Tłumaczenia na język angielski:

  • color palette   
     
    A collection of colors that are available when you want to apply color to a fill, line, or text.
  • color ramp   
     
    A range of colors in which each color gradually blends into the next one. For example, a blue ramp gradually blends hues of blue from pure black to pure blue.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

paleta kolorów aktywnychactive color palette

Przykładowe zdania z "paleta kolorów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Odcień barwy: Suwak steruje wartością odcienia barwy. Wartość odcienia barwy jest liczbą w zakresie od-‧ do ‧ i odpowiada przesunięciu na palecie kolorów. Poniższa tabelka przedstawia w skrócie zmiany dla kolorów podstawowych: Podstawowa Odcień=-‧ Odcień=‧ Czerwona Fioletowy Żółto-pomarańczowy Zielony Żółto-zielony Zielono-niebieski Zielony Pomarańczowy Zielono-żółty Niebieski Błękitny Fioletowy Kolor fuksji Indygo Karmazyn Niebiesko-zielony Zielono-niebieski Jasny granat Dodatkowa wskazówka dla zaawansowanych użytkowników: Ten element GUI KDEPrint odpowiada opcji wiersza poleceń zadania CUPS:-o hue=... ‧ zakres od "-‧ " do " ‧ "Hue (Tint): Slider to control the hue value for color rotation. The hue value is a number from-‧ to ‧ and represents the color hue rotation. The following table summarizes the change you will see for the base colors: Original hue=-‧ hue=‧ Red Purple Yellow-orange Green Yellow-green Blue-green Yellow Orange Green-yellow Blue Sky-blue Purple Magenta Indigo Crimson Cyan Blue-green Light-navy-blue Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o hue=... ‧ use range from "-‧ " to " ‧ "
W palecie kolorów komputerowych PANTONE REFLEX BLUE odpowiada kolorowi RGB: ‧/‧/‧ (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): ‧), a PANTONE YELLOW odpowiada kolorowi RGB: ‧/‧/‧ (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): FFCCPANTONE REFLEX BLUE corresponds in the web-palette colour RGB: ‧/‧/‧ (hexadecimal: ‧) and PANTONE YELLOW corresponds in the web-palette colour RGB: ‧/‧/‧ (hexadecimal: FFCC
Międzynarodowa paleta kolorów PANTONE jest szeroko i łatwo dostępna nawet dla amatorówThe international PANTONE range is very widely available and easily accessible even for non-professionals
Paleta kolorów " % ‧ " została zmieniona. Czy zachować zmiany?The color palette " %‧ " has been modified. Do you want to save it?
Paleta kolorów o nazwie " % ‧ " już istnieje. Zastąpić ją?A color palette called " %‧ " already exists. Do you want to overwrite it?
Paleta kolorów KDE " % ‧ " została zmieniona. Czy zapisać ją do pliku?The KDE color palette " %‧ " has been modified. Do you want to save it to a file?
Paleta kolorów " % ‧ " została zmieniona. Ponowne otwarcie spowoduje utratę niezapisanych zmian. Czy jesteś pewien?The color palette " %‧ " has been modified. Reloading will lose all changes since you last saved it. Are you sure?
Domyślna paleta kolorów została zmieniona. Czy zapisać ją do pliku?The default color palette has been modified. Do you want to save it to a file?
Nie znajduje się w mojej palecie kolorów i nigdy go nie założęIt is not in my color wheel and I' m not gonna wear it
W palecie kolorów komputerowych PANTONE REFLEX BLUE odpowiada kolorowi RGB:‧/‧/‧ (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): ‧), a PANTONE YELLOW odpowiada kolorowi RGB:‧/‧/‧ (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): FFCCIn the web-palette PANTONE REFLEX BLUE corresponds to colour RGB:‧/‧/‧ (hexadecimal: ‧) and PANTONE YELLOW to colour RGB:‧/‧/‧ (hexadecimal: FFCC
Domyślna paleta kolorów została zmieniona. Ponowne otwarcie spowoduje utratę zmian. Czy jesteś pewien?The default color palette has been modified. Reloading will lose all changes. Are you sure?
Żółty, czerwony, niebieski. Romana Polańskiego paleta kolorów.Yellow, Red, Blue. Roman Polanski`s colour pallete.
Internet W palecie kolorów komputerowych PANTONE REFLEX BLUEodpowiada kolorowi RGB : 0 / 0 / 153 ( w systemie szesnastkowym ( hexadecimal ) : 000099 ) , a PANTONE YELLOWodpowiada kolorowi RGB : 255 / 204 / 0 ( w systemie szesnastkowym ( hexadecimal ) : FFCC00 ) .Internet In the web-palette PANTONE REFLEX BLUEcorresponds to colour RGB : 0 / 0 / 153 ( hexadecimal : 000099 ) and PANTONE YELLOWto colour RGB : 255 / 204 / 0 ( hexadecimal : FFCC00 ) .
Modyfikuj paletę Zmiana palety bieżącego widgetu lub formularza. Użyj wygenerowanej palety lub wybierz kolor dla każdej grupy kolorów i dla każdej roli. Paleta może być testowana z różnymi układami w sekcji podgląduEdit Palette Change the current widget or form 's palette. Use a generated palette or select colors for each color group and each color role. The palette can be tested with different widget layouts in the preview section
Paleta kolorów wyświetla próbki kolorów, z których można wybierać. Przezroczysta piramida reprezentuje kolor przezroczysty. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na próbce koloru powoduje ustawienie go jako koloru pierwszoplanowego. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na próbce koloru powoduje ustawienie go jako koloru tła. Narzędzie wybierania koloru pozwala na pobranie koloru z obrazkaThe Color Palette shows a selection of colors for you to choose from. The translucent pyramid represents the transparent color. Left-click on a color to set the foreground color and right-click on a color to set the background color. You can also drag and drop any opaque color into the Color Tablet squares. To edit a color in the Color Tablet or Palette, double-click on it. The Color Picker tool allows you to select a color from the image
Ogranicza ilość kolorów w palecie kolorów trybu ‧-bitowego, w przypadku gdy program wykorzystuje specyfikację QApplication:: ManyColorLimits the number of colors allocated in the color cube on an ‧-bit display, if the application is using the QApplication::ManyColor color specification
Paleta kolorów KDE " % ‧ " została zmieniona. Ponowne otwarcie spowoduje utratę zmian. Czy jesteś pewien?The KDE color palette " %‧ " has been modified. Reloading will lose all changes. Are you sure?
Otwórz paletę kolorówOpen Color Palette
Panie premierze! Pan i ja nosimy różne barwy z politycznej palety kolorów, ale wiem, że jako płomiennie wierzący w postępową politykę Szkoci obydwaj rozumiemy następujące słowa Burnsa: "I dar mieć taki w każdy czas, by widzieć siebie tak, jak inni widzą nas”.Prime Minister, you and I carry different colours from the political pallet, but as fellows Scots with a burning belief in progressive politics, I know that we both understand Burns when he wrote: 'Oh would some Power the gift to give us, to see ourselves as others see us'.
Nie można otworzyć palety kolorów KDE " % ‧ "Could not open KDE color palette " %‧ "
Nowa tożsamość graficzna obejmuje logo , znak graficzny , paletę kolorów i czcionkę oraz motto sieci : „ Budowanie partnerstwa opartego na technologii ” , a jej zastosowanie w praktyce można pokazać na przykładzie plakatu ilustrującego ten artykuł oraz nowego projektu okładki Biuletynu Informacyjnego IRC .Encompassing a logo , a graphic signature , a colour scheme and typeface , and the network s slogan ’ , ‘ Building technology partnerships ’ , the new visual identity is reflected , amongst other examples , in the poster that illustrates this article and in the new cover design of the IRC Newsletter .
Poziomy szarości Zmień bieżącą ikonę w wykorzystującą jedynie poziomy szarości. (Ostrzeżenie: wynik najpewniej będzie zawierał kolory spoza palety kolorów ikonGray scale Gray scale the current icon. (Warning: The result is likely to contain colors not in the icon palette
Biały na czarnym Odwrócenie klasycznej palety kolorówWhite on Black This is your classic inverse color scheme
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5355 zdań frazy paleta kolorów.Znalezione w 3,7 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.