wymowa: IPA: naˈzvjiskɔ /nazˈviskɔ/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • surname         
  (Noun  ) (noun   )
   
  name that indicates family
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
   
  A family name or last name.
 • last name   
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
   
  The surname, or family name of an individual.
   
  A family name or last name.
 • family name   
  (noun   )
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
 • name         
  (verb, noun   )
 • appellation     
  (noun   )
 • cognomen   
  (noun   )
 • denomination   
  (noun   )
 • last name (surname)   
 • noun     
  (noun   )
 • to-name   

Pozostałe znaczenia:

 
surname

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (18)

czy mogę poprosić pani nazwisko i numer TELcan I have your name and number, please
czy mogę zapytać o pana nazwiskomay I ask your name
czy może pan podać swoje nazwisko TELcan I have your name, please
imię i nazwiskofull name
Islandzkie nazwiskaIcelandic name
jak nazwisko, proszę kogo mam zameldowaćwho shall I say
jak się wymawia to nazwiskohow do you pronounce this name
jakie jest pana nazwiskowhat is your surname
NazwiskoFamily name; Last Name
nazwisko panieńskiemaiden name
nazwisko patronimicznepatronymic
nazwisko rodowefamily name
nie pamiętam pana nazwiskaI don't remember your name
odpowiedź udzielona przez komisarza/komisarz [imię i nazwisko]answer given by (commissioner's name)
pana nazwisko brzmi znajomoyour name sounds familiar
Polskie nazwiskaPolish name
Rodzina bez nazwiskaFamily Without a Name
słyszałem pana nazwisko wiele razyI've heard your name many times

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nazwisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na wszystkich publicznie rozpowszechnianych egzemplarzach dzieła chronionego prawami autorskimi zgodnie z postanowieniami pkt ‧ lit. a) należy podać nazwiska autorów dzieła, chyba że autor wyraźnie odmówi zgody na podanie jego nazwiskaAll publicly distributed copies of a copyrighted work under the provisions of paragraph ‧(a) will indicate the name(s) of the author(s) of the work unless the author(s) explicitly declines to be named
Jedyne co musimy zrobić, żeby to przejąć... to zabić faceta o nazwisku Friendly, który poskładał to wszystko do kupyAll we have to do to run the whole thing...... is to kill a man named Friendly, who put it all together
Jego nazwisko to Lo MeoName... Vincenze
Podobnie wątpliwa jest kwestia tego, czy FBI musi znać nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery kart kredytowych i numery bagażu osób podróżujących do USA i czy należy pozwolić na przechowywanie tych danych przez 15 lat.Just as questionable is the issue of whether the FBI needs to know the name, address, e-mail address, credit card number and number of suitcases of people travelling to the USA and whether it should be permitted to store this data for up to 15 years.
Na jakie nazwisko ma pan rezerwację?The name on the reservation?
Posiadacz: (nazwa/nazwisko, pełny adres i Państwo CzłonkowskieHolder: (name, full address and Member State
nazwisko, imię i data urodzenia posiadacza wizysurname, first name, and date of birth of visa holder
wzmianka o wyznaczeniu jednego lub kilku zarządców zgrupowania, ich nazwiska oraz wszelkie inne dane identyfikacyjne wymagane na mocy prawa Państwa Członkowskiego, w którym prowadzony jest rejestr, wzmianka, że mogą oni działać samodzielnie lub że muszą działać wspólnie oraz wzmianka o zakończeniu pełnienia funkcji przez każdego z zarządcównotice of the appointment of the manager or managers of a grouping, their names and any other identification particulars required by the law of the Member State in which the register is kept, notification that they may act alone or must act jointly, and the termination of any manager
nazwisko lub nazwa zakładu oraz adres zakładu i jego numer odróżniającythe name or business name and address of the establishment and its distinguishing number
Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w formie pisma z dnia ‧ lipca ‧ r. doręczonego skarżącej w tym samym dniu, na mocy której odmówiono skarżącej dostępu do danych dotyczących nazw spółek i nazwisk osób fizycznych wymienionych w dokumentach, które zostały ujawnione przez Komisję; orazAnnulment of the Commission decision in the form of a letter dated ‧ July ‧ and received by the applicant on the same day, refusing to the latter access to the names of the companies and the individuals cited in the documents disclosed by the Commission; and
Rubryka NAZWISKO I IMIĘSURNAME AND FIRST NAME heading
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek Amtsgericht Niebüll o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)- Standesamt Stadt Niebüll przeciwko Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul (Odesłanie prejudycjalne- Ustalenie nazwiska rodowego dziecka- Postępowanie zmierzające do przeniesienia prawa do ustalenia na jednego z rodziców- Brak właściwości TrybunałuCase C-‧/‧: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ April ‧ (reference for a preliminary ruling from the Amtsgericht Niebüll)- Standesamt Stadt Niebüll v Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul (Reference for a preliminary ruling- Determination of a child's surname- Procedure to transfer that determination to one of the parents- Lack of jurisdiction of the Court
Świadectwa muszą zawierać nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela Inapesca oraz jego urzędową pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacjeCertificates must bear the name, capacity and signature of the representative of the Inapesca and the latter
Imię i nazwisko nadawcyFrom field Name
Szef Misji regularnie informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych o liczbie i nazwiskach personelu uznawanego za niezbędny do zagwarantowania bezstronnego, obiektywnego i wiarygodnego monitorowania całościowego wdrożenia protokołu ustaleń podpisanego przez rząd Indonezji i GAMThe Head of Mission shall regularly inform the Department of Foreign Affairs of the number and names of personnel deemed necessary to guarantee impartial, objective and credible monitoring of the entire implementation of the MoU between the GoI and GAM
Za te historie... w obozie...- Ucz sie lepiej nowego nazwiskaBetter learn by heart your new name
w odniesieniu do przydziału przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ lit. a) akapit pierwszy-listę importerów spełniających stawiane warunki zawierającą ich nazwiska i adresy oraz liczbę zwierząt przywożonych w okresie określonym w art. ‧ ustas regards the allocation provided for in the first subparagraph of Article ‧)(a), the list of importers meeting the conditions for acceptance, with their names and addresses and the numbers of animals imported during the period referred to in Article
Odwołanie musi zawierać nazwisko i adres zamieszkania skarżącego oraz charakter, w jakim występuje osoba podpisująca, wskazanie decyzji, od której wnosi się odwołanie, wskazanie stron przeciwnych, przedmiot sporu, żądania i zwięzłe przedstawienie podstaw odwołaniaThe appeal shall contain the name and permanent address of the applicant and the description of the signatory, a reference to the decision against which the appeal is brought, the names of the respondents, the subject-matter of the dispute, the submissions and a brief statement of the grounds on which the appeal is based
nazwisko i adres właścicielaname and address of owner
Imię, nazwisko i podpis pracownika odpowiedzialnegoName of the responsible officer and Signature
Neena Gill poinformowała, iż była obecna na posiedzeniu w dniu ‧.‧.‧, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecnościNeena Gill had informed the Presidency that she had been present at the sitting of ‧.‧.‧ but that her name was not on the attendance register
Jeśli pojedziesz rano do centrali, chciałbym żebyś poszukała coś o policjancie o nazwisku Evan FreedIf you' re goin ' downtown in the mornin ', I want you to pull the jacket on an ex- Dade Vice cop named Evan Freed
Nazwisko drukowanymi literami, kompetencje i kwalifikacje osoby podpisującejName in capital letters, capactiy and qualifications of person signing
Uważam za nie do przyjęcia, że dwa państwa członkowskie i dwóch jegomości, którzy pragną wyrobić sobie nazwiska, zdołało doprowadzić do ponownej dyskusji nad przywróceniem kontroli granicznych.I find it impossible to accept that two Member States and two gentlemen looking to make a name for themselves have managed to bring the issue of the reintroduction of border controls back to the debating chamber.
Po umożliwieniu odnośnej osobie wyrażenia swojej opinii odnośnie do powodów umieszczenia jej w wykazie, Komisja ponownie zbada kwestię umieszczenia jej nazwiska w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ i podjęta zostanie nowa decyzja dotycząca tej osobyAfter having given him an opportunity to express his views on the grounds for listing, the Commission will review his inclusion in Annex I to Council Regulation (EC) No ‧/‧ and a new decision concerning him will be made
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7842 zdań frazy nazwisko.Znalezione w 3,74 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.