Tłumaczenia na język angielski:

  • child care   
  • childcare   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

opieka nad matką i dzieckiemcare of mothers and infants
wczesna edukacja i opieka nad dzieckiemearly childhood education and care

Przykładowe zdania z "opieka nad dzieckiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
opieka nad matką oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego oraz udzielanie matce wszelkich niezbędnych porad na temat opieki nad noworodkiem, aby umożliwić jej stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieckato care for and monitor the progress of the mother in the post-natal period and to give all necessary advice to the mother on infant care to enable her to ensure the optimum progress of the new-born infant
Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matekCare of a small child in the experiences of mothers
Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiemEarly childhood education and care (ECEC
Dysponuje niezliczoną liczbą dekretów i przepisów wykonawczych oraz ograniczoną wykładnią zwolnień określonych w dyrektywie, co budzi wątpliwości, jeśli chodzi o przyszłość takich niektórych usług jak opieka nad dziećmi i niepełnosprawnymi.It has scores of decrees and implementing laws, and a restrictive interpretation of the exemptions set out in the directive, which raises doubts as to the future of some services, such as childcare and care for the disabled.
Cele strategii lizbońskiej wskazują kierunek, w jakim powinny płynąć inwestycje: rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i transportowej, ochrona klimatu, przyspieszenie badań i rozwoju, powszechna opieka nad dziećmi, wspieranie kształcenia i szkolenia, aktywna polityka rynku pracy i poprawa jakości miejsc pracyThe Lisbon objectives determine the direction in which investment must flow: development of communications and transport infrastructure, climate protection, a research and development initiative, comprehensive childcare, support for education and training, active labour-market policy and job quality
podkreśla, że chociaż doświadczenie w pracy może odgrywać pewną rolę w edukacji dziecka, praca nigdy nie powinna być oparta na wyzysku i nie powinna kolidować z nauką dziecka w pełnym wymiarze godzin, jak też powinna zawsze zostawiać dziecku odpowiednio dużo czasu na zabawę i normalne dzieciństwo; zauważa, że dotyczy to w takim samym stopniu zatrudnienia płatnego, jak i pracy w rodzinie, jak na przykład opieka nad dziećmi czy praca w rodzinnym gospodarstwie; wskazuje, że mimo iż dochody z pracy dzieci czasem stanowią istotną część zarobków rodzin osiągających bardzo niski dochód, należy przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki, aby nie krytykować rodziców, gdy słusznie chronią swoje dzieci przed wykorzystywaniem w pracyStresses that, whilst work experience can play a part in a child's education, it should never be exploitative and never interfere with the child's full-time education and should also always provide adequate time for play and for experiencing childhood; states that this applies equally to paid employment and work in the family, such as child care or work on a family farm; points out that, whereas the income from a child's work can be a crucial part of the income of families on very low incomes, all due care must be taken not to criticise parents when they are rightly protecting their child against labour exploitation
Opieka nad dzieckiem z opryszczkowym zapaleniem mózguCaring for a Child with Herpes Simplex Encephalitis
na piśmie. - W dzisiejszym głosowaniu opowiedziałam się za przyjęciem tego sprawozdania, które ma postępowy charakter z uwagi na propagowanie równości kobiet i mężczyzn, w tym również w takich obszarach jak urlop rodzicielski, opieka nad dzieckiem, przemoc domowa oraz różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.in writing. - I voted today in favour of this report, which is progressive in nature as it aims to promote equality between men and women including in areas of parental leave, child care, domestic violence and the pay gap.
"Opieka pielęgniarska nad dziećmi po zabiegach operacyjnych w obrębie narządu ruchu"Nursing care of children following surgery of the motor organ
Opieka nad dziećmi w domu jest ważna.Home childcare is important.
W tym kontekście nalega, by w pełni uznać zasadniczą rolę władz lokalnych i regionalnych jako bezpośrednich dostawców niezbędnych usług dla dzieci, takich jak szkolnictwo i mieszkalnictwo, opieka nad dziećmi oraz inne usługi socjalne, jak również ich rolę w planowaniu, nadzorowaniu i utrzymywaniu środowiska fizycznego, gwarantującą dzieciom dostęp do wystarczającej i dostosowanej do ich potrzeb przestrzeni mieszkalnej, a także do odpowiednich obiektów służących zabawie i rekreacji oraz dorastanie w bezpiecznym otoczeniuin this regard, insists that the crucial role of local and regional authorities as the frontline providers of essential services to children, such as education and housing, childcare and other social services, is fully recognised as well as their role in planning, policing and maintenance of the physical environment ensuring that children have access to housing suitable and appropriate to their needs, as well as adequate play and leisure facilities and grow-up in a safe physical environment
Niestety, obecnie zarówno macierzyństwo, jak i praca w domu, opieka nad dziećmi oraz osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, są całkowicie niedoceniane.Unfortunately, at present, both motherhood and work in the home, caring for children and elderly or disabled people, are completely denigrated.
Jest to całkowicie sprzeczne z prawem podstawowym Republiki Federalnej Niemiec, które stanowi, że "opieka nad dzieckiem i jego wychowanie to naturalne prawa przysługujące rodzicom i obowiązek, który spoczywa przede wszystkim na nich” (art. 6 par.This is in direct contrast to the Basic Law for the Federal Republic of Germany, which states that 'The care and upbringing of children is the natural right of parents and a duty primarily incumbent upon them' (Article 6(2)).
podobne usługi, w tym opieka nad dzieckiem i prace domowe, świadczona przez przedsiębiorstwa lub osoby pracujące na własny rachuneksimilar services, including baby-sitting and housework, supplied by enterprises or self-employed persons
Z drugiej strony jednak, jeśli głównym celem działania tych placówek nie jest działalność dydaktyczna, ale opieka nad dzieckiem oraz wspieranie go, usługę tego typu należy przypisać do klasy ‧.‧. COICOP/ZWCKIf, on the other hand, the main objective is not a pedagogical one, but to provide child-minding assistance and support, the service concerned should be allocated to COICOP/HICP class
Opieka nad dzieckiem z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Studium przypadkuNursing care for a child with meninigitis. A case study.
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z wrodzoną wadą serca. Opis przypadkuNursing Care of Children with Congenital Heart Disease - Case Study.
Zintegrowane wytyczne zajmują się potrzebą osiągnięcia lepszej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, zajmując się takimi zagadnieniami jak opieka nad dzieckiem, formy pracy zawodowej przyjazne rodzinie oraz równośćThe Integrated Guidelines address the need to achieve a better work life balance addressing issues such as childcare, family friendly working arrangements and equality
Jestem za tym, by prace wykonywane przez mężczyzn i kobiety, w tym prace domowe, wychowywanie dzieci i opieka nad starszymi lub niesprawnymi krewnymi były uznawane za wartościowe i były lepiej płatne.I am in favour of the work done by both men and women in the home, including housework, bringing up children and caring for elderly or disabled relatives, being better recognised and better paid.
Opieka paliatywna nad dzieckiem w Poznaniu na przełomie stulecia.Palliative care about children in Poznań at the turn of the century.
Pierwszy aspekt strategii rozwoju opracowanej przez LGD to poprawa jakości życia , w szczególności poprzez usługi dla kobiet i rodziny , takie jak opieka nad dzieckiem .The first aspect of the LAG s development strategy ’ focused on improving quality of life , especially through services for women and the family such as childcare .
Coraz bardziej oczywiste staje się , że najskuteczniejsze strategie zwalczania ubóstwa dzieci stanowią połączenie środków zapewniających powrót rodziców do pracy z mechanizmami zapewniania minimalnych dochodów dla rodzin oraz z lepszym dostępem do najważniejszych usług ( takich jak opieka nad dziećmi , edukacja , budownictwo mieszkaniowe i opieka zdrowotna ) .What emerges quite clearly is that the most effective policies for tackling child poverty are those that combine back-to-work measures for the parents with minimum income mechanisms for families and better access to key services ( such as childcare , education , housing and healthcare ) .
Krótko mówiąc, chciałbym podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Surjánowi, za krok we właściwym kierunku i położenie nacisku na naprawę gospodarczą bez tracenia jednocześnie z oczu aspektów społecznych polityki UE takich jak opieka nad wychowankami domów dziecka, zwłaszcza w Bułgarii.In short, I should like to thank the rapporteur, Mr Surján, for taking this step in the right direction and putting the emphasis on economic recovery, yet without losing sight of the social aspects of EU policy such as care for children in homes, particularly in Bulgaria.
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem znieczulonym do badań endoskopowych w laryngologii.Nursing care for a child anesthetized to endoscopy tests in laryngology
Za sprawą przemian społeczno-gospodarczych, które ukształtowały dzisiejsze społeczeństwa europejskie, wiele kwestii zyskało kluczowe znaczenie dla każdej polityki rodzinnej, a mianowicie: opieka nad dziećmi i ich wykształcenie, zapewnienie wsparcia i pomocy rodzicom w starszym wieku lub w wieku starczym i wymagającym stałej opieki, elastyczna organizacja czasu pracy, urlopy wychowawcze oraz urlopy na opiekę nad chorym członkiem rodziny, wsparcie w powrocie do zatrudnienia tego z rodziców, które przerwało pracę zawodową na rzecz wychowania dzieci, wsparcie lub pomoc w kształceniu dzieci, które są gwarancją przyszłości społeczeństwa, zwalczanie ubóstwa i bezrobocia, wsparcie dla rodzin cierpiących z powodu chorób, alkoholizmu czy innych uzależnień (od narkotyków, tytoniu itp.), walka z przemocą domową oraz wsparcie dla rodzin, których członkowie są niepełnosprawniBy their very nature, economic and social developments in European society have raised several vital issues for family policy: raising and educating children; assisting and supporting elderly parents, who may well be very elderly and dependent; flexible working arrangements; parental leave and leave to take care of a sick relative; support in getting back to work for parents who have interrupted their careers to raise the children; assistance or educational support for children- our societies' future hope; combating poverty and unemployment; supporting families suffering the consequences of illness, alcoholism or other harmful dependencies (drugs, smoking etc.); fighting domestic violence; and providing support for families that include members with a disability
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 101307 zdań frazy opieka nad dzieckiem.Znalezione w 17,869 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.