Tłumaczenia na język angielski:

  • lord's prayer   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Ojcze naszLord's Prayer; Lord’s Prayer; ; Our Father
Ojcze NaszLord’s Prayer; Our Father

Przykładowe zdania z "ojcze nasz", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jeżeli chodzi o możliwości rozwoju obszarów wiejskich w naszej okolicy , powiedziałbym , że istnieją ich trzy najważniejsze rodzaje .As for rural development opportunities in our area , I would say that there are three key types .
Jeśli zaś chodzi o resztę, to chcielibyśmy jak najszybciej wrócić do tych kwestii, aby naprawdę chronić naszych obywateli.As for the rest of it, we would ask to return to the issue as soon as possible in order to really protect our citizens.
O naszej miłościAbout our love
Czy rozsądniejszym rozwiązaniem nie byłoby rozważenie obniżki podatków dla naszych przedsiębiorstw i dla naszych pracowników, wypłacanie premii inwestycyjnych, koncentrowanie się na amortyzacji progresywnej, a przede wszystkim - dziesięciokrotne zwiększenie aktywów o mniejszej wartości, aby uniknąć opodatkowywania fikcyjnych zysków i aby zatrzymać pieniądze w przedsiębiorstwie, i w ten sposób również umożliwić łatwiejsze wypłacanie wynagrodzeń?Would it not make more sense to consider tax reductions for our businesses and for our employees, to pay investment premiums, to focus on progressive depreciation and above all to increase assets of a minor value by a factor of ten to avoid taxing fictitious profits and to keep the money in the enterprise, thus also enabling wages to be paid more easily?
Jeżeli chodzi o dialog, którego znaczenie tutaj podkreślano, muszę powiedzieć, że staraliśmy się robić, co w naszej mocy, aby prowadzić pozytywny dialog z Parlamentem, Komisją Kontroli Budżetowej i z Trybunałem Obrachunkowym.Concerning dialogue, which was underlined here as important, I must say that we have tried to do our best to have good dialogue with Parliament, with the Committee on Budgetary Control and with the Court of Auditors.
Postrzegam również te nakazy jako niezwykle trudne do wyegzekwowania w Wielkiej Brytanii, ponieważ koniec końców będzie tak, że nakaz będzie wydawany przez obcego sędziego za granicą, który nie wie nic o warunkach, jakie panują w brytyjskich miejscowościach, ani o naszym stylu życia.I also see these orders as being extremely difficult to enforce in the UK, for we will end up in a situation whereby an order is handed down by a foreign judge in a foreign land who knows nothing about the conditions of a British town or our way of life.
„ Stwierdziliśmy , że wspólne przedstawicielstwo byłoby bardziej skuteczne w promowaniu interesów naszych regionów w Brukseli wśród instytucji euro pejskich - dodaje przewodniczący kraju koszyckiego w tamtym okresie Rudolf Bauer - nie wspominając już o oszczędnościach wynikających ze wspólnego wynajmu budynków i zarządzania " .' We felt that joint representation would be a more effective means of promoting the interests of our regions in Brussels , at the heart of the European institutions ' , added the then president of the Kosice Region , Rudolf Bauer , and that ' s not counting the savings made regarding the lease of buildings and through joint management . '
Spotkaj się z Aleksandrem! powiedziałem mu o naszej pracyMeet with Alex!I told him about our work
Batalia z Komisją, batalia z Radą, jako że w tej batalii chodzi o nasze prawa.A struggle with the Commission, a struggle with the Council, since it is a struggle for our rights.
Niemniej jednak zwiększone bezpieczeństwo prowadzi do zwiększenia niedogodności i czasów oczekiwania na granicach dla osób podróżujących w dobrej wierze, o czym wszyscy nasi podróżujący obywatele dobrze wiedzą.However, as all our citizens who travel are well aware, increased security leads to increased inconvenience and waiting times at borders for bona fide travellers.
Jako posłowie do Parlamentu Europejskiego możemy sami podjąć inicjatywę mającą na celu promowanie sieci SOLVIT i pomóc w zwiększaniu świadomości o niej wśród naszych kolegów na szczeblu parlamentów krajowych.As MEPs, we can take the initiative ourselves to promote SOLVIT and we can help raise awareness about it among our colleagues at national parliament level.
Boże, Ojcze Wszechmogący... przyjmij duszę naszego drogiego, zmarłego przyjaciela, ojca Josepha GennaroLord God, Heavenly Father...... receive the soul of our dear departed friend, Father Joseph Gennaro
Jest to niezmiernie ważna kwestia, związana z tworzeniem harmonogramu. Możemy tylko żałować, że ministrowie do spraw gospodarczych i monetarnych mogli domagać się wycofania niekonwencjonalnych środków na rzecz wspierania zatrudnienia i redukcji bezrobocia bez zasięgnięcia opinii ministrów do spraw społecznych w sprawie - jak wiemy - tragicznej, jeśli chodzi o zatrudnienie i sprawy społeczne, sytuacji w naszej Unii Europejskiej.This is a crucially important timetabling issue, and we cannot but regret that the Ministers for Economic and Monetary Affairs were able to argue for a withdrawal of non-conventional employment support and unemployment reduction measures, when the Ministers for Social Affairs had not been consulted in what we know is a tragic employment and social affairs situation in our European Union.
Zwracanie się do naszych obywateli i przedsiębiorstw o takie poświęcenie w okresie kryzysu gospodarczego, jakiego doświadczamy obecnie, to ostatnie z szeregu europejskich głupstw.Asking our people and businesses to make such sacrifices at a time of economic crisis like the present is the latest in a long line of European follies.
Proszę mnie zrozumieć, panie Watson: po prostu chcę każdemu przypomnieć o naszych obowiązkach.Please understand me, Mr Watson: I simply want to remind all of us of our responsibilities.
Byliśmy pod wrażeniem waszej wiedzy/ o naszych aktywach./ Ostatecznie dzięki twojemu/ pomysłowi z robotyką,/ znaleźliśmy się na szczycieWe were most impressed by your/ knowledge of our assets base./ But ultimately,/ it was your robotics idea/ that pushed us over the top
Musimy naprawdę zatroszczyć się o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kontynentu.We must really care for the food security of our continent.
W oparciu o nasze zaangażowanie w regionie Unia Europejska musi w istocie rzeczy wskazać Brazylii znaczenie silnego Mercosuru oraz zachęcić ją do mocnego zaangażowania się w to porozumienie o współpracy.On the strength of our involvement with the region, the European Union must, in fact, indicate to Brazil the importance of a strong Mercosur and must encourage the country to itself invest strongly in this cooperation agreement.
O to szereg możliwych zaleceń dla tej Izby, mając na uwadze naszą rezolucję.Here are some possible recommendations for this House with a view to our resolution.
Jest jeszcze jeden aspekt: gdyby nasza cudowna para spojrzała z Deauville na drugi brzeg kanału La Manche, dojrzałaby białe klify angielskiego wybrzeża, gdzie do przewidywanych przez nią zmian traktatu niezbędne jest przeprowadzenie referendum, o ile można wierzyć panu Cameronowi.There is one more thing, however: if our fine couple had glanced across the channel from Deauville, they would have seen the white cliffs of the British coast, where a referendum is required for their amendments to the treaty - at least, if Mr Cameron is to be believed.
Łącznie zajmują one areał o znacznej wielkości – niemalże jedn ą piątą lądowej powierzchni Europy i znaczną część naszych zbiorników wodnych .In total , they cover a substantial area : almost a fifth of Europe ’ s land area and an important part of the surrounding seas .
Po pierwsze, w sprawie rejestru, sądzę, że macie absolutną rację podkreślając konieczność posiadania informacji o procedurze, bycia dobrze poinformowanym o postępach prac w odniesieniu do różnych akt, oraz jeden z uzgodnionych przez nas środków, czyli oczywiście konieczność aktualizowania naszego rejestru dokumentów komitologii.First of all, on the register, I think you are absolutely correct in underlining the need to have information about the procedure, to be well-informed about the progress of different files, and one of the measures that we have agreed on is, of course, to update our comitology register as well.
Na przykład zwykłe podatki, polityka społeczna i płacowa będą dużo bardziej właściwe, jeśli poważnie potraktujemy nasz obowiązek troszczenia się o mniej zamożnych.For example, ordinary taxation, social and wage policies are much more appropriate if we take our responsibility for caring for the less well off seriously.
W naszym świecie trudno o prawdziwych przyjaciółWhere we live, real friends are very hard to find
Na koniec pragnę wspomnieć o ustępie ujętym w naszej rezolucji, który odnosi się do podtrzymania, a także zwiększenia tak bardzo potrzebnej pomocy humanitarnej, pragnę także zaapelować, aby ustalenia dotyczące wycofania tej pomocy były podejmowane w ścisłym związku z przyspieszeniem polityki rozwoju, której wdrażanie jest o wiele bardziej złożone.In conclusion, I should like to emphasise the paragraph in our resolution which refers to the maintenance of, and possible increase in, much-needed humanitarian aid, and I should also like to urge that arrangements for the withdrawal of this aid be made in close association with the stepping up of development policies whose implementation is more complex.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 590110 zdań frazy ojcze nasz.Znalezione w 42,516 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.