Tłumaczenia na język angielski:

  • child care   
  • childcare   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

opieka nad matką i dzieckiemcare of mothers and infants
wczesna edukacja i opieka nad dzieckiemearly childhood education and care

Przykładowe zdania z "opieka nad dzieckiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
odnotowuje potrzebę odpowiedniego zajęcia się kwestią nowych rodzajów rodziny, zgodnie z zasadą subsydiarności oraz poszerzenia zakresu usług socjalnych, takich jak dostępna opieka nad dziećmi, opieka nad osobami ze specyficznymi potrzebami lub niepełnosprawnymi i długotrwała opieka nad osobami starszymi z jednoczesnym zachowaniem wysokiego stopnia konsultacji w średnio- i długoterminowym planowaniuNotes the necessity of dealing adequately with new types of family, in accordance with the principle of subsidiarity, and of enlarging the scope of social services, such as accessible childcare, care for those with special needs or disabilities, and long-term care for elderly persons, while maintaining a high level of consultation in medium and long-term planning
Za sprawą przemian społeczno-gospodarczych, które ukształtowały dzisiejsze społeczeństwa europejskie, wiele kwestii zyskało kluczowe znaczenie dla każdej polityki rodzinnej, a mianowicie: opieka nad dziećmi i ich wykształcenie, zapewnienie wsparcia i pomocy rodzicom w starszym wieku lub w wieku starczym i wymagającym stałej opieki, elastyczna organizacja czasu pracy, urlopy wychowawcze oraz urlopy na opiekę nad chorym członkiem rodziny, wsparcie w powrocie do zatrudnienia tego z rodziców, które przerwało pracę zawodową na rzecz wychowania dzieci, wsparcie lub pomoc w kształceniu dzieci, które są gwarancją przyszłości społeczeństwa, zwalczanie ubóstwa i bezrobocia, wsparcie dla rodzin cierpiących z powodu chorób, alkoholizmu czy innych uzależnień (od narkotyków, tytoniu itp.), walka z przemocą domową oraz wsparcie dla rodzin, których członkowie są niepełnosprawniBy their very nature, economic and social developments in European society have raised several vital issues for family policy: raising and educating children; assisting and supporting elderly parents, who may well be very elderly and dependent; flexible working arrangements; parental leave and leave to take care of a sick relative; support in getting back to work for parents who have interrupted their careers to raise the children; assistance or educational support for children- our societies' future hope; combating poverty and unemployment; supporting families suffering the consequences of illness, alcoholism or other harmful dependencies (drugs, smoking etc.); fighting domestic violence; and providing support for families that include members with a disability
Rozwój tych usług (opieka nad małymi dziećmi, usługi związane z edukacją, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, sprzątanie, prasowanie itp.) oznacza tworzenie miejsc pracyDeveloping these services (early-years childcare; extra-curricular activities; care for elderly people and those with disabilities; domestic work; ironing, etc.) means creating jobs
Oznacza to, że prawdopodobne jest pojawienie się nowych zawodów wiejskich związanych z działalnością taką jak: wyspecjalizowany handel produktami lokalnymi; tradycyjne produkty rzemieślnicze i spożywcze; usługi związane ze sportem i rekreacją oraz wypoczynkiem na łonie natury; sale do projekcji audiowizualnych i symulacji komputerowych; promocja kultury; opieka nad dziećmi, kempingi i schroniska; medycyna naturalna; usługi kosmetyczne; budownictwo tradycyjne i odtworzenie dawnych zawodów; kawiarenki internetowe; promowanie lokalnego obrotu nieruchomościami; doradztwo w dziedzinie nowych typów działalności; produkcja dóbr i usług konsumowanych na bieżąco; specjalistyczna opieka nad osobami starszymiThis requires that new rural professions [...] be created: specialised trade in local products; traditional crafts and food products; sports and environmental leisure services; audiovisual and virtual reality facilities; cultural promotion; childcare, campsites and hostels; natural medicine; aesthetic enhancement; traditional construction and revival of trades; internet cafés; promotion of local property; advice on the new activities; production of goods and services usually consumed in tourist accommodation; specialised attention for the elderly
KR wraz z Komisją zwraca uwagę na fakt, że usługi publiczne świadczone przez władze lokalne i regionalne, w szczególności opieka nad dziećmi, zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci oraz opieka społeczna dla osób starszych i niepełnosprawnych, są niezmiernie ważne, jeżeli obywatelom europejskim ma się dać szansę znalezienia satysfakcjonującego zatrudnieniathe CoR joins with the Commission in pointing out that the public services provided by local and regional authorities, in particular, such as childcare and socio-educational training for children, and care and social protection for the elderly and people with disabilities, etc., are essential if European citizens are to be given the possibility of satisfactory employment
wzywa państwa członkowskie do podjęcia skutecznych środków służących osiągnięciu celów barcelońskich w zakresie opieki nad dziećmi; wzywa Komisję i państwa członkowskie do sformułowania zaleceń w sprawie sposobów zaspokajania potrzeby świadczenia usług opieki w Europie (a konkretniej organizowania i finansowania opieki nad dziećmi i innymi osobami zależnymi), z uwzględnieniem opracowania dokładnych celów i wskaźników w celu zapewnienia do roku ‧ w obrębie Unii obiektów opieki dla ‧ % dzieci od narodzenia po obowiązkowy wiek szkolny oraz wystarczającego poziomu opieki dla innych osób zależnych; podkreśla fakt, że wszystkie usługi powinny spełniać kryteria przystępności cenowej, dostępności i wysokiej jakości, tak aby wychowywanie dzieci i sprawowanie opieki nad osobami zależnymi nie stanowiło dłużej dla kobiet szczególnego ryzyka popadnięcia w ubóstwoCalls on the Member States to take effective measures to achieve the Barcelona targets for childcare services; calls on the Commission and the Member States to formulate recommendations as to how to meet the need for care services in Europe (more particularly the organising and financing of care for children and other dependent persons), including setting precise targets and indicators, with the aim of providing childcare facilities across the Union for ‧ % of children from birth until mandatory school age and a sufficient level of care provision for other dependent persons by ‧; underlines the fact that all services should meet the criteria of affordability, accessibility and good quality, so that bringing up children and caring for dependents is no longer a special poverty risk for women
Początkowe ‧ mln euro zostały przeznaczone na finansowanie podstawowych potrzeb, takich jak opieka medyczna, artykuły medyczne, schronienia, systemy wczesnego ostrzegania przed epidemią, woda pitna, urządzenia sanitarne, pomoc żywnościowa, pomoc psychospołeczna, opieka nad dziećmi i wsparcie logistyczne takie jak usługi telefonii satelitarnejThe first ‧ million euro was used to fund emergency activities including health care, medical supplies, shelter, epidemic early warning systems, safe water and sanitation facilities, food relief items, psychosocial assistance, child protection and logistical support such as satellite phone services
W zakresie rezultatów projekty finansowane przez Komisję w znaczącym stopniu przyczyniły się do zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności, takich jak schronienie, żywność, woda i dostęp do urządzeń sanitarnych, opieka zdrowotna, pomoc psychospołeczna, opieka rodzinna i nad dziećmi oraz telekomunikacja (patrz: ramkaIn terms of results, projects funded by the Commission made substantial contributions towards covering the basic needs of the population in terms of shelter, food, water and sanitation, health, psychosocial support, child and family care and telecommunications (see box
Dziecko bez opieki lub samotne dziecko oznacza osobę w wieku poniżej ‧ lat, stanu wolnego, która przybywa na terytorium Państw Członkowskich bez towarzystwa osób dorosłych, odpowiedzialnych za nią w sensie prawnym lub zwyczajowo i pozostaje na tym terytorium, dopóki nie zostanie objęta opieką takich osób; obejmuje to również dziecko, które zostaje pozostawione bez opieki po przybyciu na terytorium Państw Członkowskich; określenie dziecko bez opieki odnosi się do dziecka, które zostało rozdzielone z obojgiem rodziców i innymi krewnymi bądź prawnymi lub zwyczajowymi opiekunami; określenie samotne dziecko dotyczy dziecka, któremu towarzyszy osoba dorosła niechętna lub niezdolna do wzięcia na siebie odpowiedzialności za długoterminową opiekę nad dzieckiemUnaccompanied child or separated child means a person below the age of eighteen who arrives in the territory of the Member States unaccompanied by an adult responsible for him/her whether by law or by custom, and for as long as he/she is not effectively taken into the care of such a person; it includes a minor who is left unaccompanied after he/she has entered the territory of the Member States; unaccompanied child refers to a child who has been separated from both parents and other relatives or legal or customary guardians; separated child refers to a child who is accompanied by an adult who is unwilling or unable to assume responsibility for long-term care of the child
podkreśla, że chociaż doświadczenie w pracy może odgrywać pewną rolę w edukacji dziecka, praca nigdy nie powinna być oparta na wyzysku i nie powinna kolidować z nauką dziecka w pełnym wymiarze godzin, jak też powinna zawsze zostawiać dziecku odpowiednio dużo czasu na zabawę i normalne dzieciństwo; zauważa, że dotyczy to w takim samym stopniu zatrudnienia płatnego, jak i pracy w rodzinie, jak na przykład opieka nad dziećmi czy praca w rodzinnym gospodarstwie; wskazuje, że mimo iż dochody z pracy dzieci czasem stanowią istotną część zarobków rodzin osiągających bardzo niski dochód, należy przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki, aby nie krytykować rodziców, gdy słusznie chronią swoje dzieci przed wykorzystywaniem w pracyStresses that, whilst work experience can play a part in a child's education, it should never be exploitative and never interfere with the child's full-time education and should also always provide adequate time for play and for experiencing childhood; states that this applies equally to paid employment and work in the family, such as child care or work on a family farm; points out that, whereas the income from a child's work can be a crucial part of the income of families on very low incomes, all due care must be taken not to criticise parents when they are rightly protecting their child against labour exploitation
Opieka nad dziećmi w domu nie może stać w sprzeczności z koniecznością zapewniania i rozwijania usług publicznych w zakresie opieki nad dziećmi.Home childcare must not be detrimental to public childcare services.
uważa, że cele, jakie stawia sobie Unia Europejska, nie powinny ograniczać się do realizacji celów barcelońskich dotyczących opieki nad dziećmi; wyraża przekonanie, że opieka nad dziećmi powinna być postrzegana jako usługa powszechna dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebująConsiders that the European Union's objectives should not be confined to complying with the Barcelona objectives on childcare facilities; believes that those facilities should be viewed as universal services, available to all who need them
Nawet w odniesieniu do znacznej liczby kobiet mających płatną pracę, robienie zakupów, opieka nad osobami starszymi i dziećmi są nadal postrzegane jako obowiązki kobiet, gdyż mężczyźni wykonują mniej niż ‧ % wszystkich prac w gospodarstwie domowym i jedynie ‧-‧ % prac związanych z opieką nad dzieckiemEven for the enormous number of women who are in paid employment, shopping, eldercare and childcare is still perceived as their responsibility as men do less than ‧ % of all domestic work and only ‧ % to ‧ % of childcare work
opieka nad matką oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego oraz udzielanie matce wszelkich niezbędnych porad na temat opieki nad noworodkiem, aby umożliwić jej stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieckato care for and monitor the progress of the mother in the post-natal period and to give all necessary advice to the mother on infant care to enable her to ensure the optimum progress of the new-born infant
Opieka nad dziećmi wspomaga rodziców i całe społeczeństwo i może również pomóc dzieciom wymagającym specjalnej opieki.Childcare helps families and society as a whole, and it can help the most vulnerable children too.
wzywa Komisję, aby rozważyła problem ubóstwa dzieci i wykluczenia społecznego w szerszym kontekście prowadzenia polityki UE, w tym kwestii takich jak imigracja, niepełnosprawność, dyskryminacja, ochrona dzieci przed wszelkimi formami maltretowania i wykorzystywania, osoby opiekujące się dziećmi i dorosłymi, równość kobiet i mężczyzn, wsparcie rodziny, aktywna integracja społeczna, opieka nad małymi dziećmi i ich edukacja, uczenie się przez całe życie czy godzenie życia zawodowego, prywatnego i rodzinnegoCalls on the Commission to consider child poverty and social exclusion in a broader context of EU policy making, including issues such as immigration, disability, discrimination, protection of children from all forms of maltreatment and abuse, child and adult carers, equality between men and women, family support, active social inclusion, early-years care and education, life-long learning and the reconciliation of working life, non-working life and family life
Komunikat Komisji Europejskiej zatytułowany "Wczesne kształcenie dzieci i opieka nad nimi” jest inicjatywą mile widzianą, ponieważ dotyczy problemów w obszarze kształcenia dzieci i ma na celu znalezienie sposobów na zapewnienie dzieciom najlepszego startu w nowoczesnym świecie.The European Commission communication entitled 'Early Childhood Education and Care' (ECEC) is a welcome initiative, because it examines problems in children's education and aims to establish means of providing children with the best start for the world of tomorrow.
uważa, że wysokiej jakości usługi edukacyjne, zdrowotne i socjalne zapewniające wsparcie dla dzieci i ich rodzin, w tym przystępna cenowo opieka nad dziećmi i dostępność tanich mieszkań, mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania ubóstwu dzieci, wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji i dla ograniczania tych zjawisk, a także dla zapobiegania dziedziczeniu ubóstwaBelieves that high-quality education, health and social services, supporting children and their families, including affordable childcare and access to affordable housing are crucial for the prevention and reduction of child poverty, social exclusion and discrimination and to prevent poverty being carried on from one generation to the next
Dobra jakościowo wczesna edukacja i opieka nad dziećmi – w tym wysoko wykwalifikowany personel i odpowiednia jego liczba w stosunku do dzieci – pozytywnie wpływają na każde dziecko, a największe korzyści przynoszą najbardziej defaworyzowanymParticipation in high-quality early childhood education and care, with highly skilled staff and adequate child-to-staff ratios, produces positive results for all children and has highest benefits for the most disadvantaged
W tym kontekście nalega, by w pełni uznać zasadniczą rolę władz lokalnych i regionalnych jako bezpośrednich dostawców niezbędnych usług dla dzieci, takich jak szkolnictwo i mieszkalnictwo, opieka nad dziećmi oraz inne usługi socjalne, jak również ich rolę w planowaniu, nadzorowaniu i utrzymywaniu środowiska fizycznego, gwarantującą dzieciom dostęp do wystarczającej i dostosowanej do ich potrzeb przestrzeni mieszkalnej, a także do odpowiednich obiektów służących zabawie i rekreacji oraz dorastanie w bezpiecznym otoczeniuin this regard, insists that the crucial role of local and regional authorities as the frontline providers of essential services to children, such as education and housing, childcare and other social services, is fully recognised as well as their role in planning, policing and maintenance of the physical environment ensuring that children have access to housing suitable and appropriate to their needs, as well as adequate play and leisure facilities and grow-up in a safe physical environment
Dofinansowywane i prywatne ośrodki dziennej opieki nad dziećmi i inne ośrodki opieki nad dziećmi; obejmuje usługi opieki nad dziećmi świadczone w domu, takie jak pomoc w nauce i opiekunki do dzieciSubsidised and private day care centres and other child-minding facilities; includes child care services provided at home such as assistance, support services provided to children and baby-sitting
stwierdza, że działalność rolnicza jest często ostatnią działalnością prowadzoną na obszarach wiejskich, należy zatem wdrożyć środki zachęcające młodych rolników do rozpoczynania działalności, lecz oprócz stabilnego charakteru ich gospodarstw należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie godziwego życia w środowisku wiejskim poprzez ułatwianie równego dostępu do usług publicznych (poczty, szkoły, transport zbiorowy, opieka zdrowotna itp.) i utrzymanie usług dla ludności (handel i rzemiosło, struktury opieki nad małymi dziećmi i osobami starszymi, mieszkania socjalne i lokatorskie itp.) oraz przestrzeni życia społecznego pozwalających zapobiec poczuciu izolacji (kawiarnie, ośrodki kulturalne, ośrodki sportowe itpNotes that farming is very often the last activity to survive in rural areas and that incentives for young people to set up in farming should therefore be introduced; points out, however, that, over and above the need for holdings to be viable, efforts are also required to make the rural environment a place in which people wish to live, by fostering equal access to public services (post offices, schools, public transport, health services, etc.) and maintaining normal service provision (shops and trades, childcare facilities, care facilities for the elderly, social housing, rental accommodation, etc.) and social amenities to prevent people from feeling isolated (cafés, community centres, sports centres, etc
świadczenie usług dla instytucji, obejmujące niektóre składniki infrastruktury opieki społecznej takie jak żłobki i opieka nad dziećmi po godzinach szkolnychproviding services to the institutions covering certain social welfare facilities such as crèches and after-school child-minding services
Opieka nad dzieckiem: Formy rodzinnej opieki zastepczej na przykładzie modelu szwedzkiego.Custody over child. Defferent forms of family custodies on example of Swedish interchangeable model.
Podczas gdy tradycyjne bodźce finansowe związane z systemem ochrony socjalnej oraz podatkowym pozostają istotą polityki, której celem jest opłacalność, inne bodźce, takie jak zapewnienie opieki nad dzieckiem, ułatwienia dostępu i specjalne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, kształcenie oraz opieka zdrowotna, coraz częściej postrzega się jako odgrywające rolę uzupełniającąWhile traditional financial incentives involved in benefit and tax systems remain the core of policies to make work pay, other incentives such as child care, access and special provisions for disabled people, education and public health assets, are increasingly accepted as having a complimentary role to play
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95792 zdań frazy opieka nad dzieckiem.Znalezione w 11,219 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.