wymowa: IPA: ˈɔdbɨt

Tłumaczenia na język angielski:

 • anus   
  (Noun  ) (noun   )
   
  lower opening of the digestive tract
   
  anat. anatomia końcowy otwór układu pokarmowego, fragment odbytnicy;
 • arsehole   
  (noun   )
 • asshole     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(anatomy) anus

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

temperatura mierzona w odbycierectal temperature
układ płciowy i okolice odbytuano-genital tract

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odbyt", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wypatroszenie odbywa się poprzez pakowanie w worki i związywanie przełyku i odbytuEvisceration is carried out by bagging or tying the oesophagus and anus
dlatego, w celu zapobieżenia ewentualnym trudnościom należy uznać, że odbycie w innym Państwie Członkowskim odpowiedniej, tyle samo trwającej praktyki zawodowej, spełnia ten warunekwhereas, since practice in this respect of present varies from one Member State to another, to obviate possible difficulties completion of an equal period of appropriate practical experience in another Member State should be recognized as meeting this condition
„ Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko osobie , której nakaz dotyczy , może podlegać odmowie , jeżeli osoba ta ma większe szanse na ponowną integrację w państwie członkowskim wykonującym nakaz i jeżeli wyraża zgodę na odbycie kary w tym państwie członkowskim .‘ The execution of a European arrest warrant in respect of a requested person may be refused if this person would have better possibilities of reintegration in the executing Member State , and if he or she consents to serve the sentence in this Member State .
Jeżeli śmiertelność w danym roku przekracza wielkości, które IRP uznaje za znaczące, IRP proponuje Stronom odbycie spotkania w celu przeanalizowania i wskazania przyczyn śmiertelności, jak również sformułowania opinii na temat tych przyczynIf the mortality in any given year increases above levels which the IRP considers to be significant, the IRP shall recommend that the Parties hold a meeting to review and identify the causes of mortality and formulate options to address such causes
Ale trzeba uważać, żeby słona woda nie wpłynęła do pochwy i odbytuYou' il just have to be careful you don' t get saltwater in your vagina or anus
Odbycie przez daną osobę kształcenia w zakresie weterynarii gwarantuje, że uzyskała ona następującą wiedzę i umiejętnościTraining as a veterinary surgeon shall provide an assurance that the person in question has acquired the following knowledge and skills
Jeżeli pracownik otrzyma pozwolenie na odbycie podróży służbowej wybranym przez siebie środkiem transportu, który nie jest najbardziej ekonomiczny, stosuje się następujące zasadyIf a staff member travelling on official duty chooses, and is authorised, to travel by means other than the most economic available, the following rules shall apply
Na tym właśnie polega przewodzenie Unii Europejskiej, a oznacza ono między innymi odbycie posiedzenia Rady Europejskiej w ten weekend, na którym zadeklarowane zostanie wyraźne poparcie dla Grecji i greckiego rządu.This is leading the European Union, and leading the European Union means holding a European Council this weekend that will clearly express its support for Greece and for the Greek Government.
Jeżeli członek personelu otrzyma zezwolenie na odbycie podróży służbowej wybranym przez siebie środkiem transportu, który nie jest najbardziej ekonomiczny, stosuje się następujące zasadyIf a staff member travelling on official duty chooses, and is authorised, to travel by means other than the most economic available, the following rules shall apply
Po ‧ badaniach przez odbyt, Kapo mnie nie nawidziYou try eating after performing ‧ rectal exams
Warunkiem właściwego zrealizowania inwestycji budowlanej jest kompetentne wykonywanie zadań oraz odbycie szkoleń przez wszystkich pracowników , łącznie z kierownictwem .To manage a construction project well , all persons working , including managers , need to be trained and competent to carry out their tasks .
Komfort życia pacjentów z przetoką odbytu w zależności od zastosowanej techniki leczenia.Well-being in patients with anal fistula, depending on the treatment technique
W przypadku gdy jedna ze stron uzna, że występuje problem w stosowaniu powyższej procedury, to taka strona może wystąpić z wnioskiem o odbycie konsultacji w trybie pilnymShould one of the Parties consider that there is a problem in the application of the above procedure, it may request urgent consultations
Naszym celem jest odbycie ukierunkowanego, merytorycznego szczytu.Our aim is to have a focused, business-like summit.
suchość w jamie ustnej, guzki krwawnicze odbytu, hipersekrecja gruczołów ślinowych, zaburzenia ze strony zębówdry mouth, hemorrhoids, salivary hypersecretion, tooth disorder
Wskazane byłoby odbycie wcześniejszej debaty na jej temat.It would have been good to have had the debate before.
Zalecane jest odbycie stosunku płciowego w dniu podania leku GONAL-f i w dniu następnymYou are recommended to have sexual intercourse on the day of the administration of this second medicine and the following day
Wynagrodzenie za odbycie praktyki zawodowej przez młodego rolnika jest pomocą przewidzianą za okres spędzony u rolnika, który zamierza zaprzestać działalności, w ramach mentorowaniaPayment for the course on increasing a young person's professionalism is the aid provided for in respect of a period spent being mentored by a farmer who plans to give up farming
Właściwy organ państwa wykonującego zalicza każdy okres pozbawienia wolności odbyty w państwie wydającym lub w innym państwie w związku z sankcją, w odniesieniu do której wydany został europejski nakaz wykonania, na poczet kary pozbawienia wolności, która ma zostać odbyta w państwie wykonującymThe competent authority of the executing State shall deduct any period of deprivation of liberty served in the issuing State or in another State in connection with the sentence in respect of which the European enforcement order is issued from the total duration of the deprivation of liberty to be served in the executing State
Właściwy organ w państwie wykonującym zalicza pełny okres pozbawienia wolności już odbyty w związku z karą, w odniesieniu do której wydany był wyrok, na poczet całkowitego okresu kary pozbawienia wolności, która ma zostać odbyta w państwie wykonującymThe competent authority of the executing State shall deduct the full period of deprivation of liberty already served in connection with the sentence in respect of which the judgment was issued from the total duration of the deprivation of liberty to be served
Masz chłopca na posyłki.Odbierze badania, wypełni karty, zrobi badania przez odbytThis boy needs to be stabilized and put back on methadone...... until Administration and Legal reviews the case
Bez uszczerbku dla przepisów art. ‧ ust. ‧, art. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧, obywatel państwa trzeciego, który został już przyjęty jako student i składa wniosek o odbycie części już rozpoczętych studiów w innym Państwie Członkowskim lub o uzupełnienie ich studiami pokrewnymi w innym Państwie Członkowskim, jest przyjmowany przez to drugie Państwo Członkowskie w przeciągu takiego okresu, który nie zakłóca przebiegu odpowiednich studiów, oraz pozostawia właściwym organom wystarczający czas na rozpatrzenie wniosku, jeśliWithout prejudice to Articles ‧, ‧ and ‧, a third-country national who has already been admitted as a student and applies to follow in another Member State part of the studies already commenced, or to complement them with a related course of study in another Member State, shall be admitted by the latter Member State within a period that does not hamper the pursuit of the relevant studies, whilst leaving the competent authorities sufficient time to process the application, if he/she
Ocena wybranych właściwości pałeczek Escherichia coli izolowanych z odbytu od kobiet ciężarnychEvaluation of Selected Properties of Escherichia coli Strains Isolated from Anus of Pregnant Women.
Jeżeli śmiertelność w danym roku przekracza wielkości, które MPP uznaje za znaczące, MPP proponuje Stronom odbycie spotkania w celu przeanalizowania i wskazania przyczyn, jak również sformułowania opinii na temat tych przyczynIf the mortality in any given year increases above levels which the IRP considers to be significant, the IRP shall recommend that the parties hold a meeting to review and identify the causes of mortality and formulate options to address such causes
Penetracja odbytu?Rectal penetration?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 284 zdań frazy odbyt.Znalezione w 0,587 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.