Tłumaczenia na język angielski:

  • lord's prayer   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Ojcze naszLord's Prayer; Lord’s Prayer; ; Our Father
Ojcze NaszLord’s Prayer; Our Father

Przykładowe zdania z "ojcze nasz", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mechanizm funkcjonowania Komisji Petycji umożliwia naszym wyborcom zbliżenie się do Unii Europejskiej i w znaczny sposób zwiększa wśród obywateli Unii odczucie, że instytucje unijne nie są anonimowymi i niewinnymi organami biurokratycznymi, że można z nich korzystać, brać je pod uwagę, prosić o wywiązanie się ze swoich obowiązków i że można kierować krytyczne uwagi do tych, którzy nie wykonują swojej pracy, tak jak powinni.It provides the mechanism through which our constituents can feel closer to the EU, and it greatly facilitates a feeling among citizens that the EU institutions are not faceless and blameless bureaucrats, but that they also can be held to account, and responsibilities can be asked for and criticisms directed at those that do not do their job as well as they should.
Dyskusja o 1500 euro podwyżki dodatków asystentów jest symboliczna w kontekście tego, czy jesteśmy w stanie odchudzić nasze struktury, zaoszczędzić środki finansowe i uczynić naszą pracę bardziej efektywną.The discussion about the EUR 1 500 increase in the secretarial allowance is symbolic for the issue of whether we are able to slim down our structures, save funds and make our working processes more efficient.
Ale nasze obawy o los Palestyńczyków pozostają wciąż żywe.But our concern for the fate of the Palestinians remains alive and well.
Byśmy uciekli nawet przed obecnością, pamięci o nim,..... byśmy ratowali się, wymazując go z historii naszych burzliwych czasówTo flee, even from the presence of his memory.To save ourselves...... by writing him out of the history of our turbulent times
Jeżeli Parlament ma coś uczynić, jeśli chodzi o sprawozdanie w sprawie wniosku legislacyjnego, powinien przedstawić propozycję określającą nasze cele na 2020 r.If this Parliament is to do anything when it comes to the report on the legislation then it should produce a proposal on where we need to be by 2020.
Publiczny bank, taki jak wasz, nie może reagować na wszystkie potrzeby rynku, ale powinniście być katalizatorem - katalizatorem pomagającym naszym społeczeństwom i gospodarkom przekształcać się, aby mogły stawić czoła dwóm kluczowym wyzwaniom naszych czasów. Pierwszym jest nauczyć się żyć w granicach fizycznych możliwości naszej planety - chodzi oczywiście o sprawę klimatu i wyczerpywania się zasobów - ale drugim stawić czoła coraz poważniejszemu wyzwaniu spójności społecznej, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na całym świecie, ponieważ realizują państwo ważną misję w dziedzinie rozwoju.A public bank like yours cannot respond to all the needs of the market, but you should be a catalyst: a catalyst to help our societies and economies transform, so that they can rise to the two crucial challenges of our time, which are not only to learn to live within the physical limits of our planet - that is, of course, the climate issue and that of the exhaustion of resources - but also to rise to this growing challenge of social cohesion, both within the European Union and on the planet as a whole, since you have a significant mission in the area of development.
To niedopuszczalne, aby rynek UE zaopatrywano w baraninę sprowadzaną z miejsc oddalonych o tysiące kilometrów i po wygórowanych cenach, kiedy nasi producenci są zmuszeni sprzedawać swoje produkty po śmiesznie niskich cenach oraz opuszczać dany sektor gospodarki.It is unacceptable for the EU market to be supplied with sheep meat from thousands of kilometres away at exorbitant prices, while our own producers are being forced to sell their products at ridiculous prices and leave this sector.
Czyli to, co robimy w czasie naszych misji obserwacyjnych, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne czy prezydenckie, i też pomoc finansowa.That involves our activities in the course of our missions to monitor parliamentary or presidential elections. It also involves financial assistance.
(DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Bez względu na wszystkie szlachetne cele konferencji w Kopenhadze, jeżeli mowa o ochronie klimatu, nie możemy oczywiście zapomnieć, że nasza Europa, jej przedsiębiorstwa i firmy każdego dnia konkurują z największymi gospodarkami i rynkami Ameryki Północnej czy Azji Południowo-Wschodniej.(DE) Madam President, ladies and gentlemen, for all the noble objectives for the Copenhagen conference - when it comes to climate protection, we must not forget, of course, that our Europe, its companies and businesses, are in competition every day with the major economic and trading locations of North America and South-East Asia.
Panie i Panowie! Nasza determinacja, by szanować zarówno literę, jak i ducha traktatu lizbońskiego, była wyborem dokonywanym z myślą o przyszłości Unii, inwestycją w coraz ściślejszą współpracę europejską.Ladies and gentlemen, our determination to respect both the letter and the spirit of the Treaty of Lisbon was a choice for the future of the Union, an investment in ever closer European cooperation.
Na zakończenie słowo o współpracy pomiędzy naszymi dwiema instytucjami.A word in conclusion on cooperation between our two institutions.
Wtedy, co się tyczy naszych partnerów śródziemnomorskich, będziemy przeprowadzać nasze zwyczajowe, powoływane ad hoc spotkania ekspertów Euromedu, które dają możliwość szerszych dyskusji z naszymi partnerami śródziemnomorskimi w sprawach o istotnym znaczeniu dla naszego regionu i które będą skupiały się na wdrażaniu priorytetowych obszarów Euro-Śródziemnomorskiego kodeksu postępowania w przeciwdziałaniu terroryzmowi.Then, as regards our Mediterranean partners, we shall be holding our customary ad hoc Euromed experts' meeting on terrorism, which will provide the opportunity to have wider discussions with our Mediterranean partners on a matter of vital interest in that region, and which will focus upon the implementation of priority areas of the Euro-Mediterranean Code of Conduct on Countering Terrorism.
Celem dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych jest umożliwienie swobodnej migracji naszych obywateli w obrębie rynku wewnętrznego.The objective of the Professional Qualifications Directive is to facilitate the free movement of our citizens in the internal market.
Chodzi o naszą wiarygodność w wypowiadaniu się na temat praw człowieka.It is our credibility in talking about human rights that is at stake here.
mając na uwadze, że przemoc mężczyzn wobec kobiet jest problemem o charakterze strukturalnym, rozpowszechnionym w Europie i na świecie, oraz zjawiskiem dotyczącym ofiar i sprawców niezależnie od wieku, wykształcenia, poziomu dochodów czy statusu społecznego, powiązanym z nierównym podziałem władzy w naszym społeczeństwie między kobietami a mężczyznamiwhereas men's violence against women is a structural and widespread problem throughout Europe and the world, a phenomenon affecting victims and perpetrators irrespective of age, education, income or social position, and is linked to the unequal distribution of power between women and men in our society
Pamięć o naszych wspólnych zmaganiach powróciła tak gwałtownie, że omal nie straciłem przytomnościThe memory of our struggle came back so vividly that I thought I would faint
- (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym przekazać specjalne pozdrowienia gościom naszego Parlamentu, którzy śledzą obecną debatę, dotyczącą jednej z kwestii o kluczowym znaczeniu dla Unii Europejskiej na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat, i którzy czynią to z większą uwagą niż wielu naszych posłów, jak również są od nich liczniejsi.(DE) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to extend a special greeting to the visitors to our Parliament who have followed this debate about one of the key issues for the European Union over the next ten years more attentively and in greater numbers than many of our Members.
We wszystkich tych przypadkach Włochy były zmuszone do interwencji, chociaż nasz ośrodek dla uchodźców na Lampedusie jest już znacznie przepełniony, o czym wszyscy wiemy.In all these cases Italy has had to intervene, although our reception centre at Lampedusa is by now well beyond its capacity, as we all know.
Chodzi o to, że poruszamy bardzo istotne kwestie i poważnie podchodzimy do naszych zadań.It is just because we make very valid points and we take our jobs seriously.
Wprowadzenie tej klauzuli nie powoduje, oczywiście, zmiany naszego negatywnego stanowiska wobec samej umowy o wolnym handlu, która z pewnością spowoduje poważne szkody ekonomiczne dla naszych przedsiębiorstw.The introduction of this clause does not, of course, make us change our vote against the text of the Free Trade Agreement, which in any case will result in severe economic damage to our businesses.
Możesz jej powiedzieć o tej całej naszej tajemnicy i mieć nadzieję, że to poruszy coś w jej najdalszych zakątkach mózgu, albo możesz....Nie, wiesz co?You can let her in on the whole alien conspiracy thing and hope that it shakes something loose from the dusty corners of her brain, or you can
Był naszym dowódcą i moim ojcemHe was our commanding officer.He was my father
Innymi słowy postaramy się o to, aby część budżetu została odmrożona w zależności od dostarczonych przez tę agencję odpowiedzi na nasze wnioski odnośnie do żądania tego absolutorium.In other words, we shall endeavour to ensure that a portion of the CEPOL budget is unfrozen depending on the answers that the agency provides to our requests in the demand for discharge.
Opowiadam mu o naszych planach uleczenia ciebieWhat' s the name of your disease?Leukemia
Chciałbym również zwrócić uwagę, o czym wspomniał już pan Barroso, cytując Jeana Monneta, jak ważne dla naszego istnienia są nasze instytucje.I would also like to draw attention, as Mr Barroso also mentioned in quoting Jean Monnet, to just how important the institutions are for our lasting existence.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 558781 zdań frazy ojcze nasz.Znalezione w 84,485 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.