Tłumaczenia na język angielski:

  • toe     
    (Noun  ) (verb, noun   )
     
    part of a shoe or sock covering the toe

Pozostałe znaczenia:

 
kciuki lub wskazujące
 
na klawiaturze
 
Patrzeć przez ..., czyli udawać, że się czegoś nie zauważa
 
... lizać, czyli coś bardzo smacznego
 
Palacz miewa żółte
 
patrzy przez nie pobłażliwy
 
Lizać, o czymś wyjątkowo smacznym
 
Biegają po klawiaturze
 
U ręki lub nogi
 
pot. część buta, skarpetki okrywająca palce stopy
 
Patrzeć przez ..., czyli z pobłażliwością
 
nie wkładaj ich między drzwi
 
ukryte w rękawiczce
 
czasem patrzysz przez nie
 
szaleją na klawiaturze
 
przesłaniają widok tolerancyjnemu?

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

chodzić na palcachtiptoe
genetyczny odcisk palcaDNA fingerprint
kliknięcie prawym przyciskiem myszy dwoma palcamitwo-finger right-click
mały paleclittle finger
odcisk palcadactylogram; fingerprint; finger print; finger-mark
odciski palcówfingerprints
palce nogitoes
palce u nógtoes
palcem nie kiwnąćnot lift a finger
palec; toe; middle finger; finger; digit
palec małypinkie; little finger; pinky
palec rękifinger
palec serdecznyring-man; third finger; physic finger; medical finger; digit IV; fourth finger; fourth digit; leech-finger; wedding finger; ring finger; gold-finger; marriage finger; medicinable finger; medicinal finger; physical finger; physician finger
palec środkowymiddel finger; long finger; middle finger; tall finger; fuck finger; tall man
palec u nogifinger; toe; digit
palec wskazującyforefinger; index finger; first finger; teacher; arrow-finger; demonstrator; index; insignitor; lickpot; pointer; pointer finger; pointling; showing finger; trigger finger
wybieranie dwoma palcamitwo-finger tap

Przykładowe zdania z "palce", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jestem tego pewien... palec w tyłku jest nie tylko mile widziany, ale docenianyThat part of themselves and they expect prince charmingTo come along and pry open their dusty old beavers
Obecne określenie rodzajów danych osobowych, które można udostępniać organom centralnym jest tak ogólne, że umożliwiłoby nawet przetwarzanie danych biometrycznych, takich jak odciski palców i dane DNA, w tych przypadkach, w których dane te są przechowywane przez administracje krajowe wymienione w art. ‧ ustThe current definition of the kinds of personal data that can be accessed by central authorities is so generic that it would leave room even for processing of biometrics data, such as fingerprints or DNA data, in those cases where these data are held by the national administrations listed in Article
Proszę pamiętać, że palce mają być zgięte w tunelAnd remember... fingers curved like a tunnel
Pakietem noszącym nasze odciski palców.A package that clearly bore our fingerprints.
Poproszę analizę odcisków palców./ Rachel, posłuchaj./ Nie jesteś tam bezpiecznaI' m trying to deal with all of this mess.- Can I get the fingerprint analysis?- Rachel, listen to me
Mój ojciec w domu nie ruszy nawet palcem.My father doesn't lift a finger at home.
No i sprawdzam też odciski palcówWell, not too.Right now, I' m filing fingerprints
Hej, weszłaś mi na palec!" Watch out for my foot. "
W przypadku, gdy dla potwierdzenia tożsamości szczepu konieczne jest wykonanie badań, badania te mogą obejmować: morfologię, barwienie, badanie mikroskopem elektronowym, serologię, profile żywieniowe oparte na wykorzystaniu i/lub rozpadzie, analizę izoenzymów, profile proteinowe i kwasów tłuszczowych, % G+C, odciski palca DNA/RNA, wzmocnienie specyficznych taksonomicznie sekwencji DNA/RNA, sondę genetyczną, hybrydyzację ze specyficznymi sondami DNA rRNA oraz sekwencjonowanie DNA/RNALes tests qui permettent de confirmer l’identité de la souche font appel aux méthodes suivantes: morphologie, coloration, examen au microscope électronique, typage sérologique, profils nutritionnels fondés sur l'utilisation et/ou la dégradation, analyse des isoenzymes, profil protéique et des acides gras, pourcentage des bases C + G, empreintes ADN/ARN, amplification de séquences ADN/ARN spécifiques, analyse par sondes génétiques, hybridation avec des sondes à ADN spécifiques de l’ARNr, et séquençage des acides nucléiques
Pierwszy obrabowałem trzymając palec w kieszeniI robbed my first bank with my finger
MAJĄC NA UWADZE Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiejCONSIDERING the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and Eurodac for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention
Niezbyt częste działania niepożądane, obserwowane u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów, lecz u mniej niż ‧ na ‧ pacjentów, to obrzęk twarzy i ciała, zasłabnięcie, zimne palce u rąk i nóg, zawroty głowy podczas powstania, bardzo szybkie lub nieregularne bicie serca, wolne bicie serca, dławica, ostry ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, drżenie, sztywność, osłabienie lub ból mięśni, ból lub obrzęk stawów, zmiany apetytu, wypadanie włosów, krwawienie z nosa, kaszel, ból i opuchnięcie gardła, niskie stężenie potasu we krwi, pragnienie, dna, koszmary nocne, utrata pamięci, zmiany nastroju, utrata kontroli nad pęcherzem moczowym lub mniej częste parcie na oddawanie moczu, dźwięczenie w uszach i zmiany smakuUncommon effects, seen in more than ‧ out of ‧ patients but less than ‧ in ‧ patients, include swelling of the face and body, feeling faint, cold fingers and toes,, dizziness on standing, a racing or irregular heart beat, a slow heart beat, angina, severe chest pain, difficulty breathing, tremor, muscle stiffness, weakness or pain, pain or swelling of joints, change in appetite, hair loss, nose bleeds, cough, sore swollen throat, low blood potassium levels, feeling thirsty, gout, nightmares, loss of memory, mood changes, loss of bladder control or less frequent urge to pass urine, ringing in the ears and changes in taste
Przetwarzanie danych dotyczących odcisków palców i fotografii danej osoby, niepasujących do danych osoby zgłoszonej, które były przedmiotem wymiany w ramach Sirpit, musi odbywać się zgodnie z przepisami tytułu ‧ konwencji z Schengen, w szczególności jej art. ‧ i ‧ (oraz, w stosownych przypadkach, z przepisami dyrektywy ‧/‧/WE) i obowiązującymi w danych państwach przepisami prawnymi w tej dziedzinieThe fingerprints and pictures of a person not matching the data of the reported person which have been exchanged via Sirene must be processed in accordance with the provisions of Title ‧ of the Schengen Convention and more specifically Articles ‧ and ‧ thereof (and, where applicable, the provisions of Directive ‧/‧/EC) and with the legislation in force in that area in the States concerned
Pobieranie i przesyłanie odcisków palcówCollection and transmission of fingerprint data
Nie zostawiłeś odcisków palców?Her car?Did you leave any fingerprints?
Jedna z pierwszych rzeczy, jakiej uczą się dyplomaci, to nie wsadzać palców tam, gdzie nie jest ich miejsceOne of the first things a diplomat learns is not to stick his fingers where they don' t belong
Nie chodzi tu o wytykanie palcami mężczyzn i kobiet, którzy często postępują w dobrej wierze, ale padają ofiarą nieuczciwych pośredników lub pracodawców.It is not a case here of pointing the finger at men and women who are often of good faith yet are victims of dishonest networks or employers.
Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarskaAccidental injection/self injection may result in severe pain and swelling, particularly if injected into a joint or finger, and in rare cases could result in the loss of the affected finger if prompt medical attention is not given
Czyli szukamy dentysty kleptomana, którego swędzi palec na spuścieSo we' re looking for a klepto dentist who has an itchy trigger finger
Dlatego ci, którzy pokazują palcem na kandydatów do przystąpienia do strefy euro, powinni pamiętać, żeby to nie oni pierwsi rzucili kamieniem.Therefore, those who point the finger at the applicants for accession to the eurozone should take care not to cast the first stone.
W sprawozdaniu w szczególności odnotowano, że niektóre państwa członkowskie nadal przekazują odciski palców z opóźnieniemIn particular, the Evaluation Report observed the continuing late transmission of fingerprints by some of the Member States
Podejrzewała, że ma połamane palce, więc pojechała do szpitalaShe thinks one of her toes is broken, so she goes to the hospital
Wiesz, słyszałem dobre rzeczey o twoich palcachSay, I hear good things about your fingers
Identyfikacja osób na podstawie odcisków palców - od śladu daktyloskopijnego do ekspertyzy daktyloskopijnejIdentification of persons on the base of the fingerprint &‧8211; the dactyloscopic track to the dactyloscopic expert opinion
Nawet nie pozwalam dotykać palcem mojej twarzyI don' t even let anybody wag their finger in my face
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2849 zdań frazy palce.Znalezione w 1,272 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.