wymowa: IPA: ˈɔdbɨt

Tłumaczenia na język angielski:

 • anus   
  (Noun  ) (noun   )
   
  lower opening of the digestive tract
   
  anat. anatomia końcowy otwór układu pokarmowego, fragment odbytnicy;
 • arsehole   
  (noun   )
 • asshole     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(anatomy) anus

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

temperatura mierzona w odbycierectal temperature
układ płciowy i okolice odbytuano-genital tract

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odbyt", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jeżeli śmiertelność w danym roku przekracza wielkości, które IRP uznaje za znaczące, IRP proponuje Stronom odbycie spotkania w celu przeanalizowania i wskazania przyczyn śmiertelności, jak również sformułowania opinii na temat tych przyczynIf the mortality in any given year increases above levels which the IRP considers to be significant, the IRP shall recommend that the Parties hold a meeting to review and identify the causes of mortality and formulate options to address such causes
Wszystko to zbierało się w moim odbycieAnd it' s all collected in the lining of my anus
Cóż, szare smugi na wątrobie, a to niedobry znak... ale ten nędzny odbyt jest całkowicie zmurszały... co nie jest niezwykłe wśród owiec z tych okolicWell, the liver is streaked with gray, which is not a good sign...... but his poor rectum is absolutely pulverized...... which is not unusual for a sheep in this region
Informacja taka jest przekazywana bezzwłocznie i najpóźniej w dniu zwołania walnego zgromadzenia, którego zadaniem jest odbycie głosowania nad proponowanymi zmianami lub przyjęcie ich do wiadomościSuch communication shall be effected without delay, but at the latest on the date of calling the general meeting which is to vote on, or be informed of, the amendment
Odnosi się to do pomocy mającej ułatwić młodemu rolnikowi odbycie praktykiIt concerns helping the young person to follow a training course
wzywa do zastąpienia obecnych krajowych wiz Schengen jednolitymi europejskimi wizami Schengen, umożliwiającymi równe traktowanie wszystkich osób ubiegających się o wizy; pragnie otrzymywać informacje na temat dokładnych terminów i szczegółów dotyczących zarówno analizy strategii politycznych, jak i przeprowadzonej przez Komisję analizy technicznej możliwości zrealizowania, praktycznych konsekwencji i wpływu systemu, który wprowadziłby dla obywateli krajów trzecich wymóg uzyskania zgody w systemie elektronicznym na odbycie podróży przed wyjazdem do UE (elektronicznego systemu zezwoleń na podróż – ESTA); wzywa do wzmocnienia współpracy między konsulatami państw członkowskich oraz do stopniowego i powoływania wspólnych urzędów konsularnych do spraw wizCalls for the replacement of current national Schengen visas with uniform European Schengen visas, allowing for equal treatment of all visa applicants; wishes to be informed on the exact timetable and the details of both the policy study and the technical study of the Commission which will analyse the feasibility, the practical implications and the impact of a system requiring third-country nationals to obtain electronic authorisation to travel before travelling to EU territory (Electronic System for Travel Authorisation, ESTA); calls for the improvement of cooperation between Member States’ consulates and for joint consular services for visas to be set up gradually
Nie było istotnej różnicy pomiędzy grupą placebo i grupą otrzymującą infliksymab w liczbie pacjentów z trwale zamkniętymi wszystkimi przetokami przez ‧ tygodnie, obecności objawów takich jak ból odbytu, ropień i zakażenie dróg moczowych lub w liczbie nowo utworzonych przetok w czasie leczeniaThere was no significant difference between placebo and infliximab for the proportion of patients with sustained closure of all fistulas through week ‧, for symptoms such as proctalgia, abscesses and urinary tract infection or for number of newly developed fistulas during treatment
Odbyty grosza- Nic!Ani grosza- Nic!
dlatego, w celu zapobieżenia ewentualnym trudnościom należy uznać, że odbycie w innym Państwie Członkowskim odpowiedniej, tyle samo trwającej praktyki zawodowej, spełnia ten warunekwhereas, since practice in this respect of present varies from one Member State to another, to obviate possible difficulties completion of an equal period of appropriate practical experience in another Member State should be recognized as meeting this condition
Odległość między odbytem a otworem płciowym należy mierzyć w dniu ‧ po urodzeniu młodych F‧, jeżeli zmiany w proporcji płci w grupie lub odchylenia w dojrzewaniu płciowym wskazują na taką koniecznośćAnogenital distance should be measured at postnatal day ‧ in F‧ pups if triggered by alterations in F‧ sex ratio or timing of sexual maturation
Państwa Członkowskie uzależniają wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji lekarza ogólnego od posiadania dokumentu potwierdzającego odbycie podstawowego kształcenia medycznego, wymienionego w załączniku V pktMember States shall make the issuance of evidence of formal qualifications in general medical practice subject to possession of evidence of formal qualifications in basic medical training referred to in Annex V, point
Tym niemniej chciałabym powiedzieć, co następuje: sprawozdanie, nad którym dziś głosujemy, czyli sprawozdanie pani Mikko w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej, jest pierwszym sprawozdaniem przyjmowanym na mocy tej procedury, która uniemożliwia nam odbycie pełnej debaty, uniemożliwia nam składanie poprawek w dniu, w którym miał miejsce poważny - bardzo poważny - atak na wolność słowa we Włoszech, kiedy oznajmiono nam, że 25 dziennikarzy zostało wyrzuconych z pracy w jedynym kanale, nad którym Berlusconi nie sprawuje jeszcze kontroli.I should nevertheless like to say this: the report on which we are voting today, the Mikko report on concentration and pluralism in the media, is the first report which we are approving under this procedure, which prevents us from having a full debate, which prevents us from tabling amendments, on a day when there has been a serious, very serious, attack on freedom of expression in Italy, with the announcement of the sacking of 25 journalists from the only television channel over which Berlusconi does not at present hold sway.
Poziom D odpowiada dyplomowi poświadczającemu ukończenie kształcenia na poziomie pomaturalnym, trwającego przynajmniej trzy lata, w ramach studiów uniwersyteckich lub innych studiów wyższych lub studiów w innej placówce prowadzącej kursy na równoważnym poziomie, jak również odbycie kształcenia zawodowego, które może być wymagane jako uzupełnienie tego kształcenia pomaturalnegoLevel D corresponds to a diploma certifying successful completion of training at post-secondary level of at least three years' duration, at a university or establishment of higher education or another establishment providing the same level of training, as well as the professional training which may be required in addition to that post-secondary course
Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie do ‧, ‧ °C utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godzinyOccasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
Poza tym kierownictwo powinno umożliwić pracownikom odbycie specjalistycznych szkoleń w tej dziedzinieFurthermore, management must give employees an opportunity to undertake special training in this field
Zalecane jest odbycie stosunku płciowego w dniu podania leku GONAL-f i w dniu następnymYou are recommended to have sexual intercourse on the day of the administration of this second medicine and the following day
Chciałbym zwrócić się do komisarza Verheugena między innymi o odbycie rozmowy ze Stavrosem Dimasem i uzyskanie od niego wyjaśnienia, czy proces stosowany przez niego obecnie do celów opracowania tego rozporządzenia jest w jakikolwiek sposób zgodny z treścią wniosku w sprawie CARS 21.One of the things I would like to ask Commissioner Verheugen to do is to take a message to Mr Dimas and ask him to explain how the process that he is currently using to develop this regulation is in any way compatible with what is in the CARS 21 proposal.
Ocena wybranych właściwości pałeczek Escherichia coli izolowanych z odbytu od kobiet ciężarnychEvaluation of Selected Properties of Escherichia coli Strains Isolated from Anus of Pregnant Women.
Zgłaszano pojedyncze przypadki krwawienia z odbytu podczas stosowania leku XenicalCases of rectal bleeding have been reported with Xenical
Dla osób, które utraciły pracę wskutek kryzysu lub które mają trudności z uzyskaniem kredytu dla swojego przedsiębiorstwa będzie to szansa na odbycie szkolenia, utrzymanie istniejących miejsc pracy, a w niektórych przypadkach nawet na stworzenie nowych.This will give people who have lost their jobs as a result of the crisis or who are finding it difficult to gain access to credit for their company the opportunity to undergo training, to retain existing jobs and, in some cases, even to create new ones.
Odbycie przez daną osobę kształcenia medycznego na poziomie podstawowym gwarantuje, że uzyskała ona następującą wiedzę i umiejętnościBasic medical training shall provide an assurance that the person in question has acquired the following knowledge and skills
Dla okresów dłuższych niż ‧ dni wymogi dotyczące bieżącej praktyki są spełnione przez odbycie szkolenia w powietrzu lub z wykorzystaniem symulatora lotów danego typu samolotuFor periods beyond ‧ days, the recency requirement is satisfied by a training flight or use of a flight simulator of the aeroplane type to be used
z wyjątkiem lotów na najtrudniejsze lotniska, przez odbycie w okresie ostatnich ‧ miesięcy co najmniej ‧ lotów na odcinkach tras leżących na obszarze prowadzonych operacji, niezależnie od wszelkich wymagań dotyczących samodzielnego przygotowania się do lotuExcept for operations to the most demanding aerodromes, by completion of at least ‧ sectors within the area of operation during the preceding ‧ months in addition to any required self briefing
Musisz mi wybaczyć ale mój pacjent zaraz zacznie krwawić z ust i odbytuNow, if you' il excuse me, my patient is about to start bleeding out of her mouth and anus
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 275 zdań frazy odbyt.Znalezione w 0,291 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.