Tłumaczenia na język angielski:

  • lord's prayer   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Ojcze naszLord's Prayer; Lord’s Prayer; ; Our Father
Ojcze NaszLord’s Prayer; Our Father

Przykładowe zdania z "ojcze nasz", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rozmawialiśmy ze sobą mało o naszym starszym bracie, mało o naszym nieszczęściu, o nieszczęściu matki, o tym, które dotyczyło równiny nad tamą. Mówiło się raczej o polowaniu, o mechanice, o autach,We didn’t talk to each other much, we hardly talked at all about our elder brother, or our unhappiness, our mother’s unhappiness, the misfortune of the land on the plain. We talked instead about hunting, rifles, mechanics, cars.
Nie chodzi wyłącznie o interesy Europy w zakresie polityki i bezpieczeństwa, ale przede wszystkim o nasz moralny obowiązek zapewnienia naszym arabskim przyjaciołom szerokiego wsparcia w ich walce o oswobodzenie się, ponieważ wartości, o które walczą, są również naszymi wartościami, a skuteczne sprostanie tym wartościom i ich realizacja stanowią również podstawowe warunki trwałego pokoju, stabilności, rozwoju i dobrobytu.It is not only in the political and security interests of the EU but, above all, also our moral duty to provide broad assistance to our Arab friends in their struggle for emancipation, because the values they are fighting for are also our values, and the successful fulfilment and application of these values is also a fundamental precondition for lasting peace, stability, development and prosperity.
Chodzi tu nie tylko o brazylijską wołowinę, lecz o szerszą zasadę, że nasi konsumenci, wyborcy i rolnicy domagają się, żeby produkty przywożone z tych krajów, które dążą do wprowadzenia ich na nasz rynek, spełniały nasze normy - to znaczy żeby spełniały wszystkie nasze normy.It is not just about Brazilian beef. It is about the wider principle that our consumers, our voters and our farmers demand that imports from those countries which would seek to bring their produce here meet our standards - and that means meet all our standards.
Cóż, koreańskie cła na towary rolne zmniejszą się o 75 % podczas pierwszych siedmiu lat tej umowy. Chcieliśmy ochrony naszych oznaczeń geograficznych; by nasza whisky, nasze szampany, nasze wina, nasze szynki i tak dalej były chronione w Korei w wyniku tej umowy.Well, Korean agricultural tariffs are going to come down by 75% over the first seven years of this agreement; we wanted our geographical indicators protected, our Whisky, our Champagnes, our wines, our hams and so on are going to be protected in Korea as a result of this agreement.
Chodzi tutaj o obronę naszych wartości, naszych swobód, naszej demokracji, naszej zasady państwa prawa i naszej solidarności.What is at stake here is the defence of our values, our freedoms, our democracy, our rule of law and our solidarity.
Jeśli chodzi o globalizację, dokument ten zawiera stwierdzenie, że Unia Europejska musi rozwijać się, tak aby nie tylko sprostać presjom globalizacji na nasze gospodarki, nasze instytucje i naszych obywateli, ale także wykorzystać możliwości wzrostu dobrobytu, eliminacji ubóstwa, pozyskiwania nowych rynków dla naszych produktów, rozwijania ściślejszej współpracy i poszerzania kręgu państw wyznających nasze wartości.It argues that Europe must shape up for globalisation in order to deal successfully with the pressure it puts on our economies, our institutions and our citizens, but also to seize the opportunities for greater prosperity, for lifting people out of poverty, for new markets for our products, for closer cooperation and for more sharing of values.
Mamy do czynienia z tymi epokowymi wydarzeniami - z kryzysem gospodarczym na naszych granicach i zmniejszeniem się naszego udziału w światowym PKB - a dziś rozmawiamy tu o wczesnym kształceniu, o naszych obowiązkach wobec Międzynarodowego Biura Pracy i o tym, czy Sarajewo powinno zostać europejskim miastem kultury.We have these epochal events - this economic crisis on our border, this collapse in our share of world GDP - and here we are talking about early years learning, about our responsibilities to the International Labour Organisation, and about whether Sarajevo should be a European city of culture.
Jeśli uginacie się co miesiąc pod ciężarem kredytu hipotecznego i tak jak ja macie szczęście cierpieć z tego powodu nieco mniej dzięki temu miejscu w Parlamencie i dzięki działalności współmałżonka, który się dokłada, powinniście winić komunistów, starych i nowych, którzy zdecydowali o liberalizacji licencji taksówkarskich i godzin otwarcia zakładów fryzjerskich oraz o tym, by sprzedawać leki w supermarketach, ale pozostawili bankom wolność decydowania o tym, jakie poświęcenia narzucać naszym rodzinom, jak zastawić naszą przyszłość i nasze życie.If you are strangled by your mortgage month after month and, like me, you have the good fortune to suffer from it a little less thanks to this seat in Parliament and the activity of your spouse who now contributes, you should blame the communists, old and new, who have decided to liberalise taxi licences and the opening hours of barbers and to sell medicine in supermarkets, but have left the banks free to decide what sacrifices to impose on your families, to mortgage your futures and your lives.
Walka o spełnienie słusznych żądań imigrantów, o legalizację ich statusu, o zlikwidowanie czarnego rynku i pracy bez ubezpieczenia, o wyższe wynagrodzenia, o równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości, o pełną ochronę ich praw społecznych i obywatelskich oraz o unieważnienie porozumienia z Dublina, jest naszą wspólną walką.The fight for the fair demands of immigrants, for their legalisation, for the abolition of black-market and uninsured work, for higher salaries and wages, for an equal day's pay for an equal day's work, for full protection of social and civil rights and for the repeal of the Dublin agreement is a joint fight.
I narodzi się, kiedy Hiszpanie powiedzą: "nasze Chartres”, kiedy Anglicy powiedzą: "nasz Kraków”, kiedy Włosi będą mówić: "nasza Kopenhaga”, a Niemcy rozmawiać o "naszej Brugii”...And she will be born when Spaniards say "our Chartres”, when Englishmen say "our Cracow”, when Italians speak of "our Copenhagen” and Germans talk of "our Bruges”....
My, parlamentarzyści tej Izby, w naszych nadchodzących wyborach europejskich będziemy musieli wszyscy odpowiadać na pytania o to, co zrobiliśmy, aby ochronić nasze przemysł, nasze miejsca pracy i naszych obywateli.We parliamentarians of this House, in our coming European elections, will all have to answer questions about what we have done to protect our industries, our jobs and our citizens.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,// święć się imię Twoje,// przyjdź królestwo Twoje, bądź wola// Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.// Chleba naszego powszedniego// daj nam dzisiaj// i odpuść nam nasze winy, jako i my// odpuszczamy naszym winowajcomOur father who art in Heaven Hallowed by thy nameThy Kingdom come, Thy will be done Give us this day our daily bread
Jeśli o mnie chodzi, to uważam, że możemy wiele wnieść - od naszej dyplomacji w sprawach środowiska, do naszych polityk dotyczących zmiany klimatu; od naszych szeroko zakrojonych programów badawczych w Arktyce - do naszej polityki wspierania polityk na rzecz ludności autochtonicznej na całym świecie.For my part, I think we have much to contribute, from our diplomacy on environment to our climate change policies; from our extensive Arctic research programmes to our policy supporting indigenous policies worldwide.
w imieniu grupy GUE/NGL. - (NL) Panie przewodniczący! Lotniska mają o wiele większy wpływ na naszą gospodarkę, nasze planowanie przestrzenne, nasz ruch naziemny i na nasze środowisko naturalne, niż mogliśmy to przewidzieć w przeszłości.on behalf of the GUE/NGL Group. - (NL) Mr President, airports have much more influence on our economy, our spatial planning, our traffic on the ground and our environment than we could have foreseen in the past.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Prosiłam o głos w sprawie związanej z harmonogramem naszej pracy: Fakt, iż rozpoczęcie nowego roku szkolnego przez kilka lat zbiegało się w czasie z naszym posiedzeniem plenarnym i niestety zbiegnie się z nim także w przyszłym roku, powoduje poważne problemy rodzinne dla naszych posłów i dla wielu naszych urzędników.(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I had asked to speak on an issue connected with our work schedule: the fact that the new school year has coincided for some years, and will unfortunately coincide again next year, with our plenary poses major family problems for our Members and for many of our officials.
Wtedy, co się tyczy naszych partnerów śródziemnomorskich, będziemy przeprowadzać nasze zwyczajowe, powoływane ad hoc spotkania ekspertów Euromedu, które dają możliwość szerszych dyskusji z naszymi partnerami śródziemnomorskimi w sprawach o istotnym znaczeniu dla naszego regionu i które będą skupiały się na wdrażaniu priorytetowych obszarów Euro-Śródziemnomorskiego kodeksu postępowania w przeciwdziałaniu terroryzmowi.Then, as regards our Mediterranean partners, we shall be holding our customary ad hoc Euromed experts' meeting on terrorism, which will provide the opportunity to have wider discussions with our Mediterranean partners on a matter of vital interest in that region, and which will focus upon the implementation of priority areas of the Euro-Mediterranean Code of Conduct on Countering Terrorism.
Z tego względu musimy zorganizować likwidację energetyki jądrowej, pamiętając o naszych potrzebach gospodarczych, naszych potrzebach w zakresie zatrudnienia, naszym potencjale przemysłowym i konieczności ograniczania naszych emisji gazów cieplarnianych.We must therefore organise the phasing-out of nuclear power while bearing in mind our economic needs, our needs in terms of employment, our industrial capacities and the requirement not to increase our greenhouse gas emissions.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie! Święć się imię twoje! Przyjdź królestwo twoje! Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi! Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.Oure fadir that art in heuenes, halewid be thi name; thi kyngdoom come to; be thi wille don, in erthe as in heuene. Yyue to vs this dai oure breed ouer othir substaunce, and foryyue to vs oure dettis, as we foryyuen to oure dettouris; and lede vs not in to temptacioun, but delyuere vs fro yuel.
Jest niewiarygodne, że nasi koledzy z lewicy oskarżają Lega Nord w naszym kraju o brak poczucia tożsamości włoskiej i prowokują nas do stwierdzenia, że nasi ministrowie powinni zatem śpiewać "Fratelli d'Italia” w tej Izbie, w Strasburgu, debatując nad prawami naszych włoskich i weneckich rodaków - prześladowanych nawet teraz i pozbawionych swych praw - głosują oni wraz ze spadkobiercami prześladowców Tito i sprawców masakr Foibe.It is incredible that our colleagues on the left accuse the Lega Nord, in our country, of lacking a sense of Italian identity and provoke us by saying that our ministers should sing 'Fratelli d'Italia', then in this House, in Strasbourg, when we are discussing the rights of our Italian and Venetian compatriots - persecuted even now and deprived of their fundamental rights - they vote with the heirs of the Titoist persecutors and perpetrators of the Foibe massacres.
Musimy również ponowić nasze prośby do Komisji, aby zaproponowała i rozwinęła specyficzną strategię rozwijania europejskiej polityki sąsiedztwa naszym państwom sąsiedzkim na Atlantyku bliskim kontynentowi Europy w tak szerokim zakresie, jak to tylko możliwe i o ile podkreślają one nie tylko naszą geograficzną bliskość, ale również nasze kulturowe i historyczne podobieństwo oraz wspólny interes wzajemnego bezpieczeństwa.We must also therefore reiterate our request to the Commission to propose and to develop specific policies to expand the European Neighbourhood Policy as far as possible to our island neighbours in the Atlantic, close to the European continent, insofar as they highlight not only our geographic proximity but also our cultural and historic affinity and the common interest of mutual security.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała, na wieki wieków. amenOur Father, who art in heaven, hallowed be thy name.Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us
Chodzi też o naszą kreatywność, naszą spójność, poważne traktowanie interesów naszych partnerów i ambicje, dotyczące otwarcia naszego rynku handlowego i zajęcia się kwestią mobilności.It is also about our creativity, our coherence, taking seriously the interests of our partners and being ambitious as far as opening our trade market and tackling the mobility issue are concerned.
Kryzys naftowy, który jest tematem naszych rozmów i który przyprawia naszych obywateli o tyle zmartwień, jest jednym z elementów, jednym ze znaków kolejnej epoki globalizacji, w jaką niedawno wstąpiliśmy, epoki, w której globalny brak równowagi, jakiego obecnie doświadczamy i który też spowodował naszą bezsilność, zachwiał cały system. Pierwszą oznaką tego był kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, który niezwykle szybko dotarł też na nasze rynki i zakłócił spekulacyjny gwałtowny wzrost cen, tym samym siejąc spustoszenie na rynkach nieruchomości, wywierając wpływ zwłaszcza na ceny ropy naftowej i ceny żywności.The oil crisis that we are debating and that is causing such distress to our citizens is one of the elements, one of the signs of the second age of globalisation that we have now entered, an age in which the global imbalances that are now upon us, and have left us powerless, have upset the system, and the first manifestation of this was the financial crisis in the United States, which spread at remarkable speed to our own markets and went on to disrupt the speculative bubble, thereby ravaging the property markets and then moving on to the commodities market, impacting in particular on oil prices and on food prices too.
Kogoś, kto będzie dbał o nasze bezpieczeństwo, naszego tarana, nasz instrument otępiający, i, w naszym imieniu, Chciałbym powitać go ciepło w MississippiSomeone who will be our security, our battering ram, our blunt instrument,And, on our behalf, I wish him a warm Mississippi welcome
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj...... i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złegoOur Father, who art in heaven, hallowed be thy name,Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. And, give us this day, our daily bread
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 558781 zdań frazy ojcze nasz.Znalezione w 49,303 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.