Tłumaczenia na język angielski:

  • I'm writing   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (23)

Carmelo Borg PisaniCarmelo Borġ Pisani
co było, to było; co było a nie jest, nie pisze się w rejestrlet bygones be bygones
jak cię widzą, tak cię pisząfine feathers make fine birds
jak się pisze asynchronoushow do you spell asynchronous
język pisanywritten language
konsola do pisaniawriting pad
maszyna do pisaniatypewriter
Maszyna do pisaniaTypewriter
menedżer pisaniatype manager
nietrwały; prędko zapomniany; na wodzie pisanywritten in water
obszar pisaniawriting area
osoba pisząca na maszynie/komputerzetypist
pisaćmiswrite; typeset; type; pen; ; spell; create; compose; set; write; describe; to write
pisać (na komputerze, maszynie do pisania)keying (computer, typewriter)
pisać na maszyniepat; type; tap; to type
pisaniewriting; blocking
pisanie na maszynietyping
pisanie odręczneinking
pisanywritten
pisany ręczniehandwritten
pisze
prawo niepisaneunwritten law
tak też pisały gazetyso the papers said

Przykładowe zdania z "piszę", pamięć tłumaczeniowa

add example
Szkolenie z zakresu czytania, pisania i liczenia ma na celu zwiększenie zdolności pracowników do formułowania pomysłów/koncepcji i ich płynnego przekazywania, a także do interpretowania zmian w otaczającym środowisku pod względem ilościowymThe literacy and numeracy training is intended to improve the capacity of employees to formulate ideas/concepts and communicate them fluently, and to interpret changes in the surrounding environment in quantitative terms
Co tobie dalo czytanie i pisanie?What good has reading and writing done you?
Oznakowanie umieszczone na serze o nazwie pochodzenia Beaufort musi zawierać nazwę pochodzenia pisaną czcionką w rozmiarze równym co najmniej dwóm trzecim rozmiaru największej czcionki użytej w oznakowaniuAll cheeses with the protected geographical indication Beaufort must bear a label showing the PDO in a font at least two thirds as large as the largest font shown on the label
Uważaj, jak to piszeszLooks like we' ve got a White House consultant linked to the bugging
Papier użyty w formularzach wymienionych w art. ‧ ma być pozbawiony ścieru drzewnego, nadający się do pisania, a jego waga nie może być mniejsza niż ‧ g/mThe paper used for the forms referred to in Article ‧ shall be free of mechanical pulp, dressed for writing purposes and weigh at least ‧ g/m
Do kogo piszesz?Who you writin ' to?
Ty czytasz, ja piszęYou read, I type
W pismach, które przetrwały po dziś dzień, te nieszczęsne kobiety pisały z poruszającą prostotą, jak diabeł przenikał do klasztoruIn writings that have survived to this day, these unhappy women wrote down with touching simplicity how the Devil penetrated the convent
Teraz ja chcę robić rzeczy, o których piszęNow I want to do what I write about
Pisałeś pod datami wakacji, więc to powiedziało " rodzaj naturalny. "You posted under the holiday dates, so it said " gender neutral. "
Używa się papieru w kolorze białym, klejonego do pisania, bez zawartości ścieru mechanicznego oraz o gramaturze nie mniejszej niż ‧ g/mThe paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than ‧ g/m
Ona zarabia na życie pisaniem.She earns a living as a writer.
W rzeczywistości w tym czasie pisałemActually.I was writing
Na pierścionku pisze:' Ethel i Teddy 'The ring says, " Ethel and Teddy. "
Winiarstwo i winnictwo Imperium Rzymskiego w źródłach pisanych i archeologicznychWine makiing and wine gardering of the Roman Empire based on ancient literature and archaeology
Aby bezpłatnie otrzymać sprawozdanie w wersji papierowej lub na płycie CD, należy zwrócić się do Trybunału Obrachunkowego, pisząc na adresA hard copy and a CD-ROM version of the report may be obtained free of charge on request to the Court of Auditors
– Nie powinieneś był jej denerwować – stwierdził Davis. – Może poskarżyć Watsonowi i zostaniemy po lekcjach pisać telegramy.< You shouldn’t have angered her, > Davis said. < She may speak to Watson and we’ll all be kept in after school writing telegrams. >
O związku między południową częścią Wielkiej Niziny Węgierskiej a rumiankiem pospolitym wspomina dr Ferenc Simonffy w swojej książce Adatok Székkutas jelenéből és múltjából – Történelmi megemlékezés a volt vásárhelyi Nagypusztáról (Dane dotyczące teraźniejszości i przeszłości Székkutas – Historyczne upamiętnienie dawnej Wielkiej Puszty Vásárhely), w której pisze, że rumianek rośnie głównie na słonych obszarach pusztyDr Ferenc Simonffy refers to the link between the southern part of the Great Hungarian plain and wild camomile in his book Adatok Székkutas jelenéből és múltjából – Történelmi megemlékezés a volt vásárhelyi Nagypusztáról (Data from the present and the past of Székkutas- A historical commemoration of the former Great Puszta of Vásárhely), in which he writes that camomile mainly grows in the saline areas of the Puszta
nazwa państwa wysyłającego, wielkimi literami lub jego symbol, składający się z litery bądź liter, pisany drukowanymi literami, tj.: AT, B, DK, D, EL, E, F, FI, IRL, I, L, NL, P, SE, UK a następnie numer identyfikacyjny zakładu i jeden z następujących zestawów inicjałów CE, EC, EF, EG, EK, EYThe name of the consigning country in capitals, or the initial letter or letters of the consigning country in printed capitals, i. e.: AT, B, DK, D, EL, E, F, FI, IRL, I, L, NL, P, SE, UK followed by the approval number of the establishment, and, one of the following sets of initials: CE, EC, EF, EG, EK, EY
W ciągu ostatnich tygodni mówiło się i pisało się dużo na temat biopaliw, w związku z czym jedna rzecz musi pozostać jasna: nie możemy produkować biopaliw kosztem różnorodności biologicznej.In recent weeks, much has been said and written about biofuels, and let it be very clear: biofuels must not be produced at the expense of biodiversity.
Są kontrolowane i cenzurowane przez ludzi, którzy nami rządzą i stanowią prawo./ Pośród tych utalentowanych artystów,/ jedno nazwisko wyróżnia się/ jako serce i dusza/ tego muzycznego trendu./ Młody indywidualista,/ który pisze i wykonuje/ jedne z najlepszych melodii swojej ery./ Okrzyknięty przez New York Times/ jako Trubadur Sumienia muzyki folk./ Nazywa się Jack Rollins./ Jack Rollins,/ folkowa sensacja początku lat ' ‧,/ był nadzieją nowej generacji./ Co więc skłoniło go do ucieczki/ u szczytu swojej kariery/ i odrzucenia wszystkiego,/ zamieniając światła ramp/ na inny rodzaj światła?It' s controlled and censored by the people who run society and make the rules.Yet, among the many new and talented artists to emerge, one name stands alone as the heart and soul of this growing musical trend. A young individual who both writes and performs some of his era' s finest tunes, and hailed by the New York Times as folk music' s Troubadour of Conscience
Pisząc dalej, stracisz duszęIf you keep writing, you' il lose your soul
Niektórzy z Państwa zapewne widzieli - choć wielu raczej nie - wczorajsze wydanie londyńskiego dziennika "Sunday Times”, w którym pisano o świadczeniach zdrowotnych posłów do PE.Some of you may - and many of you will not - have seen the London Sunday Times yesterday, which talked about MEPs' health benefits.
Po otrzymaniu właściwego zawiadomienia organ ten informuje o tym pozostałe Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin za pomocą kopii formularza homologacji, na którego końcu umieszczona jest podpisana i opatrzona datą adnotacja pisana wielkimi literami: PRODUKCJI ZANIECHANOUpon receiving the relevant communication that authority shall inform thereof the other Parties to the Agreement applying this Regulation by means of a copy of the approval form bearing at the end, in large letters, the signed and dated annotation: PRODUCTION DISCONTINUED
Na iPhonie niewygodnie pisze się sms- yOn ayfona is not convenient to write sms, and the battery fell rapidly
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3966 zdań frazy piszę.Znalezione w 0,784 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.