wymowa: IPA: pɔˈxɔdna

Tłumaczenia na język angielski:

 • derivative   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [, chemistry]
   
  something derived
   
  chemical derived from another
   
  mat. matematyka, matematyczny granica ilorazu różnicowego;
   
  In mathematics, the instantaneous rate of change of a function.
   
  W matematyce, chwilowa szybkość zmian funkcji.
   
  (Chemistry) A substance or compound obtained from, or regarded as derived from, another substance or compound.
 • derived function   
  (Noun  )
   
  calculus: a function
 • coefficient   
  (noun   )
 • daughter           
  (noun   )
 • differential   
  (noun, adjv   )
 • offshoot   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
derivative (something derived)
 
(mathematics) derivative
 
chem. chemia, chemiczny związek chemiczny pochodzący od innego związku;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (38)

4-metyloamfetamina jest syntetyczną metylową pochodną amfetaminy (podstawnik metylowy jest przy 4 węglu pierścienia)4-methylamphetamine is a synthetic ring-methylated derivative of amphetamine
długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymilong-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
element pochodnyderived element
glikozydy naparstnicy (pochodne digitogeniny)digitalis glycosides
instrument pochodny na akcjederivative contract on a share
instrumenty pochodnefinancial derivatives
instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowegoexchange rate and interest rate instruments
klasa pochodnaderived class
klucz pochodnyderived key
kolumna pochodnaderived column
kredytowy instrument pochodny uruchamiany drugim niewykonaniem zobowiązaniasecond-asset-to-default credit derivative
kredytowy instrument pochodny uruchamiany pierwszym niewykonaniem zobowiązaniafirst-asset-to-default credit derivative
krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymishort-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodneperfluorooctane sulfonic acid and its derivatives
monobenzylidynowa pochodna sorbitolumonobenzylidine derivative of sorbitol
papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymisecurities other than shares, excluding financial derivatives
pochodna cząstkowapartial derivative
pochodna księga amortyzacjiderived depreciation book
pochodna logarytmicznalogarithmic derivative
pochodnederivative
pochodne instrumenty finansowefinancial derivatives
pochodne instrumenty finansowe (niewchodzące w skład aktywów rezerwowych)financial derivatives (other than reserves)
pochodne kurarycurare derivatives
pochodne kwasów alifatycznychaliphatic acid derivatives
pochodne kwasu cynamonowegocinnamic acid derivatives
pochodne kwasu kumarowegocoumaric acid derivatives
pochodne tłuszczówfat derivatives
pochodne uracyluuracil derivatives
pochodnyderived; secondary; derivative
posiadane indeksowe instrumenty pochodneindex holdings
pozagiełdowe instrumenty pochodneover-the-counter (OTC) derivatives
pozostałości metabolitów pochodnych triazolu (TDM)residues of triazole derivative metabolites (TDMs)
produkcja pochodnaderived production
produkty pochodne mlekamilk-derived products
produkty pochodne od zobrazowańimagery-derived products
stilbeny i pochodne stilbenów oraz ich sole i estrystilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters
twórca klas pochodnychinheritor
wyznaczać pochodnądifferentiate

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pochodna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramentyTanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks
Dane dotyczące dealerów papierów wartościowych i instrumentów pochodnych (security and derivative dealers), finansowych przedsiębiorstw kredytowych (financial corporations engaged in lending) oraz innych PIPF (pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego – other financial intermediaries) zostały określone w tablicy poniżejData to be reported for SDDs (security and derivative dealers), FCLs (financial corporations engaged in lending) and remaining OFIs (other financial intermediaries) are set out in the table below
Monoaminy aromatyczne i ich pochodne; ich soleAromatic monoamines and their derivatives; salts thereof
W lutym ‧ r. CWP sprzedało urządzenia służące do produkcji fosforanu przedsiębiorstwu [...]* (TI), produkującemu fosfor i pochodne fosforuIn February ‧ CWP sold its assets linked to the production of phosphates to [...]* (TI), a producer of phosphorus and phosphorus derivatives
Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholiHalogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols
Atorwastatyna jest metabolizowana przez cytochrom P-‧A‧ do pochodnych orto-i parahydroksylowych i różnych produktów beta-oksydacjiAtorvastatin is metabolized by cytochrome P‧A‧ to ortho-and parahydroxylated derivatives and various beta-oxidation products
Komórki z zamrożonego zapasu kultur należy posiać na pożywce w odpowiednim zagęszczeniu i wyhodować przynajmniej jedną kulturę pochodną zanim zostaną użyte do badania fototoksyczności ‧T‧ NRU in vitroCells from frozen stock cultures are seeded in culture medium at an appropriate density and subcultured at least once before they are used in the in vitro ‧T‧ NRU phototoxicity test
Pochodne instrumenty finansowe: por. punkt dotyczący aktywów pochodne instrumenty finansoweFinancial derivatives: see asset item Financial derivatives
Działania te idą w dobrym kierunku, ale uważam, że mogliśmy pójść dalej i przeanalizować inne rozwiązania, na przykład rozdzielenie działalności bankowej, opodatkowanie przepływów finansowych lub zwykły zakaz korzystania z produktów opartych na instrumentach pochodnych, co jest aktualnie analizowane w USA.It is along the right lines, but I believe that we could have gone further and considered other avenues, such as the separation of banking activities, the taxation of financial movements or a pure and simple ban on derivative products, as is being contemplated today in the United States.
Ze względu na możliwość zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawień należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania warfaryny (lub innych pochodnych kumaryny) i prasugrelu (patrz punktBecause of the potential for increased risk of bleeding, warfarin (or other coumarin derivatives) and prasugrel should be co-administered with caution (see section
Według raportu Polskiej Służby Celnej w 2008 roku zatrzymano na granicy rekordową liczbę aż 200 889 okazów chronionych żywych zwierząt lub produktów pochodnych.According to a report of the Polish Customs Service, in 2008, a record number of as many as 200 889 live specimens of protected animals and products made from protected animals were intercepted at the border.
Określony wspólnotowy/szwajcarski roczny program statystyczny jest opracowywany co roku jako pochodny roczny program pracy równoległy do programu opracowywanego przez Komisję zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą określony odpowiedni wspólnotowy program statystycznyA specific Community/Switzerland annual statistical programme shall be developed every year as a subset of, and in parallel with, the annual work programme drawn up by the Commission in accordance with the Decision of the European Parliament and of the Council establishing the specific relevant Community statistical programme
Niniejsza interpretacja nie dotyczy przejmowania umów z wbudowanymi instrumentami pochodnymi w związku z połączeniem jednostek gospodarczych, ani do możliwości ich ponownej oceny na dzień przejęciaThis interpretation does not address the acquisition of contracts with embedded derivatives in a business combination nor their possible reassessment at the date of acquisition
wymogów w zakresie higieny obowiązujących w odniesieniu do wszystkich form obchodzenia się z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi, w tym środków zmieniających wymogi w zakresie higieny dla przedsiębiorstw lub zakładów, o których mowa w art. ‧ usthygiene requirements applicable to all types of handling of animal by-products and derived products, including measures modifying hygiene requirements for establishments or plants referred to in Article
Badanie aktywności cytotoksycznej niektórych pochodnych kwasu oleanolowegoIn vitro cytotoxic activity of some new oleanolic acid derivatives.
Stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, Rada ustanawia kryteria w celu określenia innych centrów interwencyjnych oraz ustalenia pochodnych cen interwencyjnychActing in accordance with the same procedure, the Council shall lay down criteria for determining other centres and fixing other derived intervention prices
W celu przeciwdziałania ryzyku narażenia konsumentów poprzez wdychanie należy wprowadzić pochodny bezpieczny dopuszczalny poziom stężenia BEE w rozpylanych środkach czyszczących wynoszący ‧ %A derived safe concentration limit of ‧ % for DEGBE in spray paints should be introduced to prevent the risk of inhalation exposure for consumers
ViraferonPeg jest dobrze scharakteryzowaną, zmodyfikowaną glikolem polietylenowym (pegylowaną), pochodną interferonu alfa-‧b i składa się głównie z frakcji monopegylowanychViraferonPeg
Organoleptyczne: zapach: intensywny ostowy i kwiatowy; konsystencja: przysadki mięsiste i jednocześnie delikatne i kruche u podstawy; smak: mięsisty o zrównoważonym połączeniu smaku gorzkiego i słodkiego dzięki obecności pochodnych polifenoli i cynaryny; cierpkość: zawartość taniny, naturalnego składnika karczochów, jest mało odczuwalna, ponieważ jest zrównoważona przeważającym słodkim smakiem, wynikającym z dużej zawartości węglowodanówOrganoleptic properties: aroma: intense thistly and floral; texture: bracts that are fleshy yet tender and crispy at the base; flavour: full-bodied with a balanced blend of bitter and sweet notes thanks to the presence of polyphenol derivatives and cynarin; astringency: the presence of tannins, which are natural components of artichokes, is hardly noticeable, since it is offset by the prevalent sweet flavours resulting from the significant carbohydrate content
Florfenikol i jego pochodneFlorfenicol and related compounds
Instrumenty zawierające wbudowane instrumenty pochodneInstruments containing Embedded Derivatives
Przepisy dotyczące niektórych aspektów prowadzenia rejestrów, jak również te odnoszące się do sprawozdań z transakcji, przejrzystości i pochodnych instrumentów towarowych, znajdują w niewielkim stopniu odzwierciedlenie w prawie krajowym i szczegółowych przepisach regulujących stosunki z klientamiProvisions relating to certain aspects of record-keeping, and to transaction reporting, transparency and commodity derivatives have few interfaces with national law and with detailed laws governing client relationships
Po to, aby kwalifikować się do traktowania określonego w załączniku ‧ część ‧ ust. ‧, ochrona kredytowa w postaci gwarancji lub kredytowego instrumentu pochodnego musi spełniać następujące warunkiTo be eligible for the treatment set out in Annex VII, Part ‧, point ‧, credit protection deriving from a guarantee or credit derivative shall meet the following conditions
Dostawcy surowców (glikolu monoetylowego (MEG) i bezwodnika kwasu tereftalowego (PTA), DMT i kwasu izoftalowego (IPA)), które są produktami petrochemicznymi – pochodnymi ciężkiej benzyny – zadeklarowali swoje wyraźne poparcie dla środkówThe suppliers of raw material (mono ethylene glycol (MEG)) and purified terephthalic acid (PTA), DMT and isophthalic acid (IPA), all petrochemical products derivatives of naphtha, clearly indicated their support for the measures
Jeżeli instytucja kredytowa wykorzystuje wewnętrzne instrumenty zabezpieczające, stosując kredytowy instrument pochodny – tj. zabezpiecza ryzyko kredytowe ekspozycji w portfelu bankowym za pomocą kredytowego instrumentu pochodnego zaksięgowanego w portfelu handlowym – warunkiem uznania ochrony do celów niniejszego załącznika jest dokonanie transferu ryzyka kredytowego, przeniesionego do portfela handlowego, na rzecz strony trzeciej lub stron trzecichWhen a credit institution conducts an internal hedge using a credit derivative- i.e. hedges the credit risk of an exposure in the non-trading book with a credit derivative booked in the trading book- in order for the protection to be recognised as eligible for the purposes of this Annex the credit risk transferred to the trading book shall be transferred out to a third party or parties
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4879 zdań frazy pochodna.Znalezione w 2,988 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.