Tłumaczenia na język angielski:

  • spelling     
    (noun   )
  • orthography     
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

czy to jest właściwa pisownia malfunctioningis this the right spelling of malfunctioning
kontekstowe sprawdzanie pisowniContextual Spelling
Usługa sprawdzania pisowniSpelling Service

Przykładowe zdania z "pisownia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dotyczy: pisowni imion i nazwisk obywateli UE w pismach urzędowych organów administracyjnych państw członkowskich innych niż państwa pochodzenia tych obywateliSubject: The spelling of EU citizens' forenames and surnames in official documents of administrative bodies of Member States that are not their Member State of origin
Pisownia i językSpelling and Language
Opcje Automatyczne sprawdzanie pisowniOptions Automatic Spellchecking
Wynik sprawdzania pisowniSpell Result
Jak nie znasz pisowni, nie tatuuj sięIf you can' t spell it, don' t tattoo it
Narzędzia Sprawdzanie pisowni w zaznaczeniuTools Spellcheck Selection
Nowa ustawa oznacza, że od teraz nazwy miejsc oraz postaci historycznych w książkach do nauki historii przeznaczonych dla uczniów, którym językiem ojczystym jest węgierski, będą musiały podlegać słowackim zasadom pisowni, w wyniku czego lekceważone będą nasze wielowiekowe tradycje językowe i historyczne.The new act means that from now on, names of places and historic figures in history books intended for students whose mother tongue is Hungarian will have to conform to Slovakian spelling rules, thereby ignoring our centuries-old historic and linguistic traditions.
Parlament powołał się na art . 2.2 Specyfikacji Ogólnej , zgodnie z którym „ oferta przetargowa , która zawiera więcej niż pięć błędów w pisowni , interpunkcji lub gramatyce , będzie odrzucona ” .Parliament referred to Article 2.2 of the General Specifi cations , which mentions that the presentation “ of a tender which contains more than fi ve spelling , punctuation or grammar errors will lead to exclusion ” .
Deklaracja Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej i Republiki Malty w sprawie pisowni nazwy jednej waluty w TraktatachDeclaration by the Republic of Latvia, the Republic of Hungary and the Republic of Malta on the spelling of the name of the single currency in the Treaties
Sprawdź pisownięCheck Spelling
Oczekuję Europy, w której przyszłe pokolenia nie tylko będą zdolne do swobodnego podróżowania, ale także nie będą dyskryminowane ze względu na położenie geograficzne w Europie, z którego pochodzą, język, jakim się posługują jako językiem ojczystym lub pisownię ich nazwiska.I look forward to a Europe in which future generations will not only be able to travel freely but will not be discriminated against based on which geographic location of Europe they come from, which language they use as their mother tongue, or how their last name is spelled.
Zachowanie sprawdzania pisowniSpell Checker Behavior
Problemy współczesnych uczniów z pisownią fonemu /u/.The problems of the modern pupils with correct spelling of a sound /u/.
Pozwala na konfigurację sonnet;, programu & kde; do sprawdzania pisowniAllows you to configure sonnet;, & kde; 's spellchecker
Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem velAliases or variations in spelling are denoted by aka
Przycisk ten kończy proces sprawdzania pisowni i wraca do aktualnego dokumentuThis button ends the spellcheck process, and returns to the document
alternatywna pisownia nazwiska: Mułłażanowalternative spelling for surname: Mullajanov
Z uwagi na konieczność pewności prawnej, EBC zaleca, aby brzmienie projektowanego rozporządzenia zawierało w swojej części normatywnej przepis, który potwierdzałby, że „pisownia nazwy euro Art ‧ ust ‧ rozporządzenia (WE) nrFor Article ‧ of Regulation (EC) No
Orginalna pisownia Nazwiska w Prawie UE i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.The original spelling of surnames in the EU law and the European Convention on Human Rights
Nie naruszając ujednoliconej pisowni nazwy jednej waluty Unii Europejskiej , o której jest mowa w Traktacie ustanawiającym Konstytucje dla Europy , w formie , w jakiej nazwa ta jest umieszczona na banknotach i monetach , Łotwa i Węgry oświadczają , że pisownia nazwy jednej waluty , w tym jej form pochodnych stosowanych w łotewskiej i węgierskiej wersji językowej Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy , nie ma wpły wu na istniejące zasady języka łotewskiego i węgierskiego .Without prejudice to the unified spelling of the name of the single currency of the European Union referred to in the Treaty establishing a Constitution for Europe as displayed on the banknotes and on the coins , Latvia and Hungary declare that the spelling of the name of the single currency , including its derivatives as applied throughout the Latvian and Hungarian text of the Treaty establishing a Constitution for Europe , has no effect on the existing rules of the Latvian and the Hungarian languages .
Sprawdzanie pisowniSpellchecker
Sprawdzanie pisowniSpell Checking
Konfiguracja sprawdzania pisowniConfigure Spell Checking
Przydomki lub inna pisownia oznaczone są skrótem velAliases or variations in spelling are denoted by a.k.a
Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem velAliases or variations in spelling are denoted by aka (also known as
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 155 zdań frazy pisownia.Znalezione w 0,279 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.