wymowa: IPA: ˈpjismɔ [ˈpjis̪mɔ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • script   
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  writing; written document
   
  written characters, style of writing
   
  (law) an original instrument or document
   
  a system of writing
   
  A system of characters used to write one or several languages.
 • writing     
  (verb, noun   )
   
  zbiór liter i innych znaków graficznych umożliwiający wyrażanie i przechowywanie myśli za pomocą tekstu;
   
  A system of characters used to write one or several languages.
 • magazine     
  (noun   )
   
  czasopismo, gazeta, zwykle o lekkiej treści
 • writing system   
  []
   
  A system of characters used to write one or several languages.
 • fist       
  (noun   )
 • hand           
  (verb, noun, adjv   )
 • handwriting   
  (noun   )
 • letter         
  (noun   )
 • message       
  (noun   )
 • missive   
  (noun   )
 • paper             
  (verb, noun, adjv   )
 • writ   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
script (style of writing)
 
script (system of writing adapted to a particular language or set of languages)
 
script (a written document)
 
sposób pisania
 
nota, dokument na jakiś temat

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (50)

„pisemne” lub „na piśmie”“written” or “in writing”
aparat rozpoznawania pisma ręcznegohandwriting recognizer
Badacze Pisma ŚwiętegoBible Students
dowód na piśmiewritten evidence
Kanon Pisma ŚwiętegoCanon of Scripture
krój pismatypeface
narzędzie personalizacji rozpoznawania pisma ręcznegoHandwriting recognition personalization tool
odmiana pismafont
odmowne pismodenial notice
odpowiedz na piśmiereply in writing
odstęp w piśmie odręcznyminking gap
oznaczanie pism przewodnichmarking of covering notes
PismoHoly Writ; Good Book; Holy Scripture; Writing system; Scripture
Pismo chińskieChinese character
pismo cyfrowedigital ink
pismo dewanagariDevanagari
Pismo dewanagariDevanāgarī
pismo hieroglificznehieroglyph
pismo ideograficznegrapheme; ideogram
pismo klinowecuneiform; cuneiform writing
Pismo linearne ALinear A
Pismo linearne BLinear B
pismo o braku zastrzeżeńcomfort letter
pismo o wygaśnięciutermination notice
pismo odmawiające przyznania renty inwalidzkiejdisability denial notice
pismo odmowneletter of denial
pismo odręczneInk; ink; handwriting
pismo ogamiczneogham
Pismo ogamiczneOgham
Pismo określające przydział obowiązkówPortfolio assignment letter
Pismo Parlamentu Europejskiego zawierające ocenę komisarzaEvaluation letter from the European Parliament
pismo procesowepleading
pismo ręcznehandwriting; longhand
Pismo ŚwięteScripture
Pismo Święte i TradycjaScripture and Tradition
Pismo Święte w Przekładzie Nowego ŚwiataNew World Translation of the Holy Scriptures
pomoc dotycząca pisma odręcznegoink support
prowadnica pisma odręcznegoink guide
Prowadzenie rozmów na podstawie PismReasoning from the Scriptures
próbka pisma ręcznegohandwriting sample
rozpoznawanie pisma ręcznegohandwriting recognition
Sens Pisma ŚwiętegoSenses of Scripture
słownik rozpoznawania pisma ręcznegohandwriting dictionary
stopień pismapoint size
tryb zbierania pisma odręcznegoink collection mode
Uczeni w PiśmieScribes
umiejętność redagowania pismwriting skills
urządzenie wejściowe pisma odręcznegohandwriting input device
Usługi dotyczące pisma ręcznego i odręcznegoInk and Handwriting Services
Wystarczalność Pisma ŚwiętegoSufficiency of Scripture

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pismo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Komisja zwróciła się pismem z dnia ‧ września ‧ r., zarejestrowanym pod numerem D/‧, z prośbą o przedłożenie dalszych informacjiThe Commission asked further information by letter dated ‧ September ‧, registered under number D
na piśmie. - W polityce UE wobec Afryki Zachodniej niezbędna jest spójność pomiędzy polityką rozwoju wobec tych regionów a polityką rybacką na tym obszarze oraz poziomem wykorzystywania zasobów drewna, co jest związane z lesistością tego obszaru i jego wpływem na zmiany klimatyczne.in writing. - (PL) What is needed in EU policy on West Africa is coherence between development policy for these regions and fisheries policy in the area, and the level of utilisation of timber resources, which is linked to the afforestation of this area and its impact on climate change.
Zobowiązanie do sprywatyzowania stoczni do dnia ‧ czerwca ‧ r. zostało następnie potwierdzone w piśmie od polskich władz z dnia ‧ stycznia ‧ rThe Polish authorities then confirmed the undertaking to privatise the yard by ‧ June ‧ in a letter of ‧ January
na piśmie. - Panie Przewodniczący! Pierwszy budżet korygujący w toku realizacji tegorocznego planu budżetowego 2008 obejmuje pozycje zgrupowane pod wspólnym szyldem korekt "niemożliwych do uniknięcia, wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności".in writing. - (PL) Mr President, the first amending budget during implementation of the budget plan for 2008 covers the items grouped under the common heading of adjustments for 'unavoidable, exceptional or unforeseen circumstances'.
Pismem z dnia ‧ lutego ‧ r. (nr referencyjny ‧) władze norweskie przekazały Urzędowi swoje uwagi i dodatkowe informacjeBy letter dated ‧ February ‧ (Event No ‧), the Norwegian authorities provided the Authority with their comments and additional information
zapewnia zatrzymanie odpadów do czasu podjęcia przez właściwy organ wysyłki innej decyzji i przekazania jej na piśmie właściwemu organowi w państwie urzędu celnego, w którym odpady zostały zatrzymaneensure detention of the waste until the competent authority of dispatch has decided otherwise and has communicated that decision in writing to the competent authority in the country of the customs office in which the waste is detained
Po drugie, Rada odmówiła udzielenia pisemnej odpowiedzi z podaniem Parlamentowi informacji i dokumentów, o jakie wystąpiono do Rady w załączniku do podpisanego przez sprawozdawcę pisma z dnia 14 grudnia 2010 r.Secondly, the Council refused to provide a written answer providing Parliament with the information and documents requested from the Council in the annex to a letter of 14 December 2010 signed by the rapporteur.
na piśmie. - (PT) Głosowaliśmy za przedmiotowym sprawozdaniem pomimo pewnych sprzeczności.in writing. - (PT) We voted in favour of this report, despite certain contradictions.
Nie mam nic przeciwko temu, aby pani komisarz udzieliła odpowiedzi na moje pytanie na piśmie.I shall be perfectly happy to get a reply from the Commissioner in writing.
Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w formie pisma z dnia ‧ lipca ‧ r. doręczonego skarżącej w tym samym dniu, na mocy której odmówiono skarżącej dostępu do danych dotyczących nazw spółek i nazwisk osób fizycznych wymienionych w dokumentach, które zostały ujawnione przez Komisję; orazAnnulment of the Commission decision in the form of a letter dated ‧ July ‧ and received by the applicant on the same day, refusing to the latter access to the names of the companies and the individuals cited in the documents disclosed by the Commission; and
na piśmie. - (HU) Wspierajmy ogrzewanie z sieci!in writing. - (HU) European Union support for distance heating!
Przy powoływaniu się na załączony dokument należy wskazać odpowiedni numer załącznika, podany w wykazie załączników, wraz ze wskazaniem pisma procesowego, z którym złożono załącznik, w sposób opisany w pkt ‧ powyżejEach reference in the text of a pleading to a document lodged must state the relevant annex number as given in the schedule of annexes and indicate the pleading with which the annex has been lodged, in the manner described at point ‧ above
na piśmie. - (LT) Szanowni państwo! Jestem głęboko zaniepokojony wydarzeniami w Demokratycznej Republice Konga, w której setki, o ile nie tysiące kobiet i dzieci padło w ostatnich miesiącach ofiarą gwałtów.Ladies and gentlemen, I am very concerned about events in the Democratic Republic of Congo, where hundreds if not thousands of women and children have been raped in the last few months.
na piśmie - Spór między instytucjami dotyczy tego, jaka część planu zarządzania połowami dotyczy ustanowienia TAC, będąc tym samym zadaniem samej Rady.in writing. - The dispute among the institutions centres around what part of the fisheries management plan is related to setting the TAC, and therefore is the sole responsibility of the Council.
na piśmie. - (EL) Debata w Parlamencie Europejskim potwierdza, że kapitalistyczne siły polityczne skierowane w jedną stronę popierają szybszą restrukturyzację kapitalistyczną i elastyczniejsze umowy o pracę w ramach strategii lizbońskiej, a także ukończenie procesu budowania wewnętrznego rynku.in writing. - (EL) The debate in the European Parliament confirms that the political forces of capital and of the European one-way street support faster capitalist restructurings and more flexible contracts of employment within the framework of the Lisbon Strategy and the completion of the internal market.
Towarzyszy jej oświadczenie na piśmie dotyczące opinii wyrażonej przez mniejszość, jeśli ta ostatnia tego wymagaIt shall be accompanied by a written statement of the views expressed by the minority, if the latter so requests
na piśmie - (IT) Nie pozostaje nam nic innego niż zagłosować za sprawozdaniem dotyczącym kobiet w rolnictwie, ponieważ nadal wierzymy w ideę profesjonalnego rolnika, który utrzymuje się z dochodu uzyskiwanego we własnym gospodarstwie.in writing. - (IT) We have no option but to vote in favour of the report on the role of women in agriculture and in rural areas because we still believe in the professional farmer who lives from the income derived from his own business.
Wielebny Hartley powiada, że autopsja jest wbrew Pismu ŚwiętemuReverend Hartley says an autopsy is against scripture
uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia ‧ kwietnia ‧ r., do zatwierdzenia wniosku po poprawkach, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit drugi tiret pierwsze Traktatu WEhaving regard to the undertaking given by the Council representative by letter of ‧ April ‧ to adopt the proposal as amended, in accordance with the first indent in the second subparagraph of Article ‧ of the EC Treaty
Informacyjna linia pomocy (helpline) oraz program wizytacji na miejscu w ramach programu Funduszu Energetyki, zgłoszone pismem z dnia ‧ czerwca ‧ r. (DocThe information helpline and the on-site visit programme under the Energy Fund scheme, as notified by letter dated ‧ June ‧ (Doc
na piśmie - (NL) Do czerwca 2011 roku kraj kandydacki Chorwacja zakończy swoje negocjacje dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej.in writing. - (NL) By June 2011, candidate country Croatia will have completed its negotiations for accession to the European Union.
na piśmie. - (RO) Skuteczna ochrona danych osobowych jest oczywistym wymogiem nowoczesnej demokracji.în scris. - (RO) The effective protection of personal data remains a natural requirement of modern democracy.
na piśmie. - (SV) Jestem całkowicie przeciwny przesyłaniu sobie między poszczególnymi organami informacji dotyczących religii, orientacji seksualnej, przekonań politycznych itd., lecz w przedmiotowym sprawozdaniu sprawa ta została przytoczona jedynie w powiązaniu z dodatkowymi zabezpieczeniami oraz w kategoriach próby zaostrzenia obowiązującego prawodawstwa.in writing. - (SV) I am completely opposed to including religion, sexuality, political opinions, etc. as relevant information to be sent between authorities, but in this report this is only mentioned in conjunction with additional safeguards and as an attempt to tighten up existing legislation.
na piśmie. - Handel ludźmi jest jedną z najstraszniejszych i najpoważniejszych zbrodni.in writing. - Trafficking in human beings is one of the most horrific and serious crimes.
na piśmie. - (SV) Wszystkie instytucje UE są już związane prawem międzynarodowym zapewniającym ochronę praw człowieka.in writing. - (SV) All EU institutions are already bound by international law guaranteeing protection of human rights.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 20256 zdań frazy pismo.Znalezione w 4,188 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.