Tłumaczenia na język angielski:

  • rare earth elements   

Przykładowe zdania z "pierwiastki ziem rzadkich", pamięć tłumaczeniowa

add example
Substancja czynna preparatu OptiMARK, gadowersetamid, zawiera gadolin – pierwiastek metaliczny „ ziem rzadkichThe active substance in OptiMARK, gadoversetamide, contains gadolinium, a rare earth metal element
Telefony komórkowe, z których wszyscy korzystamy, zawierają tlenki pierwiastków ziem i metali rzadkich, które rzadko kiedy poddawane są recyklingowi.The mobile phones that we all use contain rare earths and metals, which are seldom recycled.
odpady i złom toru i pierwiastków ziem rzadkichThorium and rare earths waste and scrap
Niedostatek tzw. pierwiastków ziem rzadkich, które są niezbędne do elektronicznych komponentów produktów najnowszych technologii jest skutkiem chińskiej strategii, która ma zapewnić deficyt tych substancji, który pozwala utrzymywać ich ceny na sztucznie zawyżonym poziomie.The shortages of the so-called rare earths that are essential for the electronic components of the latest technological products is the result of the Chinese strategy to ensure that these substances are in short supply and to keep their prices artificially high.
organiczne i nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promienitwórczych i izotopóworganic and inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements and of isotopes
W tym jednak przypadku, oprócz dostępu do inwestycji i rynków, mamy do czynienia z głównym zagadnieniem: dostępu do źródeł i przepływów energii i kontroli nad nimi, a także do innych surowców, zwłaszcza pierwiastków ziem rzadkich, których niedobór daje się silnie odczuć w Unii.In this case, however, in addition to access to investments and markets, there is also the central concern of access to, and control of, sources and flows of energy, as well as other raw materials, especially rare earths, of which there is a serious shortage in the EU.
CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓWINORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES
Projekt licencjacki: Rola właściwości spektroskopowych pierwiastków ziem rzadkich w zabezpieczaniu dokumentów publicznychA role of spectroscopic properties of rare earth in protections of public documents
Złom pierwiastków ziem rzadkichrare earths scrap
Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe nanoluminoforów i nanokompozytów opartych o borany pierwiastków ziem rzadkich wykazujących właściwości up-konwersyjneSynthesis, structural and spectroscopic characterization of nanophosphors and nanocomposites based on rare earth borates showing up-conversion properties
Projekt licencjacki: Synteza, struktura i właściwości spektroskopowe nanoluminoforów opartych o borany pierwiastków ziem rzadkichSynthesis, structure and spectroscopic properties of nanoluminophors based on rare earth borates
Badania strukturalne i spektroskopowe nanowanadanów pierwiastków ziem rzadkich domieszkowanych jonami lantanowców, otrzymanych różnymi metodami chemicznymiStructural and spectroscopic characteristics of nanophosphors based on rare earth vanadates doped with lanthanide ions, obtained by various chemical methods
Wybór koloru dla pierwiastków ziem rzadkichSelects the color of the rare-earth elements
MP (produkcja materiału) na przykład instalacja zajmująca się przetwarzaniem pierwiastków ziem rzadkich, gdzie produkcja materiału jądrowego stanowi produkt uboczny przetwarzaniaMP (material production) for example installation dealing with rare earths and the production of nuclear material is a by-product of the treatment
Dlatego też apeluje się o "ścisłą współpracę w zakresie dostaw surowców i pierwiastków ziem rzadkich”, szczególnie tych o decydującym znaczeniu.Therefore, a call is made for 'close cooperation over the supply of raw materials and rare earths', especially those considered critical.
Daje się też słyszeć pewien ton desperacji w apelu do Rosji o zaangażowanie się w bliższą współpracę w zakresie dostaw surowców i pierwiastków ziem rzadkich, a zwłaszcza uznawanych za "mające decydujące znaczenie”.There is also a certain sense of desperation when the call is made to Russia to engage in closer cooperation on the supply of raw materials and rare earths, especially those considered 'critical'.
Synteza i charakterystyka zaawansowanych nanoluminoforów oraz hybrydowych nanomateriałów typu rdzeń/powłoka, opartych o jony pierwiastków ziem rzadkichSynthesis and characterization of advanced nanophosphors and hybrid core/shell type nanomaterials, based on rare earth ions
Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopówInorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes
Synteza, właściwości strukturalne oraz up-konwersyjne ortofosforanów(V) pierwiastków ziem rzadkich domieszkowanych jonami Yb3+/Tb3+, Yb3+/Er3+, Yb3+/Tm3+Synthesis, structural and upconversion properties of rare earth orthophosphates doped with Yb3+/Tb3+, Yb3+/Er3+, Yb3+/Tm3+ ions
Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy; rtęćAlkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed; mercury
CPA ‧.‧.‧: Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęćCPA ‧.‧.‧: Alkali or alkaline-earth metals; rare earth metals, scandium and yttrium; mercury
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 12228 zdań frazy pierwiastki ziem rzadkich.Znalezione w 6,931 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.