Tłumaczenia na język angielski:

  • toe     
    (Noun  ) (verb, noun   )
     
    part of a shoe or sock covering the toe

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

chodzić na palcachtiptoe
genetyczny odcisk palcaDNA fingerprint
kliknięcie prawym przyciskiem myszy dwoma palcamitwo-finger right-click
mały paleclittle finger
odcisk palcadactylogram; fingerprint; finger print; finger-mark
odciski palcówfingerprints
palce nogitoes
palce u nógtoes
palcem nie kiwnąćnot lift a finger
palec; toe; middle finger; finger; digit
palec małypinkie; little finger; pinky
palec rękifinger
palec serdecznyring-man; third finger; physic finger; medical finger; digit IV; fourth finger; leech-finger; wedding finger; fourth digit; ring finger; gold-finger; marriage finger; medicinable finger; medicinal finger; physical finger; physician finger
palec środkowymiddel finger; long finger; middle finger; tall finger; fuck finger; tall man
palec u nogifinger; toe; digit
palec wskazującyforefinger; index finger; first finger; teacher; arrow-finger; demonstrator; index; insignitor; lickpot; pointer; pointer finger; pointling; showing finger; trigger finger
wybieranie dwoma palcamitwo-finger tap

Przykładowe zdania z "palce", pamięć tłumaczeniowa

add example
Uważaj na palce!Be careful of the pinky!
Są tak dobre jak odciski palcówThey' re as good as fingerprints
Przysięgam, jeszcze jedno słowo, a połamię ci palceDan, you say one more Word and I' ‧ break your fingers
Nawet, jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palcaEven if small amounts have been injected, accidental injection with this product can cause intense swelling, which may, for example, result in ischaemic necrosis and even the loss of a digit
Mieliby niezłą zabawę, jedząc dżem z palca FrenssenaThey' d have good fun feeding on Frenssen' s toe jam
Ściśnij palecJust keep pressure on it
Władze te ogłosiły - sądzę, że było to w sierpniu - że będą wymagały od przewoźników powietrznych i morskich, aby ci pobierali od każdego pasażera po 10 odcisków palców i elektronicznych obrazów twarzy, a następnie przekazywali je w ciągu jednej doby do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.They have announced that - I believe as of August - they will require air and vessel carriers to collect 10 fingerprints and facial scans of all travellers and to submit this information to the Department of Homeland Security within 24 hours.
W nocie wyjaśniającej do proponowanej decyzji nadmienia się, że jeżeli kwerenda dokonana na podstawie decyzji z Prüm doprowadzi do trafienia, można od państwa członkowskiego, które wprowadziło odnośne odciski palców do swojego krajowego systemu AFIS, uzyskać informacje uzupełniające, w tym dane osobowe, na podstawie przepisów krajowych, w tym na zasadzie wzajemnej pomocy prawnejThe Explanatory Memorandum to the proposed Decision mentions that in case a query on the basis of the Prüm Decision produces a hit, the supplementary information, including personal data, can be obtained in the Member State which recorded the fingerprint in its national AFIS using national law, including mutual legal assistance
Bojaźliwych palców i Frytki!Chicken fingers and French fries!
Patrzyliśmy się na siebie nawzajem./ Czasami ktoś pokazał/ drugiej stronie środkowy palec./ I to wszystkoWe' d look at them.Maybe one of us would give the other the finger. That' s about it
Trzymając opakowanie zaokrągloną stroną do góry, należy przesunąć palcem wzdłuż urządzenia aż wyczujemy przycisk znajdujący się we wgłębieniu na jednym z końcówWith the rounded side facing up, run a finger along the unit until you feel the recessed button on one end
Uświadomiłam sobie, że z tobą życie przelatuje mi między palcamiI realize that with you, my life is passing me by
Na działania członków swojego grona państwa członkowskie patrzą przez palce.Member States are turning a blind eye to what each other is doing.
Palce odcięto żeby uniemożliwić identyfikacjęFingertips cut off to prevent ID, just like the others
załóż pulsometr na palec.- W porządkuWe' re gonna hook you up to an EKG...... with a couple patches on your chest, and put a pulse oximeter on your finger
Decyzja Komisji ‧/‧/WE ustanawia specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w VISCommission Decision ‧/‧/EC lays down specifications for the resolution and use of fingerprints for biometric identification and verification in the VIS
Standardowo wykorzystuje się odciski następujących palcówThe following fingers shall be used by default
Stałam na jego palcach, a on tańczył walca w pokojuI' d stand on his toes, and he' d waltz me around the living room
CS-VIS będzie akceptował wyłącznie obrazy odcisków palców poddane segmentacjiThe CS-VIS will be developed to accept segmented fingerprint images only
Identyfikacja białek z zastosowaniem "odcisku palca" mapy peptydowej.Protein identification by means of peptide mapping.
Ten odcisk palca jest na zewnątrz, czy wewnątrz?Is that fingerprint on the inside or the outside?
Nazwijmy to zabezpieczeniem odcisków palcówLet' s just call it fingerprint insurance
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2821 zdań frazy palce.Znalezione w 3,27 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.