Tłumaczenia na język angielski:

  • criminal responsibility of minors   

Przykładowe zdania z "odpowiedzialność karna nieletnich", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wzywa do poświęcenia większej uwagi nieletnim imigrantom bez opieki, która to kwestia powinna zostać uwzględniona jako odrębny punkt planu działania wynikającego z programu sztokholmskiego; podkreśla konieczność promowania solidarności, odpowiedzialności i odpowiedniego podziału kosztów związanych z zagadnieniem nieletnich imigrantów bez opieki między władze regionalne, krajowe i europejskie; apeluje do Komisji o zaproponowanie bardziej surowych środków karnych dla członków siatek przemytu i handlu ludźmi wykorzystujących nieletnichcalls for greater attention to be paid to unaccompanied immigrant minors, which should be included as a specific point in the Stockholm Programme Action Plan, highlights the need to promote solidarity, responsibilities, and the sharing of the financial burden of the issue of unaccompanied minors among regional, national and European authorities, and encourages the Commission to propose more stringent punitive measures for people trafficking networks which exploit minors
Odpowiedzialność karna oraz środki zapobiegania i zwalczania przestępczości nieletnich w oparciu o przepisy obowiązujacego Kodeksu Karnego i Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.Criminal liability and measures to prevent and combat juvenile delinquercy under the provisions of the current Criminal Code and Law on juvenile justice.
Odpowiedzialność nieletnich na podstawie kodeksu karnego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnichLiability of minors under the Penal Code and the Act on proceedings in juvenile cases
Odpowiedzialność karna nieletnich na gruncie polskiej ustawy karnej z 1997 r. oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r.Juvenile penal liability based on comparison of polish Penal Code of 1997 and Legal Proceedings on Deliquent Offenders Act of 1982
Z kolei widoczność na forum publicznym nowych zjawisk, szczególnie w wielkich europejskich centrach miejskich (przestępczość zorganizowana, bandy młodocianych, wandalizm uliczny, przemoc w sporcie, zastraszanie w szkołach, przemoc wobec rodziców, zachowania ksenofobiczne i grupy ekstremistyczne, powiązania nowych form przestępczości z imigracją, uzależnienie od narkotyków itp.), spowodowała że w ostatnich latach można zaobserwować w niektórych krajach europejskich tendencję do zaostrzania prawa karnego wobec nieletnich, co łączy się z podniesieniem maksymalnych stosowanych kar i z wprowadzeniem różnych form odosobnienia w ośrodkach zamkniętych, czy nawet pociąganie do odpowiedzialności rodziców nieletniego za pewne popełnione przez niego wykroczeniaConversely, the public impact of new phenomena which have been emerging, particularly in major European cities (organised crime, gangs of youths, vandalism in public places, violence in sport, bullying in schools, violence against parents, extremist groups and xenophobic behaviour, linkage between new forms of crime and migration, drug addiction, etc.), has in recent years led some European countries to toughen up juvenile criminal law, increasing the maximum sentences applicable and bringing in various forms of custody in secure detention centres, and even holding parents responsible for certain offences on the part of their children
Odpowiedzialność karna osób nieletnich w polskim prawie karnymCriminal responsibility of minors in the Polish criminal law
Postępowanie w sprawach nieletnich i odpowiedzialność karna nieletnich w prawie polskimProceedings in juvenile cases and criminal responsibility of juveniles under polish law
Odpowiedzialność karna nieletnich według polskiego prawa karnegoCriminal responsability of juveniles according to the Polish criminal law
Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich na podstawie art. 10 Kodeksu karnegoRules of criminal responsibility based on article 10 of the Penal code
Odpowiedzialność karna nieletnich na tle Kodeksu karnegoCriminal responsibility of minors according to the Polish Criminal Code
Odpowiedzialność karna nieletnich na gruncie kodeksu karnego z 1997 rokuCriminal liability of minors under the Criminal Code of 1997
Zasady odpowiedzialności nieletnich za czyny zabronione w polskim prawie karnymThe principle of juvrnile responsibilities for the acts illicit in polish criminal law
Odpowiedzialność nieletnich w polskim prawie karnymJuvenile liability in Polish criminal (pental) law
zauważa, że wiek odpowiedzialności karnej nie jest obecnie jednolity we wszystkich państwach członkowskich UE i zwraca się do Komisji o przeprowadzenie badania dotyczącego podejścia poszczególnych państw członkowskich do wieku odpowiedzialności karnej, traktowania nieletnich przestępców i skutecznych strategii zapobiegania przestępczości młodocianychNotes that the age of criminal responsibility is not currently the same in all the Member States and requests that the Commission undertakes a study concerning the differing views among Member States of the age of criminal responsibility, their treatment of young offenders and their effective strategies concerning the prevention of juvenile delinquency
Odpowiedzialność osób nieletnich na zasadach określonych w przepisach obowiązującego Kodeksu karnego.Responsibility for minors under the terms of the applicable provisions of the Criminal Code.
Przestępczość i odpowiedzialność nieletnich na gruncie polskiego prawa karnegoCrime and responsibilities minors under the Polish criminal law
Odpowiedzialność małoletniego na gruncie przepisów prawa cywilnego i karnego. Aspekt wychowawczy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.Juvenile delinquent's responsibility on the basis of civil and criminal law. Educational aspect in dealing with juvenile delinquent's cases.
Odpowiedzialność karna nieletnich - zasady i środkiCriminal libility of ?Juvenile offenders-Principles and Measures
Odpowiedzialność karna nieletnichLiability for crimes committed by juveniles in polish penal law
Przemoc szkolna i odpowiedzialność karna nieletnichSchool violence and juvenile liability penal
Odpowiedzialność karna nieletnich w PolsceCriminal responsibility of minors in Poland
Odpowiedzialność karna nieletnichCriminal responsibility of the juveniles
Odpowiedzialność karna nieletnichCriminal responsability of juveniles
odpowiedzialność karna nieletnichcriminal responsibility of juveniles
Odpowiedzialność karna nieletnich (w świetle orzecznictwa sądu najwyższego)he criminal responsibility of minors
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 29451 zdań frazy odpowiedzialność karna nieletnich.Znalezione w 7,689 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.