Tłumaczenia na język angielski:

  • unique       
    (Adjective  ) (noun, adjv   )
     
    one of a kind
  • unrepeatable   
    (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

niepowtarzalny identyfikatorunique identifier

Przykładowe zdania z "niepowtarzalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Atrakcyjność regionu wynika z jego surowego krajobrazu , linii brzegowej , środowiska , dziedzictwa architektonicznego , skarbów archeologicznych , tras wędrówki pieszej , miast , wsi i ludzi . Ta pociągająca mieszanka dodatkowo wyróżnia region i nadaje mu niepowtarzalny charakter .Moreover , it provides a clear synergy between enterprise development on the one hand , and active community participation and voluntary development on the other , thus aiming to : harness the region ’ s distinctive image as an aid to local competitive advantage ; promote the region with an emphasis on its unique environmental , cultural and heritage resources ; and develop a branded identity for local goods and services emphasising distinctive regional origins and product quality .
SIS ‧+ RE charakteryzuje się niepowtarzalnymi środkami, niewystępującymi w rozwoju SIS ‧ ani SISThe SIS ‧+ RE is characterised by uniqueness of means between SIS ‧ development and SIS
Tegoroczne igrzyska zimowe w Turynie to niepowtarzalna szansa dla gospodarki naszego regionu , która przeżywa obecnie głębokie przemiany .The 2006 Winter Olympics in Turin are a unique opportunity to revive the regional economy , which is currently going through a period of fundamental change .
Organizm zmodyfikowany genetycznie i niepowtarzalny identyfikatorGenetically modified organism and unique identifier
niepowtarzalne oznaczenie miejsca (niepowtarzalny kod każdego miejsca odłowuSite unique identity (a unique code for each trapping site
Wynikiem zetknięcia się niepowtarzalnego obszaru i autentycznej wiedzy wykorzystywanej zgodnie z wielowiekową tradycją jest oryginalny i wyborny ser RocamadourThe combination of a unique environment and genuine expertise that has developed over centuries has culminated in a distinctive and tasty product, Rocamadour cheese
To miejsce wydaje się być niepowtarzalneThere' s something about the land out here
Indywidualny niepowtarzalny identyfikator przydzielany organizacjom pośredniczącym na szczeblu państwa członkowskiegoThe individual unique identifier allocated to intermediate organisations at Member State level
Stanowi ono również, że na obu paskach nanosi się identyczny, niepowtarzalny kod identyfikacyjny (zwany dalej identycznym kodem identyfikacyjnym), umożliwiający dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia oraz ustalenie, w której hodowli się ono urodziłoIt also provides for that both ear tags shall bear the same unique identification code (unique identification code), which makes it possible to identify each animal individually together with the holding on which it was born
W ten sposób wszystkie małe kraje również będą miały możliwości propagowania swoich niepowtarzalnych i szczególnych kultur.In this way, all the small countries will also have the opportunity to promote their own unique and special cultures.
fakt ustanowienia niepowtarzalnego identyfikatora zgodnie z formatem przedstawionym w Załącznikuthe fact that the unique identifier has already been developed in accordance with the formats set out in the Annex
mając na uwadze, że potencjalny wzrost gospodarczy w strefie euro szacowany jest zwykle na około ‧ % i należy go zwiększyć do ‧ % i utrzymać na tym poziomie, aby zapewnić pracę ponad dwunastu milionom bezrobotnych Europejczyków, zwiększyć ich dochody rozporządzalne oraz przyznać środki potrzebne na modernizację niepowtarzalnego europejskiego modelu państwa opiekuńczegowhereas the potential growth of the euro area is usually assessed to be around ‧% and needs to be increased and sustained at ‧% in order to provide jobs for more than twelve million unemployed Europeans, to increase their disposable income, and to allocate the resources needed to modernise Europe's unique welfare states
Z tego powodu pochwalam rychłe przyjęcie dyrektywy, która wprowadzi niepowtarzalny kod identyfikacyjny pozwalający sprawdzić, czy produkty lecznicze są autentyczne, wraz ze standardowym logo w celu oznaczenia godnych zaufania stron internetowych sprzedających produkty farmaceutyczne.For this reason, I welcome the forthcoming adoption of the directive, which will introduce a unique track and trace code to prove that medicinal products are authentic, together with a standard logo to identify trustworthy websites selling pharmaceutical products.
Zaaranżował dla nas wszystko, byśmy mogli przeprowadzić nasze seminarium w tym niepowtarzalnym budynku, charakterystycznym dla architektury symbolicznej z początku ‧ wiekuHe arranged for us to have our seminar in this remarkable building, typical of early ‧th century symbolist architecture
Jednakże każde miejsce pracy i ka żde zadanie do wykonania jest niepowtarzalne , więc owe wskazówki i zalecenia nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia szczegółowej oceny ryzyka przed podjęciemdecyzji dotyczącej konkretnej metody .However , since every workplace and every task isunique , these suggestions and recommendations do notabsolve you from the obligation to undertake a thorough risk assessment before opting for a specificmetho d .
Za to ty jesteś niepowtarzalnaYou' re creative, and you' re predictable
Nowy protokół IPv‧ ułatwi masowy rozwój łączności, a ostatecznie do Internetu podłączone zostaną miliardy przedmiotów codziennego użytku (samochody, ubrania, narzędzia itd.) posiadających własny, niepowtarzalny adres IPThe new IPv‧ protocol will facilitate a massive expansion in connectivity, with countless billions of every-day objects (cars, clothing, tools, etc.) eventually connecting to the Internet with their own unique IP address
Instytucja wydająca wydaje tymczasowy dokument, zawierający przynajmniej odniesienie do niepowtarzalnego dożywotniego numeru oraz, tam gdzie jest to możliwe, kod transpondera, zezwalający na przemieszczanie lub transport danego zwierzęcia z rodziny koniowatych w obrębie tego samego państwa członkowskiego w ograniczonym okresie nieprzekraczającym ‧ dni, w trakcie którego dokument identyfikacyjny jest oddawany do instytucji wydającej lub właściwego organu w celu uaktualnienia danych identyfikacyjnychThe issuing body shall issue a temporary document comprising at least a reference to the unique life number and, where available, the transponder code, allowing the equine animal to be moved or transported within the same Member State for a period not exceeding ‧ days, during which the identification document is surrendered to the issuing body or the competent authority for the purpose of updating identification details
Oznaczenie VKM jest niepowtarzalne we wszystkich krajach objętych niniejszą TSI oraz wszystkich krajach przystępujących do porozumienia, które wiąże się z wdrożeniem przedstawionego w niniejszej TSI systemu numeracji pojazdów i oznaczeń posiadaczaA VKM is unique in all countries covered by this TSI and all countries that enter into an agreement that involves the application of the system of vehicle numbering and vehicle keeper marking as described in this TSI
Wsparcie osi 3 uznawane jest za istotny mechanizm wspierający rozwój społecznej gospodarki rolnej w UE . Ten model gospodarowania wykorzystuje szczególn e , niepowtarzalne cechy środowiska wiejskiego , które sprzyjają terapii , rehabilitacji , włączeniu społecznemu i usługom socjalnym skierowanym do grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji .Axis 3 support is acknowledged as an important development device for expanding the EU s social farming sector ’ , which draws on rural areas ’ distinct and intrinsic characteristics as effective environments for promoting therapy , rehabilitation , social inclusion , education and social services for disadvantaged groups in society .
Genetycznie zmodyfikowana soja (Glycine max) A‧-‧, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator ACS-GMØØ‧-‧, jak określono w rozporządzeniu (WE) nrGenetically modified soybean (Glycine max) A‧-‧, as specified in point (b) of the Annex to this Decision, is assigned the unique identifier ACS-GMØØ‧-‧, as provided for in Regulation (EC) No
Jakakolwiek niepowtarzalna identyfikacja GMOAny unique identification of the GMO
Gen.etycznie zmodyfikowany ziemniak (Solanum tuberosum L.) EH‧-‧-‧, określony w pkt b) załącznika, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator BPS-‧-‧, jak ustanowiono w rozporządzeniu (WE) nrGenetically modified potato (Solanum tuberosum L.) EH‧-‧-‧, as specified in point (b) of the Annex, is assigned the unique identifier BPS-‧-‧, as provided for in Regulation (EC) No
Niepowtarzalny identyfikatorUnique identifier
Przed utworzeniem rachunku administrator rejestru przydziela również posiadaczowi rachunku niepowtarzalny kod identyfikacji posiadacza rachunkuBefore creating an account, the registry administrator shall also assign to the account holder a unique account holder identification code
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 611 zdań frazy niepowtarzalny.Znalezione w 0,734 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.