Tłumaczenia na język angielski:

 • reluctant         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  not wanting to take some action
 • averse   
  (noun, adjv   )
   
  Having a dislike for.
 • grudging   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  unwilling or with reluctance
 • adverse   
  (adjv   )
 • antipathetic   
  (adjv   )
 • antipathetical   
 • disinclined   
  (adjv   )
 • indisposed   
  (adjv   )
 • loath   
  (noun, adjv   )
 • loth   
 • malevolent   
  (adjv   )
 • riluttante   
 • unfavorable   
 • unfavourable   
  (adjv   )
 • unfriendly   
  (adjv   )
 • unwilling   
  (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

byłbym raczej niechętnyI'd be rather reluctant to

Przykładowe zdania z "niechętny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tak więc, w świetle tych sytuacji, jestem bardzo niechętny przekazywaniu danych jednego państwa innemu państwu.Thus in view of such occurrences, I am very reluctant to accept the transfer of personal data from one country to another.
Dlatego wzywam Radę, a zwłaszcza wszystkie niechętne państwa członkowskie, do przyjęcia tych więźniów na swoje terytorium.I would therefore call on the Council and, in particular, on any reticent Member States, to accept the arrival of these detainees on their territories.
Obywatele patrzą niechętnym okiem na postęp, co do którego nie ma gwarancji, że będzie się im podobał i zadowalał.Citizens are looking with a negative eye on developments, which do not promise to be pleasing and satisfactory.
Uważam, że niezależnie od tego, jak przeciwne i niechętne może być stanowisko państw członkowskich, sprawą Komisji jest takie działanie, jakie pan, panie komisarzu Kovács potrafił podejmować, oraz wykorzystywanie jej prawa do inicjatywy, lecz być może w szerszym zakresie.I believe that, however resistant and reluctant the Member States may be, it is up to the Commission to do as you have been able to do, Mr Kovács, and use its power of initiative, but perhaps to a greater extent.
Komisja oraz, co ważniejsze, jej przewodniczący, okazali się bardzo niechętni do zaakceptowania inicjatyw prawodawczych Parlamentu.The Commission and, above all, its President, has shown itself to be very reluctant to accept Parliament's legislative initiatives.
Wprowadzone innowacje są zgodne z dążeniem Komisji do uproszczenia procedur i zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorstw, lecz różne warianty oferowane państwom członkowskim są także w tym przypadku niezgodne z zasadą harmonizacji, co świadczy o tym, że państwa członkowskie są wciąż niechętne wobec przyjęcia jednolitych procedur i systemów administracyjnychThe changes introduced are in line with the Commission's aim of streamlining procedures and reducing burdens on businesses, but the different options available to Member States once again conflict with the harmonisation principle: this is a clear sign of ongoing resistance from Member States to adopting uniform administrative procedures and systems
To skłoni bardziej protekcjonistyczne, niechętne państwa członkowskie do przyłączenia się sieci kolejowej biegnącej z północy na południe i ze wschodu na zachód, której Europa potrzebuje, aby zrealizować strategię 2020.That will oblige the more protectionist, reticent Member States to join the north-south, east-west railway network that Europe needs for its 2020 strategy.
Widzieliście sznurki?/ Jak również i teatr,/ więc Bellifiore porwał się/ na ostatni wyskok ku sławie,/ a tłumy ustawiły się,/ aby obejrzeć niechętnego iluzjonistę,/ wykonującego swój/ ostateczny trik z liną./ Oglądali państwo kolejną edycję/ Wiadomości FilmowychDid you guys see wires?And so did the theater, so Bellifiore took one last stab at fame, and the crowds lined up to see this malevolent magician perform his final rope trick. And this has been another edition of movie- vue news
Naprawdę nie rozumiem, dlaczego niektóre państwa członkowskie są takie niechętne, aby umożliwić wykorzystanie ułatwień, jakie istnieją w ramach instytucji Unii Europejskiej.I do not really understand why some Member States are so reluctant to give more possibilities to use the facilities which exist within the European Union institutions.
wiceprzewodniczący Komisji. - Po pierwsze, chcę powiedzieć, że Chiny są gotowe do współpracy i nie mamy żadnych sygnałów, jakoby były jej niechętne.Vice-President of the Commission. - First of all, I want to say that China is willing to cooperate, and we have no indications that China is not willing to cooperate.
mając na uwadze fakt, iż główna partia opozycyjna, Ruch na Rzecz Demokratycznych Zmian (MDC) ma niechętny stosunek do swego uczestnictwa w wyborach w marcu ‧ r., dopóki nie zostaną zagwarantowane podstawowe warunki dla zapewnienia wolnych i uczciwych wyborówwhereas the main opposition party, the Movement for Democratic Change (MDC), is reluctant to confirm participation in the March ‧ elections until the basic conditions for free and fair elections have been guaranteed
Ogólnie rzecz biorąc, skoro od zakończenia zimnej wojny Europa stale zmniejsza wydatki militarne, a społeczeństwo jest niechętne popieraniu działań wojskowych, podejście WPBiO powinno mieć aspekt nie tylko mechaniczny, lecz także polityczny.In general, with Europe constantly diminishing its military expenditure since the end of the Cold War and a public disinclined to support military action in general, the approach to CSDP should not only be mechanical but equally political.
Obawiam się, że europejski pan młody tak rozpaczliwie pragnie skonsumować małżeństwo z rozsądku, że ponownie ustąpimy niechętnej pannie młodej.My fear is that the EU bridegroom is so desperate to consummate this marriage of convenience that we yet again give in to the reluctant bride.
Umowy podatkowe oraz opracowane przez OECD zestawienia jurysdykcji niechętnych do współpracy - by posłużyć się oficjalnie stosowaną terminologią - są niewystarczające, a nawet stanowią część problemu, który miały rozwiązywać.Tax treaties and the OECD lists of non-cooperative jurisdictions, to reproduce the terms officially in use, are unsatisfactory and even represent part of the problem that they are meant to be solving.
Piosenkarka księdza, bez pieniędzy, ale niechętna pracom domowym, radzi sobie na swój sposóbYour little songbird who was without funds... but not a bit interested in general housework... is feathering her nest in her own manner
Ograniczenia polityki spójności, które jasno wynikają z komunikatu, zależą nie tylko od ograniczeń budżetowych, lecz również od braku koordynacji między politykami spójności a innymi politykami gospodarczymi pozostającymi w gestii państw członkowskich, które często są niechętne do wykraczania poza działania koordynujące polityki krajowe z europejskimiThe limits of cohesion policy, which are clear from the communication, depend not only on budget constraints, but also on the lack of coordination between cohesion policies and other economic policies, which are still in the hands of the Member States, who are often unwilling to go beyond coordinating action between European and national policies
Zaledwie kilka tygodni temu niektóre państwa członkowskie były bardzo niechętne idei odwróconej większości.Only a few weeks ago, some Member States were very reluctant about the reversed majority.
Polska wyjaśnia, że wierzyciele są niechętni podpisaniu ugody restrukturyzacyjnej w głównej mierze z uwagi na brak wiary w pozytywne wyniki programu restrukturyzacji i związane z tym oczekiwaniaThe Polish authorities explain that the main reason why creditors were reluctant to sign the Creditor Agreement was a lack of trust that the restructuring programme would produce positive results
Przechodząc do pewnych kluczowych pomysłów, o których pan wspomniał, takich jak nowe pomysły w odniesieniu do inwestorów prywatnych, muszę powiedzieć, że kwestia inwestorów prywatnych podnoszona była w przeszłości, ale doświadczenia zdobyte w związku z realizacją projektów ITER i GALILEO pokazują, że inwestorzy prywatni nie są skorzy do brania udziału w takich projektach, więc nie powinniśmy sie na nich opierać, skoro najprawdopodobniej będą niechętni.I turn to some crucial ideas that you address such as some new ideas on private investors. I have to say that this issue of private investors has been addressed before, but we know from the ITER experience and from the GALILEO experience that they are not there, so we have to make sure that we are not building on them if they are not forthcoming.
axe jest ostre i ostrze jest ostry cecha istoty żywej rozlewa z ekranu cienie padają wszystko razem jest mrokiem nie jesteś bezpieczny tak w bezpieczeństwie twojego pokoju wszystko, czego chcę ma łatwo i szybko zarobić//zarabiać duży szmal wiercić i zabić,, który może być naprawdę pasjonujący dlaczego moje ofiary są tak niechętne? możesz być pewny, którego nie zobaczysz mnieThe axe is sharp and the blade is keenCreature feature spills from the screen Shadows fall and all is gloom
Po drugie, dlatego konieczne jest skoordynowanie i ujednolicenie polityki fiskalnej, nawet kosztem pozostawienia w tyle bardziej niechętnych krajów.Secondly, it is therefore necessary to coordinate and harmonise fiscal policies, even at the cost of leaving behind the more reluctant countries.
Czynnikiem, który skłonił władze do zmiany zdania, był bardzo poważny dialog ze "społecznością biznesową”, z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, którzy jednoznacznie zwrócili się do rządu o zmianę jego uprzednio niechętnego, wręcz negatywnego, nastawienia, aby umożliwić małym i średnim przedsiębiorstwom na Węgrzech skorzystanie z jednolitego patentu europejskiego i uzyskać oszczędności dzięki funkcjonującemu systemowi językowemu.As regards the factor that caused the Hungarian Government to change its mind, this was the very serious dialogue held with the 'business community', with the representatives of small and medium-sized enterprises, and they unambiguously asked the government to change its earlier reluctant, or rather negative, stance in order to enable Hungarian small and medium-sized enterprises to benefit from the unitary European patent and to make savings thanks to a functioning linguistic regime.
Wszyscy wiemy, że istnieją państwa członkowskie, które są niezdolne lub niechętne do ochrony swoich zewnętrznych granic UE przed nielegalną imigracją.We all know that there are some Member States who are unable or unwilling to protect their EU external borders against illegal immigration.
" Przywiązuję małą uwagę... ",/ powiedział pan Grant,/ do zdania młodych osób na temat małżeństwa./ Jeżeli twierdzą, że są do tego niechętni,/ zakładam, że nie spotkali/ jeszcze właściwej osoby./ Dr Grant ze śmiechem pogratulował/ pannie Crawford,/ co do jej uczucia niechęci,/ w związku z jej sytuacją./ Tak, wcale się tego nie wstydzę./ Chciałabym, żeby wszyscy się pobierali,/ gdyby robili to z głową./ Nie lubię, kiedy ludzie się/ wzajemnie odrzucają./ Ale wszyscy powinni pobrać się tak szybko,/ aby odnieść dzięki temu korzyściWoman) " ' I pay very little regard, ' said Mrs Grant," ' to what any young person says on the subject of marriage. " ' If they profess a disinclination for it, I only set it down that they have not yet " ' seen the right person. '
Nieodzowne są jednakowoż sprawne mechanizmy zapobiegania korupcji i sprzeniewierzaniu pieniędzy UE. Powinniśmy również wystrzegać się forsowania naszych zachodnich liberalnych wartości, zwłaszcza tzw. praw reprodukcyjnych, wśród społeczności na to nieprzygotowanych lub niechętnych ich przyswojeniu pod postacią praw człowieka.Strong mechanisms to prevent corruption and misuse of EU money are, however, fundamental and we should also be careful not to force our own western liberal values, in particular, so-called reproductory rights, on to others ill-equipped or reluctant to absorb them under the guise of human rights.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 122 zdań frazy niechętny.Znalezione w 0,599 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.