Tłumaczenia na język angielski:

  • I'm writing   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (23)

Carmelo Borg PisaniCarmelo Borġ Pisani
co było, to było; co było a nie jest, nie pisze się w rejestrlet bygones be bygones
jak cię widzą, tak cię pisząfine feathers make fine birds
jak się pisze asynchronoushow do you spell asynchronous
język pisanywritten language
konsola do pisaniawriting pad
maszyna do pisaniatypewriter
Maszyna do pisaniaTypewriter
menedżer pisaniatype manager
nietrwały; prędko zapomniany; na wodzie pisanywritten in water
obszar pisaniawriting area
osoba pisząca na maszynie/komputerzetypist
pisaćmiswrite; typeset; type; pen; ; spell; create; compose; set; write; describe; to write
pisać (na komputerze, maszynie do pisania)keying (computer, typewriter)
pisać na maszyniepat; type; tap; to type
pisaniewriting; blocking
pisanie na maszynietyping
pisanie odręczneinking
pisanywritten
pisany ręczniehandwritten
pisze
prawo niepisaneunwritten law
tak też pisały gazetyso the papers said

Przykładowe zdania z "piszę", pamięć tłumaczeniowa

add example
Graffiti i inne formy pisania po murach - Interpretacja w kontekście komunikacyjnym, kulturowym i społecznymGraffiti and other forms of marking walls - Interpretation in a communicational, cultural and social perspective.
Zakładamy, że jesteś już obeznany przynajmniej z jednym graficznym interfejsem użytkownika, takim jak np. CDE;, Geos, GEM, & NeXTSTEP;, & Mac;, OS/‧ lub & Microsoft; & Windows;. Nie będziemy więc pisać o tym, jak posługiwać się myszką, czy klawiaturą, ale skupimy się na, mamy nadzieję, bardziej interesujących rzeczachWe assume that you are already familiar with at least one graphical user interface, for example CDE;, Geos, GEM, & NeXTSTEP;, & Mac;, OS/‧ or & Microsoft; & Windows;. So we will not explain the usage of the mouse or the keyboard but concentrate on hopefully more interesting things
Symbolika średniowiecznego uzbrojenia w źródłach pisanych, archeologicznych i ikonogragicznychThe symbolism of medieval weapons in the written, archaeological and iconographic sources
Kiedy byłem studentem, często pisałem do niej.I often wrote to her when I was a student.
Więc, może pan zacznie od powiedzenia nam, kim jest Robert Eaton i dlaczego sprzedaje książkę, którą pan miał pisaćSo, why don' t you begin by telling us who Robert Eaton is and why he' s selling the book you' re supposed to be writing?
Nagle odkryłam, że nie mogę już pisaćI suddenly found I couldn' t write any more
Historyk Enric Bayerri w Historii Tortosy i jej okolic z ‧ r. pisze, że na początku ‧ r. obliczano, że w Tortosie i w okolicznych wsiach istnieje ‧ olejarni, które tłoczą ‧ kg oliwek, średnio ‧ kg w jednej olejarniAccording to Enric Bayerri (op. cit.), at the beginning of ‧, there were ‧ oil mills in Tortosa and the villages of the district, crushing ‧ kg of olives, with an average of ‧ kg per mill
To idzie w zgodzie z pisaniemIt goes well with writing
Czemu tam coś piszesz?Why do you keep writing stuff down on your little pad there?
Zainteresowane osoby mogą także złożyć do Rady wniosek wraz z dokumentami uzupełniającymi o to, by decyzja o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianych wykazach została ponownie rozpatrzona, pisząc na następujący adresThe persons concerned may submit a request to the Council, together with supporting documentation, that the decision to include them on the abovementioned list should be reconsidered, to the following address
Kontakt z komputerem a czytanie i pisanie trzecioklasistówThe Impact of Computer Use on Reading and Writing Skills of Third Grade Primary School Students
Piszę list do prezydenta Hayesa z prośbą o bezstronne śledztwoI' m writing President Hayes a letter asking for an impartial investigation
Nie próbuj pisaćStop trying to write
Do dziś czasami pisze do mnie.He still writes to me from time to time.
Nie będziemy dzwonić ani pisaćWe won' t call, write or
Pisząc, że właśnie przybył do ReimsSays he just got there
On pisał o tobieA robbery,- It' s about you
Umiejętność czytania i pisania umożliwia ludziom rozumienie oraz przekazywanie różnych informacji i treści. Gdy stosuje się ją do przetwarzania informacji na temat zdrowia, mówimy właśnie o kompetencjach zdrowotnych.While literacy can enable people to understand and communicate health information and concerns, when these are applied to a health context, it is called health literacy.
Daj mi coś do pisania.Give me something to write on.
Nowa sekretarka pisze szybciej niż poprzednia.The new secretary types faster than the old one.
Interesująco pisze o PampelunieYou know, it' s interesting what he says about Pamplona
Kto to pisze?Kto napisał nowe zakończenia do " Fatalnego zauroczenia "?Who wrote the new ending of Fatal Attraction?
Do zapisów używać wielkich liter pisanych pogrubioną, zagęszczoną czcionką Frutiger lub MyriadUse Frutiger or Myriad bold condensed in capitals for the wording
• W celu uzyskania dalszych informacji na poziomie UE lub uzyskania odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące kwestii związanych z wodą należy pisać na następujący adres :• If you want more EU information or want to ask particular questions about water-related issues please contact :
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4090 zdań frazy piszę.Znalezione w 0,847 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.