wymowa: IPA: pɔˈxɔdna

Tłumaczenia na język angielski:

 • derivative   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [, chemistry]
   
  something derived
   
  chemical derived from another
   
  mat. matematyka, matematyczny granica ilorazu różnicowego;
   
  In mathematics, the instantaneous rate of change of a function.
   
  W matematyce, chwilowa szybkość zmian funkcji.
   
  (Chemistry) A substance or compound obtained from, or regarded as derived from, another substance or compound.
 • derived function   
  (Noun  )
   
  calculus: a function
 • coefficient   
  (noun   )
 • daughter           
  (noun   )
 • differential   
  (noun, adjv   )
 • offshoot   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
derivative (something derived)
 
(mathematics) derivative
 
chem. chemia, chemiczny związek chemiczny pochodzący od innego związku;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (38)

4-metyloamfetamina jest syntetyczną metylową pochodną amfetaminy (podstawnik metylowy jest przy 4 węglu pierścienia)4-methylamphetamine is a synthetic ring-methylated derivative of amphetamine
długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymilong-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
element pochodnyderived element
glikozydy naparstnicy (pochodne digitogeniny)digitalis glycosides
instrument pochodny na akcjederivative contract on a share
instrumenty pochodnefinancial derivatives
instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowegoexchange rate and interest rate instruments
klasa pochodnaderived class
klucz pochodnyderived key
kolumna pochodnaderived column
kredytowy instrument pochodny uruchamiany drugim niewykonaniem zobowiązaniasecond-asset-to-default credit derivative
kredytowy instrument pochodny uruchamiany pierwszym niewykonaniem zobowiązaniafirst-asset-to-default credit derivative
krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymishort-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodneperfluorooctane sulfonic acid and its derivatives
monobenzylidynowa pochodna sorbitolumonobenzylidine derivative of sorbitol
papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymisecurities other than shares, excluding financial derivatives
pochodna cząstkowapartial derivative
pochodna księga amortyzacjiderived depreciation book
pochodna logarytmicznalogarithmic derivative
pochodnederivative
pochodne instrumenty finansowefinancial derivatives
pochodne instrumenty finansowe (niewchodzące w skład aktywów rezerwowych)financial derivatives (other than reserves)
pochodne kurarycurare derivatives
pochodne kwasów alifatycznychaliphatic acid derivatives
pochodne kwasu cynamonowegocinnamic acid derivatives
pochodne kwasu kumarowegocoumaric acid derivatives
pochodne tłuszczówfat derivatives
pochodne uracyluuracil derivatives
pochodnyderived; secondary; derivative
posiadane indeksowe instrumenty pochodneindex holdings
pozagiełdowe instrumenty pochodneover-the-counter (OTC) derivatives
pozostałości metabolitów pochodnych triazolu (TDM)residues of triazole derivative metabolites (TDMs)
produkcja pochodnaderived production
produkty pochodne mlekamilk-derived products
produkty pochodne od zobrazowańimagery-derived products
stilbeny i pochodne stilbenów oraz ich sole i estrystilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters
twórca klas pochodnychinheritor
wyznaczać pochodnądifferentiate

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pochodna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Materiały wybuchowe i ich substancje pochodneExplosives and related substances as follows
Dodanie klasy pochodnejAdd Derived Class
Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi, wydatki na budynki i koszty pochodne w ramach obszaru polityki Rozwój i stosunki z państwami AKPExpenditure related to equipment, furniture and services, buildings and related expenditure of Development and relations with ACP States policy area
i inne addytywne pochodne polimerów ferrocenuOther adducted polymer ferrocene derivatives
zasadność wykorzystania tkanek zwierzęcych i ich pochodnychthe justification for the use of animal tissues or derivatives
Meloksykam metabolizowany jest do alkoholu, do pochodnych kwasów i do kilku metabolitów polarnychMeloxicam is metabolised to an alcohol, an acid derivative and to several polar metabolites
Transakcje i pozycje dotyczące opcji, futures, swapów, umów na przyszłą dostawę walut obcych (forward), kredytowych instrumentów pochodnych oraz instrumentów pochodnych wbudowanych w inne instrumenty rejestrowane są w bilansie płatniczym, aktywach rezerwowych i międzynarodowej pozycji inwestycyjnejTransactions and positions in options, futures, swaps, forward foreign exchange contracts, credit derivatives and embedded derivatives are recorded in the balance of payments, international reserves and international investment position
Jest możliwe, iż jednoczesne stosowanie innych leków uwrażliwiających na światło (np. tetracyklin, sulfonamidów, pochodnych fenotiazyny, sulfonylomocznika, leków przeciwcukrzycowych, tiazydowych leków moczopędnych i gryzeofulwiny) może zwiększać możliwość wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światłoIt is possible that concomitant use of other photosensitising agents (e. g. tetracyclines, sulphonamides, phenothiazines, sulfonylurea, hypoglycaemic agents, thiazide diuretics, and griseofulvin) could increase the potential for photosensitivity reactions
Jeżeli chodzi o sprawozdanie roczne, to chciałabym w szczególności podkreślić fakt, że jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną, by zasada publicznego dostępu nie miała zastosowania do prawa pochodnego, które obejmuje 90% wiążących aktów prawnych przyjmowanych każdego roku przez instytucje europejskie.As regards the annual report, I would particularly like to highlight the fact that it is totally unacceptable for public access not to be guaranteed in respect of delegated legislation, which includes 90% of the legally binding legal acts that are adopted each year by the EU institutions.
Lek oraz pochodne były wydalane głównie przez nerki (‧, ‧ % podanej dawkiRenal excretion was the predominant route of elimination for drug related material, accounting for ‧ % of the dose
warunków obchodzenia się z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi więcej niż jednej kategorii, o której mowa w art. ‧, ‧ lub ‧, w tym samym przedsiębiorstwie lub zakładzieconditions for the handling of animal by-products or derived products of more than one category referred to in Articles ‧, ‧ or ‧ in the same establishment or plant
Ryzyko wiążące się z obrotem towarowym i towarowymi instrumentami pochodnymi podlega obecnie dyrektywie Rady ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wskaźnika wypłacalności instytucji kredytowychWhereas the risks associated with commodities trading and commodity derivatives are currently subject to Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ on a solvency ratio for credit institutions
wzywa Komisję do szerokiego pojmowania misji nadawców publicznych zgodnie z dynamiczną i dalekowzroczną interpretacją wyżej wymienionego protokołu do traktatu z Amsterdamu, zwłaszcza w odniesieniu do nieskrępowanego udziału nadawców publicznych w rozwoju technologicznym oraz pochodnych formach produkcji i prezentacji treści (w postaci usług linearnych i nielinearnych); powinno to również obejmować odpowiednie finansowanie nowych usług jako element misji nadawania publicznegoUrges the Commission to apply a broad understanding of the remit of public service broadcasters in line with a dynamic and future-proof interpretation of the Amsterdam Treaty protocol, in particular with regard to an unconstrained participation of public service broadcasting in technological developments and deriving forms of content production and presentation (in the form of both linear and non-linear services); whereas this should also include adequate funding for new services as part of the public service broadcasting remit
warunków, na których produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne przeznaczone do wykorzystania do celów wystawienniczych, na działalność artystyczną, do celów diagnostycznych, edukacyjnych lub badawczych, mogą zostać wysłane do innego państwa członkowskiego, w drodze odstępstwa od postanowień ust. ‧–‧ tego artykułuconditions under which animal by-products or derived products intended to be used for exhibitions, artistic activities, for diagnostic, educational or research purposes may be sent to other Member States, by way of derogation from paragraph ‧ to ‧ of this Article
Zabrania się użycia osadów z oczyszczalni ścieków lub produktów pochodnych na łąkach i pastwiskach wykorzystywanych w łańcuchu produkcji sera BeaufortThe application of sewage slurry or its by-products on fields, pastures and mountain pastures used in the production of Beaufort is prohibited
udział w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez Al-Kaidę, talibów lub Osamę bin Ladena bądź jakąkolwiek komórkę, grupę powiązaną, wyodrębnioną lub pochodną, czy też udział w działaniach wspólnie z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w celu udzielenia im wsparciaparticipating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of, Al-Qaida, the Taliban or Usama bin Laden, or any cell, affiliate, splinter group or derivative thereof
Ilościowa zależność struktura-retencja pochodnych akrydyny o właściwościach przeciwnowotworowychQuantitative Structure-Retention Relationship of Antitumor Acridinone Derivatives.
Prawdziwy kryzys panuje nie na wtórnym rynku hipotecznym, lecz raczej w dziesięciokrotnie większej gospodarce kasynowej panującej w stale rozrastającym się, pełnym ulotności i fantastyki świecie instrumentów pochodnych, nad którym należy zaprowadzić kontrolę.The real crisis is not in the subprime mortgage market but rather in the ten times larger casino economy of the increasingly esoteric and fantasy world of the derivatives market, which needs to be brought under control.
Ponadto wartość ekspozycji równą zeru można przypisać ekspozycjom kredytowym instytucji kredytowej wobec kontrahentów centralnych wynikłym z umów na pochodne instrumenty kredytowe, transakcji z przyrzeczeniem odkupu, transakcji udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych i towarów, transakcji z długim terminem rozliczenia i transakcji z opcją uzupełnienia zabezpieczenia jak i innych rodzajów ekspozycji określonych przez właściwe organy, które pozostają nierozliczoneFurthermore, an exposure value of zero can be attributed to credit risk exposures to central counterparties that result from the derivative contracts, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions or other exposures, as determined by the competent authorities, that the credit institution has outstanding with the central counterparty
Pierwsza pochodnaShow & ‧st derivative
Transakcje na pasywach (skonsolidowane) [‧A.‧] to transakcje na gotówce i depozytach (F.‧) [‧A.‧], transakcje na krótkoterminowych papierach wartościowych (F.‧) [‧A.‧], transakcje na długoterminowych papierach wartościowych (F.‧) [‧A.‧], transakcje na instrumentach pochodnych (F.‧) [‧A.‧], transakcje na pożyczkach (F.‧) [‧A.‧] oraz transakcje na pozostałych pasywach [‧A.‧], rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.‧ oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów za wyjątkiem sektora STransactions in liabilities (consolidated) [‧A.‧] is equal to transactions in currency and deposits (F.‧) [‧A.‧], transactions in short-term securities (F.‧) [‧A.‧], transactions in long-term securities (F.‧) [‧A.‧], transactions in financial derivatives (F.‧) [‧A.‧], transactions in loans (F.‧) [‧A.‧] and transactions in other liabilities [‧A.‧], recorded among changes in liabilities and net worth of S.‧ and changes in assets of all sectors except S
DYREKTYWA KOMISJI ‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymiCommission Directive ‧/EC of ‧ February ‧ on the use of certain epoxy derivatives in materials and articles intended to come into contact with foodstuffs
Państwa Członkowskie gwarantują, że pochodne tłuszczów wytwarzane z surowca kategorii ‧ są wprowadzane na rynek lub wywożone tylko wtedy, gdy: aMember States shall ensure that fat derivatives produced from Category ‧ material are placed on the market or exported only if they
Z uwagi na problemy praktyczne związane z oddzielaniem przepływów aktywów i pasywów dla niektórych instrumentów pochodnych wszystkie transakcje dotyczące finansowych instrumentów pochodnych są zapisywane w bilansie płatniczym strefy euro jako wartości nettoOwing to practical problems involved in separating the asset and liability flows for some derivative instruments, all financial derivatives transactions in the euro area balance of payments are recorded net
Nie należy stosować leku Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop: jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na irbesartan, hydrochlorotiazyd, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop lub leki pochodne sulfonamidów podczas ostatnich sześciu miesięcy ciąży (patrz punkt „ Ciąża i karmienie piersią ”) w okresie karmienia piersią jeśli u pacjenta występują poważne schorzenia wątroby lub nerek jeśli u pacjenta występują trudności w oddawaniu moczu jeśli u pacjenta występują stany chorobowe, które są związane ze stałym zwiększeniem stężenia wapnia i zmniejszeniem stężenia potasu we krwiDo not take Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop if you are allergic (hypersensitive) to irbesartan and hydrochlorothiazide, or any of the other ingredients of Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop or to sulfonamide-derived medicines during the last ‧ months of pregnancy, see section Pregnancy and breastfeeding if you are breast-feeding if you have severe liver or kidney problems if you have difficulty in producing urine if you have a condition which is associated with persistently high calcium or low potassium levels in your blood
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4879 zdań frazy pochodna.Znalezione w 2,651 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.