wymowa: IPA: pɔ /pɔ/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • on     
  (advb, prep, affx   )
   
  ...część przed przyimkiem ma miejsce ze strony określonej przez część za przyimkiem
   
  ...część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
 • after       
  (Preposition  ) (advb, prep, noun, adjv, conj   )
   
  subsequently; following in time; later than
   
  ...część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
 • by     
  (Preposition  ) (advb, prep, noun, adjv   )
   
  steady progression
 • each       
  (advb, pron, adjv, detr   )
   
  każdy dokładnie (tyle samo)
 • in       
  (advb, prep, noun, affx   )
   
  w danym języku
 • about           
  (advb, prep   )
   
  w wielu miejscach, w wielu przedmiotach tego samego typu
 • behind           
  (Preposition  ) (advb, prep, noun   )
   
  after, time- or motion-wise
 • every       
  (pron, adjv, detr   )
   
  każdy dokładnie (tyle samo)
 • over       
  (advb, prep, verb, noun   )
   
  ...część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
 • past     
  (advb, prep, noun, adjv   )
   
  ...część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
 • speak         
  (verb   )
   
  w danym języku
 • to   
  (advb, prep   )
   
  niewiele ponad
 • write         
  (verb   )
   
  w danym języku
 • aboard     
  (advb, prep, noun   )
 • according to   
  (prep   )
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   )
 • along       
  (advb, prep, noun   )
 • alongside     
  (prep   )
 • an           
  (adjv, detr   )
 • apiece     
  (advb   )
 • at       
  (prep, adjv, affx   )
 • at the rate of   
 • atop   
  (prep   )
 • beside       
  (prep   )
 • down     
  (advb, prep, verb, noun, adjv   )
 • for           
  (prep, noun, conj   )
 • in order to   
  (prep   )
 • inside       
  (advb, prep, noun, adjv   )
 • into     
  (prep   )
 • like           
  (advb, prep, verb, noun, adjv, affx, conj   )
 • near             
  (advb, prep, verb, adjv   )
 • near to   
 • next to   
  (prep, verb   )
 • of       
  (prep, noun   )
 • onto   
  (prep   )
 • per       
  (advb, prep, noun   )
 • post       
  (verb, noun   )
 • toward     
  (advb, prep, noun   )
 • towards     
  (prep, affx   )
 • upon     
  (prep   )
 • when       
  (advb, adjv, conj   )
 • with     
  (prep, conj   )

Pozostałe znaczenia:

 
next to
 
upon
 
like
 
when
 
after
 
on
 
along
 
round
 
according to
 
about
 
by
 
in
 
at
 
down
 
for
 
przed czynnością
 
...część za przyimkiem była miejscem lub właścicielem części przed przyimkiem

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (50)

(ona) będzie z powrotem o piątej po południushe'll be back at 5 p.m.
afryka mówiąca po francuskufrancophone africa; french speaking africa
cała przyjemność po mojej stroniethe pleasure is entirely mine; my pleasure; the pleasure is mine
dziadek po mieczupaternal grandfather
dziedziczenie po grupiegroup inheritance
dzień po dniu; dzień w dzień; codziennieday after day
fizjologia po zbiorzepostharvest physiology
Hannibal. Po drugiej stronie maskiHannibal Rising
historia po prostu mnie nudzihistory just bores me
jakość usług po sprzedaży (np. reklamacje, księgowanie obciążenia zwrotnego chargeback)Quality of after sales back up (e.g. query, chargeback handling)
jeden po drugimone after the other
kawa po tureckuTurkish coffee
koszty ponoszone po sprzedażyafter-sales costs
kredyty pracy dla weteranów w wysokości 160 USD za każdy miesiąc aktywnej służby wojskowej w okresie po 15 września 1940 r. do końca grudnia 1956 r.gratuitous military wage credits
krok po kroku; stopniowostep by step
kroplami; po kropliin drops
kształcenie po zakończeniu obowiązku szkolnegopost-compulsory education
mam po dziurki w nosieI'm fed up with
margines sprzedaży po zaniżonych cenachunderselling margin
mieć czegoś po dziurki w nosiebe fed up with
na ścianie; po ścianieon the wall
nie ma o czym mówić; proszę bardzo (po podziękowaniu)don't mention it
nie mówię po angielskuI don't speak English
nie sądź po pozorachdon't go by appearances
nieprzewidziana niekorzystna sytuacja po stronie dochodównegative revenue surprise
nieprzewidziana sytuacja po stronie dochodówrevenue surprise
Noc po ciężkim dniuA Hard Day’s Night; Anacostia
oczekuje się (po tobie)you are expected to
odpady po pozyskiwaniu drewnalogging residues
odpady technologiczne po spalaniu, parowaniu lub innych procesachresidual waste
odrastanie po zbiorze (rozmnażanie)ratooning
okres po odsadzeniupostweaning period
ona jest po czterdziestceshe's past forty
POOP
po angielskuin English
po bliższym zaznajomieniu sięupon further acquaintance
po cowhat for; why
po co towhat's the use
po czwartefourth
po czym; następnieafter which; upon which
po drodze powrotnejon the way back
po dziś dzień; do dnia dzisiejszegoto this day
po kawałkupiece by piece; piecemeal
Po LinPo Lin Monastery
Po rozum do mrówekThe Ant Bully
Po tamtej stronieThe Outer Limits
Po zachodzie słońcaAfter the Sunset
Prezydenci Republiki Po&President of South Africa
Przewodnik po programachProgram Guide
Uwielbienie po KomuniiThanksgiving after Communion

Przykładowe zdania z "po", pamięć tłumaczeniowa

add example
Importuj listy odtwarzania: powoduje, że & amarok-mianownik; zaimportuje wszystkie listy odtwarzania (pliki. pls oraz. m‧u), które znajdzie szukając utworów do Twojej kolekcji. Po zaimportowaniu znajdziesz je w karcie " Listy " & amarok-dopelniaczImport Playlists: allows & amarok; to import any playlists (. pls and. m‧u files) it finds while scanning for tracks to add to your collection. You will find these on the " Playlists " sidebar
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nrOn preliminary examination, the Commission finds that the notified transaction could fall within the scope of Regulation (EC) No
Po czwarte, UOP uważa, podobnie jak Komisja, że aby nie istniała przewaga na korzyść grupy IFP/Axens, budżet IFP przeznaczony na badania i rozwój prowadzone we współpracy ze spółką Axens lub na jej rzecz powinien być finansowany z dochodów uzyskiwanych na rynkuFourthly, UOP considers, like the Commission, that, for there to be no advantage to the IFP/Axens entity, IFP’s budget devoted to R & D carried out in collaboration with or on behalf of Axens would have to be financed by revenue earned in the market
po pkt ‧j (rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧) dodaje się punkty w brzmieniuthe following points shall be inserted after point ‧j (Commission Regulation (EC) No
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejThis Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union
w przypadku transakcji walutowych: ekspozycji powstałych w normalnym toku rozliczeń w terminie dwóch dni roboczych po dokonaniu płatnościin the case of foreign exchange transactions, exposures incurred in the ordinary course of settlement during the two working days following payment
Po zbadaniu pełnego zgłoszenia, dodatkowych informacji dostarczonych przez zgłaszającego, konkretnych zastrzeżeń zgłoszonych przez państwa członkowskie oraz opinii EFSA stwierdzono, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że wprowadzenie do obrotu ciętych kwiatów zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia ‧.‧.‧) mogłoby mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt bądź na środowisko, biorąc pod uwagę planowane wykorzystanie produktu do celów ozdobnychAn examination of the full notification, additional information provided by the notifier, specific objections raised by the Member States and the opinion of EFSA, discloses no reason to believe that the placing on the market of cut flowers of the genetically modified carnation (Dianthus caryophyllus L., line ‧.‧.‧) will adversely affect human or animal health or the environment in the context of its proposed ornamental use
prostokąta otaczającego małą literę e, po której następuje numer lub litera(-y) wyróżniające państwo członkowskie, które przyznało homologację WEA rectangle surrounding the lower-case letter e followed by the distinguishing number or letter(s) of the Member State which has granted the EC type-approval
Odpowiednie techniki osłabiania zakłóceń (w tym detect-and-avoid oraz low-duty-cycle), będące przedmiotem badań CEPT i ETSI oraz specyfikacji opracowywanych przez te instytucje w ramach odpowiednich mandatów udzielonych przez WE, po uzyskaniu stabilnych wyników oraz wykazaniu, że zapewniają odpowiednią ochronę przed zakłóceniami na poziomach określonych w niniejszej decyzji, powinny zostać uwzględnione w normach zharmonizowanych na mocy dyrektywy RTTEAppropriate mitigation techniques (including detect-and-avoid or low-duty-cycle approaches) studied and specified by CEPT and ETSI under the respective EC Mandates, should be included in Harmonised Standards under the R&TTE Directive once stable and proven to provide equivalent protection to the emission levels identified in this Decision
W takiej sytuacji tworzy się rezerwę na pełną kwotę zobowiązania, a oddzielny składnik aktywów na zakładany zwrot wydatków ujmuje się w sprawozdaniu, jeśli jest rzeczą praktycznie pewną, że jednostka rzeczywiście otrzyma zwrot wydatków po uregulowaniu ciążącego na niej zobowiązaniaIn this situation, a provision is recognised for the full amount of the liability, and a separate asset for the expected reimbursement is recognised when it is virtually certain that reimbursement will be received if the entity settles the liability
Bo też po latach służby nabrała jakby zalet duchowych, zwłaszcza cierpliwości i energii, dlatego przy większym wysiłku wolał opierać się na niej.By dint of hard service it had acquired, as it were, moral qualities of patience and energy; and when he was given some heavy work, he stood on it in preference to its fellow.
Opcja, ta może być użyteczna dla użytkowników korzystających z protokołu " talk ", wymagającego aby nazwa komputera była identyczna, z nazwą zdefiniowaną dla danego numeru IP. Opcja ta powoduje ignorowanie ustawienia Nazwa domeny w sekcji DNS. Ustawienia domyślne są przywracane do wartości pierwotnych po zakończeniu połączenia pppThis option is useful for those stand-alone machines which want to use protocols such as talk, which require the hostname to be the same as your machine is known on the internet. It overrides the Domain Name option in the DNS section, and the machine defaults are restored to their original values when you close the ppp connection
W przypadku gdy Komisja nie jest w stanie dokonać ustaleń w tym terminie, robi to bezzwłocznie po jego upływieWhere the Commission is not in a position to disclose certain facts or considerations at that time, these shall be disclosed as soon as possible thereafter
Ponadto mam zaszczyt potwierdzić, że gdyby nasze wspólne starania mające na celu ustalenie takich limitów w ramach NASCO dla sezonu ‧ nie powiodły się, dwustronne konsultacje między Wyspami Owczymi a Wspólnotą będą prowadzone w terminie dwutygodniowym następującym po corocznym spotkaniu NASCO w ‧ rokuFurthermore, I have the honour to confirm that if our joint endeavours to agree such limitations within NASCO for the ‧ season should not succeed, bilateral consultations between the Faroe Islands and the Community will be held within a two-week period immediately following the ‧ annual meeting of NASCO
Nie należy oczekiwać zwiększenia skuteczności po zastosowaniu większych dawekNo significant increased benefit can be expected from higher daily doses
Po raz pierwszy od dwóch lat nowe prognozy nie korygowały poprzedniej prognozy w kierunku ujemnym.For the first time in two years, these forecasts have not revised the previous forecast downwards.
po pozycji odnoszącej się do art. ‧.‧ ust. ‧ dodaje się pozycje w brzmieniuThe following entries are inserted after the entry relating to Article
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony przed przywozem po cenach dumpingowych lub subsydiowanych z państw niebędących członkami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej [‧], w szczególności jego artHaving regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on protection against dumped or subsidized imports from countries not members of the European Economic Community, and in particular Article ‧ thereof
Po drugie, chcielibyśmy, aby ustanowiono porównywalne standardy ochrony konsumenta we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Pani komisarz Kunevo!Secondly, we want to see comparable standards of consumer protection being established in all Member States of the European Union and, Mrs Kuneva, we greatly welcome your review of all the relevant EU legislation in this area.
Dlatego też umieszczenie tuńczyka błękitnopłetwego w wykazie załącznika I byłoby poważnym precedensem polegającym na zlekceważeniu faktycznej potrzeby takiego kroku: po pierwsze, podstaw naukowych koniecznych do wprowadzenia tego rodzaju ograniczeń, a po drugie, równowagi między filarem ochrony środowiska gospodarczym i społecznym.This being so, to include Atlantic bluefin tuna in Appendix I would constitute a serious precedent of ignoring the need for: first, a scientific basis for the announcement of restrictions; and second, a balance between the environmental, economic and social pillars.
Po przekazaniu odpowiedzialności właściwy organ nie powinien dochodzić od byłego operatora zwrotu poniesionych przez siebie kosztów, z wyjątkiem przypadków winy po stronie operatora przed przekazaniem odpowiedzialności za składowiskoThere should be no recovery of costs incurred by the competent authority from the former operator after the transfer of responsibility except in the case of fault on the part of the operator prior to the transfer of responsibility for the storage site
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejThis Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union
Poszukiwanie rozwiązań technicznych trwa maksymalnie dwa miesiące, po których, jeśli nie zostanie znalezione wspólne rozwiązanie, Komisja, po konsultacji z laboratorium właściwym do przeprowadzenia badań interoperacyjności decyduje, które urządzenie(-a) i karty otrzymują ostateczne świadectwa interoperacyjności wraz z uzasadnieniem swojej decyzjiThe search for technical solutions shall last for a maximum of two months, after which, if no common solution is found, the Commission, after having consulted the laboratory in charge of interoperability tests, shall decide which equipment(s) and cards get a definitive interoperability certificate and state the reasons why
W wyniku określonej małej aktywności hamującej obu metabolitów oraz małych stężeń w osoczu osiąganych po dawkach leczniczych (odpowiednio, średnio ‧ ng/ml i ‧ ng/ml) można je uznać za farmakologicznie nieistotneIn view of this low inhibitory activity and the low plasma levels at therapeutic doses (average of ‧ ng/ml and ‧ ng/ml respectively), these metabolites are considered to be pharmacologically inconsequential
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 205127 zdań frazy po.Znalezione w 49,282 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.