Tłumaczenia na język angielski:

  • laser windows in silicium or quartz   

Przykładowe zdania z "okna laserowe krzemowe lub kwarcowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
dwiema jednostkami programowalnej elektrycznie pamięci stałej, którą można skasować promieniami ultrafioletowymi (UV EPROM), w kształcie monolitycznego układu scalonego, z których każda posiada ‧K pamięci i kwarcowe okno w górnej częścitwo UV ray-erasable programmable read-only memories (EPROMs), in the form of a monolittic integrated circuit, each with a ‧ K memory and a quartz window in the upper surface
dwa kasowane ultrafioletem, programowane pamięci tylko do odczytu (EPROM), w formie monolitycznego układu scalonego, każdy z ‧ K pamięci i oknem kwarcowym w górnej powierzchnitwo ultraviolet-erasable programmable read only memories (Eproms), in the form of a monolithic integrated circuit, each with a ‧ K memory and a quartz window in the upper surface
dwiema jednostkami programowalnej elektrycznie pamięci stałej, którą można skasować promieniami ultrafioletowymi (UV EPROM), w kształcie monolitycznego układu scalonego, z których każda posiada ‧K pamięci i kwarcowe okno w górnej częścitwo UV ray-erasable programmable read-only memories (EPROMs), in the form of a monolithic integrated circuit, each with a ‧ K memory and a quartz window in the upper surface
Platynowe, kwarcowe lub porcelanowe tygle do spopielaniaPlatinum, silica or porcelain ashing crucibles
umieścić ‧-gramową próbkę, zważoną z dokładnością do ‧ mg, w kwarcowym lub platynowym tyglu (patrz uwaga b), wysuszyć w piecu w temperaturze ‧ °C i włożyć tygiel do zimnego pieca muflowegoPlace ‧ to ‧ g of sample weighed to the nearest ‧ mg in a quartz or platinium crucible (see Note (b)), dry in an oven at ‧ oC and introduce the crucible into the cold muffle furnace
Kwarcowe lub porcelanowe tygle do spopielaniaSilica or porcelain ashing crucibles
Badanie należy początkowo przeprowadzić w laboratorium na sztucznym podłożu (np. na płytce szklanej lub na piasku kwarcowym, w miarę potrzeby), chyba że niekorzystny wpływ można dokładnie przewidzieć na podstawie wyników innych badańThe test must be performed initially in the laboratory on an artificial substrate (i.e. glass plate or quartz sand, as appropriate) unless adverse effects can be clearly predicted from other studies
Tygle do spopielania, platynowe lub kwarcowe, o odpowiedniej pojemnościAshing crucibles, platinum or quartz, of suitable capacity
Jako eluent należy użyć podwójnie destylowaną w szklanym lub kwarcowym przyrządzie wodęWater which has been double distilled in glass or quartz apparatus should be employed as the eluent
Substancja badana może być również dodana w stanie stałym, np. wymieszana z piaskiem kwarcowym lub w małej pod-próbce badanej gleby, która została wysuszona na powietrzu i wysterylizowanaThe test substance can also be added as a solid, e.g. mixed in quartz sand or in a small sub-sample of the test soil which has been air-dried and sterilised
Do przygotowania odczynników i roztworów analitycznych użyć wody, wolnej od kationów pierwiastków, które mają być oznaczane, uzyskanej albo poprzez podwójną destylację wody w szkle borokrzemianowym lub kwarcowym, albo wody uzdatnionej dwukrotnie za pomocą żywicy kationitowejFor preparation of the reagents and analytical solutions use water free from the cations to be determined, obtained either by double distilling water in a borosilicate glass or quartz still or by double treatment on ion exchange resin
Pozycja ‧A‧.d nie obejmuje kontrolą urządzeń, w których częstotliwość wyjściowa jest wytwarzana poprzez dodawanie lub odejmowanie dwóch lub więcej częstotliwości oscylatorów kwarcowych, bądź poprzez dodawanie lub odejmowanie, a następnie mnożenie uzyskanego wynikuA‧.d. does not control equipment in which the output frequency is either produced by the addition or subtraction of two or more crystal oscillator frequencies, or by an addition or subtraction followed by a multiplication of the result
Nośnik próbki : uchwyt do filtrów lub kaseta z filtrem Przygotowanie : przeprowadzić desorpcję za pomocą kwarcowym o średnicy 37 mm Pompa do pobierania próbek : osobista , typ PZalecane natężenie przepływu : 3,5 l / min Zalecana objętość : 420 l‧ OLLECTION MEDIUM FRITTED BUBBLER CONTAINING ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ML OF ฀ ฀ . SODIUM HYDROXIDE ; ฀ ฀ ฀ = 3AMPLING PUMP PERSONAL TYPE 0 2ECOMMENDED ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ mOW RATE L MIN AT MOST ; ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ = 2ECOMMENDED VOLUME L AT MOST ; ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ =
Ponieważ metoda wymaga gotowania, zaleca się teflon lub szkło kwarcoweAs the method involves boiling, teflon or silica is preferable
Próbki kontrolne są poddawane działaniu równoważnej ilości tylko wody i/lub piasku kwarcowegoControl samples are treated with an equivalent amount of water and/or quartz sand only
Platynowe, kwarcowe lub porcelanowe tygle do spopielania, w razie potrzeby z pokrywkamiPlatinum, silica or porcelain crucibles for ashing, provided if necessary with lids
Nośnikiem może być woda (dla substancji rozpuszczalnych w wodzie) lub obojętne ciało stałe, takie jak drobnoziarnisty piasek kwarcowy (rozmiar ziaren ‧-‧mmThe carrier can be water (for water soluble substances) or an inert solid such as fine quartz sand (particle size: ‧-‧ mm
Platynowe, kwarcowe lub porcelanowe tygle do spopielaniaPlatinum, silica or porcelain crucibles for ashing
Do tej ekstrakcji zaleca się teflon lub szkło kwarcoweTeflon or silica is preferable for this extraction
Próbki kontrolne są poddawane działaniu równoważnej ilości tylko wody i/lub piasku kwarcowegoControl samples are treated with the equivalent amount of water and/or quartz sand only
należy użyć wody destylowanej lub dwa razy destylowanej z przyrządu szklanego lub kwarcowegowater distilled or double distilled in glass or quartz apparatus should be employed
Zalecane są naczynia laboratoryjne teflonowe lub kwarcowe, ponieważ metoda przewiduje gotowanieAs the Method involves boiling, teflon or silica is preferable
Polarymetr ze światłem sodowym lub zielonym światłem rtęciowym (lampa rtęciowa kwarcowa z pryzmatem lub specjalnym Ekranem Wratten ‧ A) z dokładnością odczytu co najmniej do ‧ stopni kątowychPOLARIMETER WITH SODIUM LIGHT OR MERCURY GREEN LIGHT (MERCURY VAPOUR LAMP WITH PRISM OR THE SPECIAL WRATTEN SCREEN N ‧ A), TO BE READ WITH AN ACCURACY OF AT LEAST ‧ ANGULAR DEGREES
Nośnikiem może być woda (dla substancji rozpuszczalnych w wodzie) lub obojętne ciało stałe, takie jak drobnoziarnisty piasek kwarcowy (rozmiar ziaren ‧-‧mmThe carrier can be water (for water soluble substances) or an inert solid such as fine quartz sand (particle size: ‧-‧mm
Piasek kwarcowy lub piasek morski, potraktowany kwasem chlorowodorowym (wielkość ziaren: ‧-‧ mm, to jest przechodzących przez sito ‧ m a zatrzymujących się na sicie ‧ mQUARTZ SAND OR SEA SAND, TREATED WITH HYDROCHLORIC ACID (SIZE OF THE GRAINS: ‧ TO ‧ MM, THAT IS PASSING THROUGH A ‧ MICRON SIEVE AND RETAINED BY A ‧ MICRON SIEVE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 432857 zdań frazy okna laserowe krzemowe lub kwarcowe.Znalezione w 61,006 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.