Tłumaczenia na język angielski:

  • resentful   
    (Adjective  ) (adjv   )
     
    Inclined to resent; full of or tending to harbor negative emotion; easily provoked to anger; irritable
  • offended   
    (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

nie chcieć nikogo obrazićmean no offence
obrazić; offence; insult; offend; injure; pique; outrage; affront; give offense; hurt; to insult
obrażenieimage; injury; lesion; trauma; affront; insult; offence; scathe
zaakceptować żart; nie obrazić się o żarttake a joke

Przykładowe zdania z "obrażony", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie obraź się, NylaNo offense, Nyla
arystokratycznego sportu.- Obrażony mąż. Jak u MolieraThe offended husband, as in Moliér e
Balor mógł zregenerować twoje obrażeniaBalor could have regenerated your injuries
Arystoteles mówi, iż tragedia miała swój początek w starożytnej formie sztuki zwanej " satyrią ".Opowiada ona o złym Bogu karzącym śmiercią grupę pijanych, bestialskich hulaków, którzy w jakiś sposób obrazili BogówAristotle tells us that tragedy began as an ancient form of art, known as the ' Satyr- Play ' in which, an angry God would crash a party of drunken, bestial revellers, to punish them for some offense against the Gods
Królestwo Maroka przy wprowadzaniu w życie wspólnego działania UE ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie udziału w operacji wojskowej w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską, dołoży starań, by w najszerszym możliwym stopniu, w jakim zezwala na to jego krajowy system prawny, zrzec się roszczeń wobec któregokolwiek z pozostałych państw uczestniczących w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE powstałych w związku z obrażeniami ciała lub śmiercią członka personelu, uszkodzeniem lub utratą należącego do niego mienia używanego w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrataThe Kingdom of Morocco applying EU Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ July ‧ on the European Union military operation in Bosnia and Herzegovina will endeavour, insofar as its internal legal system so permits, to waive as far as possible claims against any other State participating in the EU crisis management operation for injury, death of its personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by itself and used by the EU crisis management operation if such injury, death, damage or loss
po badaniu na żadnej części konstrukcyjnej siedzenia lub jego wyposażeniu dodatkowym nie wystąpiły pęknięcia bądź ostre lub wystające krawędzie lub narożniki mogące spowodować obrażenia ciałaafter the test no structural part of the seat or accessories has any fracture or sharp or pointed edges or corners likely to cause any bodily injury
A jeśli wszyscy niewolnicy cię obrażą, ukarz śmiercią ich wszystkich...... aż do ostatniego "And if all of thy slaves offend thee, thou shalt smite them down...... even unto the very last one. "
Dobrze, trochę poczułem się obrażonyWell, okay, some taken
Powinni dzisiaj wyjść, ale Keller ma obrażenia wewnętrzneThey should be back today, but Keller had internal damage
Spowodowaliśmy u kogoś obrażenia.You have injured someone.
Jestem obrażonyI am insulted
I jeśli, kiedykolwiek w swoim życiu, obraziłam Jego Wysokość, wtedy z pewnością swoją śmiercią odkupię winyAnd if, in my life, I ever did offend the King' s Grace, then surely with my death I do now atone
Istnieje wiele niejasności,... co do przyczyn zamieszek,... ale już około dwudziestu osób...... odniosło poważne obrażeniaThere is a lot of confusion about what is happening but we know that at least ‧ people have been seriously injured
Graham się obraziłGraham' s had injuries
Co się stało?Obraziłam cię czymś?What, did I offend you or something?
Obraził go pan publicznieWould you have me insult him in private?
W razie zgłoszenia wypadku powodującego poważne obrażenia ciała dowolny członek personelu może wezwać lokalne służby ratownictwa medycznegoIf an incident involving a serious personal injury is reported, any member of personnel shall call the local emergency medical services
W wyniku tego, w sytuacji ogólnego wzburzenia, obraziłem pan posła Ferbera dwoma niemieckimi wyrażeniami, których nie chciałbym powtarzać i które nie są prawdziwe.As a result I insulted Mr Ferber in the generally fevered situation with two German expressions, which I would not like to repeat here and which are not true either.
" Łatwiej zabić tchórza,...... niż znaleźć sposób, aby go obrazić. "To kill a coward is easier than trying to find a way to insult him
Nie chcę obrazić pani inteligencji... czymś tak banalnym jak uwiedzenieI wouldn' t insult your intelligence...... with anything as trivial as seduction
Obrazisz się za drobną uwagę?Do you mind if I raise a little caution flag?
Państwa Członkowskie UE przy wprowadzaniu w życie wspólnego działania UE ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie udziału w operacji wojskowej w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską dołożą starań, by w stopniu, w jakim zezwalają na to ich krajowe systemy prawne, na zasadzie wzajemności, zrzec się roszczeń wobec Nowej Zelandii powstałych w związku z obrażeniami ciała lub śmiercią członka personelu, uszkodzeniem lub utratą należącego do niego mienia używanego w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrataThe EU Member States applying EU Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ July ‧ on the European Union military operation in Bosnia and Herzegovina will endeavour, insofar as their internal legal systems so permit, to waive on a reciprocal basis, as far as possible, claims against New Zealand for injury, death of their personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by themselves and used by the EU crisis management operation if such injury, death, damage or loss
Każde Państwo Członkowskie podejmuje środki niezbędne w celu zapewnienia, że przestępstwo, o którym mowa w art. ‧, jeżeli zostało popełnione w drodze poważnego zaniedbania, jest zagrożone sankcją karną o maksymalnym zagrożeniu od dwóch do pięciu lat pozbawienia wolności, w przypadku gdy przestępstwo to spowodowało znaczące i rozległe szkody w stanie jakości wody, gatunków zwierzęcych lub roślinnych lub ich części i spowodowało śmierć lub poważne obrażenia osóbEach Member State shall take the measures necessary to ensure that the offence referred to in Article ‧, when committed with serious negligence, is punishable by a maximum of at least between two and five years of imprisonment where the offence caused significant and widespread damage to water quality, to animal or vegetable species or to parts of them and the death or serious injury of persons
Konsument nie otrzymał pełnego odszkodowania zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, np. za utratę, szkody lub obrażeniaThe consumer is not given the full redress according to his/her expectations e.g. in relation to losses, damages or injuries
Jakże mógłbym je obrazić?How would I offend the bees?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 641 zdań frazy obrażony.Znalezione w 4,766 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.