Tłumaczenia na język angielski:

  • unique       
    (Adjective  ) (noun, adjv   )
     
    one of a kind
  • unrepeatable   
    (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

niepowtarzalny identyfikatorunique identifier

Przykładowe zdania z "niepowtarzalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przed utworzeniem rachunku administrator rejestru przydziela również posiadaczowi rachunku niepowtarzalny kod identyfikacji posiadacza rachunkuBefore creating an account, the registry administrator shall also assign to the account holder a unique account holder identification code
Nazwa systemu jest wymagana w celu niepowtarzalnego identyfikowania na jej podstawie systemu określonego przez Scheme information URI oraz w celu zapewnienia nadania odróżniającej się nazwy każdemu systemowi, jeżeli operatorowi systemu podlega więcej systemów niż jedenThe scheme name is required to uniquely identify, by name, the scheme referred to by the Scheme information URI, and also to ensure that in case a scheme operator operates more than one scheme, there is a distinct name given to each of them
Specyficzny charakter kiełbasy myśliwskiej związany jest w głównej mierze z jej niepowtarzalnym kształtemThe specific character of kiełbasa myśliwska is linked mainly to its unique shape
Rzepakowi oleistemu GT‧ należy przydzielić niepowtarzalny identyfikator do celów rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ września ‧ r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę ‧/‧/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustanawiającego system tworzenia i przydzielania niepowtarzalnych identyfikatorów dla organizmów modyfikowanych genetycznieA unique identifier should be assigned to the GT‧ oilseed rape for the purposes of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ September ‧ concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive ‧/‧/EC and Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ establishing a system for the development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms
Każdemu organizmowi zmodyfikowanemu genetycznie należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustanawiającym system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznieA unique identifier should be assigned to each GMO as provided for in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ establishing a system for the development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms
wszystkie znaczki posiadają wyraźny nadruk niepowtarzalnego numeru seryjnego oraz adresu zwrotnego, tak aby pochodzenie znaczków mogło zostać odtworzone w przypadku ponownego złapania oznakowanego osobnikaall tags shall be clearly imprinted with a unique serial number and a return address so that the origin of tags can be retraced in the case of recapture of the tagged individual
Mimo rozpaczliwej sytuacji wyraźnie widać, że ma on niepowtarzalną możliwość - nawet teraz - przekazania władzy w ręce narodu pakistańskiego, do którego ona naprawdę należy.In a distinct way, despite the desperate situation, he has a unique opportunity even now to deliver power to the people of Pakistan, the true custodians of that power.
Wymienione parametry nadają wspomnianym serom wyjątkowe i niepowtarzalne właściwości organoleptyczne, jak również specyficzną konsystencję, smak i aromatIt is these factors that give the cheeses their particular and unique organoleptic characteristics, namely their texture, flavour and aroma
Zmodyfikowana genetycznie kukurydza (Zea mays L.) ‧x‧xNK‧, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nrGenetically modified maize (Zea mays L.) ‧x‧xNK‧, as specified in point (b) of the Annex to this Decision, is assigned the unique identifier DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, as provided for in Regulation (EC) No
Przegląd i reforma wspólnej polityki rybołówstwa stwarza niepowtarzalną okazję nie tylko do zaradzenia przeszłym niedociągnięciom, lecz również do wzbudzenia zaufania i wiary w przyszłośćReview and reform of the Common Fisheries Policy offers unique opportunities not only to address the shortcomings of the past, but to provide confidence and assurances for the future
Ponadto osoba ubiegająca się o taką zgodę powinna upewnić się, że wniosek określa odpowiedni niepowtarzalny identyfikatorMoreover, the person applying for such consent should ensure that the application specifies the appropriate unique identifier
Swój niepowtarzalny, kruchy i aromatyczny smak wędzone na zimno mięso renifera zawdzięcza cechom charakterystycznym regionu, takim jak wyraziste pory roku, skład pożywienia reniferów oraz tradycyjne umiejętności związane z wyborem surowca i przetwarzaniem mięsa reniferówThe area's characteristics, such as distinct seasons, the reindeer diet and the traditional skills for selecting and processing the raw material for reindeer meat make Lapin Poron kylmäsavuliha what it is: a reindeer product that is tender, full-flavoured and has its own special reindeer taste
Organizm zmodyfikowany genetycznie i niepowtarzalny identyfikatorGenetically modified organism and unique identifier
Genetycznie zmodyfikowany burak cukrowy (Beta vulgaris ssp. vulgaris) H‧-‧, określony w pkt.b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator KM-ØØØH‧-‧, jak określono w rozporządzeniu (WE) nrGenetically modified sugar beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris) H‧-‧, as specified in point (b) of the Annex to this Decision, is assigned the unique identifier KM-ØØØH‧-‧, as provided for in Regulation (EC) No
Pole to jest WYMAGANE i MUSI określać co najmniej jedną formę niepowtarzalnego identyfikatora cyfrowego usługi, której rodzaj jest określony w polu Service type identifier (klauzula ‧.‧.‧) pozwalającego na jednoznaczne zidentyfikowanie usługiThis field is REQUIRED and SHALL specify at least one representation of a digital identifier unique to the service whose type is specified in Service type identifier (clause ‧.‧.‧) by which the service can be unambiguously identified
Niepowtarzalnym identyfikatorem produktu jest MONThe unique identifier of the product is MON
niepowtarzalnym identyfikatorem produktu jest DAS-Ø‧Øthe unique identifier of the product shall be DAS-Ø‧Ø
Obszar ma niepowtarzalny klimatThe area has a unique climate
niepowtarzalne zasoby wodneunique water reserves
Genetycznie zmodyfikowana kukurydza (Zea mays L.) MON‧xMON‧ otrzymana w drodze krzyżowania odmian kukurydzy zawierających modyfikacje MON-ØØ‧-‧ i MON-ØØ‧Ø-‧, zgodna z opisem zawartym w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator MON-ØØ‧-‧xMON-ØØ‧Ø-‧, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nrGenetically modified maize (Zea mays L.) MON‧xMON‧ produced by crosses between maize containing MON-ØØ‧-‧ and MON-ØØ‧Ø-‧ events, as specified in point (b) of the Annex to this Decision is assigned the unique identifier MON-ØØ‧-‧xMON-ØØ‧Ø-‧, as provided for in Regulation (EC) No
Każda próbka i formularz jej pobrania muszą być oznaczone niepowtarzalnym numerem, który należy stosować od momentu pobrania próbki aż do jej zbadaniaEach sample and its sample form shall be labelled with a unique number which shall be used from sampling to testing
Stosując właściwą procedurę komitetu, należy opracować system pozwalający na przyporządkowanie niepowtarzalnego identyfikatora każdemu GMO z uwzględnieniem aktualnych doświadczeń uzyskanych na forum międzynarodowymA system should be designed using the appropriate committee procedure, for the assignment of a unique identifier to GMOs, taking into account relevant developments in international fora
szczegóły dotyczące niepowtarzalnego identyfikatorathe details of the unique identifier
Do celów rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę ‧/‧/WE i rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie ustanowienia systemu opracowywania i przypisywania jednolitych identyfikatorów dla organizmów genetycznie zmodyfikowanych, kukurydzy ‧ należy przypisać niepowtarzalny identyfikatorA unique identifier should be assigned to the ‧ maize for the purposes of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ September ‧ concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive ‧/‧/EC and Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ establishing a system for the development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 586 zdań frazy niepowtarzalny.Znalezione w 0,33 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.