wymowa: IPA: ˈɔfʦ̑a

Tłumaczenia na język angielski:

 • sheep           
  (Noun  ) (noun   )
   
  animal
   
  zool. zoologia zwierzę hodowlane o białej wełnie;
   
  A common, four-legged animal (Ovis) that is commonly kept by humans for its wool.
 • ewe   
  (Noun  ) (noun   )
   
  female sheep
 • ovine   
   
  Horned ruminant mammals raised in many breeds for wool, edible flesh, or skin.
   
  rogaty ssak przeżuwający, występujący w kilku gatunkach, liczne rasy i typy użytkowe chowane i hodowane ze względu na skórę, wełnę, mięso i mleko
 • mutton     
  (advb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
sheep (animal)

Picture dictionary

sheep
sheep

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

choroba nairobi owiecnairobi sheep disease
choroba niebieskiego języka owiecbluetongue
czarna owcablack sheep
Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?Do Androids Dream of Electric Sheep?
gruczolakowatość płuc u owiec i kózovine pulmonary adenomatosis
hodowca owiecsheep farmer
maciorka (owca)ewes
maciorka; owca maciorkaewe
Milczenie owiecThe Silence of the Lambs
ospa owiecsheep pox
ospa owiec i kózsheep and goat pox
Owca DollyDolly
owca domowasheep
Owca domowadomestic sheep
Owca grzywiastaBarbary Sheep
Owca kanadyjskaBighorn Sheep
Owca śnieżnaSnow sheep
Owca w Wielkim MieścieSheep in the Big City
stado owiecflock of sheep
strzyża owiecshearing
strzyżenie owiecsheep shearing; fleecing; sheep clipping
Wallace i Gromit: Golenie owiecA Close Shave
wilk syty i owca całakill two birds with one stone
wykot owieclambing; parturition; whelping
zakaźna bezmleczność u owiec i kózcontagious agalactia
zakaźna pleuropneumonia owieccontagious ovine pleuropneumonia

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "owca", pamięć tłumaczeniowa

add example
niektóre Państwa Członkowskie dokonują przywozu żywych owiec do natychmiastowego uboju z Albanii, dlatego konieczne jest, jako środek tymczasowy, wydanie zezwolenia na bezpośredni przywóz tych zwierząt do wspomnianych Państw Członkowskich, dopóki Komisja nie przeprowadzi misji weterynaryjnychWhereas certain Member States import live sheep for immediate slaughter from Albania, and it is necessary, as an interim measure to authorize direct imports of these animals to the Member States concerned until the Commission has carried out a veterinary mission
wszystkie pozostałe owce i kozy w gospodarstwie zwierzęcia, u której stwierdzono chorobę poza wskazanymi w tiret drugie i trzecieall other ovine and caprine animals on the holding of the animal in which the disease was confirmed in addition to those mentioned in the second and third indents
W ‧ wieku produkcja owczego sera w grudach – z bacówki i owczego sera wędzonego z bacówki rozwinęła się na całych górskich obszarach Słowacji, gdzie hodowano owceIn the ‧th century, the production of ovčí hrudkový syr salašnícky and ovčí salašnícky údený syr spread throughout the mountainous areas of Slovakia where sheep were reared
Wkład finansowy Unii stanowi ‧ % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. ‧, na prowadzenie szybkich badań na zwierzętach, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w załączniku ‧ rozdział A części I i ‧ pkt ‧–‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oraz w załączniku ‧ do tego rozporządzenia, badań potwierdzających oraz pierwszych molekularnych badań różnicujących, o których mowa w załączniku X rozdział C pkt ‧.‧ lit. c) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jak również ‧ % kosztów poniesionych przez każde państwo członkowskie na wypłaty odszkodowań dla właścicieli za wartość zwierząt poddanych ubojowi selektywnemu i zniszczonych zgodnie z programami zwalczania BSE i trzęsawki owiec, a także ‧ % kosztów analizy próbek genotypowych, i nie przekraczaThe financial contribution by the Union shall be at the rate of ‧ % of the costs to be incurred by each Member State referred to in paragraph ‧ for carrying out rapid tests in animals as referred to in Article ‧ paragraph ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Annex ‧ Chapter A Parts I and ‧ points ‧ to ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and Annex ‧ to that Regulation, confirmatory tests and primary molecular discriminatory tests as referred to in of Annex X Chapter C point ‧(c)(i) of Regulation (EC) No ‧/‧ and at the rate of ‧ % of the cost incurred by each Member State for the compensation to owners for the value of their animals culled and destroyed in accordance with their BSE and scrapie eradication programmes and at a rate of ‧ % of the cost of the analysis of samples for genotyping, and shall not exceed
mleko do produkcji sera uzyskuje się od zdrowych owiec (wypasanych owiec ras hodowanych na obszarach górskich i podgórskich) poprzez dojenie ręczne w miejscu udoju (strąga) znajdującym się w naturalnych warunkachmilk for the production of the cheese is obtained from healthy sheep (grazed sheep of races reared in mountain and foothill areas) by hand-milking in a milking pen (strunga) located in natural conditions
W okresie przejściowym trwającym najdłużej do dnia ‧ stycznia ‧ r., oraz w drodze odstępstwa od ograniczenia określonego w pkt. ‧ lit. b), w przypadku trudności z pozyskaniem owiec zastępczych o znanym genotypie, Państwo Członkowskie może podjąć decyzję o wprowadzeniu do gospodarstwa określonego w pkt. ‧ lit. b)(i) oraz (ii) niekotnych jarek o nieznanym genotypieDuring a transitional period until ‧ January ‧ at the latest, and by way of derogation from the restriction set out in point ‧(b), where it is difficult to obtain replacement ovine animals of a known genotype, Member States may decide to allow non-pregnant ewe lambs of an unknown genotype to be introduced to the holdings referred to in point ‧(b)(i) and (ii
artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w sprawie wspólnej organizacji rynku baraniny i mięsa koziego w zakresie programów premii zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧ [‧] w odniesieniu do pomocy wypłacanej dla owiec i kózArticle ‧) of Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ on the common organisation of the market in sheepmeat and goatmeat as regards premium schemes and amending Regulation (EC) No ‧ in relation to aids paid for ovines and caprines
Chów bydła, owiec i kóz (MŚPCattle, sheep and goat farms (SMEs
W różnych rejonach produkcyjnych Wspólnoty warunki hodowli owiec i kóz oraz dochody producentów są znacznie zróżnicowaneThe conditions for sheep and goat production and the income situation of producers varies significantly in different production areas of the Community
Owce pasły się na łące.The sheep were feeding in the meadow.
Udziela się odstępstwa Niemcom od stosowania rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w zakresie owiec i kóz na okres do dnia ‧ stycznia ‧ rGermany shall be granted a derogation from application of Regulation (EC) No ‧/‧ concerning sheep and goats for a period ending on ‧ January
nie zastosowano żadnych środków zwalczania trzęsawki owiecno eradication measures have been applied because of scrapie
Rolnictwo jest głównym sektorem gospodarczym w regionie , a składa się na nie głównie hodowla owiec i kóz ( jagnięcina Brenne oraz Pouligny Saint Pierre – określenie zarejes trowane pierwotnie jako nazwa sera koziego ) oraz hodowla ryb w jeziorach .Agriculture is the main economic sector in the region , consisting mainly of sheep and goat farming ( Brenne lamb and Pouligny Saint Pierre — originally registered as a name for goat s cheese ’ ) and sh farming in the lakes .
Dodatkowe czynniki potwierdzające potrzebę ponownej oceny środków zwalczania TSE u małych przeżuwaczy obejmują brak naukowych dowodów wskazujących na to, że trzęsawka jest zakaźna dla ludzi, wykluczenie BSE w przypadkach TSE u małych przeżuwaczy oraz wykrycie przypadków nietypowej trzęsawki o ograniczonym zakresie infekcji w stadzie, ale również pojawiającej się u owiec posiadających genotyp uznawany za odporny na BSE i trzęsawkę klasycznąAdditional factors which confirm the need to reappraise TSE eradication measures in small ruminants include the absence of scientific evidence to indicate that scrapie is transmissible to humans, the ruling out of BSE in cases of TSE in small ruminants and the detection of atypical TSE cases having a limited spread of infection within a flock but also emerging in sheep with genotypes considered resistant to BSE and classical scrapie
hodowlanych owiec posiadających co najmniej jeden allel ARR i nieposiadających żadnego allelu VRQ i, jeżeli takie owce hodowlane są ciężarne w czasie dochodzenia, później urodzonych jagniąt, jeśli ich genotyp spełnia wymogi niniejszego akapitubreeding ewes carrying at least one ARR allele and no VRQ allele and, where such breeding ewes are pregnant at the time of the inquiry, the lambs subsequently born, if their genotype meets the requirements of this subparagraph
Jagnięta pochodzą od owiec i baranów rasy Blanche du Massif CentralThe lambs are born of ewes of the Blanche du Massif Central breed and rams of the same breed
dyrektywa ‧/EWG ma na celu stopniową liberalizację wewnątrzwspólnotowego handlu owcami i kozami hodowlanymi czystorasowymiWhereas Directive ‧/EEC is intended gradually to liberalize intra-Community trade in pure-bred breeding sheep and goats
Świeże mięso: zgodnie z dyrektywą wymienioną w części ‧ niniejszego świadectwa oznacza wszystkie nadające się do spożycia przez ludzi części zwierząt domowych z gatunków bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz oraz jednokopytnych, które nie zostały poddane procesowi konserwacji1) Fresh meat: in accordance with the Directive referred to in ‧ of this certificate, this means all parts fit for human consumption from domestic bovine animals, swine, sheep and goats and solipeds which have not undergone any preserving process
Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owiec i KózThe measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Sheep and Goats
MAJĄC NA UWADZE, że rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ przewiduje dodatkowe gwarancje w zakresie handlu wewnątrzwspólnotowego oraz urzędowe ograniczenia w zakresie przemieszczania zwierząt dotyczące hodowli owiec i kóz przeznaczonych dla państw EFTA należących do EOG, których krajowe programy kontroli trzęsawki owiec zostały zatwierdzone przez Urząd Nadzoru EFTAWHEREAS Regulation (EC) No ‧/‧ provides for additional guarantees in intra-Community trade and official movements restrictions relating to holdings of ovine and caprine animals destined for the EEA EFTA States whose national scrapie control programmes have been approved by the EFTA Surveillance Authority
Owce i kozy, żyweLive sheep and goats
Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ przewiduje ponadto, że owce i kozy muszą zostać zidentyfikowane przy pomocy pierwszego i drugiego sposobu identyfikacji określonych w tym rozporządzeniuIn addition, Regulation (EC) No ‧/‧ provides that ovine and caprine animals are to be identified by a first and second means of identification set out in that Regulation
Owce w każdym wieku, z wyjątkiem owiec maciorekSheep of all ages excluding ewes
Do wszystkich zwierząt z gatunków owiec i kóz przyjmowanych do centrum pozyskiwania nasienia stosuje się następujące wymaganiaFor all ovine and caprine animals admitted to a semen collection centre the following requirements shall apply
Przypadki z wynikiem pozytywnym na obecność TSE u zwierząt innych niż bydło, owce i kozyPositive TSE cases confirmed in animals other than bovine, ovine and caprine animals
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3734 zdań frazy owca.Znalezione w 1,211 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.