Tłumaczenia na język angielski:

  • resentful   
    (Adjective  ) (adjv   )
     
    Inclined to resent; full of or tending to harbor negative emotion; easily provoked to anger; irritable
  • offended   
    (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

nie chcieć nikogo obrazićmean no offence
obrazić; offence; insult; offend; injure; pique; outrage; affront; give offense; hurt; to insult
obrażenieimage; injury; lesion; trauma; affront; insult; offence; scathe
zaakceptować żart; nie obrazić się o żarttake a joke

Przykładowe zdania z "obrażony", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jeśli przez ich niedbalstwo ucierpi Portos...Zobaczą co to znaczy obrazić kogośBut if their carelessness has hurt Porthos... or, God forbid, ends up killing him... they' re going to find out what being offended is all about
PANI PHILIPS): Teraz widzę, że nie chciał mnie pan obrazićMRS PHlLPS):Now I see, there' s no offence at all
być zbudowane i utrzymywane w taki sposób, aby unikać kontaktu zwierząt z ostrymi lub niebezpiecznymi przedmiotami lub z uszkodzoną powierzchnią, która może spowodować ich obrażeniabe constructed and maintained in such a way as to avoid the animals coming into contact with any sharp or dangerous object or damaged surface which could cause them injury
Nowa Zelandia przy wprowadzaniu w życie wspólnego działania UE ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie udziału w operacji wojskowej w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską dołoży starań, by w stopniu, w jakim zezwala na to jej krajowy system prawny, na zasadzie wzajemności, zrzec się roszczeń wobec któregokolwiek z pozostałych państw uczestniczących w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE powstałych w związku z obrażeniami ciała lub śmiercią członka personelu, uszkodzeniem lub utratą należącego do niego mienia używanego w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrataNew Zealand applying EU Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ July ‧ on the European Union military operation in Bosnia and Herzegovina will endeavour, insofar as its internal legal system so permits, to waive on a reciprocal basis, as far as possible, claims against any other State participating in the EU crisis management operation for injury, death of its personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by itself and used by the EU crisis management operation if such injury, death, damage or loss
Przytłumione tony serca I rozległe obrażenia czaszkiMuffled heart sounds and large scalp lac
Ale obiecaj, że się nie obraziszBut you have to promise not to be offended.- No, no
Trochę się na mnie wcześniej obraziłHe snapped at me earlier
Państwa członkowskie UE przy wprowadzaniu w życie wspólnego działania UE ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA) dołożą starań, by w najszerszym stopniu, w jakim zezwalają na to ich krajowe systemy prawne, zrzec się roszczeń wobec Republiki Albanii powstałych w związku z obrażeniami ciała lub śmiercią członka personelu, uszkodzeniem lub utratą należącego do nich mienia używanego w operacji zarządzania kryzysowego dowodzonej przez UE, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrataThe EU Member States applying Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ October ‧ on the European Union military operation in the Republic of Chad and in the Central African Republic (Operation EUFOR Tchad/RCA) will endeavour, insofar as their internal legal systems so permit, to waive as far as possible claims against the Republic of Albania for injury, death of their personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by themselves and used by the EU crisis management operation if such injury, death, damage or loss
Każde Państwo Członkowskie podejmuje środki niezbędne w celu zapewnienia, że przestępstwo, o którym mowa w art. ‧, jeżeli zostało popełnione w drodze poważnego zaniedbania, jest zagrożone sankcją karną o maksymalnym zagrożeniu od dwóch do pięciu lat pozbawienia wolności, w przypadku gdy przestępstwo to spowodowało znaczące i rozległe szkody w stanie jakości wody, gatunków zwierzęcych lub roślinnych lub ich części i spowodowało śmierć lub poważne obrażenia osóbEach Member State shall take the measures necessary to ensure that the offence referred to in Article ‧, when committed with serious negligence, is punishable by a maximum of at least between two and five years of imprisonment where the offence caused significant and widespread damage to water quality, to animal or vegetable species or to parts of them and the death or serious injury of persons
Mam nadzieję, że cię nie obrażę, Amando, ale chciałbym o coś zapytaćI hope you don' t find this forward, Amanda, but I wonder if I might ask
Głębokie obrażenia w najbliższej okolicy.A te zostały zaszyte cienkimi nićmi chirurgicznymiThere have been deep lacerations in the immediate area... and these have been approximated by fine surgical sutures
Nie obrażę cię, mówiąc, przykro miI' m not gonna insult you by saying I' m sorry
Wybrałeś Mahometa, bo nie można go obrazić?You want Muhammad because he can' t be ridiculed?
Obrazisz wyborcówWe might offend our constituency
Konsument nie otrzymał odszkodowania, np. za utratę, szkody lub obrażeniaThe consumer is not given redress for e.g. losses, damages or injuries
Obraziłam szefa... i jeszcze paru klientów... i kucharza... ale on tam był przypadkiemI flipped off my boss.JOANNA: Some customers
Państwa członkowskie UE stosujące wspólne działanie ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO, dołożą starań w stopniu, w jakim zezwalają na to ich krajowe systemy prawne, by w zakresie, w jakim jest to możliwe, zrzec się w stosunku do Republiki Chorwacji roszczeń dotyczących obrażeń ciała, śmierci członka ich personelu, uszkodzenia lub utraty jakichkolwiek własnych środków majątkowych używanych w EULEX KOSOWO, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrataThe EU Member States applying EU Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ February ‧ on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO will endeavour, insofar as their internal legal systems so permit, to waive as far as possible claims against the Republic of Croatia for injury, death of their personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by themselves and used by EULEX KOSOVO if such injury, death, damage or loss
Tak poważne obrażenie zabija w ciągu minutyAn injury this severe, she would have been dead within a minute
Nie chciałem cię obrazićI' il do an arterial line
Obawiam się, że twoje obrażenia były poważniejsze niż myśleliśmy, moja drogaI' m afraid your injuries far more severe...... then we' ve previously thought, my dear
Cóż, może i nie mam, a może mam.Słuchaj, nie obraź się, ale...... nie dzwonię, żeby omawiać moją przyszłą karieręMaybe, maybe not, but... don' t be offended, but I didn' t call to discuss my future carrier
Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie terminów przedawnienia w sporach transgranicznych obejmujących obrażenia i wypadki śmiertelne (‧/‧(INIEuropean Parliament resolution with recommendations to the Commission on limitation periods in cross-border disputes involving personal injuries and fatal accidents (‧/‧(INI
Tam nikt cię nie obraziYou will not hear anything offensive there
Pozwoliłeś, żebym go obraziłYou let me abuse him
Masz poważne obrażeniaYou have very serious injuries
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 641 zdań frazy obrażony.Znalezione w 1,41 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.