Tłumaczenia na język angielski:

  • child care   
  • childcare   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

opieka nad matką i dzieckiemcare of mothers and infants
wczesna edukacja i opieka nad dzieckiemearly childhood education and care

Przykładowe zdania z "opieka nad dzieckiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
Opieka nad dzieckiem z guzem krzyżowo-ogonowym.Nursing care for the child with sacrococcygeal teratoma.
Oświadczenia Rady i Komisji: Opieka nad dziećmiCouncil and Commission statements: Childcare
Taka tymczasowa, dodatkowa opieka ze strony członków rodziny nie zdejmuje z państwa odpowiedzialności za zapewnienie odpowiednich form opieki dziennej nad dziećmi, zarówno pod względem ilości, jak i jakości jej placówekThis temporary additional care provided by family members does not replace the State's responsibility to provide adequate day care, in terms of quantity and quality
Opieka nad dzieckiem w wieku przedszkolnym w Mińsku MazowieckimCare of children at the nursery age in Mińsk Mazowiecki
Wyzwania, wobec których stoi UE - takie jak kwestie demograficzne, równowaga między pracą a życiem prywatnym, opieka nad osobami zależnymi od pomocy innych, integracja społeczna, zwalczanie ubóstwa pośród rodzin i dzieci oraz polityka solidarności międzypokoleniowej - wymagają wiedzy fachowej organizacji do spraw rodzin, nakierowanych na ochronę interesów dzieci.The challenges facing the EU - such as demography, work-life balance, care for persons reliant on assistance, social inclusion, combating poverty among families and children and the policy for intergenerational solidarity - require the expertise of family organisations dedicated to protecting the interests of children.
Z drugiej strony jednak, jeśli głównym celem działania tych placówek nie jest działalność dydaktyczna, ale opieka nad dzieckiem oraz wspieranie go, usługę tego typu należy przypisać do klasy ‧.‧. COICOP/ZWCKIf, on the other hand, the main objective is not a pedagogical one, but to provide child-minding assistance and support, the service concerned should be allocated to COICOP/HICP class
"Opieka pielęgniarska nad dziećmi po zabiegach operacyjnych w obrębie narządu ruchu"Nursing care of children following surgery of the motor organ
Opieka nad dzieckiem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w ostrej fazie chorobyNursing of the child with exacerbation of ulcerative colitis
To praca wykonywana w domu - opieka nad dziećmi i nad osobami starszymi - która jest uwzględniona w strategii Europa 2020 i która stanowi 5-9 % całej pracy wykonywanej w UE, wykazując tendencję wzrostową.It is work carried out in the home - childcare and elderly-care facilities - that is included in the Europe 2020 strategy and represents 5% to 9% of all work undertaken in the EU, with the trend being towards growth.
Opieka instytucjonalna nad dzieckiem w wieku przedszkolnym na terenie miasta Leszna w latach 1990-2006The Institutional Care of the Nursery School Age Children on the Area of Leszno in the years 1990-2006
Kompleksowa opieka nad dzieckiem z zespołem Downa.Comprehensive care for a child with Down syndrome.
mając na uwadze, że różnica w wynagrodzeniach wywiera istotny wpływ na społeczny i gospodarczy status kobiet w ciągu całego ich życia zawodowego i poza nim; mając na uwadze, że w wyniku wnoszenia wkładu w życie społeczne w formie innej niż zatrudnienie, takiej jak np. opieka nad dziećmi lub starszymi krewnymi, kobiety często w większym stopniu narażone są na popadanie w ubóstwo i są mniej niezależne finansowowhereas the pay gap has a serious impact on the economic and social status of women throughout their working life and beyond, whereas as a result of contributing to society by means other than employment, such as by looking after children and elderly relatives, many women are at greater risk of poverty, and are less economically independent
Uważa, że jedynie kompleksowa i stabilna infrastruktura usług publicznych, określonych, organizowanych i finansowanych przez władze lokalne i regionalne, takich jak infrastruktura transportowa, przystępne cenowo mieszkania oraz łatwo dostępna, niedrogo i w odpowiednim czasie, opieka (nad dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi i starszymi), może stanowić trwałą bazę do urzeczywistnienia celów wytyczonych w strategii lizbońskiejconsiders that only a comprehensive, permanent infrastructure of public services, decided on, organised and funded by local and regional authorities, such as transport infrastructure, affordable housing, and affordable, accessible and timely childcare and care for people with disabilities and the elderly, can provide a solid basis for achieving the objectives set under the Lisbon strategy
Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matekCare of a small child in the experiences of mothers
Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiemEarly childhood education and care (ECEC
Skorzystają na tym także restauracje, opieka nad dziećmi i osobami starszymi.Restaurants, childcare and care of the elderly would also benefit.
Opieka nad dzieckiem chorym na fenyloketonurięNursing care for the children with phenylketonuria
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z astmą oskrzelową - studium indywidualnego przypadkuNursing care for a child with bronchial asthma - study of individual case
Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matekTaking care for a small child in the opinions and experiences of mothers
świadczenie usług pomocy w gospodarstwach domowych, takie jak pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymisupply of domestic care services, such as home help and care of the young, elderly, sick or disabled
Opieka nad dzieckiem z wrodzoną wada serca wymagającą etapowej korekcji kardiochirurgicznej - aspekty pielęgnacyjne i żywieniowe. Studium przypadku dziecka z zespołem niedorozwoju lewego sercaCare of the child with congenital heart defect demanding staged cardiac surgery correction-care and nutritional aspects. Case study of the child with hypoplastic left heart syndrome
Opieka nad dzieckiem w rodzinie w świetle opinii rodzicówThe care of a child in a family in the light of parent’s opinion
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem po zabiegu usunięcia trzeciego migdałka.Nursing a child after the removal of its third tonsil
zaznacza, że kobiety na obszarach wiejskich są bardziej dotknięte problemem ukrytego bezrobocia niż mężczyźni z uwagi na tradycyjny podział ról i słabą infrastrukturę w wielu dziedzinach, takich jak opieka nad dziećmiPoints out that women in rural areas are more affected by hidden unemployment than men due to traditional role models and the poor endowment of many areas with the appropriate infrastructure, such as childcare facilities
Opieka nad małym dzieckiem na przykładzie żłobków w Dzielnicy Praga PołudnieCare for a small child on the example of day nurseries in Praga Południe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95792 zdań frazy opieka nad dzieckiem.Znalezione w 29,497 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.