Tłumaczenia na język angielski:

  • southern indian ocean   
     
    geographic terms (above country level)

Przykładowe zdania z "ocean indyjski południowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wnioski dotyczące regionalnego dokumentu strategicznego (RSP) oraz regionalnego programu orientacyjnego (RIP) w ramach ‧ EFR- Afryka Wschodnia, Afryka Południowa i Ocean IndyjskiConclusions on the Regional Strategy Paper (RSP) and the Regional Indicative Programme (RIP) under ‧th EDF – Eastern and Southern Africa and Indian Ocean
SIOFA (porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego) (decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sSIOFA (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement) (Council Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego *Southern Indian Ocean Fisheries Agreement *
( 1 ) M iędzynarodowa Komisja ds . Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego , Międzyamerykańska Komisja ds . Tuńczyka Tropikalnego , Komisja do spraw Tuńczyka w Oceanie Indyjskim , Komisja ds. rybołóstwa na zachodnim iśrodkowym Pacyfiku i Komisja Ochrony Tuńczyka Południowego .( 1 ) The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas , the Inter-American Tropical Tuna Commission , the Indian Ocean Tuna Commission , the Western and Central Pacific Fisheries Commission and the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna .
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu IndyjskiegoThe Southern Indian Ocean Fisheries Agreement is hereby approved on behalf of the Community
Komisja ds . Tuńczyka na Oceanie Indyjskim ( IOTC – Ind ian Ocean Tuna Commission ) przyjęła serię środków zarządzania i ochrony przy okazji swojego dorocznego zebrania , które odbyło się w marcu zeszłego roku w Pusan ( w Korei Południowej ) .The Indian Ocean Tuna Commission ( IOTC ) adopted a number of management and conservation measures at its annual meeting , last March in Busan , South Korea .
— prac przygotowawczych z zakresu nowych międzynarodowych organizacji rybołówstwa ( umowa w dziedzinie rybołów stwa na południowym Oceanie Indyjskim itd . , Regionalna Organizacja ds . Rybołówstwa na Południowym Pacyfiku itd . ) ,— preparatory work on new international fisheries organisations ( South Indian Ocean Fisheries Agreement , South Pacific Regional Fisheries Organisation , etc . ) ,
Afryka Południowa i Ocean Indyjski Serge-Arno KLÜMPER • Angela JENNISouthern Africa and Indian Ocean Serge-Arno KLÜMPER Angela JENNI •
jest zdania, że niedawne klęski żywiołowe, takie jak tsunami na Oceanie Indyjskim oraz trzęsienie ziemi w południowej Azji, dowiodły potrzeby bardziej kreatywnej współpracy pomiędzy rzeszami agencji i organizacji reagujących na te klęski; zwraca uwagę, że UNESCO- poprzez swoją Komisję Oceanograficzną- pełniło aktywną rolę w tworzeniu systemu ostrzegania przed tsunami na Oceanie Indyjskim i łagodzenia jego skutków oraz że ONZ koordynuje wdrożenie ram działań Hyogo, ‧-letniego planu redukcji ryzyka klęsk żywiołowych; wzywa Indie, UE oraz jej państwa członkowskie do wspierania tych inicjatyw tak, aby poprzez przewidywanie częstotliwości i dotkliwości klęsk żywiołowych oraz harmonijne połączenie wysiłków organizacji humanitarnych i rządowych agencji pomocy możliwe było zwiększenie skuteczności pomocy udzielanej po wystąpieniu klęski żywiołowejConsiders that recent natural disasters, especially the Indian Ocean tsunami and South Asian earthquake, have exposed the need for more creative and imaginative collaboration between the multitude of agencies and organisations responding to disasters; notes that Unesco, through its Oceanographic Commission, has been active in establishing an Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System and that the UN is coordinating the implementation of the Hyogo Framework of Action, a ‧-year natural disaster risk reduction plan; calls on India, the EU and its Members States to support these initiatives, so that, by anticipating the frequency and severity of natural disasters and the synergy between humanitarian efforts and government relief agencies, the sustained effectiveness of post-disaster assistance can be increased
Przedmiot: Umowa w dziedzinie rybołówstwa na południowym Oceanie IndyjskimSubject: South Indian Ocean Fisheries Agreement
na piśmie. - Poparłem sprawozdanie pana posła Morillona dotyczące Porozumienia w sprawie połowów na Południowym Oceanie Indyjskim.in writing. - I supported the Morillon report relating to the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement.
Regionalne pule środków finansowych B dla państw Afryki Południowej i Wschodniej oraz Oceanu Indyjskiego stanowią kwotę netto po odliczeniu ‧ mln EUR w celu skompensowania podwyższenia ad hoc środków finansowych Sudanu z rezerwy przeznaczonej na rozwój długoterminowy; nie ustanawia się regionalnej puli środków finansowych B dla państw Pacyfiku, ponieważ salda środków finansowych B zostały już w znacznej mierze wyczerpane na cele regionalnego programu łagodzenia skutków klęsk żywiołowychThe regionalised B-envelope for Eastern and Southern Africa and the Indian Ocean is a net amount after the deduction of EUR ‧ million to compensate for the ad hoc increase in the B-envelope of Sudan funded out of the long-term development reserve; no regionalised B-envelope is being set up for the Pacific as the balances of the B-envelopes have already been used to a large extent for a regional natural disaster mitigation programme
Tuńczyka na Oceanie Indyjskim) odbywającego się w marcu 2010 roku w mieście Pusan w Korei Południowej przyjęto rezolucję w sprawie środków stosowanych przez państwo portu złożoną przez UE (rezolucja 2010/11).In the course of the plenary session of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) held in March 2010 in Busan. South Korea, a port state measures resolution tabled by the EU was adopted (resolution 2010/11).
Afryka Afryka Południowa i Ocean Indyjski Afryka Zachodnia Afryka Wschodnia Afryka Środkowa i Równikowa Projekty obejmujące kilka regionów Karaiby Pacyfik AKP ( region ) KTZSouthern and Indian Ocean West East Central and Equatorial Multiregional Caribbean Pacific Regional ACPOCTs
SIOFA (Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego) (decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sSIOFA (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement) (Council Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
na piśmie. - (FR) Parlament Europejski właśnie opublikował swoją ocenę w sprawie Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego, podpisanego przez Wspólnotę Europejską w 2006 r.in writing. - (FR) The European Parliament has just given its assent to the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement signed by the European Community in 2006.
“ Afryka Południowa i Ocean Indyjski Serge-Arno KLÜMPERSouthern Africa and Indian Ocean Serge-Arno KLÜMPER
Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Wyspy Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, Ruanda, Burundi, Święta Helena i terytoria zależne, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seszele i terytoria zależne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Republika Południowej Afryki, Namibia, Botswana, Suazi, LesothoSudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Cote d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Central African Republic, Equatorial Guinea, São Tomé and Principe, Gabon, Congo, Democratic Republic of the Congo, Rwanda, Burundi, Saint Helena and Dependencies, Angola, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Seychelles and Dependencies, British Indian Ocean Territory, Mozambique, Madagascar, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, South Africa, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho
pięć regionalnych pul środków finansowych B w kwocie ‧ EUR dla regionu Afryki Południowej, ‧ EUR dla regionu Afryki Wschodniej i Południowej oraz Oceanu Indyjskiego, ‧ EUR dla regionu Afryki Zachodniej, ‧ EUR dla regionu Afryki Środkowej i ‧ EUR dla regionu Karaibów w oparciu o ‧ % wartości niewykorzystanego salda z puli środków B państw tych regionów ustalonego na dzień wejścia w życie decyzji podjętych na koniec okresu, dotyczących realokacji środkówfive regionalised B-envelopes amounting to EUR ‧ for the Southern African region, EUR ‧ for the region of Eastern and Southern Africa and the Indian Ocean, EUR ‧ for the West African region, EUR ‧ for the Central African region and EUR ‧ for the Caribbean region, based on ‧ % of the amounts of uncommitted balances remaining in the B-envelopes of the constituent countries of those regions at the date the end-of-term reallocation decisions entered into force
Dyrekcja E (Róg Afryki, Afryka Wschodnia i Południowa, Ocean Indyjski i PacyfikDirectorate E (Horn of Africa, East and Southern Africa, Indian Ocean and Pacific
Wtorek, ‧ września ‧ r.Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego *Tuesday ‧ September ‧Southern Indian Ocean Fisheries Agreement *
pięć regionalnych pul środków B, na kwotę odpowiednio ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Południowej, ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Wschodniej i Południowej oraz Oceanu Indyjskiego, ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Zachodniej, ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Środkowej oraz ‧,‧ mln EUR dla Karaibów, mających wesprzeć inicjatywy na rzecz umorzenia długów przyjęte na szczeblu międzynarodowym oraz operacje pomocy humanitarnej i pomoc nadzwyczajną na podstawie art. ‧ i ‧ wspomnianej umowy, zgodnie z zasadą solidarności regionalnejfive regionalised B-envelopes amounting to EUR ‧,‧ million for the Southern African region, EUR ‧,‧ million for the region of Eastern and Southern Africa and the Indian Ocean, EUR ‧,‧ million for the West African region, EUR ‧,‧ million for the Central African region and EUR ‧,‧ million for the Caribbean region, mobilised for contributions to internationally agreed debt relief initiatives and for humanitarian and emergency assistance in accordance with Articles ‧ and ‧ of the ACP-EC Partnership Agreement on the basis of regional solidarity
Decyzja Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu IndyjskiegoCouncil Decision of ‧ July ‧ on the signing, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 529962 zdań frazy ocean indyjski południowy.Znalezione w 82,405 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.