Tłumaczenia na język angielski:

 • conquer       
  (verb   )
 • enslave   
  (verb   )
 • line       
  (verb, noun   )
 • subdue   
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
uwieść, skokietować, zniewolić
 
postawić swoją stopę na czymś
 
zdobyć
 
postawić swoją nogę na czymś
 
przymocować coś do czegoś od spodu
 
Zdobyć nowe terytorium
 
uderzyć, pchnąć coś od spodu
 
zawojować, ujarzmić
 
postemplować, ostemplować, podeprzeć
 
podn. uciemiężyć
 
Dokonać podboju
 
... komuś bębenka- pochlebić komuś
 
Zaanektować
 
cenę, stawkę
 
przymocować, przybić, podstemplować
 
Zdominować
 
Wesprzeć
 
zyskać sympatię zjednać, pozyskać, ująć
 
zawładnąć
 
zniewolić, podporządkować, styranizować
 
owładnąć, zawładnąć, zagarnąć
 
oko podsiniaczyć
 
zawojować
 
można też oko
 
pozdobywać, uzależnić, zdominować
 
zaatakować jakiś kraj i zwyciężywszy w walce, podporządkować go swojej władzy
 
zmajoryzować, skolonizować, zyskać kontrolę
 
np. płaszcz podszyć, przyszyć, wywatować
 
Zawojować obce terytorium
 
zdobyć panowanie, opanować, zająć
 
Podszyć
 
Opanować

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

podbicieinstep; lining; metatarsus
podbite okoblack eye; shiner
podbitysubject

Przykładowe zdania z "podbić", pamięć tłumaczeniowa

add example
Moglibyśmy podbić świat i na końcu leżeć w okazałym grobowcuI could' ve defeated all warlords to unify the world.Then I' d build a huge tomb
jest zdania, że reforma wspólnej organizacji rynku w sektorze wina powinna wyznaczyć cele i doprowadzić do większej spójności polityk, środków stabilizacji rynku, interwencji strukturalnych oraz zasad regulujących etykietowanie i klasyfikację wina poprzez określenie celów wspólnej organizacji rynku w sektorze wina oraz polityk, które mogą pomóc w ich osiągnięciu; uważa, że ta ogólna spójność musi być jednak oparta na zasadzie pomocniczości w celu poszanowania krajowych i regionalnych cech charakterystycznych oraz wysłania sygnału, że UE poprzez skoordynowane polityki dołoży starań, by podbić rynki i zdobyć zaufanie konsumentówBelieves that the reform of the CMO in wine should set objectives and make policies, market balance measures, structural interventions and rules governing the labelling and classification of wines more consistent by defining CMO in wine objectives and the policies that may help achieve them; considers that this overall consistency must, however, be based on the principle of subsidiarity so as to respect national and regional particularities and signal that the EU will endeavour, through coordinated policies, to conquer markets and win the confidence of consumers
Wtedy wszyscy myśleliśmy, że ktoś chce nas podbićWe all thought then that somebody wanted to conquer us
Jeśli ten miecz sprawia, że ludzie wybuchają,To może użyjemy go by podbić świat!If that thing has the power to blow people up, then maybe we can use it to conquer the world!
Podbiłaś mnie swoim,, spadajYou had me at " Get lost "
Po prostu to podbijJust ring it up, man
(HU) Pani przewodnicząca, pani komisarz! 150 lat temu pewien mój rodak o nazwisku Ármin Vámbéry był pierwszym europejczykiem, który przyniósł szerszej publice wiadomości o zamkniętych społeczeństwach Azji Środkowej, a także informacje o kulturowej, administracyjnej i gospodarczej sytuacji regionu w okresie poprzedzającej jego podbicie przez Rosję.(HU) Madam President, Madam Commissioner, 150 years ago, a countryman of mine by the name of Ármin Vámbéry was the first European to bring news of the closed societies of Central Asia to the wider world, and information on the cultural, administrative and economic situation of this region prior to the Russian conquest.
Gdy Cesarstwo Rzymskie rozpadło się pod wpływem inwazji barbarzyńskich, Sycylię podbili Arabowie: Berberowie z Tunezji, muzułmanie, czarnoskóra ludność z Sudanu, którzy nazwali Sycylię rajskim ogrodemWhen the Roman Empire collapsed under the impact of the barbarian invasions, Sicily was conquered by Arabs (Berbers from Tunisia, Muslims, Negroes from Sudan), who described Sicily as the Garden of Eden
Mardonius, by podbić cały światMardonius, to conquer the whole world
% ‧ podbił planetę %Planet %‧ has fallen to %
Każdy pan może podbić swoich poddanychAny landowner can subjugate his serf
A Agamemnon od lat pragnął nas podbićAnd Agamemnon has wanted to destroy us for years
Razem, możemy podbić Europęlf I have you, we could take Europe
Być może trochę podbijemy zakład?Maybe you could use a little bet
podstawowa analiza Komisji jest błędna: spadek wewnętrznego spożycia został zawyżony (patrz: dane międzynarodowego biura ds. winorośli i wina (OIV)) i jest uważany za główną przyczynę trudności, z jakimi boryka się sektor; zalecane rozwiązania, w szczególności masowe karczowanie winorośli, są niewłaściwe i nie stanowią odpowiedzi na stojące przed sektorem podstawowe wyzwanie, jakim jest konkurencyjność; jednym z rozwiązań zapewniających wyprowadzenie europejskiego sektora z trudnej sytuacji, w której się znalazł, jest poprawa popytu poprzez podbicie europejskich i światowych rynkówthe Commission's basic analysis is wrong: the fall in internal consumption is overestimated (see the data of the International Organisation of Vine and Wine (OIV)) and is considered a major cause of the difficulties facing the industry; the recommended solutions, particularly mass grubbing- up, are inappropriate and do not respond to the main challenge facing the industry, which is competitiveness; one of the solutions for getting the European wine-growing industry out of the difficulties it is going through is an upturn in demand by means of the conquest of European and world markets
John podbije cały światThe world' s not big enough for John
Ratunek finansowy dla Portugalii podbiłby łączny rachunek do poziomu 300 miliardów euro, wyczerpując cały kapitał strefy euro.A rescue of Portugal would push the combined bill to the EUR 300 billion mark, exhausting the eurozone's entire capital.
Zawsze gdy jego zdjęcia ukazują się na pierwszych stronach gazet... jest to jakby podbite oko na obliczu Los AngelesAnd every time his picture' s on the front page...... it' s a black eye for the image of Los Angeles
Zanim Astro Boy podbił świat- historia porównawcza rozwoju japońskiej i amerykańskiej animacji od jej narodzin do 1945Before Astro Boy conquered the world - comparative history of Japanese and American animation from its origin to 1945
Czy sam podbiłeś Azję?Did you conquer Asia by yourself, Alexander?
Wielki % ‧ podbił całą galaktykę!The mighty %‧ has conquered the galaxy!
Co się tyczy sandałów będących przedmiotem postępowania przed sądem krajowym , można po pierwsze , stwierdzić , że tkanina w części górnej wydaje się być sporządzona z materiału relatywnie niestabilnego i elastycznego oraz , że usunięcie skóry wydaje się prowadzić do utraty w rzeczonych sandałach pasków mocujących , w szczególności na poziomie górnej części podbicia .With regard to the sandal at issue in the main proceedings , it may be noted , first , that the textile of the upper appears to be made of a relatively unstable and elastic material and that removal of the leather would appear to deprive the sandal of its fastening straps , particularly at the upper part of the heel .
Przyjmując nawet to straszliwe prawo zabijania wszystkiego twierdzę, że niewolnik wzięty podczas wojny względnie naród podbity, nie ma wobec swojego pana żadnych zgoła obowiązków, jak tylko być mu posłusznym, o tyle, o ile jest do tego zmuszony.Even if we assume this terrible right to kill everybody, I maintain that a slave made in war, or a conquered people, is under no obligation to a master, except to obey him as far as he is compelled to do so.
> Anglosasi przenieśli się do Anglii i władali nią aż do 1066 roku . > Frankowie podbili znaczną część Europy , w tym dzisiejszą Francję – między VI a IX wiekiem . Ich najsłynniejszym władcą był Karol Wielki . > Goci ( dzieleni na Wizygo tów i Ostrogotów ) zakładali królestwa w Hiszpanii i we Włoszech . > Wikingowie zajmowali tereny Skandynawii . W IX i X wieku wyprawiali się statkami do innych krajów , łupiąc po drodze , prowadząc handel i zakładając osady na uprawnych terenach . Wikingowie byli znakomitymi żeglarzami – dotarli ponoć nawet do Ameryki , nikomu się tym nie chwaląc ...> The Angles and Saxons moved to England and ruled it until 1066 . > The Franks conquered a large part of Europe , including France , between about 500 and 800 AD . Their most famous king was Charlemagne . > The Goths ( Visigoths and Ostrogoths ) set u p kingdoms in Spain and Italy . > The Vikings lived in Scandinavia . In the 800s and 900s they sailed to other countries , stealing treasure , trading and settling where there was good farmland . The Vikings were such good sailors they even reached America ( but didn ’ t tell anyone ! )
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 209 zdań frazy podbić.Znalezione w 0,626 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.