wymowa: IPA: pɔˈxɔdna

Tłumaczenia na język angielski:

 • derivative   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [, chemistry]
   
  something derived
   
  chemical derived from another
   
  mat. matematyka, matematyczny granica ilorazu różnicowego;
   
  In mathematics, the instantaneous rate of change of a function.
   
  W matematyce, chwilowa szybkość zmian funkcji.
   
  (Chemistry) A substance or compound obtained from, or regarded as derived from, another substance or compound.
 • derived function   
  (Noun  )
   
  calculus: a function
 • coefficient   
  (noun   )
 • daughter           
  (noun   )
 • differential   
  (noun, adjv   )
 • offshoot   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
derivative (something derived)
 
(mathematics) derivative
 
chem. chemia, chemiczny związek chemiczny pochodzący od innego związku;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (38)

4-metyloamfetamina jest syntetyczną metylową pochodną amfetaminy (podstawnik metylowy jest przy 4 węglu pierścienia)4-methylamphetamine is a synthetic ring-methylated derivative of amphetamine
długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymilong-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
element pochodnyderived element
glikozydy naparstnicy (pochodne digitogeniny)digitalis glycosides
instrument pochodny na akcjederivative contract on a share
instrumenty pochodnefinancial derivatives
instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowegoexchange rate and interest rate instruments
klasa pochodnaderived class
klucz pochodnyderived key
kolumna pochodnaderived column
kredytowy instrument pochodny uruchamiany drugim niewykonaniem zobowiązaniasecond-asset-to-default credit derivative
kredytowy instrument pochodny uruchamiany pierwszym niewykonaniem zobowiązaniafirst-asset-to-default credit derivative
krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymishort-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodneperfluorooctane sulfonic acid and its derivatives
monobenzylidynowa pochodna sorbitolumonobenzylidine derivative of sorbitol
papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymisecurities other than shares, excluding financial derivatives
pochodna cząstkowapartial derivative
pochodna księga amortyzacjiderived depreciation book
pochodna logarytmicznalogarithmic derivative
pochodnederivative
pochodne instrumenty finansowefinancial derivatives
pochodne instrumenty finansowe (niewchodzące w skład aktywów rezerwowych)financial derivatives (other than reserves)
pochodne kurarycurare derivatives
pochodne kwasów alifatycznychaliphatic acid derivatives
pochodne kwasu cynamonowegocinnamic acid derivatives
pochodne kwasu kumarowegocoumaric acid derivatives
pochodne tłuszczówfat derivatives
pochodne uracyluuracil derivatives
pochodnyderived; secondary; derivative
posiadane indeksowe instrumenty pochodneindex holdings
pozagiełdowe instrumenty pochodneover-the-counter (OTC) derivatives
pozostałości metabolitów pochodnych triazolu (TDM)residues of triazole derivative metabolites (TDMs)
produkcja pochodnaderived production
produkty pochodne mlekamilk-derived products
produkty pochodne od zobrazowańimagery-derived products
stilbeny i pochodne stilbenów oraz ich sole i estrystilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters
twórca klas pochodnychinheritor
wyznaczać pochodnądifferentiate

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pochodna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obniżki podatku akcyzowego nie przekraczają ‧ EUR/hl lub ‧ EUR/t dla estrów olejów roślinnych oraz ‧ EUR/hl lub ‧ EUR/t dla pochodnych alkoholu etylowego wykorzystywanych w mieszankach, o których mowaThe reductions in excise duties shall not exceed EUR ‧/hl or EUR ‧/t for vegetable oil esters and EUR ‧/hl or EUR ‧/t for ethyl alcohol derivatives used in the mixtures referred to
Zabezpieczanie i administrowanie instrumentami finansowymi na rachunek klientów, w tym przechowywanie i usługi pochodne takie, jak zarządzanie środkami pieniężnymi/dodatkowym ubezpieczeniemSafekeeping and administration of financial instruments for the account of clients, including custodianship and related services such as cash/collateral management
Synteza koniugatów analogów nukleozydów z pochodnymi chininy z zastosowaniem chemii "click"Synthesis of conjugates of nucleoside analogues with quinine derivatives using "click" chemistry
Po jednoczesnym podaniu cyprofloksacyny oraz kofeiny lub pentoksyfiliny (oksypentyfiliny) stwierdzano podwyższone stężenia tych pochodnych ksantyn w osoczuOn concurrent administration of ciprofloxacin and caffeine or pentoxifylline (oxpentifylline), raised serum concentrations of these xanthine derivatives were reported
Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiemDesignates all parts and derivatives, except
Ekstrakt otrzymany przez kwasową/zasadową ekstrakcję środków konserwujących analizuje się metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) w ciągu jednego dnia po otrzymaniu pochodnejFollowing acid/base extraction of the preservatives, the extract is analysed by thin layer chromatography (TLC) employing on-date derivatization
Bez uszczerbku dla art. ‧, właściwy organ przeprowadza w regularnych odstępach czasu urzędowe kontrole i nadzór nad obchodzeniem się z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi objętymi zakresem obowiązywania niniejszego rozporządzeniaWithout prejudice to Article ‧, the competent authority shall at regular intervals carry out official controls and supervision of the handling of animal by-products and derived products falling within the scope of this Regulation
Nadal będziemy apelować o uregulowanie rynków produktów rolnych i ich produktów pochodnych, mimo że to drugie pojęcie jest pozbawione sensu; powinniśmy też propagować rolnictwo i krótkie łańcuchy żywnościowe, bezlitośnie ścigając nadużycia popełniane przez pośredników i duże podmioty prowadzące handel detaliczny.We will continue to call for the regulation of the markets for agricultural products and their derived products, even though this latter notion is absurd and we should be promoting quality agriculture and short food circuits, while mercilessly pursuing the abuses of intermediaries and large retailers.
Przegląd metod kalibracji i wyceny wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w modelach SSRD oraz SSRJDAn overview of methods of calibration and pricing of same credit derivatives in SSRD and SSRJD models
Pochodne fenolu, włącznie z salicylanidamiPhenol derivatives including salicylanides
Przykładem pochodnego instrumentu finansowego z opcją rozliczenia, będącego zobowiązaniem finansowym, jest opcja na udziały z możliwością zdecydowania przez emitenta o rozliczeniu w środkach pieniężnych netto, albo przez wymianę własnych udziałów na środki pieniężneAn example of a derivative financial instrument with a settlement option that is a financial liability is a share option that the issuer can decide to settle net in cash or by exchanging its own shares for cash
Pochodne instrumenty finansowe: por. punkt dotyczący aktywów pochodne instrumenty finansoweFinancial derivatives: see asset item Financial derivatives
Synteza i struktura soli wybranych pochodnych cytyzynySynthesis and structure of the salts of selected cystisine derivatives
w przypadku przedsiębiorstwa Hercules: wytwarzanie i dystrybucja specjalistycznych produktów chemicznych dla przemysłu celulozowego i papierniczego, polimerów rozpuszczalnych w wodzie (przede wszystkim pochodnych celulozy i gumy guar) oraz produktów z żywicy pochodzenia roślinnegofor Hercules: manufacturing and supply of specialty chemicals for the pulp and paper industry, water-soluble polymers (in particular, cellulose derivatives and guar) and wood rosin derivatives
Do celów art. ‧ ust. ‧ i ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ lit. a) i c) stosowana cena interwencyjna nie jest sezonowo regulowana ani nie jest ceną pochodnąFor the purposes of Article ‧, and (a) and (c), the intervention price to be used shall not be seasonally adjusted nor derived
Decyzja Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/WE nakładającą specjalne warunki przywozu orzeszków ziemnych i niektórych produktów pochodnych pochodzących z lub wysłanych z ChinCommission Decision of ‧ July ‧ amending Decision ‧/EC imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from China
Niech pan nie marnuje pochodniDo not waste your torch
Reakcje kondensacji 1,2-diaminoantrachinonu z amidami pochodnych kwasów alfa-karbonylowych.Condensation of 1,2-diaminoanthraquinone with amides of derivatives of alfa-carbonyl acids.
cena minimalna oraz pomoc powinny dlatego być ustalane dla najbardziej reprezentatywnej klasy wielkości dla każdego z dwóch rodzajów suszonych fig przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji, a cena i pomoc mająca zastosowanie do innej wielkości powinna być pochodną tych cen oraz stawek pomocywhereas the minimum price and the aid should therefore be fixed for the most representative size class for each of the two types of dried figs intended for direct consumption, and the price and aid applicable to the other sizes should be derived from these prices and aid rates
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt ‧. ‧) lub na inne substancje, pochodne sulfonamidów (hydrochlorotiazyd należy do pochodnych sulfonamidówHypersensitivity to the active substances, to any of the excipients (see section ‧), or to other sulfonamide-derived substances (hydrochlorothiazide is a sulfonamide-derived substance
Różne sole, estry, etery, izomery, mieszanki izomerów, kompleksy lub pochodne substancji aktywnej uważane są za takie same substancje aktywne, jeżeli nie różnią się one znacząco pod względem właściwości w odniesieniu do bezpieczeństwa i/lub skutecznościThe different salts, esters, ethers, isomers, mixtures of isomers, complexes or derivatives of an active substance shall be considered to be the same active substance, unless they differ significantly in properties with regard to safety and/or efficacy
odpowiednimi wymogami niniejszego rozporządzenia i środkami wykonawczymi do niego dla danego produktu ubocznego pochodzenia zwierzęcego lub produktu pochodnego, które są przynajmniej tak samo restrykcyjne jak te stosowane do produkcji i wprowadzania do obrotu takich produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych wewnątrz Wspólnotythe relevant requirements of this Regulation and the implementing measures thereof for the particular animal by-product or derived product which are at least as stringent as those applicable to the production and marketing of such animal by-products or derived products within the Community
Instytucja kredytowa potrafi wykazać, w jaki sposób jej strategia dotycząca stosowania kredytowych instrumentów pochodnych i gwarancji współdziała z prowadzonym przez nią procesem zarządzania ogólnym profilem ryzykaThe credit institution must be able to demonstrate how its strategy in respect of its use of credit derivatives and guarantees interacts with its management of its overall risk profile
odpady, substancje i artykuły zawierające, składające się z, lub zanieczyszczone polichlorowanym dwufenylem (PCB) i/lub polichlorowanym trifenylem (PCT) i/lub polibromowanym dwufenylem (PBB), w tym wszystkie pozostałe polibromowane pochodne tych związków, przy poziomie stężenia wynoszącym ‧ mg/kg lub większymWastes, substances and articles containing, consisting of or contaminated with polychlorinated biphenyl (PCB) and/or polychlorinated terphenyl (PCT) and/or polybrominated biphenyl (PBB), including any other polybrominated analogues of these compounds, at a concentration level of ‧ mg/kg or more
Kiedy nie stosować leku Cardoreg ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na doksazosynę lub którykolwiek z powyżej wymienionych składników • jeśli u pacjenta występuje znana wrażliwość na pochodne chinazoliny (np. prazosynę, terazosynę), czyli rodziny chemicznej leków, do której należy doksazosynaDo not take Cardoreg ‧ mg prolonged release tablets and associated names if you are allergic to doxazosin or to any of the ingredients listed above if you know that you are sensitive to quinazolines (e. g. prazosin, terazosin) which is the chemical family of medicines to which doxazosin belongs if you suffer or have suffered from any form of obstruction of the digestive tract if you have an infection or an obstruction of the urinary tract or bladder stones if you suffer from kidney problems, overflow incontinence (you do not feel the urge to urinate) or anuria (your body is not producing any urine) if you are breast-feeding
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4879 zdań frazy pochodna.Znalezione w 3,744 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.