wymowa: IPA: ˈpjismɔ [ˈpjis̪mɔ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • script   
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  writing; written document
   
  written characters, style of writing
   
  (law) an original instrument or document
   
  a system of writing
   
  A system of characters used to write one or several languages.
 • writing     
  (verb, noun   )
   
  zbiór liter i innych znaków graficznych umożliwiający wyrażanie i przechowywanie myśli za pomocą tekstu;
   
  A system of characters used to write one or several languages.
 • magazine     
  (noun   )
   
  czasopismo, gazeta, zwykle o lekkiej treści
 • writing system   
  []
   
  A system of characters used to write one or several languages.
 • fist       
  (noun   )
 • hand           
  (verb, noun, adjv   )
 • handwriting   
  (noun   )
 • letter         
  (noun   )
 • message       
  (noun   )
 • missive   
  (noun   )
 • paper             
  (verb, noun, adjv   )
 • writ   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
script (style of writing)
 
script (system of writing adapted to a particular language or set of languages)
 
script (a written document)
 
sposób pisania
 
nota, dokument na jakiś temat

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (50)

„pisemne” lub „na piśmie”“written” or “in writing”
aparat rozpoznawania pisma ręcznegohandwriting recognizer
Badacze Pisma ŚwiętegoBible Students
dowód na piśmiewritten evidence
Kanon Pisma ŚwiętegoCanon of Scripture
krój pismatypeface
narzędzie personalizacji rozpoznawania pisma ręcznegoHandwriting recognition personalization tool
odmiana pismafont
odmowne pismodenial notice
odpowiedz na piśmiereply in writing
odstęp w piśmie odręcznyminking gap
oznaczanie pism przewodnichmarking of covering notes
PismoHoly Writ; Good Book; Holy Scripture; Writing system; Scripture
Pismo chińskieChinese character
pismo cyfrowedigital ink
pismo dewanagariDevanagari
Pismo dewanagariDevanāgarī
pismo hieroglificznehieroglyph
pismo ideograficzneideogram; grapheme
pismo klinowecuneiform; cuneiform writing
Pismo linearne ALinear A
Pismo linearne BLinear B
pismo o braku zastrzeżeńcomfort letter
pismo o wygaśnięciutermination notice
pismo odmawiające przyznania renty inwalidzkiejdisability denial notice
pismo odmowneletter of denial
pismo odręczneInk; ink; handwriting
pismo ogamiczneogham
Pismo ogamiczneOgham
Pismo określające przydział obowiązkówPortfolio assignment letter
Pismo Parlamentu Europejskiego zawierające ocenę komisarzaEvaluation letter from the European Parliament
pismo procesowepleading
pismo ręcznehandwriting; longhand
Pismo ŚwięteScripture
Pismo Święte i TradycjaScripture and Tradition
Pismo Święte w Przekładzie Nowego ŚwiataNew World Translation of the Holy Scriptures
pomoc dotycząca pisma odręcznegoink support
prowadnica pisma odręcznegoink guide
Prowadzenie rozmów na podstawie PismReasoning from the Scriptures
próbka pisma ręcznegohandwriting sample
rozpoznawanie pisma ręcznegohandwriting recognition
Sens Pisma ŚwiętegoSenses of Scripture
słownik rozpoznawania pisma ręcznegohandwriting dictionary
stopień pismapoint size
tryb zbierania pisma odręcznegoink collection mode
Uczeni w PiśmieScribes
umiejętność redagowania pismwriting skills
urządzenie wejściowe pisma odręcznegohandwriting input device
Usługi dotyczące pisma ręcznego i odręcznegoInk and Handwriting Services
Wystarczalność Pisma ŚwiętegoSufficiency of Scripture

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pismo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ostatecznie, w piśmie z dnia ‧ maja ‧ r., zarejestrowanym w tym samym dniu, Polska poinformowała Komisję, że spółka Amber wycofała się z procesu prywatyzacjiFinally, by letter of ‧ May ‧, registered on the same day, Poland informed the Commission that Amber had withdrawn from the privatisation process
na piśmie. - (SV) Głosuję przeciwko przedmiotowemu sprawozdaniu, ponieważ uważam, że wzrost kwot powinien zostać przyznany producentom mleka organicznego.in writing. - (SV) I am voting against this report because I think that an increase in quotas should have been allocated to producers of organic milk.
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ umowy Dania pismem z dnia ‧ listopada ‧ r. powiadomiła Komisję o swojej decyzji o wdrożeniu treści rozporządzenia (WE) nrIn accordance with Article ‧ of the Agreement, Denmark has by letter of ‧ November ‧ notified the Commission of its decision to implement the contents of Regulation (EC) No
Nie mogę przeczytać pisma mojej sekretarkiI can' t read my maid' s handwriting
na piśmie. - Sprawozdanie pani Schaldemose, które apeluje o wspólne ramy dla wprowadzania produktów do obrotu, to dokument, który zadowoleniem przyjmuję i za przyjęciem którego głosowałem.in writing. - Mrs Schaldemose's report calling for a common framework for the marketing of products is one that I welcome and have voted in favour of.
Pismem zarejestrowanym w Sekretariacie Generalnym Komisji dnia ‧ grudnia ‧ r., władze austriackie złożyły wniosek o prawo do zastosowania specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWGBy letter registered at the Commission's Secretariat-General on ‧ December ‧, the Austrian authorities requested authorisation to apply a special measure derogating from Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC
na piśmie. - (DA) Po rozważeniu za i przeciw oraz z uwagi na fakt, że odbyło się tylko jedno głosowanie ogólne, posłowie do PE z ramienia Duńskiej Partii Liberalnej: Anne E. Jensen, Karin Riis-Jørgensen i Niels Busk, zagłosowali za przyjęciem sprawozdania z własnej inicjatywy pani poseł Petre w sprawie zapewnienia jakości żywności.in writing. - (DA) The Danish Liberal Party's MEPs, Anne E. Jensen, Karin Riis-Jørgensen and Niels Busk, have voted in favour of Mrs Petre's own-initiative report on ensuring food quality, having weighed up the pros and cons and because there is only an overall vote.
Przedstawili także uwagi na piśmieThey also submitted comments in writing
na piśmie. - (SK) Obecnie w dalszym ciągu występują znaczne różnice w dziedzinie zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich UE.in writing. - (SK) At present, major differences in health still exist between individual EU Member States.
na piśmie. - Zasada równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet jest wyraźnie określona w traktacie rzymskim, dlatego skandalem jest, że w UE wciąż występują tak duże różnice w wynagrodzeniach obu płci.in writing. - The principle of equal pay for men and women is explicitly stated in the Treaty of Rome and it is therefore a scandal that such huge disparities between the genders still exist across the EU.
Rola Márty Sárközi i drugie wydanie pisma Válasz w literaturze wegierskiej po drugiej wojnie światowej.Márta Sárközi and the role of which Válasz played with in the Hungarian literature after World War II.
na piśmie. - (FR) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów: działania polityczne na poziomie UE, przedstawionego przez posła Adamou.I voted in favour of the report on organ donation and transplantation: Policy actions at EU level, presented by m Mr Adamou.
Pismo do skarżącego informujące go, że otrzymaliśmy jego skargę, nie wystarczy.A letter to a complainant stating that we have received his complaint is not enough.
Pytanie ‧ zostanie rozpatrzone na piśmieQuestion ‧ would receive a written answer
Kwota przewidziana na ‧ r. nie została uwzględniona we wstępnym projekcie budżetu na ‧ r. Odpowiednio, Komisja zaproponowała wyasygnowanie kwoty ‧ milionów EURO w ramach nowej linii budżetowej specjalnie utworzonej na mocy pisma korygującego nr ‧ do wstępnego projektu budżetu na ‧ r. (artykułThe amount foreseen for ‧ was not entered in the preliminary draft budget for ‧. Accordingly, the Commission has proposed to budget the EUR ‧ million under the new dedicated budget line created through the amending letter No ‧ to PDB ‧ (Article
Na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, organy celne notyfikują swoją decyzję na piśmie w terminie określonym w ustawodawstwie krajowymAt the written request of the person concerned, the customs shall notify their decision in writing within a period specified in national legislation
Gábor Demszky poinformował na piśmie, że złożył dymisję ze stanowiska posła do Parlamentu, ze skutkiem od dniaGábor Demszky had given notice in writing of his resignation as Member of Parliament, with effect from
na piśmie. - (PT) Nasze wstrzymanie się od głosu w sprawie przedmiotowego sprawozdania wynika z wątpliwości wokół ustanowienia, funkcjonowania i zarządzania projektem ARTEMIS.in writing. - (PT) Our abstention on this report is due to the doubts surrounding the establishment of ARTEMIS, its functioning and its management.
na piśmie -Popieram promowanie przez UE praw dziecka.in writing. - I am in favour of the EU promoting the rights of the child.
Pismem z dnia ‧ listopada ‧ r. tymczasowy rząd federalny Somalii poinformował Sekretarza Generalnego ONZ o propozycji, którą złożono mu zgodnie z ust. ‧ rezolucjiThe Somali Transitional Federal Government informed the United Nations Secretary-General by letter dated ‧ November ‧ of the offer made to it, in conformity with paragraph ‧ of Resolution
Każde takie uzgodnienie powinno być wyrażone na piśmieAny such agreement should be expressed in writing
na piśmie - Według sprawozdania, które dziś głosowaliśmy PE:in writing. - According to the report voted today, the EP:
W dniu ‧ lipca ‧ r., po wysłaniu przez władze dalszych informacji w dniu ‧ czerwca ‧ r. oraz po spotkaniu przedstawicieli gminy Amsterdam z Komisji, które odbyło się w dniu ‧ czerwca ‧ r., Komisja wystosowała pismo zawierające elementy wyjaśniające zastosowanie zasady prywatnego inwestora oraz drugi wniosek o udzielenie informacjiFollowing further information sent by the authorities on ‧ June ‧, and a meeting which took place on ‧ June ‧ between representatives of the city of Amsterdam and the Commission, the Commission sent on ‧ July ‧ a letter containing elements of an explanation of the application of the MEIP together with a second request for information
na piśmie. - (SK) Nie głosowałam za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków UE-Turcja, gdyż poszerzenie Unii Europejskiej i przystąpienie Turcji do Wspólnoty są bardzo poważnymi sprawami wymagającymi większej wiedzy i intensywniejszej debaty.in writing. - (SK) I did not vote for the European Parliament resolution on EU-Turkey relations because enlargement of the European Union and Turkey's entry into the Community are rather serious matters requiring more detailed knowledge and more intensive debate.
Pytania od ‧ do ‧ zostaną rozpatrzone na piśmieQuestions ‧ to ‧ would receive written answers
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 20256 zdań frazy pismo.Znalezione w 1,993 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.