Tłumaczenia na język angielski:

  • that's all right   

Przykładowe zdania z "nie ma o czym mówić", pamięć tłumaczeniowa

add example
W książkach odnoszących się do mego dzieciństwa nie wiem już, co pominęłam, a co powiedziałam. Myślę, że powiedziałam o miłości, z którą odnoszono się do naszej matki, ale nie wiem, czy mówiłam o nienawiści, którą również do niej żywiono, i o miłości, z jaką odnosili się jedni do drugich, i o równie straszliwej nienawiści, tej wspólnej historii zniszczenia i śmierci, stanowiącej w każdym wypadku dzieje rodziny, tak w wypadku miłości jak i nienawiści, co wymyka się mojemu rozumowi, jeszcze nieosiągalne dla mnie, ukryte w głębi ciała, ślepe jak nowo narodzone dziecię.In the books I’ve written about my childhood I can’t remember, suddenly, what I left out, what I said. I think I wrote about our love for our mother, but I don’t know if I wrote about how we hated her too, or about our love for one another, and our terrible hatred too, in that common family history of ruin and death which was ours whatever happened, in love or in hate, and which I still can’t understand however hard I try, which is still beyond my reach, hidden in the very depths of my flesh, blind as a newborn child.
(PL) Panie Przewodniczący! Ja nie chcę mówić o tym, co my mamy zrobić dla Ukrainy, co Ukraina dla nas ma zrobić, ja chcę mówić o tym, co Ukraina ma dla siebie zrobić, bo jej los jest tak naprawdę w jej rękach.(PL) Mr President, I do not want to speak about what we have to do for Ukraine or what Ukraine has to do for us, I want to talk about what Ukraine has to do for itself, because its fate is, in fact, in its own hands.
W rzeczywistości, kiedy mówimy o Chinach, wiemy, że możliwości wpływu są ograniczone, ponieważ wiele z tego, o czym mówimy w Parlamencie jest sprzeczne z tym, co robią europejskie rządy w naszych krajach, tzn. pan Sarkozy, pani Merkel czy politycy w moim kraju - Portugalii - na przykład pan Sócrates, który całkiem niedawno zmienił trasę manifestacji przeciwko władzom Chin, aby odwiedzający Lizbonę premier nie musiał stawić czoła protestującym przeciwko jego reżimowi.In fact, when we talk about China, we know that this leverage is reduced because a lot of what we say in this House contradicts what the European governments in our capitals do: that is to say, what Mr Sarkozy, Mrs Merkel or politicians in my own country, Portugal, do, like Mr Sócrates, who only very recently diverted a demonstration against Chinese authorities so that the Premier, who was visiting Lisbon, did not have to come face to face with those protesting against his regime.
Oczywiście, póki co, wzorem demokratycznych swobód nie jest, ale stan swobód obywatelskich w tym kraju - znam trochę ten kraj, bo kilkakrotnie w nim byłem - jest znacznie lepszy niż w większości sąsiednich państw w tym regionie i nie ma tam na szczęście aż takich problemów, jakie na przykład istnieją w Rosji, o czym mówiliśmy przed chwilą.Of course, at the moment, it is not a model of democratic freedoms, but the civil rights situation in that country - and I know Kazakhstan a little, as I have visited it on a number of occasions - is considerably better than in most of the neighbouring countries in the region, and it fortunately does not have the sort of problems that exist in Russia, for example, and which we have just been discussing.
Polityka poznaje się nie tylko po tym, o czym mówi, ale także po tym, o czym nie mówi i zabrakło mi w pani wystąpieniu spraw, które bulwersują znaczącą część europejskiej opinii publicznej, także opinię publiczną w moim kraju.Politicians show who they are not only by what they say, but also by what they do not say, and I did not hear in your speech, Mrs Ashton, anything about some matters which have shocked a significant part of European public opinion, including public opinion in my country.
Co się jednak tyczy bilansu pańskich dokonań w ostatnich pięciu latach i tego, co nam pan do tej przedstawił - nie mówię o tym, co stanie się w przyszłości, ale o dotychczasowych działaniach - jedną rzecz mogę panu powiedzieć z całą pewnością: nie ma pan poparcia mojej grupy.However, with regard to your balance sheet for the last five years and to what you have presented us with thus far - I am not talking about what may happen in future, but what is currently on the table - I can say one thing to you with certainty: you do not have the support of my group.
Miała najprzytulniejszy/ i najcichszy głos jaki słyszałam,/ jak wierzba na wietrze./ W kościele, gdy śpiewała,/ ludzie wokół niej milknęli,/ żeby lepiej słyszeć./ Nie mogę przestać myśleć/ jak smutno by jej teraz było./ Nigdy nie lubiła Bobby' ego,/ a ja się w nim zakochałam./ On dbał o mnie,/ czułam się przy nim taka piękna./ Pewnej letniej nocy w szkole średniej/ zobaczyłam jak siedział na masce swojego Firebirda./ Był jednym z tych ludzi,/ którzy wyglądali tak przerażająco./ Jakby miał jakiś sekret./ Ja nigdy nie miałam sekretów./ Mama miała ciężkie życie./ W sumie cieszę się,/ że nie musiałeś patrzeć jak cierpi./ Nie mówię tego jako wymówkę tego/ wszystkiego co się stało, po prostu.../... nigdy nie chciałam się/ przyzwyczaić do bycia smutną./ To musi brzmieć śmiesznie,/ kiedy to mówię./ Kochająca, MaddieHow she had the softest, quietest voice you ever heard,like a willow in a breeze. In church, when she sang, people standing around her would hush just to get a better listen
Nie mówi się o tym wiele w tym Parlamencie, ponieważ wszyscy zajmujemy się politycznymi debatami, których celem jest przeciąganie dyskusji tak naprawdę niemających żadnego związku z tym, co znalazło się w naszym porządku obrad.I do not hear much about this in this House, because we are all concerned about a political discussion that is attempting to drag in future concerns that do not really have anything to do with what is on the agenda.
Gdyby mama nie wyszła za tatę,/ mnie by tutaj nie było./ Nie wiem, może gdybym widziała,/ jaka ona była w moim wieku./ Szczerze mówiąc, to rodzice/ moich przyjaciół nie są tacy wspaniali./ Mama zawsze się o mnie troszczy,/ podczas gdy mama Taylor/ ma ją gdzieś./ Więc w porównaniu z nią,/ mam chyba szczęście./ Nie wiem czemu tak trudno/ mi to przyznać, ale w głębi serca.../ kocham./ To jedyna matka, jaką będę/ kiedykolwiek miała' But if Mom didn' t marry Dad, I wouldn' t be here.I don' t know, maybe if I could have seen what she was like at my age. Truthfully, it' s not like any of my friends ' parents are so great
Podsumowując, nie sądzę, by ktokolwiek w Parlamencie mógł wątpić, że, abstrahując od tego, o czym niektórzy z państwa dziś tu mówili i co jest zaledwie jednym aspektem określonego wywiadu, ufam, że nikt z państwa nie zapomniał o mojej działalności na przestrzeni lat.To conclude, I do not think that anyone in Parliament can be in any doubt over the fact that, apart from what some of you have decided to raise here today, which is just one aspect of a particular interview, I trust that none of you can overlook what I have achieved over the years.
(DE) Panie przewodniczący! W dniu, w którym Václav Havel mówił w tej Izbie o wolności, o którą walczono 20 lat temu w Europie Wschodniej, chciałabym zapytać dziś wszystkich zasilających szeregi grupy Europejskiej Partii Ludowej, którzy orędowali dziś za wysłaniem przez Unię Europejską obserwatorów wyborów do Hondurasu, co by uczynili, gdyby ponad 20 lat temu Unia Europejska oświadczyła, że wysyła obserwatorów z zadaniem monitorowania bezprawnych wyborów w ich kraju, gdzie w zgodnej opinii wszystkich nie ma wolności, brakuje bezpieczeństwa i panuje klimat przemocy?(DE) Mr President, on the day on which Václav Havel spoke in this House about the freedom that was fought for 20 years ago in Eastern Europe, I would like to ask all of those from the ranks of the Group of the European People's Party who have pleaded today for the European Union to send election observers to Honduras what they would have done if, more than 20 years ago, the European Union had declared that it was sending election observers to monitor an illegitimate election in their country - where everyone had said there was no freedom and a climate of violence, and that there was a lack of security.
Mówię o tym, ponieważ są kraje położone w tym samym regionie Unii Europejskiej co Łotwa, w tym samym regionie Unii Europejskiej co Węgry, w tym samym regionie Unii Europejskiej co Rumunia, które nie mają takich problemów i które lepiej sobie radzą z kryzysem, korzystając ze wsparcia z budżetu europejskiego, za pośrednictwem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, z ochrony wynikającej z członkostwa w Unii Europejskiej oraz spodziewanej przynależności do strefy euro, a zarazem bez konieczności zwracania się o pomoc w ramach instrumentu wsparcia bilansu płatniczego.I say this because there are countries in the same region of the European Union as Latvia, in the same region of the European Union as Hungary, and in the same region of the European Union as Romania, which are not having the same problems, and which are doing a better job of tackling the crisis, with support from European budgets, through the Structural Funds and the Cohesion Fund, with the protection given by membership of the European Union and prospective membership of the euro, but without the need to ask for assistance from the balance of payments facility.
Cieszę się, że tu jestem./ Wychowałam się w Charlestown,/ w tej małej społeczności.../ gdzie wszyscy się o siebie troszczą./ Przyjaciele byli jak rodzina./ Wstydzę się rzeczy,/ które robiłem.../ Nie wiem,/ gdzie się tego nauczyłem./ Minęło siedem lat,/ kolejne Święta, urodziny.../ Nie wiedziałam,/ jak wygląda mój syn./ Robiliśmy szybką akcję,/ jeśli było trzeba.../ przez co nas aresztowali./ Później.../ Walka z samym sobą,/ strata, rozumiesz?/ Rozczarowanie samym sobą./ Gniew, rozczarowanie, desperacja./ To jak, kiedy facet siedzi w barze/ i wchodzi ksiądz./ Facet mówi:/ " Zaczekaj chwilę./ Przykro mi to mówić/ i marnować twój czas,/ ale tak się składa,/ że wiem, że Boga nie ma. "/ Ksiądz na to:/ " A skąd wiesz? "I' m grateful to be here today.Growing up in Charlestown in, you know, a small- knit community...... we took care of each other, were protected. My friends were really like my family
Państwa członkowskie zapewniają, aby statki objęte zakresem stosowania dyrektywy ‧/‧/WE, które przemieszczają się między portami położonymi na obszarze celnym Unii, przy czym nie przypływają z portu położonego poza tym obszarem lub na wolnym obszarze celnym objętym kontrolą typu I w rozumieniu prawa celnego, nie zawijają do takiego portu i nie zmierzają do takiego portu, są zwolnione z obowiązku przekazywania informacji w ramach formularzy FAL, bez uszczerbku dla mających zastosowanie aktów prawnych Unii oraz możliwości zażądania przez państwa członkowskie przekazania informacji wchodzących w zakres formularzy FAL, o których mowa w części B pkt ‧–‧ załącznika do niniejszej dyrektywy, które to informacje są niezbędne do ochrony porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz do wykonywania przepisów celnych, podatkowych, imigracyjnych, środowiskowych lub sanitarnychMember States shall ensure that ships falling within the scope of Directive ‧/‧/EC and operating between ports situated in the customs territory of the Union, but which do not come from, call at or are headed towards a port situated outside that territory or a free zone subject to type I controls under customs legislation, are exempt from the obligation to send the information referred to in the FAL forms, without prejudice to the applicable legal acts of the Union and the possibility that Member States may request information in the FAL forms referred to in points ‧ to ‧ of Part B of the Annex to this Directive which is necessary to protect internal order and security and to enforce customs, fiscal, immigration, environmental or sanitary laws
Chciałbym zapytać, czy nie uważa pan, że niezależnie od pańskiego osobistego zainteresowania powołanie koordynatora dla realizacji projektu Nabucco mogłoby nadać mu sprawniejszą dynamikę realizacji, tak abyśmy mieli pewność, że to, o czym mówimy w dniu dzisiejszym tutaj i czego oczekują również państwa członkowskie, w tym również mój kraj - Polska, miałoby stuprocentową szansę realizacji.I would like to ask whether you think that, notwithstanding your personal interest in the matter, the appointment of a coordinator for the implementation of the Nabucco project might make its implementation more efficient, so that we may be sure that what we are discussing today, and what the Member States - including my country, Poland - also expect to happen, will have a 100% chance of becoming a reality.
Mam./- Musimy porozmawiać./- O czym?/ O krzyżu w twoim mieszkaniu./ Co?/ Mieszkamy blisko waszego domu, Lionel./ Nie mamy o czym ze sobą rozmawiać./ Nie ma sprawy./ Możemy pogadać na komisariacieI got it.PATRlCK ON PHONE: We need to talk to you, Lionel
Przerażenie moje nie dotyczyło tego, co o niej mówię, jej rysów, jej uszczęśliwionej miny, jej urody, brało się ono z tego, że siedziała tam właśnie, gdzie siedziała moja matka w chwili dokonania się przemiany, że wiedziałam, że na miejscu matki nie było nikogo innego, tylko ona sama, ale że jej tożsamość właśnie, której nie mogła zastąpić żadna inna, znikła, a ja nie miałam żadnej możliwości spowodować, aby wróciła, nakazać, by zaczęła powracać.My terror didn’t come from what I’ve just said about her, her face, her look of happiness, her beauty, it came from the fact that she was sitting just where my mother had been sitting when the substitution took place, from the fact that I knew no one else was there in her place, but that that identity irreplaceable by any other had disappeared and I was powerless to make it come back, make it start to come back.
Na koniec co się tyczy kwestii jądrowej: spędziłam cztery i pół dnia na bezpośrednich rozmowach z irańskimi negocjatorami i mam bardzo jasną wizję tego, co chcę zrobić; chcę mianowicie zapewnić możliwość temu krajowi, Iranowi, aby mógł udowodnić to, o czym ciągle mówi, aby mógł pokazać, że zmierza w kierunku energii jądrowej dla celów cywilnych, a nie w kierunku broni jądrowej.Finally, on the nuclear issue: I spent four and a half days in direct discussions with the Iranian negotiators and I am very clear in what I am trying to do, which is to provide an opportunity for this country, for Iran, to show what it keeps saying, to demonstrate that it is moving in a civil nuclear power direction and not in a nuclear weapons direction.
W Chinach nie mieliśmy do czynienia z tym, co miało miejsce w Birmie, a o czym mówiliśmy w trakcie poprzedniej debaty.We have not seen in China what we saw in Burma, as discussed in the previous debate.
Wspominał pan o pewnym kraju, panie pośle Schulz, który przebrał miarę - nie moja rola w tym, aby o tym mówić - lecz jeśli wszyscy zgodzimy się co do minimalnej podstawy kosztów, problemy, które pan wymienił, zostaną wyeliminowane, a chciałbym spytać, panie Cohn-Bendit, i jestem pewien, że pan poseł Daul mnie poprze, dlaczego Parlament Europejski nie miałby być w to zaangażowany?You talked about the excesses, Mr Schulz, that are the practice in one country - it is not my place to mention it - but if we all agree on a minimum corpus for the cost, those excesses that you pointed out will no longer take place, and, Mr Cohn-Bendit, I am sure that Mr Daul would agree, why would the European Parliament not be involved in this?
Tymczasem w domu rządziła żona: dyktowała, co mąż ma mówić, a czego nie mówić przy ludziach, kazała pościć w piątki, decydowała, jak ma się ubrać, i zmuszała do nagabywania pacjentów o zaległe honoraria.But his wife was master; he had to say this and not say that in company, to fast every Friday, dress as she liked, harass at her bidding those patients who did not pay.
Musimy mieć jasność co do jednej kwestii. Jeżeli poprzez naszą politykę - i mówię to, mając na uwadze w szczególności dyskusję, która ma się odbyć w przyszłym tygodniu - doprowadzamy do tego, że przedsiębiorstwa opuszczają swoje europejskie fabryki i zakładają nowe w innych częściach świata, niezaprzeczalnie wpływ na środowisko naturalne nie będzie pozytywny, ponieważ w tych nowych fabrykach będą wtedy wytwarzać swoje wyroby w o wiele gorszych warunkach środowiskowych.We have to be quite clear about one thing: if by our policies - and I say this with next week's debate very much in mind - we cause industries to abandon their European facilities and to set up production sites elsewhere in the world, the effect on the environment will certainly not be a positive one, for in these other places they will be then be producing their goods under much worse environmental conditions.
Nie ma standardu, który mówi, że atrybut ALT powinien by wyświetlany w dymku podpowiedzi. Specyfikacja mówi, że ALT powinien być wyświetlany w miejscu obrazka, np. w przeglądarkach tekstowych, takich jak lynx, czy w‧m. Nadużywanie atrybutu ALT jest złe, jeśli chodzi o dostępność. Dymki podpowiedzi powinny być wyświetlane z atrybutu TITLE, co zostało zaimplementowane w & konqueror-miejscownikThere is no standard that states the ALT attribute should appear as a tooltip. The specification calls for ALT to be displayed in place of the image, as in text-mode only browsers such at lynx or w‧m. Abusing the ALT attribute is bad for accessibility. Tooltips are supposed to come from the TITLE attribute and this is implemented in & konqueror
Nie chodzi tutaj bowiem o to, aby mówić, co jest dobre, co być powinno, mówić o pewnych normatywach, ale o to, aby w sposób realny pomóc tym ludziom, którzy walczą o prawa obywatelskie i o wartości demokratyczne tam, gdzie jest o nie znacznie trudniej niż w Unii Europejskiej.This should not involve stating what is right, what ought to happen, or referring to certain standards. It should instead involve providing genuine assistance to people who are fighting for citizens' rights and democratic values in areas where these are far more difficult to attain than in the European Union.
Mówię o obliczaniu emisji per capita, o co wnioskowaliśmy razem z panem posłem Prodim i co jest szczególnie ważne teraz, gdy wydaje się, że nie ma równości w emisjach i gdy wszyscy po równo powinni doprowadzić do redukcji emisji.I am speaking of the per capita calculation of emissions, which we have proposed, together with Mr Prodi, and which is very important in the light of the current situation in which there now seems to be an inequality in emissions and in which those emissions all have to be reduced in an egalitarian way.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3507340 zdań frazy nie ma o czym mówić.Znalezione w 1 176,464 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.