wymowa: IPA: /ɲɛˈstɛtɨ/ ɲɛˈstɛtɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • unfortunately       
  (Adverb  ) (advb   ) []
   
  happening through bad luck
   
  ...służąca do wyrażania żalu, że dana sytuacja ma miejsce
   
  In an unfortunate manner.
 • sadly     
  (advb   )
   
  In an unfortunate manner.
 • regrettably   
   
  In an unfortunate manner.
 • unluckily   
  (advb   )
   
  In an unfortunate manner.
 • alas       
  (ijec   )
 • accidental       
  (adjv   )
 • alack   
 • shame         
  (verb, noun   )
 • unhappily   
  (advb   )

Pozostałe znaczenia:

 
unfortunately

Przykładowe zdania z "niestety", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niestety w konsekwencji teraz jesteśmy zmuszeni mówić o porwanych i przetrzymywanych przez piratów.Unfortunately, we are therefore now in the position of speaking about those who have been kidnapped and are being held by the pirates.
Zaszły ogromne zmiany, przeciwko którym niestety opowie się pani Svensson - i możliwe, że inni również.This is a tremendous change that Mrs Svensson, and possibly others too, will, unfortunately, be voting against.
Niestety takYeah, there sure are
Niestety, nieobecność prezydencji Rady rzucała się w oczy.Unfortunately, the Council Presidency was conspicuous by its absence.
Niestety, ja mam ten zaszczytSadly, that duty falls on me
Ale, niestety, jego struny głosowe zostały całkowicie uszkodzone w wypadkuBut unfortunately, his vocal cords were completely severed in the accident
Niestety spowoduje to utratę przejrzystości, ponieważ obywatele będą musieli sprawdzać w dwóch miejscach prawne podstawy nowego rozporządzenia.Unfortunately, this will result in a loss of transparency, because citizens will now need to look in two places for the legal basis for this new Regulation.
Niestety, nie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły wówczas polityczną decyzję o udzieleniu wsparcia Stanom Zjednoczonym.Unfortunately, not all the Member States of the European Union took the political decision to support the United States at the time. The lack of unity evident in 2003 continues to impact negatively on the role the European Union could potentially play in the reconstruction of Iraq.
Niestety zmarł zanim mogłam go zakatrupić, jego szczęścieUnfortunately, he died before I could kill him, so lucky for him
Pieniądze niestety nie rosną na drzewach, a czas łatwych rozwiązań i bezbolesnych wyborów skończył się.Unfortunately, money does not grow on trees and the days of easy solutions and painless choices are now behind us.
Niestety, kiedy teraz już Hassan nie żyje, nie macie dowoduUnrtunately, with hassan now dead, you have no proof
Niestety, wewnętrzne kryzysy polityczne w obydwu państwach na nowo się zaostrzyły i my, Parlament Europejski, bardzo ciężko pracujemy nad tym, by sytuacja wróciła do normy.Alas, the domestic political crises in both nations have brought a renewed hardening and we, the European Parliament, are working very hard to get the situation moving again.
Próbowaliśmy wycofać to niekompletne, a zatem nieprawdziwe sprawozdanie z porządku obrad, ale niestety nam się to nie udało.We have tried to get this incomplete and therefore incorrect report taken from the agenda, unfortunately without success.
Niestety, z ogromną przykrością muszę powiadomić ten Parlament o bezdusznym i brutalnym morderstwie policjanta w Irlandii Północnej.Instead, it is with deep regret that I inform this House of the callous and brutal murder of a member of the Police Service of Northern Ireland.
Niestety, winnica nie została stworzona z błogosławieństwemSadly, the vineyard was not made with blessings
Niestety, obecnie kobiety nie mają tej możliwości i często narzuca im się uzależnienie od oprawcy, prostytucji i poddawania się aktom przemocy domowej, co byłoby dla nich w innej sytuacji nie do przyjęcia.Unfortunately, women are currently unable to make this choice and are often forced into situations of dependency, including prostitution and submission to acts of domestic violence that would otherwise be unacceptable to them.
Toteż mam głęboką nadzieję, że Parlament nie przyjmie poprawek, które niestety w większości przeszły również w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, a które w mojej ocenie nie mają nic wspólnego z przedmiotową dyrektywą, ponieważ nie znajdują zastosowania w stosunku do osób prowadzących działalność na własny rachunek.I therefore sincerely hope that this Parliament does not adopt the amendments, which have unfortunately largely passed in the Committee on Women's Rights and Gender Equality too, and which, in my view, have nothing to do with this directive, as they cannot apply to self-employed people.
Europejski plan, jak państwo wiedzą, niestety nie dorasta do planu amerykańskiego.The European plan, as you know, unfortunately falls well short of the American plan.
Tym, co wydaje się równie niezrozumiałe, jest stanowisko niektórych socjalistów i liberałów, którzy pragną pozbyć się ostatnich istniejących sklepów bezcłowych na granicach lądowych Unii Europejskiej Niestety, Komisja również tego chce, mimo iż sklepy te w żaden sposób nie szkodzą jednolitemu rynkowi.What seems just as incomprehensible is the attitude of certain socialists and liberals who want to do away with the last remaining duty-free shops at the land borders of the European Union. The Commission wants this too, unfortunately, even though these shops in no way disrupt the single market.
Niestety jest ich wieleAre there no prisons?
Niestety, okazały się również nieskuteczneUnfortunately, they were also unsuccessful
Głosowałem za przyjęciem tej rezolucji, w której w reakcji na petycję złożoną przez niemieckiego obywatela, a dotyczącą wprowadzenia do obrotu inhalatorów dla osób chorych na astmę, wzywamy Komisję do podjęcia środków niezbędnych do zakończenia procedury, która niestety prowadzona jest już od 13 lat przynosząc zainteresowanemu przedsiębiorstwu znaczne straty finansowe.I voted in favour of this resolution which, following a petition presented by a German citizen relating to the placing of asthma inhalers on the market, calls on the Commission to take the measures necessary to conclude a procedure that has, regrettably, been dragging on for 13 years, with considerable financial losses for the company in question.
Niestety, nie usłyszałam wczoraj od pani minister Tzipi Livni najmniejszego śladu potwierdzenia, że to się stanie.Unfortunately I did not hear the slightest indication from Mrs Tzipi Livni yesterday that this will happen.
Kraj ten, który posiada wszelkie zasoby naturalne potrzebne do zapewnienia swoim obywatelom standardu życia godnego pozazdroszczenia, niestety pogrąża się coraz głębiej w otchłań rządów totalitarnych, które przypominają mroczne czasy średniowiecza. W rezultacie prawa człowieka w tym kraju są poważnie naruszane, a Iran staje się coraz bardziej odizolowany od reszty świata.That country, which has all the natural resources for achieving an envious standard of living for its people, is unfortunately sinking deeper into the abyss of dark ages-like totalitarian governance, with the resulting gross violations of the human rights of its citizens, and with Iran becoming more and more isolated from the rest of the world.
Nie trzeba pochodzić z tego regionu, aby zrozumieć - jak słusznie wskazała pani komisarz - zasadnicze problemy z którymi region ten się boryka: migracja ludności, mafijny handel ludźmi, o którym niestety nie wspomina się w projekcie rezolucji, narkotyki, różnice gospodarcze między krajami po obu stronach Morza Śródziemnego i oczywiście radykalny fundamentalizm islamski, który jest jedną z największych czarnych dziur w polityce międzynarodowej.You do not need to come from that region to understand, as the Commissioner rightly pointed out, the major problems it faces: migration, mafias trafficking human beings, which unfortunately is not mentioned in the motion for a resolution, drugs, the economic gap between the two sides of the Mediterranean and, of course, radical Islamic fundamentalism, which is one of the greatest black holes in international politics.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5604 zdań frazy niestety.Znalezione w 1,885 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.