wymowa: IPA: ˌɔdjɲɛ̇ˈɕɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • reference       
  (verb, noun   )
   
  Reference to something else.
 • cross-reference   
  (noun   )
 • referral   
  (noun   )
 • regard         
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → odnieść
 
książk. książkowy nawiązanie do czegoś

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (66)

analityczny wzorzec odniesieniaanalytical reference standard
bez odniesienia do okresów roczychnon-annualised
certyfikowane materiały odniesieniacertified reference materials
co się tyczy; w odniesieniu dowith reference to
czas odniesieniatime of applicability
Docelowy profil skrajni odniesienia lub docelowy parametr skrajni odniesieniatarget gauge reference profile
elementy wzajemnie odniesionecross referenced elements
energia odniesieniareference energy
Europejski System Odniesienia Pionowegoeuropean vertical reference system
Europejski Ziemski System Odniesieniaeuropean terrestrial reference system
europejskie poziomy odniesieniaEuropean benchmarks
europejskie poziomy odniesienia Organ Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej benchmarkiEuropean reference levels
geodezyjny system odniesienia 1980geodetic reference system 1980
geodezyjny układ odniesieniageodetic datum
Instytut Materiałów Odniesienia i PomiarówInstitute for Reference Materials and Measurements
jednostka notyfikowana (określenia organ używa się w odniesieniu do jednostek administracji państwowejnotified body
komputer odniesieniareference computer
kontur odniesieniareference contour
krajowa epoka obserwacji pływowego poziomu odniesieniaNational Tidal Datum Epoch
linia odniesienia ścianywall reference line
materiał odniesienia (w kontekście badań laboratoryjnych)reference material
Międzynarodowy Ziemski System Odniesieniainternational terrestrial reference system
minimalna wysokość schodzenia odniesiona do poziomu morza (MDA) lub poziomu lotniska (MDH)minimum descent altitude (MDA) or minimum descent height (MDH)
modelowanie odniesień do obiektumodelling of object references
narodowe strategiczne ramy odniesienianational strategic reference framework
odniesienie do obiektuobject reference
odniesienie do połączenialink reference
odniesienie do siecinetwork reference
odniesienie liniowelinear referencing
odniesienie obiektoweobject referencing
odniesienie przestrzennespatial reference
odnieśćapply; refer; achieve
odnieść sukcesarrive at; pass; find; come; accomplish; reach; establish oneself; to succeed; strike; succeed; happen; to suceed; catch; attain; come about; hit; occur; manage; run up against; end up; arrive; achieve; encounter; get; run across; score; make a hit
okres odniesieniareference period
osiągnąć (cel), odnieść (sukces), spełnić, ziścić, urzeczywistnićachieve
plan wynagrodzeń obliczany według stałego punktu odniesieniapoint-in-time plan
pływowy układ odniesieniatidal datum
podwyżki rent w odniesieniu do dzieci pozostających na utrzymaniupension increases in respect of dependent children
poszukiwanie odniesień przestrzennych w dokumentach tekstowychgeoparsing
pośrednia wartość odniesieniabenchmark (in the convergence programs context)
pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowaniabrokering of dual use items
poziom odniesieniadatum; datum level
poziom odniesienia podłożaground reference level
poziom odniesienia zwierciadła wody przy pływietidal surface datum
produkcja niezakończona w odniesieniu do aktywów kultywowanychwork in progress on cultivated assets
produkt biobójczy odniesieniareference biocidal product
produkt wykazuje odporność w odniesieniu dothe product protects itself
Profile skrajni odniesienia lub parametry skrajni odniesieniagauge reference profiles
proste odniesienie liniowesimple linear reference
proste odniesienie punktowesimple point reference
punkt odniesieniareference
punkt odniesienia lotniskaaerodrome reference point
punkt odniesienia miejsca siedzącegoseating reference point
roztwór odniesieniareference solution
rynek odniesieniareference market
system odniesienia pionowegovertical coordinate reference system
system odniesienia za pomocą współprzędnych Poprzeczne odwzorowanie Mercatora ETRS89etrs89 transverse mercator coordinate reference system
system odniesienia za pomocą współrzędnychcoordinate reference system
system odniesień czasowychtemporal reference systems
system odniesień przestrzennychspatial reference system
temperatura obliczeniowa odniesieniareference design temperature
temperatura odniesienia dla mokrej nawierzchniwet surface reference temperature condition
tydzień odniesieniareference week
układ odniesieniadatum
w odniesieniuconcerning this matter
w odniesieniu doin regard to; in allusion to

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odniesienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
W szczególności, odniesienia do zawieszających procedur celnych na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny[‧], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady[‧]In particular, the references to suspensive customs procedures pursuant to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ October ‧ establishing the Community Customs Code, as last amended by Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council, and the references to Annex ‧ to Regulation (EEC) No ‧ should be updated
Do celów tego obliczenia jednostkę dominującą traktuje się tak, jakby była zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji podlegającym w odniesieniu do kapitałowego wymogu wypłacalności przepisom określonym w tytule I rozdział ‧ sekcja ‧ podsekcje ‧, ‧ i ‧, i podlegała warunkom określonym w tytule I rozdział ‧ sekcja ‧ podsekcje ‧, ‧ i ‧ w odniesieniu do środków własnych dopuszczalnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalnościFor the purpose of that calculation, the parent undertaking shall be treated as if it were an insurance or reinsurance undertaking subject to the rules laid down in Title I, Chapter VI, Section ‧, Subsections ‧, ‧ and ‧ as regards the Solvency Capital Requirement and subject to the same conditions as laid down in Title I, Chapter VI, Section ‧, Subsections ‧, ‧ and ‧ as regards the own funds eligible for the Solvency Capital Requirement
propagowanie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w odniesieniu do EMAS między wszystkimi zainteresowanymi stronamithe promotion of the exchange of knowledge and best practices on EMAS among all concerned parties
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. ‧, jest zwalnianie zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do ilości, w stosunku do których wnioskodawca spełnił wynikający z pozwoleń wydanych zgodnie z ust. ‧ obowiązek wywozu, w rozumieniu art. ‧ lit. b) i art. ‧ lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i dla których przedstawiono trzy następujące dokumentyThe security referred to in paragraph ‧ shall be released in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ for the quantity for which the applicant has fulfilled, within the meaning of Articles ‧(b) and ‧(b)(i) of Regulation (EC) No ‧/‧, the export obligation resulting from the licences issued in accordance with paragraph ‧ and for which the following three documents are presented
Odniesienie do załącznika do dyrektywyReference to the Annex to the Directive
Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na ‧ r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, określa kwoty na rokCouncil Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing for ‧ the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in Community waters and for Community vessels, in waters where catch limitations are required, lays down quotas for
Środki zarządzania oznacza następujące środki podjęte w odniesieniu do wód w kąpieliskachmanagement measures means the following measures undertaken with respect to bathing water
znaczenie zarejestrowanych skutków w odniesieniu do ilości wykorzystanej formy użytkowejthe significance of reported effects in relation to the quantity of the formulation used
Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa CzłonkowskieThe procedure for such reference shall be adopted by Member States
Chciałbym krótko omówić kwestię planu naprawy gospodarczej, ponieważ właśnie ta kwestia niepokoi obywateli na wiele sposobów, zwłaszcza w odniesieniu do metody zareagowania i odpowiedzi na bezprecedensowe problemy globalne, które przytrafiły się nam w ostatnich miesiącach.I would like to speak very briefly on the issue of the economic recovery plan because that, in a lot of ways, is what concerns the citizens and the people most with regard to how we are going to react and respond to the unprecedented global issues which have befallen us over the last number of months.
Myślę, że ci, którzy głoszą nierealne cele w odniesieniu do Europy, ci, którzy wypowiadają się w sposób ekstremalny i obsesyjny, nie przyniosą nic dobrego właśnie tym ludziom, o których mówię w swoim wystąpieniu - nie tylko obywatelom Europy, ale również obywatelom mojego kraju, którzy chcą dobrobytu, którzy chcą pewności w życiu i w przyszłości.I think that those who talk about unreal objectives in relation to Europe, those who talk in an extreme and obsessive manner, will do no good to the very people that I have been talking about in my speech - the citizens, not only of Europe, but the citizens of my country, who want prosperity, who want certainty in their lives and the future.
Finansowa kwota odniesienia na pokrycie kosztu projektówFinancial reference amount to cover the cost of the projects
Nie należy umożliwiać stosowania nasion lub roślinnego materiału rozmnożeniowego, które nie są uzyskiwane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej w odniesieniu do gatunków, dla których nie brakuje nasion i roślinnego materiału rozmnożeniowego produkowanych metodami ekologicznymi w znacznej liczbie odmianFor the species for which there will be adequate amounts of organically produced seed or vegetative propagating material of a significant number of varieties available it should not be possible to use seed or vegetative propagating material not obtained by the organic production method
W odniesieniu do uboju niektórych kategorii zwierząt, innych niż drób, króliki i zające, na potrzeby własnej konsumpcji domowej istnieją już pewne minimalne wymogi wspólnotowe, takie jak wymóg uprzedniego ogłuszenia, a także przepisy krajoweWith regard to the slaughter of certain categories of animals, other than poultry, rabbits and hares, for private domestic consumption, certain minimum Community requirements such as prior stunning as well as national rules exist already
Państwa Członkowskie podejmą działania wobec braku siły roboczej lub wąskich gardeł poprzez szereg środków, takich jak promowanie mobilności zawodowej i usuwanie przeszkód w odniesieniu do mobilności geograficznej, szczególnie przez wprowadzanie w życie planów działania w zakresie umiejętności i mobilności, poprawę uznawania i przejrzystości kwalifikacji i kompetencji, możliwość przenoszenia świadczeń z zabezpieczenia społecznego i praw emerytalnych, zapewnienie właściwych środków zachęty w systemach świadczeń i podatkowych oraz uwzględnienie aspektu imigracji w odniesieniu do rynku pracyMember States will address labour shortages and bottlenecks through a range of measures such as by promoting occupational mobility and removing obstacles to geographic mobility, especially by implementing the skills and mobility action plan, improving the recognition and transparency of qualifications and competencies, the transferability of social security and pensions rights, providing appropriate incentives in tax and benefit systems, and taking into account labour market aspects of immigration
ustalenie priorytetów w odniesieniu do celów niniejszej Umowyset the priorities in relation to the aims of the Agreement
Niektóre ze środków przewidzianych przez rezolucje ‧ oraz ‧ zostały wdrożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii [‧]Some of the measures provided for by Resolutions ‧ and ‧ were implemented by Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ June ‧ concerning certain restrictive measures in respect of Liberia
Dla regionów objętych Celem ‧ plany zawierają wszystkie właściwe środki służące konwersji gospodarczej i społecznej, rozwojowi zasobów ludzkich, uwzględniając ramy odniesienia, określone w art. ‧ ust. ‧ lit. c), rozwój obszarów wiejskich i struktur rybołówstwaFor regions covered by Objective ‧, the plans shall include all relevant measures for economic and social conversion, the development of human resources, having regard to the frame of reference referred to in Article ‧)(c), and rural development and fisheries structures
dostarczania dostępnych informacji i stosownego podania do publicznej wiadomości i kontynuacji w odniesieniu do działań wspieranych przez programprovide accessible information and appropriate publicity and follow-up with regard to actions supported by the programme
Płatność specyficzna w odniesieniu do bawełny jest przyznawana na kwalifikujący się hektar obszaru uprawy bawełnyThe crop specific payment for cotton shall be granted per hectare of eligible area of cotton
zgodności projektu programu wieloletniego z prawem wspólnotowym, w szczególności z przepisami prawa wspólnotowego mającymi na celu zapewnienie swobodnego przepływu osób w powiązaniu z bezpośrednio z nimi związanymi środkami towarzyszącymi w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu i imigracjithe draft multiannual programme's compliance with Community law and in particular with Community law aiming at ensuring the free movement of persons in conjunction with the directly related accompanying measures with respect to external borders controls, asylum and immigration
Wręcz przeciwnie, skupiają się tylko na pobieraniu opłat z tytułu niektórych kosztów zewnętrznych, w oparciu o zasadę "zanieczyszczający płaci” i tylko w odniesieniu do dróg najwyższej kategorii - innymi słowy autostrad, dróg ekspresowych, dróg kategorii pierwszej i dróg szybkiego ruchu.On the contrary, it focuses only on charging for some external costs, based on the 'polluter pays' principle, and only in the case of the highest category roads, in other words, motorways, expressways, category one roads and dual-carriageways.
W odniesieniu do ostatniego kryterium istnieją przypadki, gdzie obejmuje ono również informacje na temat zdrowia populacji oraz wzajemnych i wewnętrznych relacjiAs to the later, there are cases where it also entails an understanding of population health and inter- and intra-specific relationships
Rozszerzenie Unii Europejskiej do ‧ państw członkowskich z dniem ‧ stycznia ‧ r. wymaga, aby wszystkie uprzednio istniejące zawieszenia w odniesieniu do gatunków pochodzących z nowych państw członkowskich zostały wykreślone z tego wykazuThe enlargement of the European Union to ‧ Member States from ‧ January ‧ requires that all pre-existing suspensions in respect of species originating from the new Member States be deleted from that list
Odniesienia do uchylonego rozporządzenia należy traktować jako odniesienia do niniejszego rozporządzeniaReferences to the repealed Regulation shall be construed as references to this regulation
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120560 zdań frazy odniesienie.Znalezione w 29,227 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.