Tłumaczenia na język angielski:

  • geographical origin   
  • geographical provenance   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii EuropejskiejProtected designation of origin
rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychRegister of protected designations of origin and protected geographical indications

Przykładowe zdania z "pochodzenie geograficzne", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku gdy z dokumentów przeniesienia wynika wyraźnie, że wspólnotowy znak towarowy może wprowadzać w błąd opinię publiczną w odniesieniu do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, Urząd odmawia wpisu do rejestru przeniesienia, chyba że następca prawny zgadza się na ograniczenie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego do towarów lub usług, w odniesieniu do których nie będzie wprowadzał w błądWhere it is clear from the transfer documents that because of the transfer the Community trade mark is likely to mislead the public concerning the nature, quality or geographical origin of the goods or services in respect of which it is registered, the Office shall not register the transfer unless the successor agrees to limit registration of the Community trade mark to goods or services in respect of which it is not likely to mislead
Każdy Członek zapewni zainteresowanym stronom środki prawne dla zapobieżenia używaniu oznaczeń geograficznych identyfikujących wina dla win, które nie pochodzą z miejsc wskazanych przez te oznaczenia geograficzne, którymi zostały oznaczone, lub identyfikujących wyroby alkoholowe dla wyrobów alkoholowych, które nie pochodzą z miejsc wskazanych przez te oznaczenia geograficzne, którymi zostały oznaczone, nawet jeżeli prawdziwe pochodzenie tych towarów zostało wskazane lub oznaczenie geograficzne jest użyte w tłumaczeniu, lub gdy towarzyszy mu określenie takie jakEach Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as
Publikacja wniosku zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczychPublication of an application pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Pan de Cruz de Ciudad Real (ChOGCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Pan de Cruz de Ciudad Real (PGI
syntetyczny opis związku produktu ze środowiskiem geograficznym lub pochodzeniem geograficznym określonym w art. ‧ ust. ‧ lit. a) lub b), w zależności od przypadku, i, jeśli jest taka potrzeba, włącznie z elementami szczególnymi opisu produktu lub metody jego otrzymania, które uzasadniają ten związeka concise description of the link between the product and the geographical environment or geographical origin referred to in Article ‧(a) or (b), as the case may be, including, where appropriate, the specific elements of the product description or production method justifying the link
znaczenie i zalety systemu chronionego określenia pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych stosowanego we Wspólnocie oraz informacje na temat wszystkich rodzajów oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych zarejestrowanych jako produkty posiadające chronione określenie pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne w całej Wspólnociethe meaning and advantages of the Community PDO/PGI system and information about all the olive oils and/or table olives registered as PDOs/PGIs throughout the Community
Niniejszym ustanawia się grupę naukową ekspertów do spraw nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności, zwaną dalej GrupąA scientific group of experts, hereinafter referred to as the group, is hereby set up for designations of origin, geographical indications and traditional specialities guaranteed
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ iHaving regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, as last amended by Commission Regulation (EC) No ‧, and in particular Article ‧) and thereof
Rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Marrone di Caprese Michelangelo (ChNPCommission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ December ‧ entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Marrone di Caprese Michelangelo (PDO
dla win o chronionej nazwie pochodzenia lub oznaczeniu geograficznym, określenia tradycyjne, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. bfor wines with a protected designation of origin or geographical indication, traditional terms as referred to in Article ‧(b
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ zdanie drugieHaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, and in particular the second sentence of Article ‧ thereof
rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Aglio di Voghiera (ChNP)]entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Aglio di Voghiera (PDO
Reprezentatywna organizacja zawodowa oznacza organizację producentów lub stowarzyszenie organizacji producentów, którzy przyjęli te same zasady, prowadzą działalność na danym obszarze lub na kilku obszarach nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego wina, jeżeli zrzeszają co najmniej dwie trzecie producentów z obszaru (obszarów) nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego, na którym prowadzą działalność, a ich produkcja stanowi co najmniej dwie trzecie produkcji pochodzącej z tego obszaru (tych obszarówRepresentative professional organisation shall mean any producer organisation or association of producer organisations having adopted the same rules, operating in a given or more wine designation of origin or geographical indication area(s) where it includes in its membership at least two thirds of the producers in the designation of origin or geographical indication area(s) in which it operates and accounts for at least two thirds of that areas’ production
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszyHaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, and in particular the first subparagraph of Article ‧ thereof
Sprawa C-132 / 05 : Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec [ Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie ( EWG ) nr 2081 / 92 — Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych — Ser „ Parmigiano Reggiano ” — Używanie nazwy „ parmesan ” — Ciążący na państwie członkowskim obowiązek ścigania z urzędu niezgodnego z prawem używania chronionej nazwy pochodzenia ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Case C-132 / 05 : Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany ( Failure of a Member State to fulfil obligations Regulation — ( EEC ) No 2081 / 92 Protection — of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs Parmigiano Reggiano cheese Use — ‘ ’ — of the name Parmesan Obligation ‘ ’ — on a Member State to proceed on its own initiative against the abuse of a protecte d designation of origin ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wraz z każdym wnioskiem o rejestrację chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznegowith each application for registration of a protected designation of origin or a protected geographical indication
wzywa Komisję do koordynacji kampanii promocyjnych na rzecz mięsa baraniego i koziego posiadającego chronione oznaczenie geograficzne oraz chronioną nazwę pochodzenia oraz do objęcia takimi działaniami odnośnych państw członkowskich w celu maksymalnego zwiększenia spożyciaCalls on the Commission to coordinate promotional campaigns for PGI (Protected Geographical Indication) and PDO (Protected Designation of Origin) sheep-meat and goat-meat products, and to target the Member States concerned in order to maximise consumption
Jeśli państwo członkowskie uważa, że nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne nie spełniają odpowiednich wymagań, w tym istnieje możliwość, że są one zasadniczo niezgodne z prawodawstwem Wspólnoty, to odrzuca wniosekIf the Member State considers that the designation of origin or geographical indication does not meet the relevant requirements, including the eventuality that it is incompatible with Community law in general, it shall reject the application
cofające rejestrację zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Arroz del Delta del Ebro (ChOGcancelling the registration of a name in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications (Arroz del Delta del Ebro (PGI
Publikacja wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczychPublication pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, concerning a cancellation application
miejsce pochodzenia lub położenie geograficzne, określone za pomocą rozpiętości południkowej i równoleżnikowejprovenance or geographical location defined by latitudinal and longitudinal range
Chroniona nazwa pochodzenia Monti Iblei uzupełniona nazwą geograficzną Val Tellaro jest zastrzeżona dla oliwy z oliwek extra vergine uzyskiwanej z oliwek odmiany Moresca, które stanowią co najmniej ‧ % oliwek znajdujących się w gajach oliwnychThe Monti Iblei protected designation of origin accompanied by the place name indication Val Tellaro is reserved for extra-virgin olive oil made using no less than ‧ % Moresca variety olives produced in this district’s olive groves
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 75651 zdań frazy pochodzenie geograficzne.Znalezione w 10,774 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.