Tłumaczenia na język angielski:

  • unique       
    (Adjective  ) (noun, adjv   )
     
    one of a kind
  • unrepeatable   
    (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

niepowtarzalny identyfikatorunique identifier

Przykładowe zdania z "niepowtarzalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usługthe earlier mark is unique in respect of any goods or services
Do celów rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ września ‧ r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę ‧/‧/WE i rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie ustanowienia systemu opracowywania i przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów dla organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zmodyfikowanemu genetycznie goździkowi (Dianthus caryophyllus L., linia ‧.‧.‧) przypisano niepowtarzalny identyfikatorA unique identifier has been assigned to the genetically modified carnation (Dianthus caryophyllus L., line ‧.‧.‧) for the purposes of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ September ‧ concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive ‧/‧/EC and Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ establishing a system for the development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms
Jeżeli dane osobowe umieszczone są na naklejce, niepowtarzalny numer dokumentu powinien być wydrukowany przy zastosowaniu farby fluoryzującej, przy czym stosowanie specjalnego kroju cyfr lub liter jest obowiązkoweIf a sticker is used for biographical data the unique document number should be printed using fluorescent ink, and a special style of figures or typeface is obligatory
Kara śmierci stanowi niedopuszczalne pogwałcenie przynależnej człowiekowi godności, a także niezbywalnej i niepowtarzalnej wartości, jaką jest ludzkie życie.The death penalty is an unacceptable violation of the intrinsic dignity of every human being, and of the inalienable and unrepeatable value of every life.
Ten rodzaj trudności, z natury swojej niepowtarzalny, nie powinien już mieć miejsca w przyszłościThis type of difficulty, which is by its nature one-off, should not arise again in future
Przepisy sekcji A niniejszego Załącznika stosują się do mikroorganizmów i zwierząt, chyba że inny format dla niepowtarzalnego identyfikatora został uzgodniony na płaszczyźnie międzynarodowej i przejęty dla WspólnotyThe provisions of section A of this Annex shall apply to micro-organisms and animals unless another format for a unique identifier is adopted internationally and endorsed at Community level
Administrator rejestru przydziela każdemu procesowi niepowtarzalny kod identyfikacyjnyThe registry administrator shall assign to each process a unique process identification code
bezpośrednio przed opuszczeniem przez zbiornikowiec portu wyładunku nabywca lub jego przedstawiciel dostarcza właściwym organom pisemną deklarację zawierającą gatunek ryb oraz nazwę statku, z którego zostają one wyładowane, niepowtarzalny numer rejestracyjny zbiornikowca, jak również szczegóły dotyczące miejsca przeznaczenia, w którym ryby zostaną zważone oraz orientacyjną godzinę przybycia zbiornikowca do miejsca przeznaczeniaimmediately prior to the tanker leaving the port of landing, the buyer or his agent shall provide to the competent authorities a written declaration giving the species of the fish and name of the vessel from which it is to be discharged, the unique identity number of the tanker and details of the destination where the fish will be weighed as well as the estimated time of arrival of the tanker at the destination
Jesteśmy przekonani, że miesiące pozostałe do olimpiady stanowią niepowtarzalną okazję dla międzynarodowej społeczności, a w szczególności dla Unii Europejskiej, do zobowiązania rządu w Pekinie - nie tylko w drodze dyplomatycznej, ale również poprzez inicjatywy związane z handlem - do uwolnienia wszystkich aresztowanych, do zagwarantowania niezależnym mediom dostępu do Tybetu oraz do rozpoczęcia negocjacji zarówno z parlamentem tybetańskim, jak i politycznymi ruchami przewodzącymi protestom na miejscu, w celu osiągnięcia pokojowego, dyplomatycznego, uzgodnionego rozwiązania, respektującego prawa i wybory tybetańskiej ludności.We are convinced that the months between now and the Olympics represent a unique opportunity for the international community, and in particular the European Union, to oblige the Beijing Government - not only diplomatically, but also through specific trade-related initiatives - to release all those who have been arrested, guarantee the independent media access to Tibet, and open negotiations with both the Tibetan Parliament-in-exile and the political movements leading the protests on the ground, in order to reach a peaceful, diplomatic, agreed solution that is respectful of the rights and choices of the Tibetan people.
Wprowadzić niepowtarzalny numer ustalony zgodnie z systemem/procedurą numeracji instytucji wskazanej w polu ‧; może on zawierać znaki alfanumeryczneEnter the unique number established by the numbering system/procedure of the organisation identified in block ‧; this may include alpha/numeric characters
Swój niepowtarzalny smak suszone mięso renifera zawdzięcza również innym cechom charakterystycznym regionu, takim jak wyraziste pory roku, skład pożywienia reniferów oraz tradycyjne umiejętności związane z wyborem surowca i produkcją mięsa reniferówOther natural characteristics of the region, such as distinct seasons, the reindeer diet and the traditional skills for selecting and preparing raw material for reindeer meat make dried reindeer meat what it is: a reindeer product with its own distinctive flavour
Wszystkim GMO, w przypadku których zgoda na ich wprowadzenie na rynek wydana została przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie dyrektywy Rady ‧/EWG, zostaną przypisane niepowtarzalne identyfikatoryUnique identifiers shall be assigned to all GMOs in respect of which, prior to the entry into force of this Regulation, consent has been granted under Directive ‧/EEC for their placing on the market
Cechy morfologiczne i glebowo-klimatyczne niektórych terenów na Sardynii, w połączeniu z tradycyjnymi technikami uprawy i przetwórstwa przekazywanymi przez wieki z pokolenia na pokolenie, pozwalają uzyskać produkt o wyjątkowych i niepowtarzalnych właściwościach organoleptycznych i smakowychThe morphological characteristics, soil and climate of certain parts of Sardinia and traditional growing and preparation techniques handed down from father to son combine to form a product with unique and unmistakeable organoleptic characteristics and taste
Można podać inne nazwy lub synonimy, jakimi substancja lub mieszanina jest oznaczana lub pod którymi jest powszechnie znana, takie jak nazwy alternatywne, numery, kody produktów przedsiębiorstwa lub inne niepowtarzalne identyfikatoryOther names or synonyms by which the substance or mixture is labelled or commonly known, such as alternative names, numbers, company product codes, or other unique identifiers may be provided
wszystkie znaczki posiadają wyraźny nadruk niepowtarzalnego numeru seryjnego oraz adresu zwrotnego, tak aby pochodzenie znaczków mogło zostać odtworzone w przypadku ponownego złapania oznakowanego osobnika; od dnia ‧ września ‧ r. wszystkie znaczki stosowane podczas połowów badawczych będą dostarczane przez sekretariatall tags shall be clearly imprinted with a unique serial number and a return address so that the origin of tags can be retraced in the case of recapture of the tagged individual; from ‧ September ‧ all tags for use in an exploratory fishery shall be sourced from the Secretariat
Wszystkie komunikaty pochodzące z centrum kontroli ruchu muszą być opatrzone niepowtarzalną weryfikacją lub numerem autoryzacjiA unique identification or authorisation number shall accompany all messages initiated from the ground
W ramach określonego makro obszaru geograficznego istnieją nieliczne, niewielkie obszary, które- w zależności od specyficznych i niepowtarzalnych warunków oraz dzięki szczególnemu powołaniu czynnika ludzkiego- rozwinęły się jako obszary produkcji szynki o chronionej nazwie pochodzeniaWithin macro geographical defined area are small, restricted areas which, due to unique conditions and the special skills of the local population, have developed as production areas of the PDO ham
Pochodzenie produktu jest udokumentowane z historycznego punktu widzenia, również jeśli chodzi o obszar pochodzenia surowca, gdyż produkcja ta jest wynikiem ewolucji, jaką przeszła tradycyjna gospodarka wiejska obecna w całym wspomnianym wcześniej makroregionie, i która skoncentrowała się w określonej części prowincji Parma, ze względu na niepowtarzalne uwarunkowania mikroklimatyczne i środowiskoweThe origin of the product is documented from a historical perspective, also with regard to the area of origin of the raw material as this production is the culmination of the typical rural culture common to the entire macro region mentioned above which is concentrated in a particular part of the Province of Parma because of the inimitable microclimate and environmental conditions there
Niepowtarzalne identyfikatory powinny być ustanowione zgodnie z określonym formatem w celu zapewnienia spójności zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i międzynarodowymUnique identifiers should be developed in accordance with a particular format in order to ensure consistency both at Community and international level
Niektóre cechy tworzą przemysł stoczniowy niepowtarzalny oraz odróżniający się od innych sektorów przemysłowych, takie jak krótki łańcuch produkcyjny, rozmiar, wartość oraz złożoność produkowanych jednostek, jak również fakt wykorzystywania prototypów w celach handlowychCertain features make shipbuilding unique and distinguish it from other industries such as short production series, the size, value and complexity of the units produced as well as the fact that prototypes are generally used commercially
Każdemu organizmowi zmodyfikowanemu genetycznie należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustanawiającym system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznieA unique identifier should be assigned to each GMO as provided for in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ establishing a system for the development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms
wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakiegokolwiek towaru lub usługithe earlier mark is unique in respect of any goods or services
Każdy formularz dokumentu połowowego posiada niepowtarzalny numer identyfikacyjnyEach catch document form shall have a unique document identification number
Po wydaniu uprawnienia zgodnie z ust. ‧ rejestr Unii nadaje każdemu uprawnieniu niepowtarzalny jednostkowy kod identyfikacyjnyThe Union registry shall assign each allowance a unique unit identification code upon their issuance in accordance with paragraph
To niepowtarzalneIt' s very special
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 586 zdań frazy niepowtarzalny.Znalezione w 0,593 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.