Tłumaczenia na język angielski:

  • spelling     
    (noun   )
  • orthography     
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Kakografia, czyli błędna...
 
Jej zasady wyłożono w słowniku ortograficznym
 
Pisania prawidłowego uczy
 
Reguły pisowni
 
sposób pisania wyrazów według ustalonych norm
 
ogół zasad i przepisów dotyczacych poprawnego pisania wyrazów
 
ortografia

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

czy to jest właściwa pisownia malfunctioningis this the right spelling of malfunctioning
kontekstowe sprawdzanie pisowniContextual Spelling
Usługa sprawdzania pisowniSpelling Service

Przykładowe zdania z "pisownia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pisownia wielkich i małych liter w wypracowaniach szkolnych klas IV-VISpelling of Capital and Small Letters in Essays of IV’th to VI’th Grades
Wynik sprawdzania pisowniSpell Result
Ignoruj wszystkie dotyczy tylko aktualnego wywołania programu pisowni. Jeżeli sprawdzanie zostanie znowu później uruchomione, to program ponownie zatrzyma się na tym słowieThis only applies to the current spellcheck run. If the checker is run again later it will stop on this same word
Prezentowane jest słowo, na którym zatrzymało się sprawdzanie pisowni. Następuje to zawsze, gdy program sprawdzający napotka słowo, którego nie ma w swoim słowniku-pliku zawierającego listę poprawnych wyrazów, z którymi porównywany jest każdy wyraz w dokumencieHere, the spellchecker indicates the word currently under consideration. This happens when the checker encounters a word not in its dictionary-a file containing a list of correctly spelled words against which it compares each word in the editor
Sprawdź pisownię: %Spellcheck: %
Następne trzy przyciski widoczne w oknie sprawdzania pisowni, zlokalizowane są w jego dolnej części. Są toThree more buttons are located horizontally along the bottom of the spellcheck dialog. They are
Jak z pisownią?How' s the spelling?
Oczekuję Europy, w której przyszłe pokolenia nie tylko będą zdolne do swobodnego podróżowania, ale także nie będą dyskryminowane ze względu na położenie geograficzne w Europie, z którego pochodzą, język, jakim się posługują jako językiem ojczystym lub pisownię ich nazwiska.I look forward to a Europe in which future generations will not only be able to travel freely but will not be discriminated against based on which geographic location of Europe they come from, which language they use as their mother tongue, or how their last name is spelled.
W odpowiednich przypadkach poprawną pisownię nazw przedsiębiorstw, jak określono powyżej, powinno się również stosować w treści rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ wszędzie tam, gdzie nazwy te występują, tzn. w motywach ‧b, ‧, ‧ iWhere applicable, the correct spelling of the company names and seat, as set out above, should also apply throughout the text of Regulation (EC) No ‧/‧ wherever they appear, and namely under recitals (b), , and
Pisownia niektórych przepisów powinna również zostać poprawiona w celu zyskania na jasnościThe spelling of some provisions should also be improved in order to gain clarity
Sprawdzanie pisowni zatrzymaneSpell check stopped
Jeśli nierozpoznane słowo jest zapisane błędnie, należy sprawdzić, czy właściwie zapisany odpowiednik znajduje się na liście podpowiedzi-wówczas wystarczy kliknąć na nim. Jeśli na liście brak poprawnej wersji, można ją wpisać w polu tekstowym powyżej. Żeby poprawić pisownię tego słowa, kliknij Zastąp. Zastąp wszystkie poprawi wszystkie wystąpienia tego słowa w dokumencieIf the unknown word is misspelled, you should check if the correction for it is available and if it is, click on it. If none of the words in this list is a good replacement you may type the correct word in the edit box above. To correct this word click Replace if you want to correct only this occurrence or Replace All if you want to correct all occurrences
Analiza wariantów polskiej pisowni nazw geograficznych na CyprzeAnalysis of spelling variations in Polish names of geographical features in Cyprus
Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzania pisowni, należy ją skonfigurować. Możesz tego dokonać w edytorze wiadomości w menu Ustawienia Sprawdzanie pisowni.... Możesz tam ustawić słownik i sposób kodowaniaBefore you can use spellchecking the first time, you have to configure it. You can do so in the composer window 's menu under Settings Spellchecker.... You can set the dictionary and the encoding there
Zmiana pisowni zaprzeczonych imiesłowów przymiotnikowych z 1997 r. i jej odzwierciedlenie w słownikach ortograficznychThe 1997 orthography change of negative adjectival participles and its reflections in spelling dictionaries
Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem velAliases or variations in spelling are denoted by a.k.a
Pozwala na konfigurację sonnet;, programu & kde; do sprawdzania pisowniAllows you to configure sonnet;, & kde; 's spellchecker
Nazwę rejestruje się w pisowni oryginalnejThe name shall be registered with its original spelling(s
Trudności i niepowodzenia Ukraińców w nauce fonetyki języka polskiego jako obcego oraz związane z tym problemy w pisowniDifficulties and failures in learning Polish phonetics by Ukrainians and related problems in spelling
Kształtowanie się zasad pisowni języka ukraińskiego a świadomość narodowa w XIX wiekuFormation of Orthography Rules in the Ukrainian Language and National Consciousness in the XIX Century
Komisja jest odpowiedzialna jedynie za dokładne przedstawienie otrzymanych informacji dotyczących poszczególnych instytucji kredytowych, podczas gdy dane państwa członkowskie odpowiadają za odpowiednie części wykazu, a zwłaszcza za pisownię nazw i siedzib instytucji oraz ich zaklasyfikowanie do określonej grupyThe Commission is responsible only for the accurate reproduction of information received on individual credit institutions, while responsibility for the respective sections of the list, and especially the spelling of the style and location of the institutions and their classification in a given group, lies with the Member States in question
& Sprawdzanie pisowni& Spellchecker
Z uwagi na konieczność pewności prawnej, EBC zaleca, aby brzmienie projektowanego rozporządzenia zawierało w swojej części normatywnej przepis, który potwierdzałby, że pisownia nazwy euro będzie jednolita w mianowniku liczby pojedynczej we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu istnienia różnych alfabetówFor reasons of legal certainty, the ECB recommends that the text of the proposed regulation incorporates in its normative part a provision confirming that the spelling of the name of the euro shall be identical in the nominative singular case in all the official languages of the European Union, taking into account the existence of different alphabets
" Zasady pisowni. "" Writing paragraphs. "
Poprawna pisownia słowa " utrapienie "... to U- T- R- A- P- I- E- N- I- EThe correct spelling of nuisance...... is N- U- l- S- A- N- C- E
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 138 zdań frazy pisownia.Znalezione w 0,618 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.