, że woda rozpryskuje się w słońcu, i wychodzi tęczaAnyway, I was in the back yard, playing... and my sister had just taught me how to take the garden hose... and do it in such a way that... it sprayed into the sun and would make a rainbow, right?
Gdzie jest podwórko?Where' s the yard?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 258 zdań frazy podwórko.Znalezione w 0,479 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.