Tłumaczenia na język angielski:

  • data subject   

Przykładowe zdania z "osoba", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dodatkowo przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ustalania kontaktów zakaźnych powinno zostać uznane za uprawnione, o ile jest konieczne dla ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. ‧ lit. d) dyrektywy ‧/‧/WE oraz art. ‧ lit. e) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, a także dla realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym, zgodnie z, odpowiednio, art. ‧ lit. e) oraz art. ‧ lit. a) wyżej wymienionych aktów wspólnotowychIn addition the processing of personal data for the purposes of contact tracing should be considered as lawful in so far as it is necessary in order to protect the vital interests of the data subject, in accordance with Article ‧(d) of Directive ‧/‧/EC and with Article ‧(e) of Regulation (EC) No ‧/‧, and also for the performance of a task carried out in the public interest, in accordance with, respectively, Articles ‧(e) and ‧(a) of these Community acts
Dostęp do danych związanych z zabezpieczeniami społecznymi powinny mieć jedynie odpowiednie organy i instytucje, a dane te powinny być przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą, i nie dłużej niż to konieczne do celów, w jakich są przetwarzane (art. ‧ ust. ‧ lit. e) dyrektywyOnly relevant authorities and institutions shall have access to social security data, and these data shall be stored- in a form that permits identification of the data subject- for no longer than it is necessary for the purpose for which they are processed (Article ‧.‧.e of the Directive
Wnioski lub zapytania od osób zainteresowanych, których dane dotyczą, odnoszące się do informacji przekazanych przed instytucje lub organy wykonawcze, są rozpatrywane przez te instytucje lub organyRequests or questions from data subjects concerned with regard to information provided by implementing authorities or bodies shall be treated by those authorities or bodies
Przejrzystość: osobie, której dane dotyczą, powinny zostać przekazane informacje konieczne do zapewnienia rzetelnego przekazywania danych (takie jak dotyczące celu przetwarzania oraz przekazywania danych), o ile informacje te nie zostały wcześniej przekazane przez przekazującego daneTransparency: Data subjects must be provided with information necessary to ensure fair processing (such as information about the purposes of processing and about the transfer), unless such information has already been given by the data exporter
Niniejszego regulaminu nie stosuje się do osób fizycznych wyraźnie występujących o dane, które jedynie ich dotycząIndividuals specifically requesting data only related to them shall not be covered by these Rules
Mimo, że postanowienie o wzajemnej odpowiedzialności odszkodowawczej Stron umowy nie jest nieodzowne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony osobie, której dane dotyczą i dlatego nie musi być ono uwzględnione w umowie, stanowi ono część standardowych klauzul umownych ze względu na zachowanie klarowności, a także, aby uniknąć potrzeby indywidualnego negocjowania przez Strony postanowień umowy dotyczących wzajemnej odpowiedzialności odszkodowawczejAlthough mutual indemnification between the parties is not a requirement for the adequacy of the protection for the data subjects and may therefore be deleted, it is included in the standard contractual clauses for the sake of clarification and to avoid the need for the parties to negotiate indemnification clauses individually
Te stawki ceł (w przeciwieństwie do cła obowiązującego dla całego kraju i stosowanego w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorstw) mają zastosowanie wyłącznie do przywozu towarów pochodzących z kraju, którego dotyczy postępowaniem i wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwa, czyli przez wymienione osoby prawneThese duty rates (as opposed to the country-wide duty applicable to all other companies) are thus exclusively applicable to imports of products originating in the country concerned and produced by the companies and thus by the specific legal entities mentioned
Prawo do poprawiania i usuwania danych przysługujące osobom, których dotyczą daneData subject’s right to correctionand deletion of data
Państwa członkowskie mogą także postanowić, że osoba, której dotyczą dane, zostaje poinformowana przez właściwy krajowy organ nadzoru, że przeprowadzono przeglądMember States may also provide that the data subject shall be informed by the competent national supervisory authority that a review has taken place
Osoba, której dotyczą gromadzone dane musiThe person concerned by the data collected must
wyraża ubolewanie z powodu braku wyraźnego ograniczenia celu pojawiającego się w piśmie DHS, zgodnie z którym dane PNR mogą zostać wykorzystane do walki z terroryzmem i przestępstwami z nim związanymi, lecz również do szeregu dalszych niesprecyzowanych celów, a dokładnie do ochrony żywotnych interesów podmiotu lub osób, których dotyczą dane, lub też w jakimkolwiek postępowaniu karnym przed sądem, lub w innych przypadkach, gdy wymaga tego prawoRegrets the lack of clear purpose-limitation given in the DHS letter, which notes that the PNR data may be used for the fight against terrorism and related crimes, but also for a range of unspecified additional purposes, notably for the protection of the vital interests of the data subject or other persons, or in any criminal judicial proceedings, or as otherwise required by law
Przyglądając się bliżej ochronie danych osobowych, EIOD stwierdza, że w przypadku gdy dane osobowe są przekazywane z krajów nie mających odpowiednich norm i gwarancji w zakresie ochrony danych osobowych, możliwy brak danych wysokiej jakości jest należycie oceniany w celu uniknięcia błędnego oparcia się na takich informacjach przez organy porządku publicznego UE i oraz zapobieżenia poniesienia uszczerbku przez osoby, których dane dotycząWith regard more specifically to protection of personal data, the EDPS remarks that, when personal data are transmitted from countries where there are no adequate standards and guarantees for the protection of personal data, the possible lack of data quality shall be duly assessed with a view to avoiding erroneous reliance on such information by EU law enforcement authorities and preventing prejudice for data subjects
Dlatego EIOD proponuje szczególnie podkreślić ocenę wymiany danych prowadzoną pod kątem ich ochrony, uwzględniającą zwłaszcza: cele, do jakich dane zostały przekazane, sposoby informowania o osobie, której dane dotyczą, dokładność wymienianych danych i błędne trafienia, wnioski o dostęp do danych osobowych, długość okresów przechowywania oraz skuteczność środków bezpieczeństwaTherefore, the EDPS suggests that specific emphasis be given to the evaluation of data protection aspects of data exchanges, with specific attention to purposes for which data have been exchanged, methods of information of data subjects, accuracy of exchanged data and false matches, requests of access to personal data, length of storage periods and effectiveness of security measures
Stwierdza się w nim, że Inspektor po rozważeniu skargi złożonej na podstawie poprzedniego ustępu poinformuje osobę, której dane dotyczą, czy dane były przetwarzane prawidłowo, a jeżeli nie – to czy dokonano koniecznych poprawekIt states that the EDPS, when investigating a complaint on the basis of the previous paragraph, shall only inform the data subject of whether the data have been processed correctly and if not, whether any necessary corrections have been made
Zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/WE, osoba, której dane dotyczą, powinna posiadać prawo dostępu do wszystkich dotyczących jej danych oraz do sprostowania, usunięcia ze zbioru lub wstrzymania przetwarzania pewnych danychIn accordance with Article ‧ of Directive ‧/EC, the data subject should have the right of access to all data relating to him and as appropriate to rectification, erasure or blocking of certain data
każda osoba miała z ważnych i uzasadnionych przyczyn prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych, które jej dotycząall persons have the right to oppose, on compelling legitimate grounds, the processing of data relating to them
W związku z tym Europejski Inspektor Ochrony Danych pragnie podkreślić, że chociaż krajowe organy ochrony danych, wymienione w art. ‧ ust. ‧ wniosku, są faktycznie organami właściwymi do rozpatrywania skarg dotyczących ochrony danych osobowych, to wniosek powinien być sformułowany tak, aby wnioskodawca (osoba, której dane dotyczą) miał możliwość skierowania wniosku przede wszystkim do administratora danych (w tym przypadku są to właściwe organy krajowe odpowiedzialne za współpracę dublińskąIn this context, the EDPS wishes to stress that while the National Data Protection Authorities (hereinafter DPAs), referred to in Article of the Proposal, are indeed competent to hear claims concerning the protection of personal data, the wording of the Proposal should not prevent the applicant (data subject) from addressing a claim primarily to the data controller (in this case national competent authorities in charge of the Dublin cooperation
na życzenie osoby, której dane dotyczą, lub beneficjentów – strony trzeciej w rozumieniu klauzuli ‧, udostępni im kopię niniejszych klauzul, o ile klauzule nie zawierają informacji poufnych, w którym to wypadku przekazujący dane może usunąć takie informacje przed udostępnieniem klauzulIt will make available, upon request, a copy of the clauses to data subjects who are third party beneficiaries under clause III, unless the clauses contain confidential information, in which case it may remove such information
Każda osoba może zwrócić się do każdego krajowego organu nadzorczego o weryfikację w Systemie Informacji Celnej danych osobowych, które dotyczą tej osoby, jak również o weryfikację, w jaki sposób dane te są lub były wykorzystywaneAny person may ask any national supervisory authority to check personal data relating to himself on the Customs Information System and the use which has been or is being made of those data
W tym względzie , jeśli podanie tych danych do wiadomości nie narusza przewidzianego w art . 4 ust . 1 lit. b ) rozporządzenia nr 1049 / 2001 prawa do ochrony prywatności i integralności osoby fizycznej , odmowa ujawnienia tych danych przez osobę , której one dotyczą , nie może stanąć na przeszkodzie temu ujawnieniu .In that regard , if communication of those data would not undermine protection of the privacy and the integrity of the individual concerned , as required by Article 4 ( 1 ) ( b ) of Regulation No 1049 / 2001 , that person ’ s objection cannot prevent such communication .
przekazanie danych jest konieczne dla zapewnienia ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotycząthe transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data subject
Wykładania dotyczy zwłaszcza dwóch różnych praw uznanych przez dyrektywę ‧/‧, uregulowanych w sposób, który sprawia, że korzystanie z jednego (prawo do usunięcia danych w terminie jednego roku) utrudnia skorzystanie z drugiego (dostęp osoby zainteresowanej do przetwarzania danych): po usunięciu danych na mocy dyrektywy ‧/‧ zamknięte zostaje prawo dostępu, ponieważ nie można wnioskować o informacje, które już nie istniejąThe Advocate-General's interpretation concerns, in particular, two distinct rights recognised by Directive ‧/‧ and regulated in such a way that the application of one (the right to deletion of data within one year) appears to make it difficult to apply the other (the right of access to data relating to processing): by deleting data in accordance with Directive ‧/‧, the right to access becomes impossible, as one cannot request information that no longer exists
Należy stworzyć takie warunki, aby polityka spójności przyczyniała się do zwiększania poziomu wzrostu gospodarczego i konkurencyjności regionów, których dotyczy, zwłaszcza za pomocą inwestycji w badania i innowacje, a przede wszystkim poprzez dążenie do poprawy w zakresie tzw. dóbr użyteczności publicznej (woda, zbieranie i usuwanie odpadów, usługi dla osób starszych, szkolenie, żłobki itd.) jako strategia polityczna doskonałości służąca zwiększeniu atrakcyjności danych regionówCohesion policy should be put in a position to help boost the growth and competitiveness of the regions involved, by all means investing in research and innovation, but first and foremost aiming to improve the so-called public goods (water, refuse collection and disposal, services to elderly people, training, pre-school facilities, etc.) as policies of excellence to make the regions in question more attractive
ich stopień ścisłości był uważnie uwzględniony i mógł być podważony przez osobę, której dane dotyczą przy pomocy dostępnych sposobów, oraztheir level of accuracy is carefully taken into account and might be challenged by the data subject through readily available means, and
Bez uszczerbku dla obowiązku dostarczenia innych informacji zgodnie z art. ‧, lit. a) dyrektywy ‧/WE, osoba, której dotyczą dane ma prawo do uzyskania informacji o danych jej dotyczących zapisanych w centralnej bazie danych oraz o Państwie Członkowskim, które przesłało je do jednostki centralnejWithout prejudice to the obligation to provide other information in accordance with point (a) of Article ‧ of Directive ‧/EC, the data subject shall have the right to obtain communication of the data relating to him/her recorded in the central database and of the Member State which transmitted them to the Central Unit
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1020040 zdań frazy osoba.Znalezione w 147,883 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.