wymowa: IPA: ˈɔpʦ̑ɨ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • foreign             
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  belonging to a different culture
   
  in a place where it does not belong
   
  from a different country
   
  nienależący do jakiegoś kręgu
 • alien       
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  person, etc. from outside
   
  coś nie należącego do danego środowiska
   
  A creature from another planet.
 • stranger       
  (Noun  ) (noun   )
   
  person whom one does not know
 • unknown       
  (adjv   )
   
  Not familiar, not known.
 • extraneous     
  (adjv   )
 • foreigner         
  (noun   )
 • inorganic   
  (adjv   )
 • mere         
  (noun, adjv   )
 • new               
  (adjv   )
 • outlandish     
  (adjv   )
 • remote       
  (noun, adjv   )
 • strange       
  (adjv   )
 • unfamiliar   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
stranger
 
foreign (belonging to a different culture)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (31)

adres obcyforeign address
ciało obceforeign body; foreign bodies
gatunek obcyalien species
inwazyjny gatunek obcyIAS; invasive alien species
jestem tutaj obcyI am a stranger here
język obcyforeign language
kapitał obcyforeign capital
klucz obcyforeign key; referencing key
łącznik obcyForeign connector
materiał niespójny i obce wtrącenialoose material and foreign deposits
materiał obcyforeign materials
materiały obceforeign materials; steriles
obcaforeign
obce rodzimej faunie gatunki ptaków wodnychnonnative waterbird species
Obcy - decydujące starcieAliens
obcy adresforeign-address
obcy komputerforeign computer
Obcy MakaijuMakaiju
Obcy: PrzebudzenieAlien Resurrection
pojawianie się gatunków obcychexotic infestations
porozumiewanie się w językach obcychcommunication in foreign languages
prawo obcychrights of aliens
przeliczenie waluty obcejforeign currency translation
skojarzenie klucza obcegoforeign key association
stwierdzenie prawa obcegoproof of foreign law
tabela obcaforeign table
tłumaczenie na język obcytwo-way translation
tłumaczenie z języka ojczystego na język obcytwo-way translation
waluta obcaforeign currency
z obcym akcentemwith a foreign accent
zespół obcego akcentuforeign accent syndrome

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "obcy", pamięć tłumaczeniowa

add example
W trakcie zbiorów produktu naturalnego odnotowuje się ilość zebranego plonu, poziom wilgotności oraz zawartość substancji obcych przed zakończeniem suszenia oraz przed pierwszym czyszczeniem prowadzącym do pożądanego stanu przed czyszczeniem właściwym, które się odbywa w pomieszczeniach własnych producenta lub na terenie zakładu podwykonawcyAs the product harvested is natural, records are kept of the quantity harvested, humidity and content of admixtures prior to drying and prior to cleaning to the desired level, which is carried out either on the producer's own premises or in cleaning plants
i miałem wrażenie, jakbym był w obcym mieście, jak gdzieś w Japonii, w Tokioand I had the feeling I was in a foreign city like Tokyo, Japan
Jak wynika z okólnika F.E. nr ‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r., w przypadku pożyczki dla eksportera możliwe jest dostosowanie dochodów w walucie obcej pochodzących z transakcji wywozowych przy spłacie pożyczki i odsetek od tej pożyczki, tylko jeżeli eksporter wpłaca do banku całkowity dochód uzyskany dzięki pożyczce w zamian za wypłatę w rupiachAs illustrated by the F.E. Circular No. ‧ of August ‧, ‧ In the case of a loan to an exporter, it is possible to adjust the foreign currency proceeds of export in repayment of the loan and profit/interest thereon, only if the exporter has surrendered the full proceeds of the loan to a bank against payment in rupees
Pasywa wyrażone w walucie krajowej i wymienione w ramach umów ustanawiających kurs wymiany walut walutę obcą, wymienia się na walutę obcą po kursie uzgodnionym w tych umowach i przelicza się na walutę krajową według reprezentatywnego rynkowego kursu wymiany obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego kwartałuLiabilities denominated in the national currency and exchanged through contractual agreements to a foreign currency shall be converted into the foreign currency at the rate agreed on in those contracts and shall be converted into the national currency on the basis of the representative market exchange rate prevailing on the last working day of each quarter
Był gliną ‧ lat, a patrzycie na mnie jakbym pytał o kogoś obcegoyears the guy wears a badge, and you' re all looking at me like you don' t know who he is?
Następnie należy próbkę częściową rozłożyć na stole przy użyciu pęsety lub stożkowej łopatki i oddzielić ziarna połamane, inne zboża, ziarna porośnięte, ziarna uszkodzone przez szkodniki, ziarna uszkodzone przez mróz, ziarna z przebarwionym zarodkiem, ziarna cętkowane, obce nasiona, sporysz, ziarna uszkodzone, ziarna zbutwiałe, plewy oraz żywe szkodniki i martwe owadyThe partial sample should then be spread out on a table with tweezers or a horn spatula and broken grains, other cereals, sprouted grains, grains damaged by pests, grains damaged by frost, grains in which the germ is discoloured, mottled grains, extraneous seeds, ergots, damaged grains, decayed grains, husks and live pests and dead insects must be extracted
' Zawsze polegałam na uprzejmości obcych. '" I have always depended on the kindness of strangers. "
W szczególności zaleca się racjonalizację doboru używanych jaj (z uwzględnieniem możliwości występowania czynników obcych w standardowo używanych jajach i możliwości ich inaktywacji podczas procesu inaktywacji wirusa grypy; powinno to być poparte odpowiednim badaniem walidacyjnymIn particular, a rationalization of the nature of eggs used (taking into consideration the problem of the possible presence of extraneous agents in conventional eggs and the possibility to inactivate them during the inactivation process of the Influenza virus, supported by a corresponding validation study
Fasola Fagioli Bianchi di Rotonda w momencie wprowadzania do obrotu w postaci suchych ziaren musi mieć następujące cechy: ziarno: długość: nie więcej niż ‧ mm, szerokość: nie więcej niż ‧ mm; brak żyłek, barwa biała, średnio błyszcząca, kształt sześcienny lub okrągły, waga ‧ ziaren: nie więcej niż ‧ g; ziarno czyste, pozbawione widocznych ciał obcych, obcych zapachów lub smaków i zewnętrznej wilgociWhen released for consumption as dried beans, Fagioli Bianchi di Rotonda must have the following characteristics: bean: maximum length, ‧ mm; maximum width, ‧ mm; no veining; white in colour; medium sheen; cubic or round in shape; weight of ‧ beans: maximum ‧ g; clean bean, practically free of any visible foreign matter; free of any foreign smell and/or taste; free of external moisture
na Komponentę DTPw-HBV należy wstrząsnąć w celu uzyskania jednorodnej, mętnej, białej zawiesiny i ia obejrzeć pod kątem ewentualnej obecności ciał obcych i/lub zmian fizycznychThe DTPw-HBV component should be well shaken in order to obtain a homogeneous turbid white suspension and should be inspected visually for any foreign particulate matter and/or abnormal physical appearance
Zaczynają się pojawiać prywatne żłobki o wysokim standardzie: oferują nauczanie języków obcych i inne dodatkowe usługi, ale jedynie bogate rodziny mogą sobie na nie pozwolić.Private nurseries that are run to high standards are beginning to appear: they offer foreign language tuition and other perks but only wealthy families can afford them.
Swój i obcy, czyli o kategorii ''punktu widzenia'' w ''Podróży do Burmy" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.Relation between the own and the other, I.E. anthropological ''point of view'' in ''Podróż do Burmy'' by Gustaw Herling-Grudziński
Ktoś obcy, jak sądził, wytropił skrytkę. Nie przyszło mu do głowy, że to ona była za to odpowiedzialna, dopóki nie zobaczył, jak pokazuje mu język, idąc drugą stroną High Street. Uświadomił sobie, że była zawiedziona, nie znalazłszy następnego cukierka.Some stranger, he thought, must have discovered the hiding-place; he wouldn’t believe that she was responsible until she put her tongue out at him, as she went by on the other side of the High Street, and he realized she was disappointed because she had not found another humbug.
Preferencje samic gupików akwariowych w stosunku do samców własnego i obcego szczepu.Preferences of female aquarium guppies in relation to males of own and foreign strain.
Kiedy obywatele widzą, że ich rządy nie są w stanie zdecydować, którą z tych opcji wybrać, któż może ich winić za to, że proces integracji europejskiej jest im tak obcy?When citizens see their governments wavering from one to the other, who can blame them if they feel alien to the process itself?
komisarz. - (RO) Komunikat Komisji na temat europejskiego wskaźnika kompetencji językowych, przyjęty w 2005 r., zaproponował szczegółowe strategiczne podejście do przeprowadzania przeglądu kompetencji językowych na szczeblu wspólnotowym, czyli instrument, który umożliwi zbieranie danych koniecznych do przygotowania wskaźnika europejskiego w tym zakresie i poprawy wiedzy w odniesieniu do nauczania języków obcych.Member of the Commission. - (RO) The Commission's Communication, named the European Indicator of Language Competence, adopted in 2005, proposed a detailed strategic approach for conducting a European survey on language competence, an instrument that will allow the collection of the necessary data to prepare a European indicator in this field and improve knowledge regarding the teaching of foreign languages.
Ocena kształtująca wypowiedzi ustnych w języku obcym na poziomie szkoły gimnazjalnejFormative assessment of foreign language oral performance in middle school
Masz ubrane dziwne ciuchy.Uwięziona przez obcą istotę na pokładzie latającego spodkaImprisioned by a strange being, floating on a strange hovering device
propagowanie nauki języków obcych oraz wspieranie różnorodności językowej w państwach członkowskichto promote language learning and to support linguistic diversity in the Member States
Za pomocą następującego „wzoru całkowitego”, podobnie dobre wyniki mogą zostać uzyskane dla wszystkich tłuszczów obcychWith the following
Obce gatunki inwazyjne i obce genotypy (celInvasive alien species and Alien Genotypes (Objective
Kompetencja leksykalna i jej formy na lekcji języka obcegoThe lexical competence and its forms in the language class
Ta obca to RaxilThis alien is Raxil
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4541 zdań frazy obcy.Znalezione w 1,072 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.