Tłumaczenia na język angielski:

  • not applicable   
    (adjv   )

Przykładowe zdania z "nie dotyczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie dotyczyNot applicable
W szczególności i zgodnie z ogólnymi zasadami ochrony danych, takie decyzje lub działania powinny być dozwolone wyłącznie, gdy zezwala na nie prawo lub właściwy organ nadzoru, a ponadto powinny podlegać odpowiednim środkom mającym na celu zabezpieczenie zgodnych z prawem interesów osoby, której dane dotycząIn particular, and consistently with general data protection principles, such decisions or actions should be allowed only if expressly authorized by law or by the competent supervisory authority, and should be subject to appropriate measures aimed at safeguarding the data subject's legitimate interests
W takim przypadku decyzja sądu nie dotyczy treści i wysokości zawartej w przekazanej do wykonania decyzji Umawiającej się Strony wnioskującejThis judicial decision shall not, however, concern the contents and the amount of the decision of the requesting Contracting Party which is to be enforced
Jeden z takich wyjątków polega na tym, że ogólna reguła nie powinna być stosowana do umów, których przedmiotem jest prawo rzeczowe na nieruchomości lub prawo do korzystania z nieruchomości, chyba że taka umowa dotyczy korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie w rozumieniu dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasieUnder one such exception the general rule should not apply to contracts relating to rights in rem in immovable property or tenancies of such property unless the contract relates to the right to use immovable property on a timeshare basis within the meaning of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis
Nie mam wątpliwości co do tego, że problem starzejącego się społeczeństwa dotyczy wielu państw.There is no doubt that ageing populations are a concern in many countries.
Poprawki od ‧ do ‧ i od ‧ do ‧ włącznie nie dotyczą wszystkich wersji językowych, dlatego nie zostały poddane pod głosowanie (art. ‧ ust. ‧ lit. d) RegulaminuAmendments ‧ to ‧ and ‧ to ‧ did not concern all language versions and were therefore not put to the vote (Rule ‧(d
Na dalszym etapie te dwie wielkości niewyrządzające znacznej szkody zostały ustalone proporcjonalnie do przywozu w ‧ r. dla kraju, którego dotyczy postępowanie, jako pierwszego i najbardziej nieodległego pełnego roku, który był dostępny i który nie podlegał ograniczeniom ilościowym w odniesieniu do produktu objętego postępowaniemIn a further step, these two non-materially injurious amounts were set into proportion to the year ‧ imports for the respective country concerned as the first and most recent full year available which was not subject to quantitative restrictions with regard to the product concerned
Państwa członkowskie mogą zatem poddawać pojazdy badaniom technicznym przed rejestracją, pod warunkiem jednak, że wymóg taki nie stanowi arbitralnej dyskryminacji, tzn. dotyczy zarówno pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich, jak i pojazdów krajowych, znajdujących się w podobnej sytuacjiThe Member States may therefore subject vehicles to roadworthiness tests prior to registration, provided however that such a requirement does not constitute arbitrary discrimination, that is to say it concerns both vehicles imported from other Member States and domestic vehicles in a similar position
Jest jedna sprawa, na którą bardzo chciałabym zwrócić państwa uwagę. Ta sprawa, która w przyszłości może się skomplikować i stanowić duże utrudnienie, dotyczy tych krajów, które system obejmuje, ale które nie mają korzystnych warunków na jego wdrożenie.There is one topic to which I would very much like to draw your attention, which might become a complicated and tricky one in the future, concerning those countries that are operating within the scheme but which have a complicated environment.
Nie tego dotyczy dzisiejsza debata.That is not what today's debate was about.
Z uwagi na to, że moim zdaniem polityka protekcjonistyczna rodzi ryzyko całkowitej deregulacji, a w najlepszym razie może oznaczać brak reakcji na problemy na szczeblu regionalnym (nie jest to jednak wymiar gospodarczy, którym teraz się mam zamiar zająć) - w przeciwieństwie do pani uważam, iż to, co byłoby interesujące w sferze, w której byłbym skłonny iść za tokiem pani rozumowania i w sferze, w której ostatnio intensywnie pracujemy, zwłaszcza z prezydencją francuską, dotyczy następującego pytania: jak możemy organizować specyficzny rodzaj rolnictwa w krajach rozwijających się w ten sam sposób - zdaje się, że mamy dość krótką pamięć w Europie - w jaki sposób Europa robiła to w przypadku własnego rolnictwa?In contrast I think that what would be interesting - because I believe that protectionist policies risk throwing everything off balance, or at least risk not responding to the problems at a regional level, although this is an economic dimension that I am not going to address now - where I would be willing to back you and where we are currently working intensely, in particular with the French Presidency, is on the following question: how can we organise the specific nature of agriculture in developing countries in the same way - we seem to have rather short memories in Europe - as Europe has done for its own agriculture?
dane osobowe należy przechowywać w formie, która umożliwia identyfikację osób, których dane te dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub w jakim są przetwarzanepersonal data must be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purpose for which the data were collected or for which they are further processed
Ponadto w zakresie , w jakim szkody poniesione przez skarżącą po dniu 14 września 2001 r. są bezpośrednimi skutkami zamachów z dnia 11 września 2001 r . , jej sytuacja jest odmienna od sytuacji innych przewoźników lotniczych , których ta okoliczność nie dotyczy .In addition , since the losses sustained by the ap plicant after 14 September 2001 flow directly from the terrorist attacks of 11 September 2001 , the applicant is in a different situation compared with other airlines with regard to which that fact had not been established .
Dotyczy to także handlu międzynarodowego. Unia Europejska nie może zatem ulec powabowi protekcjonizmu w stosunkach handlowych, gdyż zniszczylibyśmy w ten sposób nie tylko samych siebie, ale przede wszystkim tych, którym chcemy pomagać - innymi słowy - szczególnie kraje najmniej rozwinięte, których pełną integrację ze światowym systemem handlu musimy promować.The European Union must therefore avoid succumbing to the lure of protectionism in commercial relations, as we would damage not only ourselves through this, but especially those whom we seek to assist, in other words, especially the least developed countries, whose full integration into the global commercial system we must promote.
W związku z tym, mimo że przywóz z Malezji mógł mieć negatywny wpływ na stan przemysłu wspólnotowego, wstępnie ustalono, że wpływ ten nie był na tyle wysoki, żeby zniwelować negatywny wpływ przywozów dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanieConsequently, although Malaysian imports could have had a negative impact on the state of the Community industry, it is provisionally concluded that this was not such as to neutralise the injurious effects caused by dumped imports from the counties concerned
Ważne jest, by w odniesieniu do różnych przedsiębiorstw, które mogą brać udział w danej procedurze, pojęcia przedsiębiorstw uczestniczących zawartego w art. ‧ i ‧ nie mylić z terminologią używaną w rozporządzeniu w sprawie połączeń oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (zwanym dalej rozporządzeniem wykonawczym), która dotyczy różnych przedsiębiorstw mogących brać udział w danej procedurzeIt is important, when referring to the various undertakings which may be involved in a procedure, not to confuse the concept of undertakings concerned under Articles ‧ and ‧ with the terminology used elsewhere in the Merger Regulation and in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ implementing Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the control of concentrations between undertakings (hereinafter referred to as the Implementing Regulation) referring to the various undertakings which may be involved in a procedure
wiceprzewodniczący Komisji. - (IT) Pani przewodnicząca, szanowni państwo! Moim zdaniem jako ogólny cel kwestia ta nie dotyczy tylko krajów Europy Wschodniej, ponieważ ogólnym celem jest wspieranie zdecydowanej, bezkompromisowej i systematycznej walki z korupcją.Vice-President of the Commission. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, as a general objective this does not, in my view, relate only to the eastern countries, since the general objective is to encourage a strong, hard-line and ongoing fight against corruption.
Oprócz wymogów ogólnych określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz wymogów szczególnych zawartych w ust. ‧, w przypadku oświadczeń o zmniejszeniu ryzyka choroby przy etykietowaniu, a jeśli ono nie występuje- w prezentacji lub w reklamie, zamieszcza się również stwierdzenie, że istnieje wiele czynników ryzyka choroby, której dotyczy oświadczenie, i że zmiana jednego z tych czynników ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać goIn addition to the general requirements laid down in this Regulation and the specific requirements of paragraph ‧, for reduction of disease risk claims the labelling or, if no such labelling exists, the presentation or advertising shall also bear a statement indicating that the disease to which the claim is referring has multiple risk factors and that altering one of these risk factors may or may not have a beneficial effect
Jednakże pozwolenia na przywóz produktów pochodzących z Indonezji lub z Chin, dla których wnioski zostały złożone w grudniu i dotyczą następnego roku nie są wydawane przed pierwszym dniem roboczym w styczniu danego rokuHowever, import licences for products originating in Indonesia or China in respect of which applications are lodged in December for the following year shall not be issued before the first working day in January of the year in question
Uwzględniono jednak należycie uwagi odnośnie domniemania zawartego w skardze przedstawione przez władze krajów, których dotyczy postępowanie, zgodnie z którymi programy nie wymagają stosowania środków wyrównawczychHowever, due note was taken of comments made by the authorities of the countries concerned in regard to the allegations contained in the complaint regarding the lack of countervailability of the schemes
Musimy sformułować wspólną strategię azylową od samych podstaw, ponieważ to, co zalecacie, nie będzie działać w krajach, których dotyczy problem.We must develop a common asylum strategy from scratch, because what you are recommending will not work in the countries that are affected.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1637557 zdań frazy nie dotyczy.Znalezione w 361,14 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.