Tłumaczenia na język angielski:

  • geographical origin   
  • geographical provenance   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii EuropejskiejProtected designation of origin
rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychRegister of protected designations of origin and protected geographical indications

Przykładowe zdania z "pochodzenie geograficzne", pamięć tłumaczeniowa

add example
zauważa, że UE i Indie uznają ochronę geograficznych oznaczeń pochodzenia za korzystną dla producentów, konsumentów i rządów; zauważa jednak, że system geograficznych oznaczeń pochodzenia nie jest dobrze znany w Indiach; wzywa rząd Indii, by promował system geograficznych oznaczeń pochodzenia i zachęcał do składania wniosków o rejestrację ewentualnych takich oznaczeń; zauważa, że zgodnie z porozumieniem TRIPS członkowie WTO mają możliwość wdrożenia własnych przepisów zapewniających ochronę szerszą niż wymaga tego samo porozumienie; uważa, że dwustronny układ mógłby zapewnić ochronę geograficznych oznaczeń pochodzenia w UE i Indiach wykraczającą poza ramy porozumienia TRIPS, stanowiąc tym samym pożyteczne narzędzie uzupełniające wspólne wysiłki wielostronneNotes that the EU and India consider GI protection to be a useful tool for producers, consumers and governments; notes, however, that the GI tool is not well-known in India; calls on the Indian government to promote the GI system and encourage applications for potential GIs; notes that, according to TRIPS, WTO Members are free to implement their law to give more extensive protection than is required by the Agreement itself; considers that a bilateral deal could offer protection to GIs in the EU and India beyond the TRIPS Agreement, thus providing a useful complementary tool to joint multilateral efforts
Wymienione w części B załącznika ‧ do niniejszego rozporządzenia nazwy odmian winorośli i ich synonimy, które częściowo zawierają chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne i bezpośrednio odnoszą się do geograficznego aspektu danej chronionej nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego, mogą być umieszczone wyłącznie na etykietach produktów o chronionej nazwie pochodzenia, chronionym oznaczeniu geograficznym lub oznaczeniu geograficznym kraju trzeciegoThe wine grape variety names and their synonyms listed in Part B of Annex ‧ to this Regulation, that partially contain a protected designation of origin or geographical indication and directly refers to the geographical element of the protected designation of origin or geographical indication in question, may only appear on the label of a product with protected designation of origin or geographical indication or geographical indication of a third country
zwraca się z wnioskiem o poddanie chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych kontroli wspólnotowej i krajowej poprzez zobowiązanie państw członkowskich do działania z urzędu w przypadkach niedozwolonego używania lub naśladowania oznaczeń geograficznych; proponuje wprowadzenie odpowiedniego postanowienia do art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych; wyraża poparcie dla uproszczenia procedur otrzymywania chronionych nazw pochodzenia i dla wprowadzenia rygorystycznej kontroli, przeprowadzanej przez każde państwo członkowskie, mającej na celu wydawanie certyfikatów na realizację całego procesu produkcji na określonym obszarze geograficznymTakes the view that Community and national checks are essential with regard to protected designations of origin and protected geographical indications, and advocates severe penalties to deter unauthorised use of those instruments, in such a way that Member States are required to apply these automatically in the event of counterfeiting or imitation of protected designations; suggests bringing forward a specific clause in Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs in that respect; favours simplifying the procedures for obtaining PDOs, as well as stringent checks by Member State authorities when certifying that all stages of the production process have taken placed in the geographical area concerned
Produkty posiadają specyficzne cechy charakterystyczne związane z ich pochodzeniem geograficznym (chronione określenie pochodzenia/PGI), zwłaszcza jeśli chodzi o elementy uzasadniające związek z ich geograficznym środowiskiem naturalnym/geograficznym pochodzeniem oraz ich renomąThe product/products has/have specific characteristics associated with its/their geographical origin (PDO/PGI), in particular as regards the elements justifying the link with its/their geographical environment/geographical origin and its/their reputation/renown
W przypadku gdy nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne są objęte ochroną na mocy niniejszego rozporządzenia, wniosek o rejestrację znaku towarowego odnoszący się do jednej z sytuacji, o których mowa w art. ‧ m ust. ‧, dotyczący produktu należącego do jednej z kategorii wymienionych w załączniku XIb jest odrzucany, jeżeli złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego nastąpiło po dacie przedłożenia Komisji wniosku o ochronę nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego oraz nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne zostały następnie objęte ochronąWhere a designation of origin or a geographical indication is protected under this Regulation, the registration of a trademark corresponding to one of the situations referred to in Article ‧m and relating to a product falling under one of the categories listed in Annex XIb shall be refused if the application for registration of the trademark is submitted after the date of submission of the application for protection of the designation of origin or geographical indication to the Commission and the designation of origin or geographical indication is subsequently protected
w ramach ochrony przez Wspólnotę określeń pochodzenia i oznaczeń geograficznych ich rejestracja może obejmować badanie problemów dotyczących ogólnego charakteru nazwy oraz czynniki, które mają być uwzględnione, gdy określane jest pochodzenie i oznaczenie geograficzne produktów rolnych i środków spożywczych z jednej strony, a z drugiej stosowanie kryteriów odnoszących się do uczciwej konkurencji w transakcjach handlowych oraz niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd konsumentów w znaczeniu art. ‧ i ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧[‧] w przypadkach, gdy istnieje konflikt pomiędzy określeniem pochodzenia lub oznaczeniem geograficznym a znakiem towarowym, homonimami lub istniejącymi produktami, które są w legalnym obrocieWhereas within the framework of Community protection of designations of origin and geographical indications, registration thereof may involve examining problems concerning the generic nature of a name and the factors to be taken into account when defining the designation of origin and geographical indication for agricultural products and foodstuffs, on the one hand, and the application of criteria regarding fair competition in commercial transactions and the danger of confusing consumers within the meaning of Articles ‧ and ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ in cases where there is a conflict between the designation of origin or geographical indication and the trademark, homonyms or existing products which are legally marketed, on the other hand
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniające opis dwóch nazw występujących w załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧ w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych oraz nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych oraz zmieniające opis nazwy występującej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧ w sprawie wprowadzenia niektórych nazw do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr ‧ (Marchfeldspargel/Baena/LammefjordsgulerodCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ April ‧ amending the specification of two names appearing in the Annex to Regulation (EC) No ‧ on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, and amending the specification of a name appearing in the Annex to Regulation (EC) No ‧ on the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications provided for in Council Regulation (EEC) No ‧ (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod
zmieniające opis dwóch nazw występujących w załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧ w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych oraz nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych oraz zmieniające opis nazwy występującej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧ w sprawie wprowadzenia niektórych nazw do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr ‧ (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerodamending the specification of two names appearing in the Annex to Regulation (EC) No ‧ on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, and amending the specification of a name appearing in the Annex to Regulation (EC) No ‧ on the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications provided for in Council Regulation (EEC) No ‧ (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod
Jeśli nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne są objęte ochroną na mocy niniejszego rozporządzenia, wniosek o rejestrację znaku towarowego odnoszący się do jednej z sytuacji, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, dotyczący produktu należącego do jednej z kategorii wymienionych w załączniku ‧ jest odrzucany, jeżeli złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego nastąpiło po dacie przedłożenia Komisji wniosku o ochronę nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego oraz nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne zostały następnie objęte ochronąWhere a designation of origin or a geographical indication is protected under this Regulation, the registration of a trademark corresponding to one of the situations referred to in Article ‧ and relating to a product falling under one of the categories listed in Annex ‧ shall be refused if the application for registration of the trademark is submitted after the date of submission of the application for protection of the designation of origin or geographical indication to the Commission and the designation of origin or geographical indication is subsequently protected
znaki towarowe zawierające lub składające się z nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego, zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, których dotyczy jedna z sytuacji objętych przez art. ‧ wspomnianego rozporządzenia i które dotyczą tego samego typu produktu, pod warunkiem że zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji zostało złożone po dacie zgłoszenia do rejestracji w Komisji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznegotrade marks which contain or consist of a designation of origin or a geographical indication registered in accordance with Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs when they correspond to one of the situations covered by Article ‧ of the said Regulation and regarding the same type of product, on condition that the application for registration of the trade mark has been submitted after the date of filing with the Commission of the application for registration of the designation of origin or geographical indication
Państwa członkowskie nie rejestrują nietożsamych nazw geograficznych w celach ochrony na mocy ich odnośnego ustawodawstwa dotyczącego oznaczeń geograficznych, jeśli nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne jest chronione we Wspólnocie na mocy prawa wspólnotowego odnoszącego się do nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznychMember States shall not register non-identical geographical indications for protection under their respective legislation on geographical indications if a designation of origin or geographical indication is protected in the Community by virtue of the Community law relevant to designations of origin and geographical indications
W przypadku, gdy istnieją chronione oznaczenia geograficzne lub chronione nazwy pochodzenia dotyczące produktów rolnych lub środków spożywczych, odmienne nazwy geograficzne z danego chronionego obszaru geograficznego nie mogą być stosowane na podobnych produktach, do których nie można stosować danego chronionego oznaczenia geograficznego lub danej chronionej nazwy pochodzeniaWhere agricultural products or foodstuffs benefit from a protected designation of origin or a protected geographical indication, other geographical terms which are included in the protected geographical area may not be used on similar products not covered by that protected designation of origin or protected geographical indication
Państwa członkowskie nie rejestrują nietożsamych nazw geograficznych w celach ochrony na mocy ich odpowiednich przepisów dotyczących oznaczeń geograficznych, jeśli nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne są chronione we Wspólnocie na mocy prawa wspólnotowego odnoszącego się do nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznychMember States shall not register non-identical geographical indications for protection under their respective legislation on geographical indications if a designation of origin or geographical indication is protected in the Community by virtue of the Community law relevant to designations of origin and geographical indications
produkty posiadające nazwy chronione mają specyficzne cechy charakterystyczne związane z ich pochodzeniem geograficznym; w przypadku produktów ze znakiem PDO, jakość lub cechy charakterystyczne tych produktów są związane głównie lub wyłącznie ze szczególnym środowiskiem geograficznym (z jego nieodłącznymi czynnikami naturalnymi i ludzkimi); w przypadku produktów ze znakiem PGI, posiadają one szczególną jakość lub opinię, które można przypisać do pochodzenia geograficznego, a powiązanie geograficzne musi mieć miejsce przynajmniej na jednym z etapów produkcji, przetwarzania lub przygotowaniaThe products bearing the protected names have specific characteristics associated with their geographical origin; in the case of products with a PDO, the quality or characteristics of the products are essentially or exclusively linked to the particular geographical environment (with its inherent natural and human factors); in the case of products with a PGI, the products possess a specific quality or reputation which can be attributed to the geographical origin and the geographical link must occur in at least one of the stages of production, processing or preparation
Przy poszanowaniu prawa wspólnotowego używanie znaku towarowego odpowiadającego jednemu z przypadków określonych w art. ‧, zgłoszonego, zarejestrowanego lub – o ile jest to przewidziane w odpowiednich przepisach – nabytego poprzez używanie go w dobrej wierze na terytorium Wspólnoty, przed dniem objęcia ochroną nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego w kraju pochodzenia albo przed dniem ‧ stycznia ‧ r., może być dalej dozwolone, niezależnie od rejestracji danej nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego, o ile brak jest podstaw unieważnienia lub wygaśnięcia znaku towarowego określonych w pierwszej dyrektywie Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowegoWith due regard to Community law, a trademark the use of which corresponds to one of the situations referred to in Article ‧ which has been applied for, registered, or established by use, if that possibility is provided for by the legislation concerned, in good faith within the territory of the Community, before either the date of protection of the designation of origin or geographical indication in the country of origin or before ‧ January ‧, may continue to be used notwithstanding the registration of a designation of origin or geographical indication, provided that no grounds for its invalidity or revocation exist as specified by First Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ to approximate the laws of the Member States relating to trade marks or Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the Community trade mark
Regionalne oznaczenie pochodzenia może odbywać się w ramach chronionego oznaczania pochodzenia (COP) lub chronionego wskazania geograficznego (CWG), zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony wskazań geograficznych oraz ochrony oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, ostatnio zmienionym r ozporządzeniem Komisji (WE) nrA regional designation of origin may be covered by a protected designation of origin (PDO) or a protected geographical indication (PGI) under Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, as last amended by Commission Regulation (EC) No
Każdy Członek zapewni zainteresowanym stronom środki prawne dla zapobieżenia używaniu oznaczeń geograficznych identyfikujących wina dla win, które nie pochodzą z miejsc wskazanych przez te oznaczenia geograficzne, którymi zostały oznaczone, lub identyfikujących wyroby alkoholowe dla wyrobów alkoholowych, które nie pochodzą z miejsc wskazanych przez te oznaczenia geograficzne, którymi zostały oznaczone, nawet jeżeli prawdziwe pochodzenie tych towarów zostało wskazane lub oznaczenie geograficzne jest użyte w tłumaczeniu, lub gdy towarzyszy mu określenie takie jakEach Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as
dla win opatrzonych chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym nazwę innej jednostki geograficznej mniejszej lub większej niż obszar, któremu przyznano nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficznefor wines bearing a protected designation of origin or geographical indication the name of another geographical unit that is smaller or larger than the area underlying the designation of origin or geographical indication
Środki nie mogą być zorientowane wokół marek handlowych ani nie mogą odnosić się do konkretnych krajów lub strefy geograficznej, z wyjątkiem przypadków szczególnych, w których przyznane jest urzędowe uznanie pochodzenia z odniesieniem do konkretnej strefy geograficznej z uwagi na produkt lub proces, zgodnie z przepisami rozporządzenia (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczychThe measures must not be based around commercial brands nor make reference to particular countries or a geographic zone, except in specific cases where official recognition of origin with reference to a specified geographical zone for a product or process is granted pursuant to Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
Wykładni art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r., należy dokonywać w taki sposób, że nazwy danego środka spożywczego zawierającej odniesienia geograficzne, której dotyczy wniosek o rejestrację jako chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego w rozumieniu rozporządzenia nr ‧/‧ zmienionego rozporządzeniem nr ‧/‧, nie można uznać za rodzajową w okresie, w którym władze krajowe mogą przekazać ewentualnie ten wniosek o rejestrację Komisji Wspólnot EuropejskichArticles ‧ and ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, as amended by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧, must be interpreted as meaning that the designation of a foodstuff containing geographical references, which has been the subject of an application for registration as a protected designation of origin or a protected geographical indication within the meaning of Regulation No ‧/‧, as amended by Regulation No ‧/‧, cannot be regarded as generic pending the possible forwarding of the application for registration to the Commission of the European Communities by the national authorities
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Corte d'appello di Torino- Ważność rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. uzupełniającego załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L ‧, s. ‧)- W razie ważności, istnienie szkody wyrządzonej rejestracją chronionego oznaczenia geograficznego Bayerisches Bier w zakresie ważności i korzystania z wcześniejszych znaków towarowych zawierających słowo BavariaReference for a preliminary ruling- Corte d’appello di Torino –Validity of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ supplementing the Annex to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- If valid, possibility of adverse effects, brought about by registration of the protected geographical indication Bayerisches Bier, on the validity or use of pre-existing marks of third parties in which the word Bavaria appears
dla win opatrzonych chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym nazwę innej jednostki geograficznej mniejszej lub większej niż obszar, któremu przyznano nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficznefor wines bearing a protected designation of origin or a protected geographical indication, the name of another geographical unit that is smaller or larger than the area underlying the designation of origin or geographical indication
W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, wymienione w części A załącznika ‧ do niniejszego rozporządzenia nazwy odmian winorośli i ich synonimy, które składają się z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego lub je zawierają, mogą być umieszczone na etykiecie produktów o chronionej nazwie pochodzenia, chronionym oznaczeniu geograficznym lub oznaczeniu geograficznym kraju trzeciego wyłącznie, jeżeli te nazwy odmian winorośli i ich synonimy były dozwolone na mocy prawa wspólnotowego obowiązującego w dniu ‧ maja ‧ r. lub w dniu przystąpienia państwa członkowskiego, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejszaBy way of derogation from Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the wine grape variety names and their synonyms listed in Part A of Annex ‧ to this Regulation, that consist of or contain a protected designation of origin or geographical indication may only appear on the label of a product with protected designation of origin or geographical indication or geographical indication of a third country if they were authorised under Community rules in force on ‧ May ‧ or on the date of accession of Member States, whichever is later
Reprezentatywna organizacja zawodowa oznacza organizację producentów lub stowarzyszenie organizacji producentów, którzy przyjęli te same zasady, prowadzą działalność na danym obszarze lub na kilku obszarach nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego wina, jeżeli zrzeszają co najmniej dwie trzecie producentów z obszaru (obszarów) nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego, na którym prowadzą działalność, a ich produkcja stanowi co najmniej dwie trzecie produkcji pochodzącej z tego obszaru (tych obszarówRepresentative professional organisation shall mean any producer organisation or association of producer organisations having adopted the same rules, operating in a given or more wine designation of origin or geographical indication area(s) where it includes in its membership at least two thirds of the producers in the designation of origin or geographical indication area(s) in which it operates and accounts for at least two thirds of that areas’ production
bez względu na klasę produktu, do którego się odnosi – używania na ich terytorium jakiegokolwiek środka dla oznaczenia lub przedstawienia towaru, który w sposób wprowadzający odbiorców w błąd co do pochodzenia geograficznego tego towaru wskazuje lub sugeruje, że towar ten pochodzi z obszaru geograficznego innego niż rzeczywiste miejsce pochodzenia; albo dotyczące każdego innego użycia, stanowiącego akt nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. ‧bis konwencji paryskiejregardless of the class of product on which it is used, the use in their territory of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place or origin in a manner which misleads the public as to the true geographical origin of the good; or any other use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article ‧bis of the Paris Convention
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 73067 zdań frazy pochodzenie geograficzne.Znalezione w 36,019 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.