Tłumaczenia na język angielski:

  • care of mothers and infants   

Przykładowe zdania z "opieka nad matką i dzieckiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matekTaking care for a small child in the opinions and experiences of mothers
opieka nad matką i dzieckiem, w tym wsparcie dla projektów dotyczących wyżywienia i rozwoju następnego pokoleniamother and child care, including support for projects on the nurturing and development of the next generation
Idealne matki, które spędziły swą młodość opiekując się dziećmi, stanowią dziś większość populacji starszych kobiet, i właśnie ta ich opieka nad dziećmi i praca w domu nie są dziś uwzględnione w ich emeryturach.Ideal mothers who spent their youth caring for their children represent today the majority of the elderly female population and it is this childcare and homecare that is not reflected in their pensions.
Opieka nad matką i dzieckiemCare for mother and child
• usługi położnicze oraz opieka nad dziećmi w okresie niemowlęcym , w tym świadczenia lekarza rodzinnego w okresie ciąży oraz świadczenia dla matki i dziecka do szóstego tygodnia po porodzie ;• drugs and medicines for the treatment of certain specified illnesses under the Long-Term Illness Scheme .
Uzazi Bora- opieka nad matką i dzieckiem – działania związane z HIVUzazi Bora Mother and infant services HIV activities — —
Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek.Views on child care according to the experiences of mothers.
Opieka nad matką i dzieckiem w okresie połogu w domu po porodzie fizjologicznym.Care for mother and child during childbrith at home after childbirth psysiological
Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matekCare for a young child in the opinions and experiences of mothers
Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matekCare of a small child in the experiences of mothers
Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matekLooking after a baby according to mother's experiences
opieka nad matką oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego oraz udzielanie matce wszelkich niezbędnych porad na temat opieki nad noworodkiem, aby umożliwić jej stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieckato care for and monitor the progress of the mother in the post-natal period and to give all necessary advice to the mother on infant care to enable her to ensure the optimum progress of the new-born infant
informację dotyczącą stosowania produktu jedynie na podstawie opinii niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji bądź też innych specjalistów zajmujących się opieką nad matkami i dziećmia statement recommending that the product be used only on the advice of independent persons having qualifications in medicine, nutrition or pharmacy, or other professionals responsible for maternal and child care
"System opieki nad matką i dzieckiem w Polsce z zdrowiu i w chorobie""System of care over mother and child in health and in disease in Poland"
Inwestycja w jakość opieki nad dziećmi pomoże zarówno rodzicom, jak i dzieciom, ponieważ zapewni rodzinom, głównie matkom, możliwość pracy, dając dzieciom wysokiej jakości środowisko wychowawcze, zbliżone do domowego.An investment in quality childcare will help families and children alike in providing families - mostly mothers - with an opportunity to work, by giving children the chance to a high-quality, nurturing environment akin to the home.
uważa, że należy wspierać zatrudnianie kobiet romskich również poprzez sprzyjające zatrudnieniu działania systemów wsparcia społecznego, a także poprzez odpowiednie możliwości szkolenia i specjalizacji, aby w dłuższej perspektywie przygotować je do pracy, z której będą mogły się utrzymać, oraz umożliwić im godzenie życia rodzinnego i zawodowego; wzywa państwa członkowskie do przyjęcia środków, które pomogą zwiększyć możliwości opieki nad dziećmi romskimi nawet wówczas, gdy ich matka pozostaje w domu z innymi dziećmiConsiders that the employment of Roma women should also be promoted by means of employment-friendly operation of social support systems and appropriate training and specialisation opportunities, to prepare them in the long term for work from which they can earn a living and make it possible to reconcile family life and work; calls on Member States to adopt measures which help to increase child-care opportunities for Roma children even if their mother is at home with her other children
zwraca uwagę na fakt, że większość osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi to młode kobiety, co powoduje dyskryminację kobiet na szczeblu edukacyjnym i zawodowym; podkreśla, że zwiększenie odpowiedzialności mężczyzn w zakresie prac domowych i opieki nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi stanowi zasadniczy element umożliwiający większej liczbie młodych kobiet godzenie roli matki i odbywania studiów; wzywa zatem państwa członkowskie do uznania wartości życia rodzinnego i wspierania roli ojców, jak również większego podziału obowiązków związanych z życiem rodzinnym, w tym także w okresie studiów i po zakończeniu cyklu nauki, jako istotnego kroku w celu osiągnięcia równości szans mężczyzn i kobietPoints out that most carers for dependent people are young women, which results in discrimination between men and women in education and careers; stresses the fundamental principle that men must assume greater responsibility for household work, children and other dependent persons if a greater number of young women are to have the opportunity to combine parenthood with studying; calls, therefore, on the Member States to recognise the value of family life and to promote the role of fathers and the better sharing of family responsibilities, including during time spent in education and after the completion of a course of study, as a significant step to achieving equal opportunities between men and women
zachęca Państwa Członkowskie do podjęcia konkretnych działań w celu zagwarantowania kobietom z nieuprzywilejowanych środowisk równego dostępu do systemów opieki zdrowotnej,- szczególnie do podstawowych usług zdrowotnych, (tym do opieki nad matką i dzieckiem), zgodnie z założeniami Światowej Organizacji Zdrowia- oraz do opieki ginekologicznej i położniczej, godziwego mieszkania, wymiaru sprawiedliwości, edukacji, szkolenia, kształcenia ustawicznego, sportu i kultury, zapobiegania przedwczesnemu porzucaniu nauki i ułatwiania łagodnego przejścia ze szkoły na rynek pracy, a także wzywa Komisję i Radę do włączenia czynnika płci do rocznych sprawozdań w sprawie spójności społecznejCalls on the Member States to take targeted action to ensure that women in a disadvantaged environment have fair access to public health systems- in particular to primary health care (including the protection of mothers and children) as defined by the World Health Organisation- and also to gynaecological and obstetric health care, decent housing, justice, education, training, life-long learning, sport and culture, to prevent the premature abandonment of schooling and facilitate a smooth transition from school to the labour market, and calls on the Commission and Council to integrate the gender dimension in the annual reports on social cohesion
podkreśla, że wszelkie działania na rzecz praw dziecka powinny być przeprowadzane z poszanowaniem pierwszoplanowej roli rodziców i najbliższego otoczenia rodzinnego dziecka, jak również osób, które w głównej mierze zapewniają utrzymanie dziecka lub opiekę nad nim, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy statusu matekEmphasises that all action for children’s rights should respect the primary role of the child’s parents and immediate family as well as primary carers and guardians, and in particular the need to improve the position of mothers
Musimy więc szanować doświadczenie matek i traktować świadczoną przez nie opiekę nad dziećmi jako usługę nadrzędną.We must therefore respect the experience of mothers and consider it as prior service, if it is provided solely to children.
(IT) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Uważam, że Parlament staje dziś przed niezwykłą szansą, aby raz jeszcze dobitnie powtórzyć, że macierzyństwo jest wartością społeczną, że należy zwiększyć ochronę zdrowia matki i dziecka, że nie wolno dyskryminować pracownic będących matkami, kiedy starają się znaleźć bądź utrzymać pracę, oraz że należy znaleźć rozwiązania umożliwiające lepsze dzielenie opieki nad dziećmi z ojcami.(IT) Madam President, Commissioner, I believe that Parliament has a great opportunity today to reiterate that motherhood is a social value, that the protection of a mother's health and that of her child must be strengthened, that a female worker must not be discriminated against for being a mother in finding and keeping a job, and that childcare should be better shared with fathers.
Umożliwienie matce i ojcu dzielenia prac związanych z opieką nad dziećmi w pierwszych dniach ich życia ma zasadnicze i fundamentalne znaczenie dla wypracowania postępu w kategoriach równości kobiet i mężczyzn.Enabling the mother and father to share the work of caring for their children in the first few days after they are born is essential and fundamental for making progress in terms of equality between men and women.
Działalność opiekuńcza nad dziećmi prowadzona w przedszkolu i Domu Opieki Społecznej Sióstr Urszulanej SJK w Sieradzu, wypełnieniem moralnego obowiązku chrześcijanina w oparciu o pisma Matki Urszuli Ledóchowskiej.Patronal care over children attending the kindergarten and The Ursuline Sisters Community Home in Sieradz as a way to fulfil the moral duty of a Christian based on the works of Mother Ursula Ledóchowska.
Wzywam do możliwie jak najszybszego wdrażania innowacyjnych pomysłów w dziedzinie opieki nad dziećmi i równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, aby umożliwić zarówno matkom, jak i ojcom pełną realizację ich zadań rodzicielskich.I am calling for innovative ideas to be implemented as quickly as possible with regard to childcare and work-family balance, in order to enable mothers as well as fathers to play their role of parents fully.
My w Europie żyjemy w dobrobycie, który umożliwia nam opiekę nad matkami i dziećmi, ale pozwalamy na unicestwienie ponad miliona istnień rocznie, zanim jeszcze przyjdą na świat.We in Europe have the wealth to take care of our mothers and babies but allow over a million babies to be destroyed before birth.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1712454 zdań frazy opieka nad matką i dzieckiem.Znalezione w 202,467 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.