Tłumaczenia na język angielski:

  • unique       
    (Adjective  ) (noun, adjv   )
     
    one of a kind
  • unrepeatable   
    (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

niepowtarzalny identyfikatorunique identifier

Przykładowe zdania z "niepowtarzalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Znaczki mają niepowtarzalny numer państwa członkowskiego i są zabezpieczone przed sfałszowaniemTags shall have unique Member State specific numbers and be tamper-proof
Statek jest identyfikowany w sposób niepowtarzalny za pomocą jego wewnętrznego numeru określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzeniaA vessel shall be identified in a unique way by means of its internal number defined in Annex I to this Regulation
Oznaczenie VKM jest niepowtarzalne i ważne we wszystkich krajach objętych niniejszą TSI oraz we wszystkich krajach przystępujących do porozumienia, które wiąże się z wdrożeniem przedstawionego w niniejszej TSI systemu numeracji pojazdów i oznaczeń posiadaczaA VKM is unique and valid in all countries covered by this TSI and all countries that enter into an agreement that involves the application of the system of vehicle numbering and Vehicle Keeper Marking as described in this TSI
niepowtarzalne zasoby wodneunique water reserves
Niepowtarzalny identyfikator: MONUnique identifier: MON
W ramach określonego makroobszaru geograficznego istnieje ograniczony obszar, który- w zależności od specyficznych i niepowtarzalnych warunków oraz dzięki szczególnemu powołaniu czynnika ludzkiego- rozwinął się jako obszar produkcji szynki Prosciutto di ParmaWithin the defined geographical macro region there is a restricted area which, due to its unique and inimitable environmental conditions and specific human skills, has developed into the production area for Prosciutto di Parma
Producent nadaje planowi środków zaradczych niepowtarzalną nazwę identyfikacyjną lub numer identyfikacyjnyThe manufacturer shall assign a unique identifying name or number to the plan of remedial measures
Ludność lokalna, również w regionach dotkniętych kryzysem, jest często depozytariuszem niepowtarzalnego bogactwa kulturowegoLocal communities, even in areas in decline, are often the guardians of unrivalled cultural wealth
Jakakolwiek niepowtarzalna identyfikacja GMOAny unique identification of the GMO
Jeśli wszyscy mamy indywidualne, niepowtarzalne dusze, to skąd one się wzięły?If we all have our own individual, unique soul... where did they all come from?
Organizm zmodyfikowany genetycznie i niepowtarzalny identyfikatorGenetically modified organism and unique identifier
Niepowtarzalny identyfikatorUnique identifier
Właściwy organ stosuje w tym celu system niepowtarzalnej numeracjiThe competent authority shall use for this purpose a unique numbering system
Niepowtarzalny identyfikator projektuThe unique project identification
każda przywieszka ogonowa posiada niepowtarzalny numer identyfikacyjny i jest ujęta w dokumentach statystycznych dotyczących tuńczyka błękitnopłetwego oraz widnieje na każdym opakowaniu zawierającym tuńczykaEach tail tag shall have a unique identification number and be included on bluefin tuna statistical documents and written on the outside of any package containing tuna
Mamy teraz niepowtarzalną szansę zawiązania międzynarodowego kartelu, kontrolującego nie tylko produkcję, ale także dystrybucję mikroprocesorówWe are now in the unique position to form an international cartel to control not only production but distribution of these microchips
W paszporcie znajdują się również informacje na temat różnych miejsc hodowli, w których zwierzę przebywało: etykieta poświadczająca przemieszczanie się zwierzęcia jest umieszczana przez każdego właściciela, a każdy teren hodowli jest identyfikowany za pomocą niepowtarzalnego numeru (‧ pierwszych cyfr oznacza numery kodu INSEE departamentu i gminy hodowliThis passport also makes it possible to identify the holdings the animal has passed through, as a movement label is affixed by each one of the animal's owners, and each holding is identified by a unique number (the first five figures correspond to the INSEE code for the department and commune in which the holding is located
Informacje określone w tabeli ‧ I (kod identyfikacyjny rachunku i identyfikator alfanumeryczny są niepowtarzalne w ramach rejestruThe information set out in Table ‧ I. (The account ID and the alphanumeric identifier shall be unique within the registry
W tym momencie bank centralny Irlandii i pierwotny wystawca nadają wekslowi niepowtarzalny numer identyfikacyjny, o którym wystawca powiadamia następnie kontrahentaThe Form of Direction for this purpose will be provided by the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland upon request
Każde potwierdzenie odbioru ma niepowtarzalny numer zezwolenia, który kapitan zachowuje do końca rejsu połowowegoEach acknowledgement shall have a unique authorisation number which the master shall retain until the fishing trip is terminated
Każda płatność przesyłana przez system wzajemnych połączeń jest zaopatrzona w niepowtarzalny identyfikator w celu ułatwienia identyfikacji danych i usuwania błędówEach payment passing via interlinking shall have a unique identifier to facilitate message identification and error handling
Nr xxxxxx (niepowtarzalny identyfikator produktuNo ... (unique identification of the product
Kody identyfikacji transakcji są generowane przez rejestry i są niepowtarzalne w całym systemie rejestrówTransaction identification codes shall be generated by registries and shall be unique throughout the registries system
Kody identyfikacji instalacji są generowane przez rejestry i są niepowtarzalne w całym systemie rejestrówInstallation identification codes shall be generated by registries and shall be unique throughout the registries system
Zatem, ostatni niepowtarzalny identyfikator to – CED-ABTherefore, the final unique identifier then becomes-CED-AB
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 586 zdań frazy niepowtarzalny.Znalezione w 0,579 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.