Tłumaczenia na język angielski:

  • nitrogen cycle   

Przykładowe zdania z "obieg azotu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Każda ze Stron przyłoży należytą uwagę do potrzeby obniżenia strat z całkowitego obiegu azotuEach Party shall take due account of the need to reduce losses from the whole nitrogen cycle
zarządzania azotem, uwzględniając całkowity obieg azotunitrogen management, taking account of the whole nitrogen cycle
Gazy (ropa naftowa), obieg mieszanki olejów w urządzeniu do hydrorafinacji, bogaty w wodór i azot (CAS nr ‧-‧-‧), jeśli zawierają > ‧,‧ % wagowych butadienuGases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich (Cas No ‧-‧-‧), if they contain > ‧,‧ % w/w Butadiene
wpływ na biogeochemię (cykle biogeochemiczne), w szczególności obieg węgla i azotu poprzez zmiany w zakresie rozkładu substancji organicznych obecnych w glebie (np. pozycje II.A.‧ ppkt f) i IV.B.‧ w załączniku ‧ A lub D ‧ w załączniku ‧ Beffects on biogeochemistry(biogeochemical cycles), particularly carbon and nitrogen recycling through changes in soil decomposition of organic material (see for example items II.A.‧(f) and IV.B.‧ in Annex ‧ A, and D ‧ in Annex ‧ B
wpływ na biogeochemię (cykle biogeochemiczne), szczególnie zawracanie do obiegu węgla i azotu poprzez zmiany w rozkładzie materiału organicznego w glebieeffects on biogeochemistry (biogeochemical cycles), particularly carbon and nitrogen recycling through changes in soil decomposition of organic material
Biuret, ogólnie mówiąc może być mierzony z azotem mocznikowym bez popełnienia większego błędu, ponieważ jego zawartość jest mała w wielkościach bezwzględnych w wieloskładnikowych nawozachBiuret can generally be taken with urea nitrogen without large error, its level being of small absolute value in compound fertilizers
W szczególności dawki azotu stosowanego w uprawie w ciągu całego roku nie mogą przekroczyć łącznie ‧ kg/haIn particular, the total amount of nitrogen added in any one year must not exceed ‧ kg/ha
Produkty sprzedawane w rolnictwie mogą zawierać ‧ % azotu, a nawet więcejProducts sold to farmers may have ‧ % or more of nitrogen
Obok problemu spalania mieszaniny metanu i wodoru, co dobrze rozumiem od czasu napisania mojej pracy dotyczącej spalania, trzeba będzie także używać mocznika w normalnych silnikach, aby uzyskać czyste produkty spalania zgodne z normą EURO 5 do 6 w celu pozbycia się tlenków azotu.Apart from the problem of combustion of a methane-hydrogen mixture, something which I know about since my dissertation concerned combustion, it would be necessary for normal engines to also use urea to achieve clean combustion products in accordance with EURO 5 to 6 for the elimination of nitrogen oxides.
zawartość azotu w paliwie, w % wagowonitrogen content of the fuel, per cent mass
Analizator CLD, HCLD lub NDUV do wyznaczania poziomu tlenków azotuCLD, HCLD or NDUV analyser for the determination of the oxides of nitrogen
Z jakimś węglem i azotem obracającym się tamWith some carbon and nitrogen turning there
Usługi doradcze są niezbędne w celu ograniczenia, w stopniu przekraczającym obecne wymogi w dziedzinie środowiska naturalnego, wymywania azotu do wód powierzchniowychThe consultancy services are necessary in order to reduce, beyond current environmental requirements, the leaching of nitrogen into surface water
Do kolby Kjeldahla o pojemności ‧ml odpipetować porcję przesączu (‧.‧ lub ‧.‧) zawierającą najwyżej ‧ mg azotuPipette into a ‧-ml Kjeldahl flask, an aliquot of the filtrate (‧.‧ or ‧.‧), containing ‧ mg of nitrogen at the most
Właściwy organ krajowy przeprowadza kontrole administracyjne wszystkich gospodarstw korzystających z indywidualnego odstępstwa w celu oceny zgodności z maksymalną ilością wynoszącą ‧ kg azotu pochodzącego z odchodów wypasanych zwierząt gospodarskich na hektar rocznie, z maksymalnymi poziomami nawożenia azotem i fosforem oraz z warunkami użytkowania gruntówThe competent national authority shall carry out administrative controls in respect of all farms benefiting from an individual derogation for the assessment of compliance with the maximum amount of ‧ kg nitrogen per hectare per year from grazing livestock manure, with nitrogen and phosphorus maximum fertilisation rates and conditions on land use
STWIERDZAJĄC PONADTO, że niniejszy Protokół jest pierwszym porozumieniem na podstawie Konwencji traktującym szczególnie o związkach zredukowanego azotuNOTING FURTHERMORE that this Protocol is the first agreement under the Convention to deal specifically with reduced nitrogen compounds
Analiza tlenków azotu (NOxOxides of nitrogen (NOx) analysis
- (CS) To zupełnie oczywiste, że nie tylko samochody osobowe, ale również pojazdy ciężarowe o dużej ładowności muszą być wyposażone w nowoczesne systemy, gwarantujące zmniejszenie o 80% emisji tlenku węgla i tlenków azotu, a także zmniejszenie o około 60% emisji cząstek stałych.- (CS) It is clear that not only passenger vehicles but also heavy goods vehicles must be fitted with modern systems ensuring an 80% reduction in emissions of carbon monoxide and nitrogen oxide as well as a reduction in particulate emissions of up to 60 %.
dla Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company Eurochem, członka grupy przedsiębiorstw Eurochem (Moskwa, Rosja), w odniesieniu do towarów wyprodukowanych przez powiązane przedsiębiorstwo JSC NAK Azot (Nowomoskowsk, Rosja) oraz powiązane przedsiębiorstwo JSC Nevinka Azot (Niewinnomyssk, Rosja) i sprzedawanych przez Eurochem Trading GmbH (Zug, Szwajcaria) pierwszemu niezależnemu klientowi we Wspólnocie (dodatkowy kod TARIC AFor Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company EuroChem, member of the EuroChem group of companies, Moscow, Russia, for goods produced by its related company JSC NAK Azot, Novomoskovsk, Russia, or by its related company JSC Nevinka Azot, Nevinnomyssk, Russia, and sold by EuroChem Trading GmbH, Zug, Switzerland, to the first independent customer in the Community (TARIC additional code A
Podpunkt ML‧.d.‧. nie obejmuje kontrolą trifluorku azotu w jego gazowej postaciML‧.d.‧ does not control nitrogen trifluoride in its gaseous state
niezbędne jest, aby Państwa Członkowskie określiły strefy zagrożenia oraz ustanowiły i wprowadziły w życie programy działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wody związkami azotu w tych strefachWhereas it is necessary for Member States to identify vulnerable zones and to establish and implement action programmes in order to reduce water pollution from nitrogen compounds in vulnerable zones
Określenie stężenie N-LZA oznacza zawartość azotu lotnych zasad amonowych oznaczoną przy zastosowaniu opisanej proceduryTVB-N concentration means the nitrogen content of volatile nitrogenous bases as determined by the procedure described
Aby nie dopuścić do intensyfikacji wskutek stosowania omawianego odstępstwa, właściwe władze powinny zagwarantować, że produkcja nawozu naturalnego zarówno pod względem azotu, jak i fosforu nie przekroczy poziomu z roku ‧ zgodnie z programem działań wprowadzanym przez NiderlandyIn order to avoid that the application of the requested derogation leads to intensification, the competent authorities should ensure that manure production both in terms of nitrogen and phosphorus does not increase beyond the level of the year ‧ in accordance with the action programme to be implemented by the Netherlands
Żelazo zredukowane wodorem, proszek (zalecona ilość żelaza musi wystarczyć do zredukowania co najmniej ‧ mg azotu azotanowegoIron powder, reduced with hydrogen (the prescribed quantity of iron must be able to reduce at least ‧ mg of nitrate nitrogen
Rafineryjny gaz [złożona mieszanina otrzymanych w wyniku absorbowania wodoru ze strumienia bogatego w wodór. Składa się z wodoru, tlenku węgla, azotu, i metanu oraz z niewielkich ilości węglowodorów CRefinery gas [A complex combination obtained by absorbing hydrogen from a hydrogen rich stream. It consists of hydrogen, carbon monoxide, nitrogen, and methane with small amounts of C‧ hydrocarbons
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4237 zdań frazy obieg azotu.Znalezione w 1,678 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.