wymowa: IPA: pɔ /pɔ/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • on     
  (advb, prep, affx   )
   
  ...część przed przyimkiem ma miejsce ze strony określonej przez część za przyimkiem
   
  ...część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
 • after       
  (Preposition  ) (advb, prep, noun, adjv, conj   )
   
  subsequently; following in time; later than
   
  ...część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
 • by     
  (Preposition  ) (advb, prep, noun, adjv   )
   
  steady progression
 • each       
  (advb, pron, adjv, detr   )
   
  każdy dokładnie (tyle samo)
 • in       
  (advb, prep, noun, affx   )
   
  w danym języku
 • about           
  (advb, prep   )
   
  w wielu miejscach, w wielu przedmiotach tego samego typu
 • behind           
  (Preposition  ) (advb, prep, noun   )
   
  after, time- or motion-wise
 • every       
  (pron, adjv, detr   )
   
  każdy dokładnie (tyle samo)
 • over       
  (advb, prep, verb, noun   )
   
  ...część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
 • past     
  (advb, prep, noun, adjv   )
   
  ...część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
 • speak         
  (verb   )
   
  w danym języku
 • to   
  (advb, prep   )
   
  niewiele ponad
 • write         
  (verb   )
   
  w danym języku
 • aboard     
  (advb, prep, noun   )
 • according to   
  (prep   )
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   )
 • along       
  (advb, prep, noun   )
 • alongside     
  (prep   )
 • an           
  (adjv, detr   )
 • apiece     
  (advb   )
 • at       
  (prep, adjv, affx   )
 • at the rate of   
 • atop   
  (prep   )
 • beside       
  (prep   )
 • down     
  (advb, prep, verb, noun, adjv   )
 • for           
  (prep, noun, conj   )
 • in order to   
  (prep   )
 • inside       
  (advb, prep, noun, adjv   )
 • into     
  (prep   )
 • like           
  (advb, prep, verb, noun, adjv, affx, conj   )
 • near             
  (advb, prep, verb, adjv   )
 • near to   
 • next to   
  (prep, verb   )
 • of       
  (prep, noun   )
 • onto   
  (prep   )
 • per       
  (advb, prep, noun   )
 • post       
  (verb, noun   )
 • toward     
  (advb, prep, noun   )
 • towards     
  (prep, affx   )
 • upon     
  (prep   )
 • when       
  (advb, adjv, conj   )
 • with     
  (prep, conj   )

Pozostałe znaczenia:

 
next to
 
upon
 
like
 
when
 
after
 
on
 
along
 
round
 
according to
 
about
 
by
 
in
 
at
 
down
 
for
 
przed czynnością
 
...część za przyimkiem była miejscem lub właścicielem części przed przyimkiem

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (50)

(ona) będzie z powrotem o piątej po południushe'll be back at 5 p.m.
afryka mówiąca po francuskufrancophone africa; french speaking africa
cała przyjemność po mojej stroniethe pleasure is entirely mine; my pleasure; the pleasure is mine
dziadek po mieczupaternal grandfather
dziedziczenie po grupiegroup inheritance
dzień po dniu; dzień w dzień; codziennieday after day
fizjologia po zbiorzepostharvest physiology
Hannibal. Po drugiej stronie maskiHannibal Rising
historia po prostu mnie nudzihistory just bores me
jakość usług po sprzedaży (np. reklamacje, księgowanie obciążenia zwrotnego chargeback)Quality of after sales back up (e.g. query, chargeback handling)
jeden po drugimone after the other
kawa po tureckuTurkish coffee
koszty ponoszone po sprzedażyafter-sales costs
kredyty pracy dla weteranów w wysokości 160 USD za każdy miesiąc aktywnej służby wojskowej w okresie po 15 września 1940 r. do końca grudnia 1956 r.gratuitous military wage credits
krok po kroku; stopniowostep by step
kroplami; po kropliin drops
kształcenie po zakończeniu obowiązku szkolnegopost-compulsory education
mam po dziurki w nosieI'm fed up with
margines sprzedaży po zaniżonych cenachunderselling margin
mieć czegoś po dziurki w nosiebe fed up with
na ścianie; po ścianieon the wall
nie ma o czym mówić; proszę bardzo (po podziękowaniu)don't mention it
nie mówię po angielskuI don't speak English
nie sądź po pozorachdon't go by appearances
nieprzewidziana niekorzystna sytuacja po stronie dochodównegative revenue surprise
nieprzewidziana sytuacja po stronie dochodówrevenue surprise
Noc po ciężkim dniuA Hard Day’s Night; Anacostia
oczekuje się (po tobie)you are expected to
odpady po pozyskiwaniu drewnalogging residues
odpady technologiczne po spalaniu, parowaniu lub innych procesachresidual waste
odrastanie po zbiorze (rozmnażanie)ratooning
okres po odsadzeniupostweaning period
ona jest po czterdziestceshe's past forty
POOP
po angielskuin English
po bliższym zaznajomieniu sięupon further acquaintance
po cowhat for; why
po co towhat's the use
po czwartefourth
po czym; następnieafter which; upon which
po drodze powrotnejon the way back
po dziś dzień; do dnia dzisiejszegoto this day
po kawałkupiece by piece; piecemeal
Po LinPo Lin Monastery
Po rozum do mrówekThe Ant Bully
Po tamtej stronieThe Outer Limits
Po zachodzie słońcaAfter the Sunset
Prezydenci Republiki Po&President of South Africa
Przewodnik po programachProgram Guide
Uwielbienie po KomuniiThanksgiving after Communion

Przykładowe zdania z "po", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zatrzymać się po każdym ósmym ruchu okrężnym, by podnieść przeciwne krawędzie papierów filtrujących, a następnie sprowadzić do środka bryłki, które przetoczyły się na krańcePause after every eight circular movements to lift the opposite edges of the filter papers and return to the centre the prills that have rolled to the periphery
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejThis Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union
W przypadku gdy publiczna oferta sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych dających prawo do udziału w kapitale spółki, w trybie natychmiastowym lub z końcem terminu wymagalności, składana jest w jednym lub kilku Państwach Członkowskich innych niż Państwo, w którym znajduje się siedziba statutowa emitenta akcji, do których te papiery wartościowe uprawniają, a jednocześnie akcje emitenta zostały już dopuszczone do oficjalnych notowań w tym Państwie Członkowskim, właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym oferta jest składana, mogą podejmować działania dopiero po skonsultowaniu się z właściwymi organami tego Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa emitenta akcji, w przypadkach, kiedy badany jest prospekt emisyjny dotyczący publicznej oferty sprzedażyWhere a public offer concerning transferable securities giving a right to participate in company capital, either immediately or at the end of a maturity period, is made in one or more Member States other than that in which the registered office of the issuer of the shares to which those securities give entitlement is situated, while that issuer
W drodze odstępstwa od przepisów art. ‧ i ‧, masło jest sprzedawane po cenie równej cenie zakupu, stosowanej przez agencję interwencyjną w chwili zawarcia umowy sprzedaży minus ‧ ECU za każde ‧ kilogramów, pod warunkiem, że masło to przeznaczone jest do użycia przez instytucje i organizacje nie nastawione na przynoszenie dochodu, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr ‧ oraz, że kwalifikuje się do korzystania z pomocy przewidzianej w tym rozporządzeniuBy way of derogation from Articles ‧ and ‧, the butter shall be sold at a price equal to the buying-in price applied by the intervention agency at the time the sales contract is concluded minus ‧ ECU per ‧ kilograms, provided that it is used by non-profit-making institutions and organizations in accordance with Regulation (EEC) No ‧ and qualifies for the aid provided for in the said Regulation
Z zastrzeżeniem ust. ‧, preferencyjne stawki celne zaokrągla się w dół, do pierwszego miejsca po przecinkuSubject to paragraph ‧, rates of preferential duty shall be rounded down to the first decimal place
Zaleca się, aby pacjentka odbyła stosunek w dniu podania oraz w następnym dniu po podaniu hCGThe patient is recommended to have coitus on the day of, and the day following, hCG administration
Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny przewiduje, że pozwolenia na wywóz wydaje się w środę następującą po tygodniu, w którym składa się wnioski o pozwolenie, jeżeli w tym czasie Komisja nie podjęła żadnych szczególnych środkówArticle ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the pigmeat sector provides that export licences are to be issued on the Wednesday following the week in which the licence applications have been lodged, provided that no special measures have since been taken by the Commission
W przypadku Bułgarii i Rumunii krajowa ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia istniejąca w dniu przystąpienia może być nadal stosowana przez okres dwunastu miesięcy po dniu przystąpieniaIn the case of Bulgaria and Romania, the national protection of geographical indications and designations of origin existing on the date of their accession may continue for twelve months from the date of their accession
Po wejściu zamknij drzwi.Close the door after you.
Po pierwsze nie istnieje żadna podstawa prawna zryczałtowania i ekstrapolacji korekt finansowych w latach ‧–‧, w których udzielane było wsparcieFirstly, there is no legal basis for the consolidation and extrapolation of financial corrections in the funding period ‧ to
Potencjalne roszczenia spółek Arthur Andersen Audit Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság i Prudentia Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (lub ich nabywców lub następców prawnych) opisane w części Definicja ryzyka O jednostronnego oświadczenia spółki Erste Bank z dnia ‧ kwietnia ‧ r. nie kwalifikują się jako mające zastosowanie po przystąpieniuThe potential claims by Arthur Andersen Audit Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság and Prudentia Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (or their assignees or legal successors), as included in Risk definition O in the Erste Bank unilateral declaration of ‧ April ‧, do not qualify as applicable after accession
Aktywa rynkowe wyemitowane przed dniem ‧ stycznia ‧ r. przez podmiot, który nie jest ustanowiony w EOG, albo w jednym z krajów grupy G‧ niewchodzącym w skład EOG, ale gwarantowane przez podmiot ustanowiony w EOG, zachowują status aktywów kwalifikowanych do dnia ‧ grudnia ‧ r., pod warunkiem że spełniają pozostałe kryteria kwalifikujące i wymogi odnoszące się do gwarancji określone w pkt ‧.‧.‧, a po tej dacie przestają być kwalifikowaneMarketable assets issued before ‧ January ‧ by an entity not established in the EEA or in one of the non-EEA G‧ countries, but guaranteed by an entity established in the EEA, remain eligible until ‧ December ‧, provided they fulfil the other eligibility criteria and the requirements applicable to guarantees as set out in Section ‧.‧.‧, and become ineligible after that date
kierowca i pasażerowie podczas poruszania się pojazdu po drogach nie mogą mieć możliwości wejścia w kontakt z częściami pojazdu lub powietrzem ogrzanym, mogącymi spowodować oparzeniathe driver and passengers, during road use, will not be able to come into contact with parts of the vehicle or heated air liable to cause burns
Terminy operacji po stronie wydatkówTime limits for expenditure operations
Podczas gdy 16% dzisiejszej ludności w Europie stoi w kolejkach po darmowe posiłki, dyskryminacja jest nadal wyraźna i szeroko rozpowszechniona.Whereas 16% of today's European population is on the bread line, discrimination is still marked and generally widespread.
Wzór świadectwa weterynaryjnego dla domowego bydła (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis i ich krzyżówek) przeznaczonego do hodowli i/lub produkcji po przywozieModel of veterinary certificate for domestic bovine animals (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis and their cross-breeds) intended for breeding and/or production after importation
podkreśla, że umowy o partnerstwie gospodarczym powinny zawierać klauzulę rewizyjną dotyczącą przeglądu po upływie ‧ lat od ich podpisania, w który formalnie muszą być zaangażowane parlamenty krajowe, Parlament Europejski i społeczeństwo obywatelskie; podkreśla również, że okres ten powinien pozwolić na przeprowadzenie pogłębionej oceny wpływu UPG na gospodarkę i integrację regionalną państw AKP i umożliwić odpowiednie zmiany orientacjiStresses that EPAs agreements should incorporate a revision clause for a revision ‧ years after their signature, to which national parliaments, the European Parliament and civil society must be formally associated; stresses also that this period will enable a detailed evaluation of the impact of EPAs on the economies and regional integration of the ACP countries and appropriate reorientations to be carried out
Po odpowiednim okresie inkubacji liczy się kolonie rewertantów i porównuje z liczbą spontanicznych rewertantów w hodowlach niepoddanych działaniu substancji i/lub kontrolnych hodowlach z rozpuszczalnikiemAfter a suitable period of incubation, revertant colonies are counted and compared to the number of spontaneous revertants in an untreated and/or solvent control culture
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot EuropejskichThis Regulation shall enter into force on the seventh day following that of its publication in the Official Journal of the European Communities
Planowany roczny budżet wynosi ‧ LTL (‧,‧ mln EUR po oficjalnym kursie wymianyThe planned annual budget is LTL ‧ (EUR ‧,‧ million at the official exchange rate
Dokument ten jest okazywany organom celnym podczas dopełniania celnych formalności wywozowych i jest wysyłany kanałami administracyjnymi do agencji odpowiedzialnej za wypłatę refundacji po dopełnieniu wspomnianych formalnościThe document shall be presented to the customs authorities at the time of completion of the customs formalities for export and shall be sent via the administrative channels to the agency responsible for payment of the refund after completion of the said formalities
Nie ma problemu!/ Dawaj to, dawaj, dawaj./ Stąd po uszy i oczy wszechświata./ To moje motto.../ albo nim będzie,/ jeśli zacznę używać mottaNo problem.Bring it on. Bring it on
Potwierdziły to również uwagi wnioskodawcy przedłożone po ostatecznym ujawnieniuThis was also confirmed by the applicant in its comments submitted subsequent to the final disclosure
Ostalgia? Obraz rzeczywistości w NRD w wybranych filmach po 1989 rokuOstalgie? The picture of GDR reality in selected movies produced after 1989
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 193629 zdań frazy po.Znalezione w 24,046 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.