Tłumaczenia na język angielski:

  • spelling     
    (noun   )
  • orthography     
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Kakografia, czyli błędna...
 
Jej zasady wyłożono w słowniku ortograficznym
 
Pisania prawidłowego uczy
 
Reguły pisowni
 
sposób pisania wyrazów według ustalonych norm
 
ogół zasad i przepisów dotyczacych poprawnego pisania wyrazów
 
ortografia

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

czy to jest właściwa pisownia malfunctioningis this the right spelling of malfunctioning
kontekstowe sprawdzanie pisowniContextual Spelling
Usługa sprawdzania pisowniSpelling Service

Przykładowe zdania z "pisownia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Z uwagi na konieczność pewności prawnej, EBC zaleca, aby brzmienie projektowanego rozporządzenia zawierało w swojej części normatywnej przepis, który potwierdzałby, że „pisownia nazwy euro Art ‧ ust ‧ rozporządzenia (WE) nrFor Article ‧ of Regulation (EC) No
Automatyczne sprawdzanie pisowniAuto Spell Check
Narzędzia Sprawdzanie pisowni (od kursoraTools Spelling (from cursor
Sprawdzanie pisowniSpell Checker
błąd w pisowni popełniony przez człowieka w chwili wpisywania jednego z profili DNA we wniosku o przeszukanie lub w bazie danych DNAa human typing error at the point of entry of one of the DNA-profiles in the search request or the DNA-database
Bez uszczerbku dla przepisów zawartych w akapicie trzecim art. ‧, jeżeli nazwa objęta prawem pierwszeństwa zawiera litery, których nie można odtworzyć w kodzie ASCII, takie jak ä, é lub ñ, dane litery zapisuje się bez dodatkowych znaków (czyli jako a, e, n) lub zastępuje się je pisownią konwencjonalnie akceptowaną (jak aeWithout prejudice to the third paragraph of Article ‧, if the prior right name contains letters which have additional elements that cannot be reproduced in ASCII code, such as ä, é or ñ, the letters concerned shall be reproduced without these elements (such as a, e, n), or shall be replaced by conventionally accepted spellings (such as ae
Parlament powołał się na art . 2.2 Specyfikacji Ogólnej , zgodnie z którym „ oferta przetargowa , która zawiera więcej niż pięć błędów w pisowni , interpunkcji lub gramatyce , będzie odrzucona ” .Parliament referred to Article 2.2 of the General Specifi cations , which mentions that the presentation “ of a tender which contains more than fi ve spelling , punctuation or grammar errors will lead to exclusion ” .
Jak z pisownią?How' s the spelling?
Sprawdzanie pisowniChecking the Spelling of your Message
Pisownia niektórych przepisów powinna również zostać poprawiona w celu zyskania na jasnościThe spelling of some provisions should also be improved in order to gain clarity
Jak nie znasz pisowni, nie tatuuj sięIf you can' t spell it, don' t tattoo it
Zachowanie sprawdzania pisowniSpell Checker Behavior
Wykorzystuje program sonnet;, aby sprawdzić pisownię w treści wiadomości. Pamiętaj, że musisz najpierw skonfigurować & sonnet; za pomocą menu Ustawienia Sprawdzanie pisowni..., jeśli używasz go po raz pierwszyUses sonnet; to check the spelling in the body of your message. Note that you have to configure & sonnet; with Settings Spellchecker... if you use it for the first time
Sprawdzanie pisowni: włączonieSpellcheck: on
Przydomki lub inna pisownia oznaczone są skrótem velAliases or variations in spelling are denoted by a.k.a
Nie naruszając ujednoliconej pisowni nazwy jednej waluty Unii Europejskiej , o której jest mowa w Traktacie ustanawiającym Konstytucje dla Europy , w formie , w jakiej nazwa ta jest umieszczona na banknotach i monetach , Łotwa i Węgry oświadczają , że pisownia nazwy jednej waluty , w tym jej form pochodnych stosowanych w łotewskiej i węgierskiej wersji językowej Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy , nie ma wpły wu na istniejące zasady języka łotewskiego i węgierskiego .Without prejudice to the unified spelling of the name of the single currency of the European Union referred to in the Treaty establishing a Constitution for Europe as displayed on the banknotes and on the coins , Latvia and Hungary declare that the spelling of the name of the single currency , including its derivatives as applied throughout the Latvian and Hungarian text of the Treaty establishing a Constitution for Europe , has no effect on the existing rules of the Latvian and the Hungarian languages .
Łatwy w użyciu program będący klasyczną grą w wisielca. Można wybrać temat odgadywanych słów, a nawet poziom trudności. Program obsługuje dwadzieścia cztery języki, więc jest idealny do nauki pisowni podstawowych rzeczowników w innych językachAn easy-to-use application which implements the classical hangman game. You can choose for the words to be from a particular topic and even choose from a selection of difficulty levels. The program comes in twenty-four languages, and is therefore quite ideal for learning the spelling of basic nouns in other languages
Po prawej stronie okna dialogowego znajduje się ‧ przycisków, pozwalających użytkownikowi kontrolować proces sprawdzania i korygowania pisowni. Są to przyciskiOn the right side of the dialog box are ‧ buttons that allow the user to control the spellcheck process. They are
& kspell; jest programem do sprawdzania pisowni, używanym przez takie programy & kde; jak & kate;, & kmail; i & kword;. Jest to nakładka graficzna dla programów International ISpell oraz ASpell& sonnet; is the spelling checker used by & kde; applications such as & kate;, & kmail;, and & kword;. It is a & GUI; frontend to International ISpell and ASpell
" Zasady pisowni. "" Writing paragraphs. "
Deklaracja Republiki Łotewskiej i Republiki Węgierskiej w sprawie pisowni nazwy jednej waluty w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla EuropyDeclaration by the Republic of Latvia and the Republic of Hungary on the spelling of the name of the single currency in the Treaty establishing a Constitution for Europe
Sprawdzanie pisowni zatrzymaneSpell check stopped
Komisja jest odpowiedzialna jedynie za dokładne przedstawienie informacji otrzymanych od poszczególnych instytucji kredytowych, podczas gdy dane Państwa Członkowskie odpowiadają za odpowiednie części listy, a zwłaszcza za pisownię nazw i lokalizacji instytucji oraz ich klasyfikację w ramach określonej grupyThe Commission is responsible only for the accurate reproduction of information received on individual credit institutions, while responsibility for the respective sections of the list, and especially the spelling of the style and location of the institutions and their classification in a given group, lies with the Member States in question
Jeśli nierozpoznane słowo jest zapisane błędnie, należy sprawdzić, czy właściwie zapisany odpowiednik znajduje się na liście podpowiedzi-wówczas wystarczy kliknąć na nim. Jeśli na liście brak poprawnej wersji, można ją wpisać w polu tekstowym powyżej. Żeby poprawić pisownię tego słowa, kliknij Zastąp. Zastąp wszystkie poprawi wszystkie wystąpienia tego słowa w dokumencieIf the unknown word is misspelled, you should check if the correction for it is available and if it is, click on it. If none of the words in this list is a good replacement you may type the correct word in the edit box above. To correct this word click Replace if you want to correct only this occurrence or Replace All if you want to correct all occurrences
Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem velAliases or variations in spelling are denoted by aka
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 155 zdań frazy pisownia.Znalezione w 0,236 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.