Tłumaczenia na język angielski:

  • bladder     
    (noun   )
  • urinary bladder   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

choroby pęcherza moczowegobladder diseases
kamica pęcherza moczowegourolithiasis
zapalenie pęcherza moczowegocystitis

Przykładowe zdania z "pęcherz moczowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Podawanie Cardoreg ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego powoduje znamienną poprawę hydrodynamiki moczu i objawów w wyniku selektywnej blokady receptorów alfa-adrenergicznych w zrębie mięśniowym gruczołu krokowego, torebce i szyi pęcherza moczowegoAdministration of Cardoreg ‧ mg prolonged release tablets and associated names to patients with prostatic hyperplasia results in a significant improvement in urodynamics and symptoms as a result of a selective blockade of alpha-adrenoceptors located in the prostatic muscular stroma, capsule and bladder neck
Niezbyt częste działania niepożądane, obserwowane u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów, lecz u mniej niż ‧ na ‧ pacjentów, to obrzęk twarzy i ciała, zasłabnięcie, zimne palce u rąk i nóg, zawroty głowy podczas powstania, bardzo szybkie lub nieregularne bicie serca, wolne bicie serca, dławica, ostry ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, drżenie, sztywność, osłabienie lub ból mięśni, ból lub obrzęk stawów, zmiany apetytu, wypadanie włosów, krwawienie z nosa, kaszel, ból i opuchnięcie gardła, niskie stężenie potasu we krwi, pragnienie, dna, koszmary nocne, utrata pamięci, zmiany nastroju, utrata kontroli nad pęcherzem moczowym lub mniej częste parcie na oddawanie moczu, dźwięczenie w uszach i zmiany smakuUncommon effects, seen in more than ‧ out of ‧ patients but less than ‧ in ‧ patients, include swelling of the face and body, feeling faint, cold fingers and toes,, dizziness on standing, a racing or irregular heart beat, a slow heart beat, angina, severe chest pain, difficulty breathing, tremor, muscle stiffness, weakness or pain, pain or swelling of joints, change in appetite, hair loss, nose bleeds, cough, sore swollen throat, low blood potassium levels, feeling thirsty, gout, nightmares, loss of memory, mood changes, loss of bladder control or less frequent urge to pass urine, ringing in the ears and changes in taste
Dawkowanie w leczeniu niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego CHMP poprosił wnioskodawcę/podmiot odpowiedzialny o przedstawienie gwarancji, że schemat leczenia dawką w wysokości ‧ mg ‧xdz. przez ‧ dni (przyjęty obecnie w niektórych krajach UE) jest odpowiedni w przypadku niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u młodych kobiet w odniesieniu do wyliczeń epidemiologicznych dotyczących bakterii potencjalnie patogennych oraz do odpowiedzi na leczenie w porównaniu z proponowaną dawką w wysokości ‧ mg – ‧ mg ‧xdzPosology for the treatment of uncomplicated cystitis The CHMP asked the applicant/MAH to provide reassurance that a ‧ mg BID dose for ‧ days (currently validated in some EU countries) is adequate for treating uncomplicated cystitis in young women with regards to the epidemiological figure pertaining to the bacteria potentially involved and with regards to the treatment response as compared to the proposed higher dose of ‧ mg-‧ mg BID
"Operacyjne leczenie raka pęcherza moczowego""Surgical treatment of bladder cancer"
Kiedy stosuje się Emselex Emselex należy do grupy leków zwiotczających mięśnie pęcherza moczowegoWhat Emselex can be used for Emselex belongs to a class of medicines which relax the muscles of the bladder
Podobne zmiany krwotoczne mogą być również obserwowane w pęcherzu moczowym, krtani, nagłośni i sercu, a czasem rozprzestrzeniają się na błonie surowiczej brzucha i klatki piersiowejSimilar haemorrhages can also be observed in the urinary bladder, larynx, epiglottis and heart and sometimes widespread over the serosa of the abdomen and chest
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczureaction Alopecia Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
U szczurów otrzymujących pioglitazon przez okres do ‧ lat obserwowano zwiększoną częstość występowania przerostu nabłonka pęcherza moczowego (u samców i samic) i nowotworów wywodzących się z nabłonka pęcherza moczowego (u samcówAn increased incidence of hyperplasia (males and females) and tumours (males) of the urinary bladder epithelium was apparent in rats treated with pioglitazone for up to ‧ years
punkcikowate wybroczyny oraz wylewy krwotoczne, w szczególności w węzłach chłonnych, nerkach, śledzionie, pęcherzu moczowym i krtanipetechial and ecchymotic haemorrhages, especially in lymph nodes, kidneys, spleen, bladder and larynx
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczuMusculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
narządy układu moczowego, z wyjątkiem nerek i pęcherzaurinary organs, except the kidneys and the bladder
U pacjentów z niedrożnością dróg moczowych należy przeprowadzić cewnikowanie pęcherzaBladder catheterisation should be undertaken in patients with urinary obstruction
zaburzenie czynności nerek niewydolność nerek, ostra niewydolność nerek, skąpomocz, martwica kanalików nerkowych, toksyczna nefropatia, nieprawidłowe wyniki badania moczu, zaburzenia pęcherza i cewki moczowejrenal impairment renal failure, renal failure acute, oliguria, renal tubular necrosis, nephropathy toxic, urinary abnormalities, bladder and urethral symptoms
W celu zmniejszenia napromieniowania ścian pęcherza moczowego należy stosować właściwe nawodnienie tak, by w ciągu pierwszych kilku godzin po badaniu pacjent oddawał często moczTo minimise the dose of radiation absorbed by the bladder, adequate hydration should be encouraged to permit frequent voiding during the first few hours after injection
U szczurów, po podaniu dawki ≥ ‧ mg/kg przez ‧ tygodni, obserwowano rozrost przejściowego nabłonka brodawek nerkowych i pęcherza moczowego, bez zmian wskaźników w surowicy i moczuIn rats, hyperplasia of the transitional epithelium in the renal papilla and in the urinary bladder was observed at doses ‧ mg/kg in the ‧-week study, without changes in serum or urinary parameters
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczuMusculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
Zakażenia układu moczowego, w tym zapalenie pęcherza moczowegoUpper respiratory tract infection including pharyngitis and sinusitis Urinary tract infection including cystitis
W badaniach na szczurach, którym przez ‧ tygodni podawano wielokrotną dawkę, obserwowano wakuolizację nabłonka miedniczek nerkowych oraz wakuolizację i pogrubienie (hiperplazję) nabłonka pęcherza moczowegoIn repeat dose studies
Oświadczenie zaproponowane przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: Wyciąg z żurawiny i D-mannoza, główne składniki czynne suplementu diety Uroval®, eliminują przywieranie szkodliwych bakterii do ściany pęcherza moczowegoThe claim proposed by the applicant was worded as follows: Cranberry extract and D-mannose, the main active ingredients of the food supplement Uroval®, eliminate the adhesion of harmful bacteria to the bladder wall
Powikłane zapalenie pęcherza moczowego, niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerekComplicated cystitis, Uncomplicated pyelonephritis
Po długiej dyskusji uzyskano porozumienie w kwestii wprowadzenia stwierdzeń zapobiegawczych dotyczących ograniczenia zaleceń do stosowania schematu leczenia dawką jednorazową w porównaniu ze schematem ‧-dniowym oraz ograniczenia możliwości stosowania tej opcji do niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u kobiet w wieku przedmenopauzalnymAfter a long discussion, an agreement was achieved to using precautionary statements for downgrading the recommendation of the single dose regimen as compared to the ‧-day regimen and by restricting this possible option to uncomplicated cystitis in pre-menopausal women
krwotoki wybroczynowe i siniakowe, szczególnie w węzłach chłonnych, nerkach, śledzionie (która jest powiększona i ciemna, szczególnie gdy wystąpią formy ostre) oraz pęcherzu moczowym, a także owrzodzenie pęcherzyka żółciowegopetechial and ecchymotic haemorrhages, especially in the lymph nodes, kidneys, spleen (which is enlarged and dark, particularly in the acute forms) and urinary bladder and ulcerations on the gall bladder
Pęcherz moczowy potrzebuje trochę czasu, aby przystosować się do leczeniaYour bladder will need some time to adapt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1045 zdań frazy pęcherz moczowy.Znalezione w 0,457 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.