wymowa: IPA: ˈpjismɔ [ˈpjis̪mɔ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • script   
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  writing; written document
   
  written characters, style of writing
   
  (law) an original instrument or document
   
  a system of writing
   
  A system of characters used to write one or several languages.
 • writing     
  (verb, noun   )
   
  zbiór liter i innych znaków graficznych umożliwiający wyrażanie i przechowywanie myśli za pomocą tekstu;
   
  A system of characters used to write one or several languages.
 • magazine     
  (noun   )
   
  czasopismo, gazeta, zwykle o lekkiej treści
 • writing system   
  []
   
  A system of characters used to write one or several languages.
 • fist       
  (noun   )
 • hand           
  (verb, noun, adjv   )
 • handwriting   
  (noun   )
 • letter         
  (noun   )
 • message       
  (noun   )
 • missive   
  (noun   )
 • paper             
  (verb, noun, adjv   )
 • writ   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
script (style of writing)
 
script (system of writing adapted to a particular language or set of languages)
 
script (a written document)
 
sposób pisania
 
nota, dokument na jakiś temat

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (50)

„pisemne” lub „na piśmie”“written” or “in writing”
aparat rozpoznawania pisma ręcznegohandwriting recognizer
Badacze Pisma ŚwiętegoBible Students
dowód na piśmiewritten evidence
Kanon Pisma ŚwiętegoCanon of Scripture
krój pismatypeface
narzędzie personalizacji rozpoznawania pisma ręcznegoHandwriting recognition personalization tool
odmiana pismafont
odmowne pismodenial notice
odpowiedz na piśmiereply in writing
odstęp w piśmie odręcznyminking gap
oznaczanie pism przewodnichmarking of covering notes
PismoHoly Writ; Good Book; Holy Scripture; Writing system; Scripture
Pismo chińskieChinese character
pismo cyfrowedigital ink
pismo dewanagariDevanagari
Pismo dewanagariDevanāgarī
pismo hieroglificznehieroglyph
pismo ideograficznegrapheme; ideogram
pismo klinowecuneiform; cuneiform writing
Pismo linearne ALinear A
Pismo linearne BLinear B
pismo o braku zastrzeżeńcomfort letter
pismo o wygaśnięciutermination notice
pismo odmawiające przyznania renty inwalidzkiejdisability denial notice
pismo odmowneletter of denial
pismo odręczneInk; ink; handwriting
pismo ogamiczneogham
Pismo ogamiczneOgham
Pismo określające przydział obowiązkówPortfolio assignment letter
Pismo Parlamentu Europejskiego zawierające ocenę komisarzaEvaluation letter from the European Parliament
pismo procesowepleading
pismo ręcznehandwriting; longhand
Pismo ŚwięteScripture
Pismo Święte i TradycjaScripture and Tradition
Pismo Święte w Przekładzie Nowego ŚwiataNew World Translation of the Holy Scriptures
pomoc dotycząca pisma odręcznegoink support
prowadnica pisma odręcznegoink guide
Prowadzenie rozmów na podstawie PismReasoning from the Scriptures
próbka pisma ręcznegohandwriting sample
rozpoznawanie pisma ręcznegohandwriting recognition
Sens Pisma ŚwiętegoSenses of Scripture
słownik rozpoznawania pisma ręcznegohandwriting dictionary
stopień pismapoint size
tryb zbierania pisma odręcznegoink collection mode
Uczeni w PiśmieScribes
umiejętność redagowania pismwriting skills
urządzenie wejściowe pisma odręcznegohandwriting input device
Usługi dotyczące pisma ręcznego i odręcznegoInk and Handwriting Services
Wystarczalność Pisma ŚwiętegoSufficiency of Scripture

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pismo", pamięć tłumaczeniowa

add example
na piśmie. - (PL) na piśmie. - (PL) Zamówienia przedkomercyjne to takie, w których sektor publiczny dokonuje zakupu w dziedzinie badań i rozwoju, dzięki czemu wspiera innowację oraz zapewnia równowagę i wysokość usług publicznych.Pre-commercial procurement occurs when the public sector places orders in the area of research and development, thus supporting innovation and ensuring the sustainability and high quality of public services.
na piśmie. - (PL) Problemem dla właściwego funkcjonowania rynku kolejowego w nowych państwach członkowskich, a co za tym idzie czynnikiem ograniczającym liberalizację rynku, jest niewłaściwe finansowanie kolei, czyli brak wystarczających środków na utrzymanie infrastruktury kolejowej (co skutkuje wysokimi stawkami dostępu do niej, a w konsekwencji ogranicza konkurencyjność tej gałęzi transportu z uwagi na wysokie koszty przewozu), oraz niedofinansowanie usług o charakterze służby publicznej, czego wynikiem jest zadłużenie spółek pasażerskich świadczących te usługi o jednoczesne ograniczenie możliwości inwestycyjnych na przykład na nowy tabor.A problem for the proper functioning of the railway market in the new Member States and, in turn, a factor which restricts liberalisation of the market, is the incorrect financing of the railways, in other words, a lack of sufficient means to maintain the railway infrastructure. This results in high access prices and, as a consequence, restricts the competitiveness of this branch of the transportation industry because of the high costs of transport.
na piśmie. - (PT) Udzieleniu absolutorium Parlamentowi Europejskiemu z wykonania budżetu za rok 2006 towarzyszy podejrzenie, które, co jest nie do przyjęcia, kładzie się cieniem na wszystkich posłów do PE, ponieważ zaklasyfikowano jako "poufne” sprawozdanie z kontroli wewnętrznej za rok 2006, które rzekomo odwołuje się do nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dodatków na pomoc parlamentarną.in writing. - (PT) The discharge for the European Parliament's 2006 budget is tainted by suspicion, and all Members have been unacceptably tarred with this brush, because of the decision to classify as 'confidential' the internal audit report for 2006, which allegedly refers to irregularities in the use of the parliamentary assistance allowance.
W tym celu właściwy organ krajowy informuje Komisję na piśmie o wszystkich portach lotniczych znajdujących się na jego terytorium obsługujących lotnictwo cywilne poza portami objętymi art. ‧ ust. ‧ trzeci akapitFor this purpose, the appropriate authority shall inform the Commission in writing of all airports in its territory serving civil aviation other than those covered by the third subparagraph of Article
W przypadku umów wieloletnich, ilość początkowo ustalona na każdy rok, w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. c), może zostać zmieniona na piśmie w drodze umowy dodatkowej za zgodą obu stronIn the case of multiannual contracts, the quantity initially laid down for each year, within the meaning of Article ‧)(c), may be amended in writing with the agreement of both parties
na piśmie. - (PT) Chcielibyśmy złożyć szczere kondolencje ofiarom cyklonu z dnia 2 i 3 maja, który dotknął różne regiony Myanmaru (Birmy).in writing. - (PT) We would like to express our sincere condolences to the victims of the cyclone on 2 and 3 May that affected various regions of Myanmar (Burma).
na piśmie. - Polityka przemysłowa ma istotne znaczenie dla realizacji celów strategii lizbońskiej.in writing. - (PL) Industrial policy is of considerable importance for the realisation of the objectives of the Lisbon strategy.
na piśmie. - (PT) Bronimy wolności słowa i prawa do demokracji oraz zgadzamy się z koniecznością wyrażenia zaniepokojenia zmianami zachodzącymi w ostatnich miesiącach w Iranie, szczególnie dotyczącymi represjonowania obywateli przez irańskie siły bezpieczeństwa.in writing. - (PT) We defend freedom of expression and democracy, and we agree with the need to express our concern with the developments in Iran over recent months, particularly those relating to repression of the masses by the Iranian security forces.
na piśmie. - (PT) Odbudowa europejskiego społeczeństwa jest podstawowym czynnikiem zapewniającym równowagę pomiędzy najmłodszymi i najstarszymi oraz czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu populacji w wieku produkcyjnym.in writing. - (PT) The renewal of the European population is a crucial factor in ensuring a balance between the youngest and oldest and in increasing the working-age population.
na piśmie. - (FR) Ta tak szeroko rozgłaszana "dyrektywa o powrotach” wnioskowana przez Komisję w Brukseli i zupełnie niesłusznie piętnowana przez lewicę i skrajną lewicę jako "dyrektywa hańby” i dokument naruszający prawa człowieka, została właśnie, ku ich wielkiemu niezadowoleniu, przyjęta przez Parlament Europejski.in writing. - (FR) The highly publicised 'Returns Directive', as proposed by the Commission in Brussels and quite wrongly stigmatised by the left and far left as the 'Directive of shame', the violator of human rights, has just been adopted by the European Parliament, to their great displeasure.
na piśmie. - Musimy być bardzo ostrożni przy podejmowaniu decyzji takich, jak ta proponowana w przedmiotowej rezolucji.in writing. - We have to be very careful when taking decisions like those proposed in this resolution.
Pismem z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Zjednoczone Królestwo o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocyBy means of the letter dated ‧ April ‧ reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified the UK of its decision to initiate the procedure laid down in Article ‧ of the EC Treaty concerning the abovementioned measure
Oferta w ramach interwencji jest przedstawiana na piśmie agencji interwencyjnej państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się oferowany cukier w momencie składania ofertyOffers shall be made in writing to the intervention agency of the Member State on whose territory the sugar offered is located at the time of the offer
uwzględniając pismo Komisarz Margot Wallström do Przewodniczącego Petera Strauba z dn. ‧ czerwca ‧ r., zawierające wniosek o sporządzenie przez KR opinii w sprawie bezpieczeństwa wszelkich środków komunikacji zbiorowej, w tym kwestii finansowania, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę EuropejskąHaving regard to the letter of referral of ‧ June ‧ from Commissioner Wallström to President Straub requesting the CoR's opinion on the safety of all modes of transport, including the issue of financing, under the first paragraph of Article ‧ of the Treaty establishing the European Community
na piśmie. - (PT) Utworzenie "sieci punktów kontaktu” w ramach współpracy pomiędzy różnymi państwami członkowskimi mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk mogłoby stworzyć jeszcze jeden wartościowy element walki z korupcją w każdym kraju.in writing. - (PT) The establishment of a 'network of contact points' in a framework of cooperation between the various Member States, with the aim of sharing experiences and good practices, could form another asset in the fight against corruption in each country.
pismo-wniosek określające tytuł danego działania informacyjnego i kwotę dotacji, której dotyczy wniosek, podpisane przez prawnie upoważnionego przedstawiciela organizacji wnioskodawcythe letter of application giving the title of the proposed information measure and the amount of grant requested, signed by the legally authorised person responsible within the applicant organisation
Odpowiedź Niemiec wpłynęła do Komisji pismem z dnia ‧ sierpnia ‧ r. (zarejestrowanym tego samego dniaGermany replied to these comments by letter of ‧ August ‧, addressed to the Commission and registered as received on the same day
Nie mogę wam nic dać na piśmieI cannot get anything to you in writing
Komisja poinformowała zainteresowane strony na piśmie, że zamierzała uchylić ich zwolnienie i dała im możliwość zgłoszenia uwagThe Commission informed the parties concerned in writing that it intended to revoke their exemption and gave them the opportunity to comment
na piśmie. - Statystyki wykazują, że niestety Romowie są najbardziej znienawidzoną i dyskryminowaną mniejszością w Europie.in writing. - Statistics show that unfortunately, Roma are the most hated and discriminated ethnic minority in Europe.
na piśmie. - (ET) Nasz sukces w przyjęciu dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek naprawdę niezmiernie mnie cieszy.in writing. - (ET) I am truly very pleased that we have succeeded in passing the Toy Safety Directive.
W związku z tym, jeżeli Irlandia lub Zjednoczone Królestwo albo oba te państwa nie notyfikowały Przewodniczącemu Rady na piśmie, w rozsądnym terminie, że pragną uczestniczyć, przyjmuje się, że upoważnienie określone w artykule ‧ ‧ ustęp ‧ Konstytucji jest przyznane Państwom Członkowskim wymienionym w artykule ‧ oraz Irlandii lub Zjednoczonemu Królestwu, jeżeli którekolwiek z nich pragnie uczestniczyć w danych dziedzinach współpracyIn this context, where either Ireland or the United Kingdom or both have not notified the President of the Council in writing within a reasonable period that they wish to take part, the authorisation referred to in Article ‧ ‧ of the Constitution shall be deemed to have been granted to the Member States referred to in Article ‧ and to Ireland or the United Kingdom where either of them wishes to take part in the areas of cooperation in question
na piśmie - Udzielono poparcia przedmiotowym dwóm poprawkom (10 i 11), aby zapobiec wprowadzeniu pułapu lub limitu płatności bezpośrednich.in writing. - These two amendments (10 and 11) were supported to stop a cap or ceiling being introduced for direct payments.
na piśmie. - (DE) Jeśli chodzi o wodę - nasze płynne złoto, zachowanie jej jakości i nie ustawanie w wysiłkach zmierzających do jej ochrony ma kluczowe znaczenie dla przyszłości.in writing. - (DE) When it comes to water, our liquid gold, it is essential for the future that we preserve its quality and never slacken our efforts to protect it.
Przy podpisywaniu, ratyfikacji, zatwierdzeniu, przyjęciu lub przystąpieniu do niniejszej Konwencji Strona może oświadczyć na piśmie Depozytariuszowi, że dla sporów nierozwiązanych zgodnie z postanowieniami ustępu ‧ niniejszego artykułu przyjmuje ona jeden lub oba z następujących sposobów rozstrzygania sporów jako obowiązujące w stosunku do każdej Strony przyjmującej takie samo zobowiązanie:przedłożenie sporu Międzynarodowemu Trybunałowi SprawiedliwościWhen signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a Party may declare in writing to the Depositary that, for a dispute not resolved in accordance with paragraph ‧ above, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:submission of the dispute to the International Court of Justice
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18680 zdań frazy pismo.Znalezione w 6,087 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.