Tłumaczenia na język angielski:

 • reluctant         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  not wanting to take some action
 • averse   
  (noun, adjv   )
   
  Having a dislike for.
 • grudging   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  unwilling or with reluctance
 • adverse   
  (adjv   )
 • antipathetic   
  (adjv   )
 • antipathetical   
 • disinclined   
  (adjv   )
 • indisposed   
  (adjv   )
 • loath   
  (noun, adjv   )
 • loth   
 • malevolent   
  (adjv   )
 • riluttante   
 • unfavorable   
 • unfavourable   
  (adjv   )
 • unfriendly   
  (adjv   )
 • unwilling   
  (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

byłbym raczej niechętnyI'd be rather reluctant to

Przykładowe zdania z "niechętny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Może on jest niechętnym ojcem jej nienarodzonego dziecka?Maybe he' s the unwilling father of her unborn child
Przesunięcie środków z budżetu programu Progress będzie miało negatywny wpływ na działania na szczeblu społeczności, zalecane w tym programie, i będzie to sygnał alarmowy, budzący wątpliwości co do społecznej otwartości europejskich instytucji wykonawczych do tej pory niestety bardzo niechętnych pod względem wykazywania odpowiedniego zaangażowania w sprawy społeczne.The reallocation of the funds from the Progress programme would affect its specific guidelines for community action and send out an alarm signal concerning the social openness of a European executive, which has been extremely reluctant until now, unfortunately, in terms of displaying sufficient social involvement.
Niektóre rządy są niechętne ustanawianiu symboli dla Europy.Some governments are loath to provide Europe with symbols.
zdecydowanie popiera decyzję państw członkowskich należących do G‧ dotyczącą zastosowania zdecydowanych środków przeciwko rajom podatkowym i niechętnym do współpracy jurysdykcjom poprzez jak najszybsze uzgodnienie pakietu sankcji i jego uchwalenie na szczycie w Londynie; zaleca, aby UE przyjęła na szczeblu wspólnotowym odpowiednie ramowe ustawodawstwo w celu ograniczenia stosunków gospodarczych z takimi jurysdykcjami; podkreśla, że dla rozwiązania tego problemu istotne jest jednolite globalne podejścieStrongly supports the decision of the European members of the G‧ to take definitive action against tax havens and uncooperative jurisdictions by agreeing on a toolbox of sanctions as soon as possible, to be endorsed at the London summit; recommends that the EU should adopt at its own level the adequate legislative framework to restrict business with those jurisdictions; stresses that global convergent approaches are essential in order to tackle this issue
Niestety Komisja jest bardzo niechętna sugerowaniu jakichkolwiek działań w tej materii.Unfortunately, the Commission is very reluctant to suggest any measures in this field.
Ograniczenia polityki spójności, które jasno wynikają z komunikatu, zależą nie tylko od ograniczeń budżetowych, lecz również od braku koordynacji między politykami spójności a innymi politykami gospodarczymi pozostającymi w gestii państw członkowskich, które często są niechętne do wykraczania poza działania koordynujące polityki krajowe z europejskimiThe limits of cohesion policy, which are clear from the communication, depend not only on budget constraints, but also on the lack of coordination between cohesion policies and other economic policies, which are still in the hands of the Member States, who are often unwilling to go beyond coordinating action between European and national policies
Komisja oraz, co ważniejsze, jej przewodniczący, okazali się bardzo niechętni do zaakceptowania inicjatyw prawodawczych Parlamentu.The Commission and, above all, its President, has shown itself to be very reluctant to accept Parliament's legislative initiatives.
Umowy podatkowe oraz opracowane przez OECD zestawienia jurysdykcji niechętnych do współpracy - by posłużyć się oficjalnie stosowaną terminologią - są niewystarczające, a nawet stanowią część problemu, który miały rozwiązywać.Tax treaties and the OECD lists of non-cooperative jurisdictions, to reproduce the terms officially in use, are unsatisfactory and even represent part of the problem that they are meant to be solving.
Jak osiągnąć wspólne standardy realizacji pośród państw członkowskich UE podczas, gdy niektóre z nich, jak moje własne -Wielka Brytania, są niezmiennie niechętne podjęciu jakichkolwiek inicjatyw w zakresie pomocy finansowej, nawet gdy jest ona dozwolona?How do you get common standards of delivery across the EU amongst the Member States, with some, like mine, the United Kingdom, ever-reluctant to take any financial assistance steps, even when they are permitted?
Mniejsi dostawcy i produkty marki własnej nie byłyby w stanie konkurować w wyższym segmencie rynku; badanie rynku potwierdziło bowiem, że istnieje duża różnica cen między markowymi i niemarkowymi produktami, a klienci niechętni są do zmiany dostawcy w przypadku zwiększenia cenSmaller suppliers and private label products would not be able to compete on the high end of the market; the market investigation indeed confirmed the existing large price gap between branded and non branded products as well as customer's reluctance to switch in case of price increases
wiceprzewodniczący Komisji. - Po pierwsze, chcę powiedzieć, że Chiny są gotowe do współpracy i nie mamy żadnych sygnałów, jakoby były jej niechętne.Vice-President of the Commission. - First of all, I want to say that China is willing to cooperate, and we have no indications that China is not willing to cooperate.
Zarówno to wydarzenie, jak i fakt, że dotychczas niechętny rząd węgierski postanowił wesprzeć budowę tego gazociągu, mogą oznaczać, że gazociąg łączący odbiorców w Europie ze źródłami energii w rejonie Morza Kaspijskiego mógłby stać się symbolem pomyślnej wspólnej polityki energetycznej, zamiast oznaką chwiejnych postaw.This, along with the fact that the hitherto reluctant Hungarian government has decided to support the construction of the pipeline, could mean that the gas pipeline connecting European consumers with energy sources in the Caspian Sea region could now become the symbol of a successful common energy policy instead of being an emblem of vacillation.
I nie całe jej ciało było niechętneIn truth, put to it, I think not all of her objected
Mimo że - jak wiemy - Parlament jest niechętny tworzeniu nowych agencji, to jako organ budżetowy troszczy się przede wszystkim o prawidłowe, rozsądne gospodarowanie przyznawanymi środkami, w tym przypadku na zapewnienie praktycznej współpracy między państwami członkowskimi w sprawie azylu.Although Parliament, as we know, is reluctant to see new agencies created, as a budgetary authority its principal concern is the correct, reasonable management of the resources allocated, in this case to ensure practical cooperation between the Member States on asylum.
Jestem oburzony, gdy czytam, że Niemcy i Francja są niechętne wzmocnieniu nadzoru finansowego w Unii Europejskiej i że chcą go wręcz osłabić.I am indignant when I read today that Germany and France, far from wishing to strengthen financial supervision in the European Union, wish, in fact, to weaken it.
Nieodzowne są jednakowoż sprawne mechanizmy zapobiegania korupcji i sprzeniewierzaniu pieniędzy UE. Powinniśmy również wystrzegać się forsowania naszych zachodnich liberalnych wartości, zwłaszcza tzw. praw reprodukcyjnych, wśród społeczności na to nieprzygotowanych lub niechętnych ich przyswojeniu pod postacią praw człowieka.Strong mechanisms to prevent corruption and misuse of EU money are, however, fundamental and we should also be careful not to force our own western liberal values, in particular, so-called reproductory rights, on to others ill-equipped or reluctant to absorb them under the guise of human rights.
Okazało się , że Malta i Słowacja to dwa państwa najbardziej otwarte na innowację , a Polska i Litwa są najbardziej jej niechętne .Malta and Slovakia were revealed to be the two most innovationfriendly EU Member States ‘ ’ , while Poland and Latvia turned out to be the least so .
wzywa Radę i Komisję do prowadzenia bardziej zdecydowanej polityki UE wobec wschodnich sąsiadów, w której nie należy odrzucać współpracy z Rosją, a wręcz przeciwnie, proponować ją zawsze, gdy tylko to możliwe; uważa jednak, że UE musi równocześnie przyjąć bardziej zdecydowane stanowisko w kwestiach kluczowych dla regionu i bardziej się zaangażować pomimo obecnego niechętnego nastawienia Rosji do roli odgrywanej przez UE w ich wspólnym sąsiedztwie; podkreśla, że rosyjskie władze muszą w końcu zrozumieć, że rosyjskie wpływy w krajach sąsiednich pomniejsza nie tyle geopolityczna rywalizacja z UE, co godne ubolewania nastawienie samej Rosji do niektórych z jej sąsiadówCalls upon the Council and the Commission to pursue a more decisive EU policy towards its Eastern neighbourhood, which should not reject cooperation with Russia, but on the contrary offer it wherever possible; considers, however, that at the same time the EU must adopt a more resolute stance on crucial issues in the region and become more deeply involved, despite Russia's current negative attitude towards the EU's role in their common neighbourhood; underlines that, in the end, it is up to the Russian authorities to understand that it is not so much geopolitical rivalry with the EU that diminishes Russian influence in its neighbourhood, but Russia's deplorable approach to some of its neighbours
Chciałbym podkreślić, iż zachowanie Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim wydaje mi sie szczególnie niezrozumiałe; najpierw była ona niechętna debacie, następnie sprzeciwiła się zgłoszeniu przeze mnie rezolucji, a w końcu zagłosowała za jej odrzuceniem. Pan poseł Ford przedstawił wyjaśnienie natury politycznej - jego zdaniem przyjmujemy zbyt wiele rezolucji dotyczących Tybetu.I would like to stress that the behaviour of the Socialist Group in the European Parliament seems to me to be particularly hard to understand; first they were opposed to the debate, then they were opposed to my tabling a resolution, and then they actually voted against it, with Mr Ford offering a political explanation that we are passing too many resolutions on Tibet.
przypomina, że w piśmie z dnia ‧ listopada ‧ r. dotyczącym procedury udzielenia absolutorium za rok ‧, Rada odrzuciła zaproszenie do udziału w posiedzeniu Komisji Kontroli Budżetowej, powołując się na umowę dżentelmeńską z dnia ‧ kwietnia ‧ r.; przypomina również o niechętnym stosunku Rady w poprzednich latach do udzielenia bardziej szczegółowych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu przesłanym przez Komisję Kontroli Budżetowej innym instytucjom w ramach opracowywania decyzji w sprawie absolutorium; uważa, że w kontekście obecnego kompromisu w ramach nieformalnego dialogu pomiędzy Radą a przewodniczącym i sprawozdawcą właściwej komisji, komisja ta powinna rozszerzyć zakres swojego udziału w celu włączenia do nieformalnego dialogu innych zainteresowanych posłówRecalls that in a letter dated ‧ November ‧ concerning the ‧ discharge procedure, the Council declined an invitation to attend a meeting of the Committee on Budgetary Control, citing the Gentlemen's Agreement of ‧ April ‧; recalls further the Council's reluctance in previous years to give more than cursory answers to the questionnaire sent by the Committee on Budgetary Control to the other institutions by way of preparation of the discharge decision; believes that, in the context of the current compromise consisting in an informal dialogue between the Council and the competent committee's chairman and rapporteur, the competent committee should broaden the scope of its participation to include other Members wishing to contribute to this informal dialogue
Taka metodologia pracy nie daje żadnej gwarancji, że prace Marty'ego nie były przedmiotem manipulacji ze strony służb i organizacji niechętnych współpracy transatlantyckiej w dziedzinie zwalczania terroryzmu.This approach cannot provide any assurance that Mr Marty's work was not the subject of manipulation by services and organisations reluctant to engage in transatlantic cooperation in the interests of overcoming terrorism.
Sprawozdanie pani posłanki Valenciano Martínez-Orozco słusznie wskazuje, że dążenie w nieskończoność do dialogów w sprawach praw człowieka z niechętnymi w tym względzie rządami nie jest słusznym celem, i że takim dialogom nie można pozwolić, żeby załamały się z braku przejrzystości i kontroli demokratycznej.The Valenciano Martínez-Orozco report rightly points out that endlessly pursuing human rights dialogues with reluctant governments is not a valid objective, and that such dialogues must not be allowed to founder in a lack of transparency and democratic control.
Wielu polityków niechętnych europejskiej integracji ekonomicznej już ogłosiło rozpad strefy euro szerząc katastroficzne wizje dla całego procesu integracji.Many politicians who are not in favour of European economic integration have already announced the collapse of the euro area, and are circulating a vision of catastrophe for the whole process of integration.
Po drugie, dlatego konieczne jest skoordynowanie i ujednolicenie polityki fiskalnej, nawet kosztem pozostawienia w tyle bardziej niechętnych krajów.Secondly, it is therefore necessary to coordinate and harmonise fiscal policies, even at the cost of leaving behind the more reluctant countries.
Obawiam się, że europejski pan młody tak rozpaczliwie pragnie skonsumować małżeństwo z rozsądku, że ponownie ustąpimy niechętnej pannie młodej.My fear is that the EU bridegroom is so desperate to consummate this marriage of convenience that we yet again give in to the reluctant bride.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 127 zdań frazy niechętny.Znalezione w 0,214 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.