wymowa: IPA: ˈɔpʦ̑ɨ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • foreign             
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  belonging to a different culture
   
  in a place where it does not belong
   
  from a different country
   
  nienależący do jakiegoś kręgu
 • alien       
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  person, etc. from outside
   
  coś nie należącego do danego środowiska
   
  A creature from another planet.
 • stranger       
  (Noun  ) (noun   )
   
  person whom one does not know
 • unknown       
  (adjv   )
   
  Not familiar, not known.
 • extraneous     
  (adjv   )
 • foreigner         
  (noun   )
 • inorganic   
  (adjv   )
 • mere         
  (noun, adjv   )
 • new               
  (adjv   )
 • outlandish     
  (adjv   )
 • remote       
  (noun, adjv   )
 • strange       
  (adjv   )
 • unfamiliar   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
stranger
 
foreign (belonging to a different culture)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (31)

adres obcyforeign address
ciało obceforeign body; foreign bodies
gatunek obcyalien species
inwazyjny gatunek obcyIAS; invasive alien species
jestem tutaj obcyI am a stranger here
język obcyforeign language
kapitał obcyforeign capital
klucz obcyforeign key; referencing key
łącznik obcyForeign connector
materiał niespójny i obce wtrącenialoose material and foreign deposits
materiał obcyforeign materials
materiały obceforeign materials; steriles
obcaforeign
obce rodzimej faunie gatunki ptaków wodnychnonnative waterbird species
Obcy - decydujące starcieAliens
obcy adresforeign-address
obcy komputerforeign computer
Obcy MakaijuMakaiju
Obcy: PrzebudzenieAlien Resurrection
pojawianie się gatunków obcychexotic infestations
porozumiewanie się w językach obcychcommunication in foreign languages
prawo obcychrights of aliens
przeliczenie waluty obcejforeign currency translation
skojarzenie klucza obcegoforeign key association
stwierdzenie prawa obcegoproof of foreign law
tabela obcaforeign table
tłumaczenie na język obcytwo-way translation
tłumaczenie z języka ojczystego na język obcytwo-way translation
waluta obcaforeign currency
z obcym akcentemwith a foreign accent
zespół obcego akcentuforeign accent syndrome

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "obcy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Znaczenie nabywania języków obcych w rozwoju dziecka.The importance of teaching foreign languages in child`s development.
Dług denominowany w walucie obcej będącej walutą uczestniczącego państwa członkowskiegoDebt denominated in a participating foreign currency
Nie jesteś ojcem, jesteś „ agentem obcych mocy ”Nonsense.You' re a foreigner. You' re an agent of a foreign power
Postrzegam również te nakazy jako niezwykle trudne do wyegzekwowania w Wielkiej Brytanii, ponieważ koniec końców będzie tak, że nakaz będzie wydawany przez obcego sędziego za granicą, który nie wie nic o warunkach, jakie panują w brytyjskich miejscowościach, ani o naszym stylu życia.I also see these orders as being extremely difficult to enforce in the UK, for we will end up in a situation whereby an order is handed down by a foreign judge in a foreign land who knows nothing about the conditions of a British town or our way of life.
Chodzi tutaj przykładowo o osoby starsze o słabej znajomości języków obcych czy o pacjentów o ograniczonych możliwościach ruchowych z powodów fizycznych lub psychicznychThis includes for example older people with poor foreign language skills, or patients who cannot travel for physical or psychological reasons
Czuję się...... jak obcyIt makes you feel...... alien
dysleksja rozwojowa a nauczanie języka angielskiego jako obcegodevelopmental dyslexia and teaching
Celem sporządzania statystyki płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych jest opracowanie miesięcznego zestawienia aktywów rezerwowych, pozostałych aktywów w walutach obcych i pasywów związanych z rezerwami w posiadaniu KBC i EBC, zgodnie z prezentacją płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych MFW/ Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BISThe international reserves template is a monthly statement of the reserve assets, other foreign currency assets and reserve-related liabilities held by NCBs and the ECB following the presentation of the joint IMF/Bank for International Settlements (BIS) template on ‘International Reserves and Foreign Currency Liquidity’
W brzoskwiniach w syropie nie stwierdza się obecności ciał obcych pochodzenia nieroślinnego ani też obcych posmaków i zapachówPeaches in syrup shall be free of foreign materials of non-vegetable origin and from foreign flavours and odours
Europa nie powinna postrzegać żadnej religii, która jest tolerancyjna względem innych i odnosi się do innych z szacunkiem, jako obcej sobie.Europe should not see any religion that is tolerant of others and respectful to the others as alien to itself.
Chodzi o złoto monetarne i prawne środki płatnicze, towary przeznaczone do użytku dyplomatycznego lub podobnego, przepływy towarów pomiędzy państwami członkowskimi przywozu i wywozu oraz ich narodowymi siłami zbrojnymi stacjonującymi za granicą, a także niektóre towary nabywane i zbywane przez obce siły zbrojne, szczególne towary niebędące przedmiotem transakcji handlowej, przepływy niewystrzelonych jeszcze rakiet nośnych satelitów, towary przeznaczone do naprawy i poddane naprawie, towary przeznaczone do zastosowania tymczasowego lub po takim zastosowaniu, towary będące nośnikami spersonalizowanych informacji i informacji pobranych oraz towary zgłoszone organom celnym ustnie, które albo mają charakter handlowy, lecz ich wartość nie przekracza progu statystycznego odpowiadającego wartości ‧ EUR lub wadze netto ‧ kg, albo nie mają charakteru handlowegoThis concerns monetary gold and means of payment which are legal tender; goods the intended use of which is diplomatic or similar nature; movements of goods between the importing and exporting Member State and their national armed forces stationed abroad as well as certain goods acquired and disposed of by foreign armed forces; particular goods which are not the subject of a commercial transaction; movements of satellite launchers before their launching; goods for and after repair; goods for or following temporary use; goods used as carriers of customised information and downloaded information; and goods declared orally to customs authorities which either are of a commercial nature, provided that their value does not exceed the statistical threshold of EUR ‧ in value or ‧ kilograms in net mass, or are of a non-commercial nature
wzywa Komisję do zbadania możliwości opracowania wniosku legislacyjnego, którego konkretnym celem byłoby zapewnienie odszkodowania pasażerom bankrutujących linii lotniczych i który zawierałby postanowienia finansowe i administracyjne, w tym zasadę zbiorowej odpowiedzialności, zgodnie z którą wszystkie linie lotnicze lecące tą samą trasą i posiadające wolne miejsca byłyby zobowiązane zapewnić sprowadzenie do kraju pasażerów, którzy utknęli na obcym lotnisku wskutek upadłości linii lotniczych, i przedłożenia takiego wniosku legislacyjnego – jeżeli uzna to za stosowne – do dnia ‧ lipca ‧ r.; zwraca się do Komisji, aby podczas rewizji dyrektywy ‧/‧/EWG w sprawie zorganizowanych podróży przedstawiła propozycję jej uzupełnienia o przepisy dotyczące sprowadzenia do kraju pasażerów lub zmiany trasy ich przelotuCalls on the Commission to examine the possibility of a legislative proposal which has as its specific objective the provision of compensation for passengers of airlines which go bankrupt and which establishes financial and administrative arrangements, including the principle of collective responsibility, whereby all airlines flying the same route with available seats would ensure repatriation for passengers who are stranded at non-home airports in the event of airline bankruptcy, and, if it considers it appropriate, to submit such a legislative proposal by ‧ July ‧; asks the Commission to propose, when reviewing the Travel Package Directive, an extension for repatriation or re-routing for the passengers concerned
Opakowania muszą być wolne od jakichkolwiek ciał obcychPackages must be free of all foreign matter
Jakkolwiek kwas masłowy (C‧) występujący wyłącznie w tłuszczach mleka umożliwia przeprowadzenie szacunków ilościowych od niskich do średnich ilości tłuszczu mleka w tłuszczach roślinnych, bardzo trudno jest uzyskać informację o charakterze jakościowym oraz ilościowym w zakresie dodania, do co najmniej ‧% (% wagowo) obcego tłuszczu do czystego tłuszczu mleka z powodu dużego zróżnicowania C‧ wahającego się przeciętnie między ‧ a ‧% (% wagowyAlthough butyric acid (C‧) occurring exclusively in milk fats enables quantitative estimations of low to mean amounts of milk fat in vegetable fats to be made, qualitative and quantitative information can hardly be provided in the range of an addition of up to at least ‧ % (weight %) foreign fat to pure milk fat because of the large variation of C‧ ranging approximately between ‧ to ‧ % (weight %
Inni i obcy w bajkach, baśniach, legendach i podaniach pogranicza polsko- białoruskiegoOther and alien in fairy tales, fables, legends and tradition of the Polish and Belorussian borderland
Niektórzy operatorzy telekomunikacyjni mogą ulegać pokusie odmówienia dostępu obcemu usługodawcy lub operatorowi sieci, szczególnie tam, gdzie proponowana usługa będzie konkurowała z usługą świadczoną przez samego operatoraSome incumbent TOs may be tempted to resist providing access to third party service providers or other network operators, particularly in areas where the proposed service will be in competition with a service provided by the TO itself
I oświadczam ci, że żaden syn Troi nigdy nie uzna obcego władcyAnd I tell you now, no son of Troy will ever submit to a foreign ruler
obligacje obce i własnebonds receivable and payable
Pasywa wyrażone w obcej walucie lub wymienione na mocy umów- z jednej obcej waluty na jedną lub więcej obcych walut- są przeliczane na inne obce waluty według kursu uzgodnionego w ramach tych umów i są przeliczane na walutę krajową w oparciu o reprezentatywny rynkowy kurs walutowy z ostatniego dnia roboczego każdego rokuLiabilities denominated in a foreign currency, or exchanged from one foreign currency through contractual agreements to one or more other foreign currencies shall be converted into the other foreign currencies at the rate agreed on in those contracts and shall be converted into the national currency on the basis of the representative market exchange rate prevailing on the last working day of each year
jeżeli zakupiony papier dłużny jest denominowany w walucie, dla której EBC/KBC nie prowadzą jeszcze pozycji i konieczny jest zakup odpowiedniej waluty, zastosowanie mają odpowiednie zasady dotyczące zakupu walut obcych ustanowione w art. ‧ ust. ‧ lit. dIf the bond purchased forward is denominated in a currency in which the ECB/NCBs do not hold a position, so that it is necessary to purchase the relevant currency, the rules for the purchase of foreign currencies under Article ‧)(d) shall apply
wolne od obcych zapachów i/lub smakówfree of any foreign smell and/or taste
W odniesieniu do przeliczania informacji finansowych na walutę obcą, które nie spełnia tych wymogów, niniejszy standard określa zakres informacji, które należy ujawnićFor translations of financial information into a foreign currency that do not meet these requirements, this standard specifies information to be disclosed
Miód płynny pochodzący ze spadzi zebranej przez pszczoły z jodeł czarnych z Wogezów, posiadający balsamiczny aromat i słodowy smak, pozbawiony goryczy i smaków obcego pochodzeniaLiquid honey from honeydew collected by bees from Vosges fir trees; it has balsamic aromas and a malty flavour and is free of bitterness and extraneous flavours
Nadrzędna kategoria grupowa i poziom samooceny a wpływ pośredniego kontaktu międzygrupowego na ocenę ciepła i kompetencji grupy obcejSuperordinate category, self-esteem and extended contact effect on judging outgroup’s warmth and competence
Wprowadzanie komponentów społecznokulturowych jako strategia motywacyjna w nauczaniu języka angielskiego jako obcegoImplementation of Sociocultural Components as a Motivational Strategy in TEFL
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4541 zdań frazy obcy.Znalezione w 0,844 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.