wymowa: IPA: ˌɔdjɲɛ̇ˈɕɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • reference       
  (verb, noun   )
   
  Reference to something else.
 • cross-reference   
  (noun   )
 • referral   
  (noun   )
 • regard         
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → odnieść
 
książk. książkowy nawiązanie do czegoś

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (66)

analityczny wzorzec odniesieniaanalytical reference standard
bez odniesienia do okresów roczychnon-annualised
certyfikowane materiały odniesieniacertified reference materials
co się tyczy; w odniesieniu dowith reference to
czas odniesieniatime of applicability
Docelowy profil skrajni odniesienia lub docelowy parametr skrajni odniesieniatarget gauge reference profile
elementy wzajemnie odniesionecross referenced elements
energia odniesieniareference energy
Europejski System Odniesienia Pionowegoeuropean vertical reference system
Europejski Ziemski System Odniesieniaeuropean terrestrial reference system
europejskie poziomy odniesieniaEuropean benchmarks
europejskie poziomy odniesienia Organ Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej benchmarkiEuropean reference levels
geodezyjny system odniesienia 1980geodetic reference system 1980
geodezyjny układ odniesieniageodetic datum
Instytut Materiałów Odniesienia i PomiarówInstitute for Reference Materials and Measurements
jednostka notyfikowana (określenia organ używa się w odniesieniu do jednostek administracji państwowejnotified body
komputer odniesieniareference computer
kontur odniesieniareference contour
krajowa epoka obserwacji pływowego poziomu odniesieniaNational Tidal Datum Epoch
linia odniesienia ścianywall reference line
materiał odniesienia (w kontekście badań laboratoryjnych)reference material
Międzynarodowy Ziemski System Odniesieniainternational terrestrial reference system
minimalna wysokość schodzenia odniesiona do poziomu morza (MDA) lub poziomu lotniska (MDH)minimum descent altitude (MDA) or minimum descent height (MDH)
modelowanie odniesień do obiektumodelling of object references
narodowe strategiczne ramy odniesienianational strategic reference framework
odniesienie do obiektuobject reference
odniesienie do połączenialink reference
odniesienie do siecinetwork reference
odniesienie liniowelinear referencing
odniesienie obiektoweobject referencing
odniesienie przestrzennespatial reference
odnieśćapply; refer; achieve
odnieść sukcesarrive at; pass; find; come; accomplish; reach; establish oneself; to succeed; strike; succeed; happen; to suceed; catch; attain; come about; hit; occur; manage; run up against; end up; arrive; achieve; encounter; get; run across; score; make a hit
okres odniesieniareference period
osiągnąć (cel), odnieść (sukces), spełnić, ziścić, urzeczywistnićachieve
plan wynagrodzeń obliczany według stałego punktu odniesieniapoint-in-time plan
pływowy układ odniesieniatidal datum
podwyżki rent w odniesieniu do dzieci pozostających na utrzymaniupension increases in respect of dependent children
poszukiwanie odniesień przestrzennych w dokumentach tekstowychgeoparsing
pośrednia wartość odniesieniabenchmark (in the convergence programs context)
pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowaniabrokering of dual use items
poziom odniesieniadatum; datum level
poziom odniesienia podłożaground reference level
poziom odniesienia zwierciadła wody przy pływietidal surface datum
produkcja niezakończona w odniesieniu do aktywów kultywowanychwork in progress on cultivated assets
produkt biobójczy odniesieniareference biocidal product
produkt wykazuje odporność w odniesieniu dothe product protects itself
Profile skrajni odniesienia lub parametry skrajni odniesieniagauge reference profiles
proste odniesienie liniowesimple linear reference
proste odniesienie punktowesimple point reference
punkt odniesieniareference
punkt odniesienia lotniskaaerodrome reference point
punkt odniesienia miejsca siedzącegoseating reference point
roztwór odniesieniareference solution
rynek odniesieniareference market
system odniesienia pionowegovertical coordinate reference system
system odniesienia za pomocą współprzędnych Poprzeczne odwzorowanie Mercatora ETRS89etrs89 transverse mercator coordinate reference system
system odniesienia za pomocą współrzędnychcoordinate reference system
system odniesień czasowychtemporal reference systems
system odniesień przestrzennychspatial reference system
temperatura obliczeniowa odniesieniareference design temperature
temperatura odniesienia dla mokrej nawierzchniwet surface reference temperature condition
tydzień odniesieniareference week
układ odniesieniadatum
w odniesieniuconcerning this matter
w odniesieniu doin regard to; in allusion to

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odniesienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadkach przewidzianych w ust. ‧ i ‧ niniejszego artykułu, instytucja, w której urzędnik pracuje, ustala liczbę lat podlegających świadczeniom emerytalnym uwzględnianych dla potrzeb systemu emerytalnego tej instytucji na mocy ogólnych przepisów wykonawczych przyjętych w odniesieniu do art. ‧ ust. ‧ załącznika VIII, które uwzględniają przepisy niniejszego ZałącznikaIn the cases provided for in paragraphs ‧ and ‧ of this Article, the institution where the official is working shall determine the number of pensionable years to be taken into account under its own scheme pursuant to the general implementing provisions adopted in respect of Article ‧) of Annex VIII, which shall take into account the provisions of this Annex
Bez uszczerbku dla załącznika I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, dane szczegółowe, o których mowa w art. ‧ lit. c), d) e) i g) oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) niniejszego rozporządzenia, nie są obowiązkowe w odniesieniu do materiałów paszowych, które nie zawierają dodatków paszowych, z wyjątkiem konserwantów lub dodatków do kiszonki, i które są produkowane i dostarczane przez podmiot działający na rynku pasz zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ użytkownikowi pasz w ramach produkcji pierwotnej na potrzeby jego własnego gospodarstwaWithout prejudice to Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧, the particulars referred to in Article ‧(c), (d), (e) and (g) and Article ‧(b) of this Regulation shall not be mandatory for feed materials that do not contain feed additives, with the exception of preservatives or silage additives, and which are produced and delivered by a feed business operator in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to a feed user involved in primary production for use within his own holding
Na zasadzie odstępstwa od art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i art. ‧ dyrektyw ‧/WE i ‧/WE, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Węgry, Polska i Słowacja mogą odroczyć na okres trzech lat od daty przystąpienia stosowanie wspomnianych dyrektyw w odniesieniu do obrotu na ich terytorium nasionami odmian wymienionych w ich odpowiednich krajowych katalogach odmian gatunków roślin rolniczych i gatunków warzyw, które nie zostały oficjalnie uznane zgodnie z przepisami tych dyrektywBy derogation from Article ‧), Article ‧ and Article ‧ of Directives ‧/EC and ‧/EC, the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Hungary, Poland and Slovakia may postpone for a period of three years following the date of accession the application of the said directives with regard to the marketing in their territory of seeds of varieties listed in their respective national catalogues of varieties of agricultural plant species and of vegetable plant species, which have not been officially accepted in accordance with the provisions of those Directives
w odniesieniu do których przewiduje się (poprzez zastosowanie (Q)SAR lub innego dowodu) prawdopodobieństwo spełnienia kryteriów klasyfikacji ze względu na jakikolwiek rodzaj działania na zdrowie człowieka lub na środowisko na mocy dyrektywy ‧/‧/EWGfor which it is predicted (i.e. by application of (Q)SARs or other evidence) that they are likely to meet the classification criteria for any human health or environmental effects endpoints under Directive ‧/‧/EEC
Kwotę połowową przyznaną na ‧ r. państwu członkowskiemu określonemu w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym ZałącznikuThe fishing quota allocated to the Member State referred to in the Annex to this Regulation for the stock referred to therein for ‧ shall be deemed to be exhausted from the date set out in that Annex
To samo można powiedzieć w odniesieniu do podanych w załączniku ‧ kryteriów audytów bezpieczeństwa drogowegoThe same can also be said of the list of elements for road safety audits set out in Annex II
obaw o mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków w odniesieniu do jednego zakładu przeprowadzającego recykling baterii niklowo-kadmowych, który dokonuje zrzutów ścieków do oczyszczalni ścieków znajdującej się poza terenem zakładuconcerns for the micro-organisms of the STP for one NickelCadmium battery recycling plant discharging its effluent to an off-site STP
Refundacje wywozowe należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty i które posiadają znak jakości zdrowotnej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcegoRefunds should be granted only on products that are allowed to move freely in the Community and that bear the health mark as provided for in Article ‧(a) of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin
W odniesieniu do każdego elementu danych w zakresie danych i informacji lotniczych, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ akapit drugi, określa się wymagania odnoszące się do jakości danych, uwzględniającData quality requirements shall be defined to cover the following for each data item within the scope of aeronautical data and aeronautical information referred to in the second subparagraph of Article
Nie podejmuje się dalszych działań w odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od ‧ do ‧ stycznia ‧ r. w ramach przetargu na obniżenie opłat przewozowych na sorgo, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nrNo action shall be taken on the tenders notified from ‧ to ‧ January ‧ in response to the invitation to tender for the reduction in the duty on imported sorghum issued in Regulation (EC) No
kopię zezwolenia udzielonego przez państwo członkowskie odniesienia oraz tłumaczenie zezwolenia na jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego otrzymującego wnioseka copy of the authorisation granted by the reference Member State as well as a translation of the authorisation into an official language of the Member State receiving the application
Będzie miał on również zastosowanie, bez uszczerbku dla jurysdykcji danego państwa bandery lub państwa nadbrzeżnego, w odniesieniu do nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów prowadzonych przez statki spoza Wspólnoty na pełnym morzu lub na wodach znajdujących się pod jurysdykcją krajów trzecich, podobnie jak w przypadku wymogów wspólnej polityki rybackiej wobec floty wspólnotowejIt will also apply, without prejudice to the jurisdiction of the flag state or coastal state concerned, in relation to IUU fishing activities carried out by non-Community vessels on the high seas or in the waters under the jurisdiction of a third country, as stipulated for the Community fleet under the Common Fisheries Policy
W odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres Traktatu WE obowiązuje podręcznik SIRENE i inne środki wykonawcze dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) określone w załącznikuFor the purposes of matters falling within the scope of the EC Treaty, the SIRENE Manual and other implementing measures for the second generation Schengen Information System (SIS II) shall be as set out in the Annex
wielkość w tonach i wartość w euro przywozu do Wspólnoty i odsprzedaży dokonanej na rynku wspólnotowym w okresie od dnia ‧ kwietnia ‧ r. do dnia ‧ marca ‧ r. w odniesieniu do przywożonego produktu objętego postępowaniem pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Amerykithe volume in metric tonnes and value in euro of imports into and resales made in the Community market during the period ‧ April ‧ to ‧ March ‧ of the imported product concerned originating in the United States of America
Komisja na jak najwcześniejszym etapie poinformuje obie delegacje o swoich zamiarach w odniesieniu do swojej opinii na temat poprawek Parlamentu Europejskiego wprowadzonych w drugim czytaniu .The Commission will indicate to both delegations at the earliest possible stage its intentions with regard to its opinion on the European Parliament ' s second reading amendments .
„ 5 ) Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się , że można oczekiwać , iż środki ochrony roślin zawierające etofumesat zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art . 5 ust . 1 lit. a ) i b ) dyrektywy 91 / 414 / EWG , w szczególności w odniesieniu do zastosowań , które zostały zbadane przez Komisję i sprecyzowane w jej sprawozdaniu kontrolnym .‘ ( 5 ) It has appeared from the various examinations made that plant protection products containing ethofumesate may be expected to satisfy , in general , the requirements laid down in Article 5 ( 1 ) ( a ) and ( b ) of Directive 91 / 414 / EEC , in particular with regard to the uses which were examined and detailed in the Commission review report .
Rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr ‧/‧ na rok gospodarczyCommission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending the representative prices and additional import duties for certain products in the sugar sector fixed by Regulation (EU) No ‧/‧ for the ‧/‧ marketing year
Właściwe jest objęcie zakresem niniejszej dyrektywy przepisów dotyczących kontroli państwowej w porcie, do czasu zmiany dyrektywy Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej przestrzegania, w odniesieniu do żeglugi morskiej korzystającej ze wspólnotowych portów oraz żeglugi morskiej po wodach znajdujących się pod jurysdykcją Państw Członkowskich, międzynarodowych norm bezpieczeństwa statków i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz pokładowych warunków życia i pracy (kontrola państwa portu)‧ celem przeniesienia do tej dyrektywy przepisów w sprawie kontroli w państwie portu zawartych w art. ‧ lit. f) art. ‧, ‧ i ‧ niniejszej dyrektywyIt is appropriate to include in this Directive provisions on port State control, pending the amendment of Council Directive ‧/EC of ‧ June ‧ concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control) in order to transfer to that Directive the provisions on port State control which are included in Articles ‧(f), ‧, ‧ and ‧ of this Directive
Na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ pomoc może być przyznawana w odniesieniu do wysyłki wina madera i obrotu nim na rynku wspólnotowymUnder Article ‧ of Regulation (EC) No ‧, aid may be granted for the shipment of Madeira wine and marketing it on the Community market
zaleca, aby w ramach edukacji medialnej informowano również o aspektach praw autorskich przy korzystaniu z mediów, znaczeniu poszanowania praw własności intelektualnej, szczególnie w odniesieniu do Internetu, a także o bezpieczeństwie danych i zabezpieczeniu prywatności oraz prawie do decydowania o wykorzystywaniu własnych informacji w Internecie; podkreśla konieczność uświadomienia użytkownikom, którzy niedawno nabyli umiejętność korzystania z mediów, potencjalnych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa danych osobowych, a także ryzyka związanego z przemocą w sieciRecommends that media education should shed light on copyright aspects of media use and on the importance of respecting intellectual property rights, in particular regarding the Internet, as well as on data and privacy security and the right of informational self-determination; stresses the need for new media-literate users to be aware of the potential risks concerning IT security and the security of personal data, and of the risks relating to cyber-violence
Transport przesyłek pocztowych wysyłanych przez operatora powszechnych usług pocztowych musi spełniać normy jakości obowiązujące w odniesieniu do tego rodzaju usług powszechnych i inne wymogi prawne, którym one podlegająMail sent by the universal postal service operator must satisfy the quality standards of the universal service and other applicable legal requirements
mając na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi traktatami obywatele Unii mają wciąż mniejsze możliwości dochodzenia odszkodowania w odniesieniu do środków związanych z PWBS niż w innych dziedzinach działalności UE, że uprawnienia ETS są ograniczone, zwłaszcza w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, i mająca na uwadze, że niektóre państwa członkowskie nadal ograniczają dialog między sądami UE i krajowymi w tej dziedzinie; mając na uwadze, że Rada powinna odłożyć na okres po ratyfikacji Traktatu z Lizbony przyjmowanie wszelkich środków mogących mieć wpływ na prawa podstawowewhereas, under the existing Treaties, the means of redress for citizens of the Union in relation to AFSJ measures are still more limited than in other areas of EU activity, whereas the ECJ’s powers are limited, in particular in the area of police and judicial cooperation in criminal matters and whereas, in addition, some Member States still restrict dialogue between the EU courts and national courts in this area; whereas the Council should postpone the adoption of any measure which might affect fundamental rights until the Treaty of Lisbon has been ratified
należy przede wszystkim w tym celu zmienić dyrektywę ‧/EWG w odniesieniu do wymogów technicznych zastępując je wymogami rezolucji nr ‧ na zasadzie odniesieńwhereas, as a first step, the technical requirements of Directive ‧/EEC need to be replaced by those of Regulation No ‧ by way of cross-reference
pomocy przewidzianej na podstawie systemu pomocy w odniesieniu do owiec/kózthe aid provided for under the ovine/caprine aid scheme
Pierwsze oświadczenie odnosi się do zobowiązania Komisji do przekazywania projektów środków Parlamentowi Europejskiemu w przypadku skrócenia terminów, drugie oświadczenie natomiast dotyczy stosowania procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w odniesieniu do zasad proceduralnych uaktualniania wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów.The first statement concerns a commitment of the Commission concerning the transmission of draft measures to the European Parliament when the time limits have been curtailed, and the second statement relates to the application of the regulatory procedure with scrutiny as regards the procedural rules for the updating of the Community blacklist of air carriers subject to an operating ban.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 125453 zdań frazy odniesienie.Znalezione w 13,912 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.