wymowa: IPA: ˈɔdbɨt

Tłumaczenia na język angielski:

 • anus   
  (Noun  ) (noun   )
   
  lower opening of the digestive tract
   
  anat. anatomia końcowy otwór układu pokarmowego, fragment odbytnicy;
 • arsehole   
  (noun   )
 • asshole     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(anatomy) anus

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

temperatura mierzona w odbycierectal temperature
układ płciowy i okolice odbytuano-genital tract

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odbyt", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku wszczęcia w Umawiającej się Stronie ścigania osoby, której proces w odniesieniu do tych samych czynów został ostatecznie zakończony prawomocnym wyrokiem w innej Umawiającej się Stronie, każdy okres pozbawienia wolności odbyty w tej ostatniej Umawiającej się Stronie wynikający z powyższych czynów jest zaliczany na poczet nałożonej karyIf a further prosecution is brought in a Contracting Party against a person whose trial, in respect of the same acts, has been finally disposed of in another Contracting Party, any period of deprivation of liberty served in the latter Contracting Party arising from those acts shall be deducted from any penalty imposed
Przez pięć lat nosił zegarek w odbycie, a umierając na czerwonkę, przekazał go mnieThen he died of dysentery-- He give me the watch
Koncepcja opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z wyłonionym sztucznym odbytemA Concept of Nursing Care for Ostomy Patients.
Wyciągam kartkę, która została wetknięta w odbyt zmarłego... i umieszczam w plastikowej torebce na dowodyI am removing a card that has been inserted in the rectum of the deceased... and placing it in a plastic evidence bag
Gorące poty,Mrowienie odbytu, trudności z oddychaniem, trudności z przełykaniemHot Sweats, feather (?) blisters, difficulty breathing, difficulty swallowing
Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie o ‧, ‧°C, utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godzinyOccasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
Na przykład odbycie konferencji z udziałem delegatów, następnie nadanie jej w telewizji w terminie późniejszym oraz publikacja poruszonych w jej trakcie kwestii w prasie lokalnej lub regionalnej oraz w InternecieFor example, a conference might be attended by delegates, televised at a later date and the issues raised reported in local or regional press and posted on the Internet
Wreszcie art. ‧ ust. ‧ stanowi, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości przyjmujące państwo członkowskie może zwrócić się do właściwych organów innego państwa członkowskiego o potwierdzenie autentyczności świadectw i dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i odbycie kształceniaFinally, Article ‧ provides that in the event of justified doubts, the host Member State may require from the competent authorities of a Member State confirmation of the authenticity of the attestations and evidence of formal qualifications and training
Zwijamy bawełnę w ten sposób i... wciskamy w odbyt aby zapobiec wypływowi płynów z ciałaRoll up the cotton like this, and... push in all the way inside the anus to prevent an outflow of body fluid
Stanąłby wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
Jeżeli śmiertelność w danym roku przekracza wielkości, które MPP uznaje za znaczące, MPP proponuje Stronom odbycie spotkania w celu przeanalizowania i wskazania przyczyn, jak również sformułowania opinii na temat tych przyczynIf the mortality in any given year increases above levels which the IRP considers to be significant, the IRP shall recommend that the parties hold a meeting to review and identify the causes of mortality and formulate options to address such causes
Sprawa F-‧/‧: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia ‧ marca ‧ r.- Tzvetanova przeciwko Komisji (Służba publiczna- Członkowie personelu tymczasowego- Wynagrodzenie- Dodatek zagraniczny- Warunki przewidziane w art. ‧ załącznika ‧ do regulaminu pracowniczego- Miejsce stałego zamieszkania- Pobyt w miejscu zatrudnienia w charakterze studenta w okresie odniesienia- Odbycie staży poza miejscem zatrudnienia w okresie odniesienia- Uwzględnienie rzeczywistego zamieszkiwaniaCase F-‧/‧: Judgment of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of ‧ March ‧- Tzvetanova v Commission (Staff cases- Temporary staff- Remuneration- Expatriation allowance- Conditions laid down in Article ‧ of Annex ‧ to the Staff Regulations- Habitual residence before entering the service- Stay as a student in the place of employment- Training periods outside the place of employment during the reference period- Account taken of actual residence
Zrobimy badanie odbytuAnd now you expect me to ask you what the " too " refers to
Przepisy ust. ‧ stosuje się do obywateli Państw Członkowskich, których dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji położnej potwierdza odbycie kształcenia na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz spełnia minimalne wymogi w zakresie kształcenia określone w art. ‧, jednakże zgodnie z art. ‧ warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji jest dołączenie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie praktyki zawodowej, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, jeżeli dokument potwierdza ukończenie kształcenia rozpoczętego przed ‧ października ‧ rThe conditions laid down in paragraph ‧ shall apply to the nationals of Member States whose evidence of formal qualifications as a midwife certifies completion of training received in the territory of the former German Democratic Republic and satisfying all the minimum training requirements laid down in Article ‧ but where the evidence of formal qualifications, by virtue of Article ‧, is not recognised unless it is accompanied by the certificate of professional experience referred to in Article ‧, where it attests a course of training which began before ‧ October
To prawda, że lubisz, gdy Jack wsadza ci w odbyt?Is it true you like it up trap two from Jack?
W przypadku krajowych jednostek akredytujących, które wykazują zgodność z kryteriami określonymi w odpowiedniej normie zharmonizowanej, do której odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, poprzez odbycie pomyślnej oceny wzajemnej na podstawie art. ‧, istnieje domniemanie, że spełniają one wymagania określone w artNational accreditation bodies that demonstrate conformity with the criteria laid down in the relevant harmonised standard, the reference of which has been published in the Official Journal of the European Union, by having successfully undergone peer evaluation under Article ‧ shall be presumed to fulfil the requirements laid down in Article
Komisja w odpowiednich przypadkach umożliwi zainteresowanym stronom odbycie, przed złożeniem wniosku lub zgłoszenia, nieformalnych i poufnych rozmów dotyczących planowanych porozumień, decyzji i praktykWhereas the Commission, in appropriate cases, will give the parties, if they so request, an opportunity before the application or the notification to discuss the intended agreement, decision or practice informally and in strict confidence
Dla okresów dłuższych niż ‧ dni wymogi dotyczące bieżącej praktyki są spełnione przez odbycie szkolenia w powietrzu lub z wykorzystaniem symulatora lotów danego typu samolotuFor periods beyond ‧ days, the recency requirement is satisfied by a training flight or use of a flight simulator of the aeroplane type to be used
Dla okresów dłuższych niż ‧ dni wymogi dotyczące bieżącej praktyki są spełnione przez odbycie szkolenia w powietrzu lub z wykorzystaniem symulatora lotu danego typu samolotuFor periods beyond ‧ days, the recency requirement is satisfied by a training flight or use of a Flight Simulator of the aeroplane type to be used
Rozkład lotów powinien umożliwiać pasażerom odbycie podróży w obie strony w ciągu tego samego dnia z możliwością spędzenia przynajmniej ośmiu godzin zarówno w Paryżu jak i w PérigueuxTimetables must be such as to enable passengers to make the round trip within the day and to spend at least eight hours at their destination, whether Paris or Périgueux
Wypatroszenie odbywa się poprzez pakowanie w worki i związywanie przełyku i odbytuEvisceration is carried out by bagging or tying the oesophagus and anus
Przepisy ust. ‧ stosuje się do obywateli Państw Członkowskich, których dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji położnej potwierdza odbycie kształcenia na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz spełnia minimalne wymogi w zakresie kształcenia określone w art. ‧, jednakże zgodnie z art. ‧ warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji jest dołączenie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie praktyki zawodowej, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, jeżeli dokument potwierdza ukończenie kształcenia rozpoczętego przed ‧ października ‧ rThe conditions laid down in paragraph ‧ shall apply to the nationals of Member States whose evidence of formal qualifications as a midwife certifies completion of training received in the territory of the former German Democratic Republic and satisfying all the minimum training requirements laid down in Article ‧ but where the evidence of formal qualifications, by virtue of Article ‧, is not recognised unless it is accompanied by the certificate of professional experience referred to in Article ‧ , where it attests a course of training which began before ‧ October
Płukanie odbytuWant a portable?- Call Radiology
Odbycie przez daną osobę kształcenia farmaceutycznego gwarantuje, że uzyskała ona następującą wiedzę i umiejętnościTraining for pharmacists shall provide an assurance that the person concerned has acquired the following knowledge and skills
Stanął by wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 275 zdań frazy odbyt.Znalezione w 0,235 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.