wymowa: IPA: /ɲɛˈstɛtɨ/ ɲɛˈstɛtɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • unfortunately       
  (Adverb  ) (advb   ) []
   
  happening through bad luck
   
  ...służąca do wyrażania żalu, że dana sytuacja ma miejsce
   
  In an unfortunate manner.
 • sadly     
  (advb   )
   
  In an unfortunate manner.
 • regrettably   
   
  In an unfortunate manner.
 • unluckily   
  (advb   )
   
  In an unfortunate manner.
 • alas       
  (ijec   )
 • accidental       
  (adjv   )
 • alack   
 • shame         
  (verb, noun   )
 • unhappily   
  (advb   )

Pozostałe znaczenia:

 
unfortunately

Przykładowe zdania z "niestety", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niestety nie. Mimo tego, że używasz tylko & imap;, & kmail-mianownik; używa skrzynki nadawczej do wysyłania wiadomości. Jeżeli ukryjesz wszystkie foldery lokalne nie będziesz mógł naprawiać wiadomości do wysłania, które z jakiegoś powodu nie mogą zostać wysłane. Jednakże jest możliwość trzymania folderów lokalnych zamkniętych. Musisz tylko wejść w menu Ustawienia Konfiguracja & kmail-dopelniacz;... i przejść do działu Różne, możesz tam ustawić foldery przy uruchamianiu. Jeżeli zmienisz ustawiania w koncie & imap;, Lokalne foldery pozostaną zamknięte przy starcie & kmail-dopelniaczNo you can not get rid of them. The local folders function as a fallback when the & imap; server is unreachable. Although you only use & imap;, & kmail; uses the outbox for sending the messages. If we hide all local folders you wo n't be able to fix messages in the outbox which can not be send for some reason. But it is possible to keep the local folders collapsed. What you have to do is go to Settings Configure & kmail;... and go to the section Misc, there you can setup the folder on startup. If you change that to a folder on the & imap; account, the Local Folders will stay collapsed when & kmail; starts
(IT) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Niestety, z naszego punktu widzenia, bieżący kryzys stworzył potrzebę restrukturyzacji krajobrazu finansowego naszego kontynentu, ale mówiąc otwarcie, nie doprowadził w Europie do powstania grupy sumiennych podmiotów finansowych prawdziwie zdolnych do planowania przyszłych ram działania rynków.(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, unfortunately, seen from our point of view, this crisis has necessitated a restructuring of our continent's banking landscape, but has not led to the emergence in Europe, to speak plainly, of a group of serious financial operators genuinely able to plan the future framework of the markets.
Niestety ani Rada ani Komisja nie miała tyle woli politycznej, aby takie działania powstrzymać.Unfortunately, at the Council and the Commission you have not had the political will to stop them.
Jest to niezwykłe osiągnięcie, ale niestety szkoda, że mój własny kraj uszczknął tylko kawałeczek z tego tortu Schengen.It is because of this remarkable achievement that it is regrettable that my own country is only taking part in Schengen on a piecemeal basis.
Niestety, konsekwencje tego rodzaju przestępstw są wyniszczające i długotrwałe.Sadly, the consequences of these crimes are devastating and long-lasting.
Czasami mam wrażenie, że zdaniem Rady rzeczy dzieją się same z siebie, bez naszego udziału w postaci zmiany priorytetów lub przydzielania środków, a tak niestety nie jest.Sometimes I have the feeling that the Council believes that things can just happen by themselves without us having to reprioritise or earmark resources, but that is unfortunately not the case.
Tak to się niestety kończy i mieliśmy tego przykład przy wprowadzaniu euro.This, unfortunately, is how it ends, and we had an example of this with the introduction of the euro.
Niestety, mimo licznych apelów i wyrazów potępienia ze strony Unii Europejskiej i społeczności międzynarodowej, sytuacja dotycząca praw człowieka w Iranie pogorszyła się jeszcze bardziej od czasu wyborów prezydenckich w czerwcu 2009 roku.Unfortunately, in spite of the numerous appeals and statements of condemnation from the European Union and the international community, the human rights situation has deteriorated even more since the presidential elections that took place in Iran in June 2009.
Podstawowym problemem procedury odesłań prejudycjalnych jest czas oczekiwania na odpowiedź Trybunału, który nadal wynosi niestety około 20 miesięcy.A fundamental problem with the procedure for references for a preliminary ruling is the time needed to receive an answer from the Court of Justice, which unfortunately is still around 20 months.
W przypadku benzyny bezołowiowej nie dojdzie niestety do zmian tego rodzaju.In the case of unleaded petrol, unfortunately, there will be no change by this means.
Dobry pomysł, niestety nie mójNot a bad idea, although it' s not originally mine
Niestety miasto i jego okolice ucierpiały w wyniku problemu zagospodarowania odpadów , który nie tylko rzucał cień na piękno krajobrazu , ale także stanowił poważne zagrożenie dla zdrowia lokalnej populacji .However , the town and its environs suffered from a waste disposal problem which was not on ly a blight on the landscape but also posed a serious health hazard for the local population .
Podziwiam pracę wykonaną przez sprawozdawcę, pana posła Ivana. Muszę powiedzieć, że przedmiotowe sprawozdanie ujawnia niestety pewien brak uwagi ze strony Komisji w relacjach z Parlamentem, który nawet w ramach swojej ubiegłorocznej działalności sygnalizował Komisji kilka szczególnych środków, jakie należy przyjąć w ramach realizacji tego celu, który sobie wyznaczyliśmy, a mianowicie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej oraz interesów podatników w zwalczaniu nadużyć finansowych i walce z naruszaniem prawa.I must say that unfortunately this report reveals a certain lack of attention on the part of the Commission in its dealings with Parliament, which even in last year's work had signalled to the Commission several specific measures to be taken in response to this aim that we have set ourselves to protect the financial interests of the European Union and the interests of taxpayers in combating fraud and fighting illegality.
Wczoraj przeczytałem książkę, która niestety była bardzo nudna.Yesterday I read a book that was unfortunately very boring.
Oczekiwanie, że tak złożony i różniący się obszar stanie się spójny i zyska własną tożsamość w tak krótkim czasie jest wyrazem albo braku realizmu, albo - niestety muszę to powiedzieć - braku zdolności przewidywania.To expect an area so complex and different to become coherent and get an individual identity in such a short time is either unrealistic or - I hate to say - ill-intended.
Niestety, oni nie maja tego wypisanego na czoleBut this, I only think, they don' t wear badges on forehead
Po drugie, macie państwo rację, istnieje sześciopunktowy plan, który niestety nie został jeszcze w pełni wdrożony, ale ten temat jest częścią naszej agendy za każdym razem, gdy pracujemy z Rosją.Second, you are right, there is a six-point plan which, unfortunately, has not yet been fully implemented, but every time we work with the Russians, this is on our agenda.
Niestety w ‧ nie było mnie jeszcze na świecieWell, sir, I wasn' t alive in
Dlatego też, pani komisarz Kuneva, proszę przyjąć zdecydowaną postawę także w odniesieniu do naszych stosunków handlowych; proszę zaangażować komisarza Mandelsona, ponieważ niestety nie docenił on jeszcze wagi tego zagadnienia.Therefore, Commissioner Kuneva, take a firm line in our trade relations too; involve Commissioner Mandelson, because thus far, he has unfortunately not yet shown appreciation for this topic.
Za co karą, niestety, również jest śmierćFor which the punishment, regrettably, is also death
Niestety, muszę powiedzieć, że niewiele zrobiono w tym kierunku.I must say that little has been done in this direction.
Niestety nie, nad czym ubolewam[ Castillo ]Did you? No
Niestety jednak środki te nie uwzględniają ofiar przestępczości zorganizowanej, które w większości przypadków potrzebują ochrony nie przed zidentyfikowanymi lub możliwymi do zidentyfikowania osobami, ale przed organizacjami, wobec których zakaz zbliżania się do danej osoby nie może być oczywiście zastosowany.Unfortunately, however, these measures do not take into account the victims of organised crime who, in the majority of cases, do not need to be defended from an identified or identifiable person, but from organisations against which a restraining order certainly cannot be applied.
Niestety bardzo źleI' m afraid not, Madame
Powtarzam, że niestety nie podzielam opinii sprawozdawcy.Regrettably, I repeat, I am not of the rapporteur's opinion.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5680 zdań frazy niestety.Znalezione w 0,736 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.