wymowa: IPA: pɔˈxɔdna

Tłumaczenia na język angielski:

 • derivative   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [, chemistry]
   
  something derived
   
  chemical derived from another
   
  mat. matematyka, matematyczny granica ilorazu różnicowego;
   
  In mathematics, the instantaneous rate of change of a function.
   
  W matematyce, chwilowa szybkość zmian funkcji.
   
  (Chemistry) A substance or compound obtained from, or regarded as derived from, another substance or compound.
 • derived function   
  (Noun  )
   
  calculus: a function
 • coefficient   
  (noun   )
 • daughter           
  (noun   )
 • differential   
  (noun, adjv   )
 • offshoot   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
derivative (something derived)
 
(mathematics) derivative
 
chem. chemia, chemiczny związek chemiczny pochodzący od innego związku;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (38)

4-metyloamfetamina jest syntetyczną metylową pochodną amfetaminy (podstawnik metylowy jest przy 4 węglu pierścienia)4-methylamphetamine is a synthetic ring-methylated derivative of amphetamine
długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymilong-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
element pochodnyderived element
glikozydy naparstnicy (pochodne digitogeniny)digitalis glycosides
instrument pochodny na akcjederivative contract on a share
instrumenty pochodnefinancial derivatives
instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowegoexchange rate and interest rate instruments
klasa pochodnaderived class
klucz pochodnyderived key
kolumna pochodnaderived column
kredytowy instrument pochodny uruchamiany drugim niewykonaniem zobowiązaniasecond-asset-to-default credit derivative
kredytowy instrument pochodny uruchamiany pierwszym niewykonaniem zobowiązaniafirst-asset-to-default credit derivative
krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymishort-term-securities other than shares, excluding financial derivatives
kwas perfluorookatnosulfonowy i jego pochodneperfluorooctane sulfonic acid and its derivatives
monobenzylidynowa pochodna sorbitolumonobenzylidine derivative of sorbitol
papiery wartościowe inne niż akcje, poza instrumentami pochodnymisecurities other than shares, excluding financial derivatives
pochodna cząstkowapartial derivative
pochodna księga amortyzacjiderived depreciation book
pochodna logarytmicznalogarithmic derivative
pochodnederivative
pochodne instrumenty finansowefinancial derivatives
pochodne instrumenty finansowe (niewchodzące w skład aktywów rezerwowych)financial derivatives (other than reserves)
pochodne kurarycurare derivatives
pochodne kwasów alifatycznychaliphatic acid derivatives
pochodne kwasu cynamonowegocinnamic acid derivatives
pochodne kwasu kumarowegocoumaric acid derivatives
pochodne tłuszczówfat derivatives
pochodne uracyluuracil derivatives
pochodnyderived; secondary; derivative
posiadane indeksowe instrumenty pochodneindex holdings
pozagiełdowe instrumenty pochodneover-the-counter (OTC) derivatives
pozostałości metabolitów pochodnych triazolu (TDM)residues of triazole derivative metabolites (TDMs)
produkcja pochodnaderived production
produkty pochodne mlekamilk-derived products
produkty pochodne od zobrazowańimagery-derived products
stilbeny i pochodne stilbenów oraz ich sole i estrystilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters
twórca klas pochodnychinheritor
wyznaczać pochodnądifferentiate

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pochodna", pamięć tłumaczeniowa

add example
w przypadku przedsiębiorstwa DSM: opracowywanie, produkcja i wprowadzanie do obrotu produktów żywieniowych i farmaceutycznych, tworzyw o wysokiej wydajności, produktów pochodnych polimerów oraz podstawowych produktów i tworzyw chemicznychfor undertaking DSM: development, manufacture and marketing of nutritional and pharmaceutical products, performance materials, polymer intermediates and base chemicals and materials
Głównymi wykrytymi metabolitami są N-demetylowane i laktonowe pochodneThe main metabolites identified are the N-desmethyl and lactone metabolites
Rezerwy Eurosystemu sporządzane są w ujęciu brutto, bez wyłączania pasywów związanych z rezerwami (z wyjątkiem tych aktywów rezerwowych zawartych w podkategorii finansowe instrumenty pochodne, które są rejestrowane w ujęciu nettoThe Eurosystem’s reserves are compiled on a gross basis without any netting-off of reserve-related liabilities (with the exception of those reserve assets included in the sub-category financial derivatives, which are recorded on a net basis
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne .Extractives and their physically modified derivatives .
Przypis ‧ wskazuje, zgodnie z określonymi dolnymi progami w dyrektywach pochodnych dyrektywy ‧/EWG, gdzie są określone uproszczone procedury monitorujące dla niektórych przemysłów/procesówFootnote indicates, in accordance with the stipulated low thresholds in the daughter directives of Directive ‧/EEC, where simplified monitoring procedure for certain industries/processes are set up
Wymogi minimalne dla gwarancji określone w niniejszej części stosują się do prostych kredytowych instrumentów pochodnychThe minimum requirements for guarantees in this part shall apply also for single-name credit derivatives
biocydy i ich pochodnebiocides and their derivatives
EKES popiera dwa określone we wniosku ograniczenia w zastosowaniu substancji pochodnych PFOS, tj. nie mogą one być wprowadzane na rynek lub stosowane jako substancja lub składnik preparatów w stężeniach równych lub powyżej ‧,‧ % masy oraz nie mogą być wprowadzane na rynek w produktach lub jego częściach w stężeniach równych lub powyżej ‧,‧ % masyThe EESC supports the two restrictions on PFOS-related substances as defined in the proposal, i.e. they may not be placed on the market or used as a substance or constituent of preparations equal or higher than ‧.‧ % by mass and they may not be placed on the market in products or parts thereof in a concentration equal or higher than ‧.‧ % by mass
W badaniach klinicznych częstość występowania aktywności AlAT powyżej trzykrotnej górnej granicy wartości prawidłowych była taka sama jak w grupie placebo, ale mniejsza niż w grupach porównawczych, w których stosowano metforminę lub lek z grupy pochodnych sulofonylomocznikaIn clinical trials with pioglitazone the incidence of elevations of ALT greater than three times the upper limit of normal was equal to placebo but less than that seen in metformin or sulphonylurea comparator groups
Badanie trwałości fenylopiperazynowej pochodnej oksazolo[3,2-a]pirydonuStudy the durability of phenylpiperazine derivative of oxazolo[3,2-a]pyridone
Receptory sprzężone z białkiem G: receptory histaminowe. Nowe NG -acylowe pochodne imidazolilopropyloguanidyny jako potencjalni selektywni agoniści receptorów histaminowych H2 : synteza i badania farmakologiczneG protein-coupled receptors: histamine receptors. New NG- acylated imidazolylpropylguanidines as potential selective histamine H2- receptor agonists- synthesis and pharmacological investigation
CPA ‧.‧.‧: Laktony gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem(-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodneCPA ‧.‧.‧: Lactones n.e.c., heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing an unfused pyrazole ring, a pyrimidine ring, a piperazine ring, an unfused triazine ring or a phenothiazine ring system not further fused; hydantoin and its derivatives
W ‧ dużych badaniach klinicznych trwających do ‧ lat ponad ‧ pacjentów otrzymywało produkt leczniczy Januvia w dawce ‧ mg na dobę, w monoterapii lub w skojarzeniu z metforminą, pochodną sulfonylomocznika (z metforminą lub bez) lub agonistą receptora PPARγIn ‧ large clinical trials of up to ‧ years in duration, over ‧ patients have received treatment with Januvia ‧ mg per day alone or in combination with metformin, a sulphonylurea (with or without metformin) or a PPAR agent
W przypadku gdy Tłuszcze wytopione wyprodukowane z materiałów kategorii ‧ są używane do produkcji pochodnych tłuszczowych, stosowana jest metoda, która co najmniej spełnia normy jednego z procesów, o których mowa w rozdziale ‧ załącznikaIf rendered fat produced from category ‧ material is used for the production of fat derivatives a method that at least meets the standards of one of the processes referred to in Chapter ‧ of Annex ‧ shall be used
Wydatki przedstawicielstw (Handel) Komisji Wspólnot Europejskich na budynki i koszty pochodneBuildings and related expenditure of Trade delegations of the Commission of the European Communities
Synteza i właściwości fizyko-chemiczne nowych N-benzylo pochodnych 3,3-dipodstawionego pirolidyno-2,5-dionu jako połączeń o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowejSynthesis and physicochemical properties of new N-benzyl derivatives of 3,3-disubstituted pyrrolidine-2,5-dione as potential anticonvulsant agents
Przedmiot: VAT – zwolnienie z opodatkowania instrumentów pochodnychSubject: VAT- exemption of derivatives
Faktycznie, anilina, która jest pochodną benzenu, przedstawiała około ‧ % łącznych kosztów produkcji w ODP i zanotowała wzrost cen o około ‧ % między rokiem ‧ a ODPIndeed, aniline, which is a benzene derivative, represented around ‧ % of the total manufacturing cost during the RIP and marked a price increase of around ‧ % between ‧ and the RIP
Jeśli jednostka staje się stroną hybrydowego (łącznego) instrumentu, który zawiera jeden lub większą liczbę wbudowanych instrumentów pochodnych, pkt ‧ wymaga od jednostki zidentyfikowania każdego takiego wbudowanego instrumentu pochodnego, oceny, czy powinien być oddzielony od umowy zasadniczej, a w przypadku tych instrumentów pochodnych, których ten wymóg dotyczy, wyceny według wartości godziwej w momencie początkowego ujęcia i późniejWhen an entity becomes a party to a hybrid (combined) instrument that contains one or more embedded derivatives, paragraph ‧ requires the entity to identify any such embedded derivative, assess whether it is required to be separated from the host contract and, for those that are required to be separated, measure the derivatives at fair value at initial recognition and subsequently
Instrumenty pochodne również uznaje się za przeznaczone do obrotu, chyba że kwalifikują się do rachunkowości zabezpieczeńDerivatives are also categorised as held for trading unless they qualify for hedge accounting
spółka musi stosować proces dokładnej i niezależnej oceny wartości pozagiełdowych instrumentów pochodnychit must employ a process for accurate and independent assessment of the value of OTC derivative instruments
Wycena instrumentów pochodnych metodą ceny obojętności w niezupełnym modelu rynkuPricing derivatives using indifference price in incomplete market
Celem niniejszej dyrektywy nie jest wymaganie stosowania reguł przejrzystości dotyczących instrumentów finansowych przed ich wprowadzeniem do obrotu w odniesieniu do transakcji zawieranych w oparciu o pozagiełdowe instrumenty pochodne (OTC), których właściwości wykazują, iż transakcje te mają charakter ad hoc i nieregularny oraz zawiera się je z kontrahentami hurtowymi, a ponadto stanowią one część powiązań handlowych charakteryzujących się transakcjami przekraczającymi wielkość rynku, zawieranymi poza systemami zazwyczaj stosowanymi przez dane przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności w charakterze podmiotu prowadzącego regularną działalność giełdową w oparciu o ustalone zasadyIt is not the intention of this Directive to require the application of pre-trade transparency rules to transactions carried out on an OTC basis, the characteristics of which include that they are ad-hoc and irregular and are carried out with wholesale counterparties and are part of a business relationship which is itself characterised by dealings above standard market size, and where the deals are carried out outside the systems usually used by the firm concerned for its business as a systematic internaliser
Pasza uzupełniająca serwatkę umożliwia zaspokojenie potrzeb żywieniowych trzody chlewnej, ponieważ zawiera znaczną ilość zbóż i ich produktów pochodnych: pasza uzupełniająca zawiera zatem co najmniej ‧ % zbóż i odpadów młynarskich – w tym co najmniej ‧ % zbóż – oraz białka roślinne o zrównoważonej zawartości aminokwasówAdding complementary feed, consisting mainly of cereals and cereal products, to the whey enables the pigs’ nutritional needs to be met: the complementary feed is made up of at least ‧ % of cereals and miller’s offals, which in turn must consist of at least ‧ % of cereals, and plant proteins with well-balanced amino acids
garbniki i ich pochodnetannings and their derivatives
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5048 zdań frazy pochodna.Znalezione w 1,195 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.