Tłumaczenia na język angielski:

  • data subject   

Przykładowe zdania z "osoba", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie wystąpić przeciw podmiotowi przekazującemu dane z roszczeniem o odszkodowanie zgodnie z pkt ‧, wynikającym z naruszenia przez podmiot odbierający dane lub jego podwykonawcę przetwarzania któregokolwiek z ich obowiązków, o których mowa w klauzuli ‧ lub klauzuli ‧, ponieważ podmiot przekazujący dane przestał istnieć faktycznie lub formalnie lub stał się niewypłacalny, podmiot odbierający dane zgadza się na wystąpienie przez osobę, której dotyczą dane, z roszczeniem wobec podmiotu odbierającego dane, tak jakby był on podmiotem przekazującym dane; jeżeli jednak jakikolwiek podmiot będący jego następcą przejął na podstawie umowy lub z mocy prawa wszystkie zobowiązania prawne podmiotu przekazującego dane, osoba, której dane dotyczą, może egzekwować swoje prawa wobec tego następcyIf a data subject is not able to bring a claim for compensation in accordance with paragraph ‧ against the data exporter, arising out of a breach by the data importer or his sub-processor of any of their obligations referred to in Clause ‧ or in Clause ‧, because the data exporter has factually disappeared or ceased to exist in law or has become insolvent, the data importer agrees that the data subject may issue a claim against the data importer as if it were the data exporter, unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract of by operation of law, in which case the data subject can enforce its rights against such entity
Prawo do dostępu do danych, sprostowania, usuwania danych ze zbioru i wstrzymywania przetwarzania danych: zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE osoba, której dane dotyczą, powinna mieć zapewniony dostęp, bezpośredni lub przez stronę trzecią, do wszystkich danych osobowych odnoszących się do niej, z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, ostentacyjnie nadużywa tego prawa poprzez nieuzasadnione częste, powtarzające się lub systematyczne prośby o udostępnienie tych danych lub w przypadku, gdy przepisy prawa kraju przekazującego dane nie nakazują udostępnienia takich danychRights of access, rectification, deletion and objection: As provided in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, data subjects must, whether directly or via a third party, be provided with the personal information about them that an organisation holds, except for requests which are manifestly abusive, based on unreasonable intervals or their number or repetitive or systematic nature, or for which access need not be granted under the law of the country of the data exporter
jeżeli, w przypadku kategorii operacji przetwarzania, co do których mało prawdopodobne jest, biorąc pod uwagę dane przeznaczone do przetworzenia, aby niekorzystnie wpłynęły na prawa i wolności osób, których dane dotyczą, określą cele przetwarzania danych, dane lub kategorie danych przechodzących proces przetwarzania, kategorię lub kategorie osób, których dane dotyczą, odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane mają być ujawnione oraz długość okresu przechowywania danych i/lubwhere, for categories of processing operations which are unlikely, taking account of the data to be processed, to affect adversely the rights and freedoms of data subjects, they specify the purposes of the processing, the data or categories of data undergoing processing, the category or categories of data subject, the recipients or categories of recipient to whom the data are to be disclosed and the length of time the data are to be stored, and/or
Artykuł ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE nakładają na osobę lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych – w terminologii dotyczącej ochrony danych zwany administratorem danych – obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, zanim dane zostaną pozyskane lub w chwili wprowadzenia danych do rejestru w przypadku gdy dane nie są uzyskane od osoby, której dotycząArticles ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC contain the obligation for the person or entity responsible for the data processing- in data protection terminology referred to as the controller- to inform the data subject before the data are collected or, in case the data are not obtained from the data subject, at the time of undertaking the recording of the data
W przypadku gdy dane uzyskiwane są z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Państwa Członkowskie zapewniają, aby administrator danych lub jego przedstawiciel był zobowiązany od początku gromadzenia danych osobowych lub w przypadku ujawnienia danych osobie trzeciej, nie później niż do momentu, gdy dane są ujawniane po raz pierwszy, dostarczyć osobie, której dane dotyczą, co najmniej następujące informacje, z wyjątkiem przypadku, kiedy posiada już ona takie informacjeWhere the data have not been obtained from the data subject, Member States shall provide that the controller or his representative must at the time of undertaking the recording of personal data or if a disclosure to a third party is envisaged, no later than the time when the data are first disclosed provide the data subject with at least the following information, except where he already has it
Kwestie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Komisję reguluje rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, w szczególności w odniesieniu do wymogów dotyczących poufności i bezpieczeństwa przetwarzania danych, przekazywania danych osobowych z krajowych systemów państw członkowskich na rzecz Komisji, legalności przetwarzania danych i prawa osób, których dane te dotyczą, do informacji na temat ich danych osobowych, dostępu do nich i do ich sprostowywaniaThe protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Commission is governed by Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data, in particular as regards to the requirements of confidentiality and security of processing, the transfer of personal data from the national systems of Member States to the Commission, the lawfulness of processing, and the rights of data subjects to information, access to and rectification of their personal data
Przydatna definicja danych na temat zdrowia znajduje się w normie ISO ‧: wszelkie informacje, które dotyczą zdrowia fizycznego lub psychicznego danej osoby lub świadczenia danej osobie usług zdrowotnych, i które mogą obejmować: a) informacje na temat rejestracji danej osoby w celu świadczenia jej usług zdrowotnych; b) informacje na temat płatności lub kwalifikowalności danej osoby do otrzymania opieki zdrowotnej; c) liczbę, symbol lub oznaczenie przypisane do danej osoby, które pozwala na jej jednoznaczną identyfikację do celów opieki zdrowotnej; d) wszelkie informacje na temat danej osoby zebrane w procesie udzielania usług zdrowotnych tej osobie; e) informacje uzyskane podczas przeprowadzania testów lub badań części ciała lub płynów ustrojowych oraz f) identyfikację osoby (pracownika służby zdrowia), która udziela opieki medycznej danej osobieA useful definition of health data is provided for by ISO ‧: any information which relates to the physical or mental health of an individual, or to the provision of health service to the individual, and which may include: (a) information about the registration of the individual for the provision of health services; (b) information about payments or eligibility for healthcare with respect to the individual; (c) a number, symbol or particular assigned to an individual to uniquely identify the individual for health purposes; (d) any information about the individual collected in the course of the provision of health services to the individual; (e) information derived from the testing or examination of a body part or bodily substance; and (f) identification of a person (healthcare professional) as provider of healthcare to the individual
Inspektor podkreśla jednak, że takie przepisy nie wykluczają przestrzegania podobnych zobowiązań wynikających z rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, takich jak: obowiązek informowania osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. ‧ i w szczególności z art. ‧, dotyczącym informowania w przypadku uzyskiwania danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, obowiązek niezwłocznego poprawienia niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, wynikający z art. ‧, oraz obowiązek powiadomienia stron trzecich, którym dane zostały ujawnione, o wszelkich poprawkach lub usunięciu danych – jak ma to miejsce w przypadku usunięcia z wykazu – chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłkuHowever, the EDPS points out that these provisions do not exclude similar obligations arising from Regulation (EC) No ‧/‧, such as the obligation to provide information to the data subject pursuant to Article ‧ and in particular Article ‧- dealing with information to be supplied when the data have not been obtained from the data subject-, the obligation pursuant to Article ‧ to rectify without delay inaccurate or incomplete personal data and the obligation pursuant to Article ‧ to notify rectification or erasure of data- as in the case of de-listing- to third parties to whom data have been disclosed, unless this proves impossible or involves a disproportionate effort
dane osobowe, szczególne kategorie danych/dane sensytywne, przetwarzać/przetwarzanie, administrator danych, przetwarzający dane, osoba, której dane dotyczą oraz organ nadzorczy mają takie samo znaczenie jak w dyrektywie ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. (gdzie organ nadzorczy oznacza właściwy organ nadzoru ochrony danych na terytorium państwa, w którym siedzibę ma przekazujący danepersonal data, special categories of data/sensitive data, process/processing, controller, processor, data subject and supervisory authority/authority shall have the same meaning as in Directive ‧/‧/EC of ‧ October ‧ (whereby the authority shall mean the competent data protection authority in the territory in which the data exporter is established
Decyzja wywołująca niekorzystne skutki prawne dla osoby, której dotyczą dane, lub mająca na tę osobę istotny wpływ i oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych mającym służyć ocenie niektórych aspektów o charakterze osobistym dotyczących osoby, której dotyczą dane, jest dopuszczalna tylko w przypadkach dozwolonych prawem, które przewiduje również środki ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dotyczą daneA decision which produces an adverse legal effect for the data subject or significantly affects him and which is based solely on automated processing of data intended to evaluate certain personal aspects relating to the data subject shall be permitted only if authorised by a law which also lays down measures to safeguard the data subject’s legitimate interests
Ponadto, choć w myśl poprawki ‧ dozwolone jest przetwarzanie danych o ruchu do celów bezpieczeństwa, zachowano w niej równowagę między interesami podmiotu przetwarzającego dane o ruchu a interesami osób, których dane są przetwarzane, tak że takie przetwarzanie danych może być prowadzone, tylko jeśli interesy podmiotu przetwarzającego dane nie są ważniejsze niż interesy podstawowych praw i wolności danych osób (chyba że ważniejsze okazują się prawa podstawowe i wolności podmiotów, których dane te dotycząFurthermore, although Amendment ‧ permits the processing of traffic data for security purposes, it strikes a balance between the interests of the entity that processes traffic data and those of the individuals whose data is processed so that such data processing can take place only if the interests for the fundamental rights and freedoms of individuals are not overridden by those of the entity processing the data (except where such interests are overridden by the interests for fundamental rights and freedoms of the data subject
Zgodnie z prawem proces przetwarzania danych osobowych wymaga ponadto, aby dokonywane było ono za zgodą osoby, której dane dotyczą lub było konieczne dla zawarcia lub realizacji umowy wiążącej w sprawie osoby, której dane dotyczą, bądź miało charakter wymogu prawnego, lub też służyło realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub wykonywaniu władzy publicznej, bądź też w uzasadnionym interesie osoby fizycznej lub prawnej, pod warunkiem że interesy lub prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnegoWhereas, in order to be lawful, the processing of personal data must in addition be carried out with the consent of the data subject or be necessary for the conclusion or performance of a contract binding on the data subject, or as a legal requirement, or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority, or in the legitimate interests of a natural or legal person, provided that the interests or the rights and freedoms of the data subject are not overriding
Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest uregulowana rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, które ma zastosowanie w całości do przetwarzania danych osobowych dla celów niniejszego rozporządzenia, w szczególności w związku z prawem osoby, której dotyczą dane do dostępu do danych, ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia oraz powiadamianiem stron trzecich, które w rezultacie nie zostały dokładniej wyszczególnione w niniejszym rozporządzeniuThe protection of individuals with regard to the processing of personal data is governed by Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data, which is fully applicable to the processing of personal data for the purposes of this Regulation, in particular as regards the rights of data subjects to access, rectification, blocking and erasure of data and notification to third parties, which have not in consequence been further particularised in this Regulation
Wobec powyższego EIOD proponuje, aby art. ‧ uwzględniał inne uzasadnione podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, takie jak konieczność zgodności z obowiązkiem prawnym, któremu podlega kontroler, jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą, o ile przetwarzanie przeprowadzane jest w interesie osoby, której dane dotyczą, lub konieczność ochrony istotnych interesów osoby, której dane dotycząTherefore, the EDPS suggests that Article ‧ take into account other justified legal grounds for processing personal data, such as the necessity for compliance with a legal obligation to which the controller is subject, the unambiguous consent of the data subject, provided that the processing is carried out in the interest of the data subject, or the necessity to protect the vital interest of the data subject
CBP zobowiązuje się do sprostowywania danych na żądanie pasażerów i członków załogi, przewoźników lotniczych oraz Organów Ochrony Danych (OOD) w Państwach Członkowskich UE (w zakresie szczegółowo określonym przez osobę, której dane dotyczą), jeżeli CBP określi, że baza danych zawiera takie dane i ich korekta jest uzasadniona i właściwie poparta. CBP będzie informować wyznaczone władze, które otrzymały dane zawarte w PNR, o każdym materiale zawierającym sprostowanie tych danychCBP will undertake to rectify data at the request of passengers and crew members, air carriers or data protection authorities (DPAs) in the EU Member States (to the extent specifically authorised by the data subject), where CBP determines that such data is contained in its database and a correction is justified and properly supported. CBP will inform any Designated Authority which has received such PNR data of any material rectification of that PNR data
W wyjątkowych przypadkach, jeżeli podmioty przekazujące dane odmawiają poinstruowania podmiotów odbierających dane lub nie są w stanie tego zrobić we właściwy sposób, co wiąże się z bezpośrednim ryzykiem poważnej szkody dla osób, których dane dotyczą, standardowe klauzule umowne powinny umożliwiać organom nadzorczym kontrolę podmiotów odbierających dane i podwykonawców przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, podjęcie decyzji wiążących dla podmiotów odbierających dane i podwykonawców przetwarzania danychIn exceptional cases where data exporters refuse or are unable to instruct the data importer properly, with an imminent risk of grave harm to the data subjects, the standard contractual clauses should allow the supervisory authorities to audit data importers and sub-processors and, where appropriate, take decisions which are binding on data importers and sub-processors
Pod warunkiem uprzedniej zgody organu nadzorczego osoba, której dane dotyczą, może również nie uzyskać prawa dostępu do danych, jeśli udzielenie takiego dostępu poważnie naruszyłoby interesy odbierającego dane lub innych organizacji mających do czynienia z odbierającym dane, a spełnienie tego warunku nie naruszałoby podstawowych praw i wolności osoby, której dotyczą daneProvided that the authority has given its prior approval, access need also not be granted when doing so would be likely to seriously harm the interests of the data importer or other organisations dealing with the data importer and such interests are not overridden by the interests for fundamental rights and freedoms of the data subject
na żądanie udostępni osobie, której dane dotyczą, kopię niniejszych klauzul lub jakiejkolwiek istniejącej umowy dotyczącej podwykonawstwa przekazywania danych; jednakże w przypadku gdy klauzule lub umowa zawierają informacje handlowe, informacje te można usunąć, z wyjątkiem dodatku ‧, który zostanie zastąpiony skróconym opisem środków bezpieczeństwa, w przypadkach, w których osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie uzyskać kopii od podmiotu przekazującego daneto make available to the data subject upon request a copy of the Clauses, or any existing contract for sub-processing, unless the Clauses or contract contain commercial information, in which case it may remove such commercial information, with the exception of Appendix ‧ which shall be replaced by a summary description of the security measures in those cases where the data subject is unable to obtain a copy from the data exporter
dane osobowe, szczególne kategorie danych, przetwarzać/przetwarzanie, administrator danych, podmiot przetwarzający, osoba, której dane dotyczą i organ nadzorczy mają to samo znaczenie co w dyrektywie ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danychpersonal data, special categories of data, process/processing, controller, processor, data subject and supervisory authority shall have the same meaning as in Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
Wynika to z art. ‧ lit. f), który stanowi, że administratorzy danych mogą przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby trzeciej, lub osobom, którym dane są ujawniane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy interesy takie podporządkowane są interesom związanym z podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą ...This is based on Article ‧(f) which establishes that data controllers may process personal data if doing so is necessary for the purposes of the legitimate interest pursued by the controller or by the third party or parties to whom the data are disclosed, except when such rights are overridden by the interest for fundamental rights and freedoms of the data subject
Podmiot odbierający dane zgadza się na to, że jeżeli osoba, której dotyczą dane, powołuje się wobec niego na prawa osoby trzeciej, na rzecz której zawarto umowę lub występuje o odszkodowanie za szkody na podstawie niniejszych klauzul, podmiot odbierający dane przyjmie decyzję osoby, której dane dotyczą, oThe data importer agrees that if the data subject invokes against it third-party beneficiary rights and/or claims compensation for damages under the Clauses, the data importer will accept the decision of the data subject
W przypadku gdy dana strona zamierza całkowicie usunąć określone w art. ‧ ust. ‧ dane dotyczące osoby, które sama wprowadziła, a określone w art. ‧ ust. ‧ dane dotyczące tej samej osoby zostały wprowadzone przez inne strony, odpowiedzialność na podstawie przepisów o ochronie danych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania, korygowania i usuwania takich danych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ przechodzi na stronę, która jako następna w kolejności wprowadziła określone w art. ‧ ust. ‧ dane dotyczące tej osobyWhere a party intends to delete altogether data as referred to in Article ‧ which it has input concerning a person and data as referred to in Article ‧ in respect of the same person have been input by other parties, responsibility in terms of data-protection legislation pursuant to Article ‧ and the right to modify, supplement, correct and delete such data pursuant to Article ‧ shall be transferred to the next party to have input data as referred to in Article ‧ on that person
To właśnie ten organ powinien ponosić odpowiedzialność związaną ze statusem administratora danych zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE, w tym także w odniesieniu do prawa do informacji, prawa osób, których dane dotyczą, do dostępu do danych i do ich sprostowania oraz prawa do uzyskania informacji, kto jest odbiorcą danych (w tym przypadku odbiorcą danych jest Eurostat)- o ile takie prawa przysługują danej osobieIndeed, this body shall bear the responsibilities attached to the status of data controller according to Directive ‧/‧/EC, including in relation to the right of information, the rights of access and rectification of the data subjects, and the right to know the recipients of the data (in this case Eurostat is a recipient of the data), whenever these rights are applicable
Bezprawny dostęp do takich danych osobowych, które czasami obejmują szczególne kategorie danych ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane osobowe dotyczące stanu zdrowia lub życia seksualnego (tak zwane dane szczególnie chronione), lub ich ujawnienie rzeczywiście mogą wpłynąć na prywatność i godność osób, których dane te dotyczą, jak również na inne uzasadnione interesy tych osób fizycznych/organizacji (np. gospodarczeThe unlawful access to or disclosure of such personal information, sometimes consisting of special categories of data, revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union membership, and data concerning health or sex life (so called sensitive data), are indeed capable of affecting the privacy and dignity of the persons to whom the information relates, as well as other legitimate interests of those individuals/organisations (e.g. economic ones
Ponadto prowadzi to do niepewności prawa w odniesieniu do osób, których dane dotyczą – możliwe jest zaangażowanie podmiotów ze wszystkich innych państw członkowskich, może mieć zastosowanie prawo krajowe tych innych państw członkowskich i może się ono nieznacznie różnić od prawa, jakie znają osoby, których dane dotyczą, lub mieć zastosowanie w systemie prawnym, który nie jest znany osobie, której dane dotycząIt furthermore leads to legal uncertainty for the data subjects: actors from all other Member States may be involved, national laws of these other Member States might be applicable and might differ slightly from the laws data subjects are used to, or apply in a legal system which is unfamiliar to the data subject
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 958106 zdań frazy osoba.Znalezione w 265,184 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.