wymowa: IPA: naˈzvjiskɔ /nazˈviskɔ/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • surname         
  (Noun  ) (noun   )
   
  name that indicates family
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
   
  A family name or last name.
 • last name   
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
   
  The surname, or family name of an individual.
   
  A family name or last name.
 • family name   
  (noun   )
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
 • name         
  (verb, noun   )
 • appellation     
  (noun   )
 • cognomen   
  (noun   )
 • denomination   
  (noun   )
 • last name (surname)   
 • noun     
  (noun   )
 • to-name   

Pozostałe znaczenia:

 
surname

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (18)

czy mogę poprosić pani nazwisko i numer TELcan I have your name and number, please
czy mogę zapytać o pana nazwiskomay I ask your name
czy może pan podać swoje nazwisko TELcan I have your name, please
imię i nazwiskofull name
Islandzkie nazwiskaIcelandic name
jak nazwisko, proszę kogo mam zameldowaćwho shall I say
jak się wymawia to nazwiskohow do you pronounce this name
jakie jest pana nazwiskowhat is your surname
NazwiskoFamily name; Last Name
nazwisko panieńskiemaiden name
nazwisko patronimicznepatronymic
nazwisko rodowefamily name
nie pamiętam pana nazwiskaI don't remember your name
odpowiedź udzielona przez komisarza/komisarz [imię i nazwisko]answer given by (commissioner's name)
pana nazwisko brzmi znajomoyour name sounds familiar
Polskie nazwiskaPolish name
Rodzina bez nazwiskaFamily Without a Name
słyszałem pana nazwisko wiele razyI've heard your name many times

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nazwisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT‧R‧Z‧T, b) nazwisko matki: Bannour Hedia, c) skazany we Włoszech dnia ‧.‧.‧ r. (wyrok: trzy i pół roku pozbawienia wolności). w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienieOther information: (a) Italian fiscal code: BCHMHT‧R‧Z‧T, (b) his mother's name is Bannour Hedia, (c) convicted in Italy on ‧.‧.‧ (three and half year sentence). under the heading Natural persons shall be replaced by
Nazwisko i imię: Pan/PaniName and forename: Mr/Mrs/Ms
Treść tej rezolucji ignoruje fakt, że sprawę badano przez pięć ostatnich lat, po wyborach w 2002 r., a mnie poinformowano, że organizacje pozarządowe miały dostęp do tego obszaru i były zachęcane do przedłożenia nazwisk zaginionych osób, by pomóc władzom w zidentyfikowaniu ciał.This resolution text ignores the fact that the issue has been investigated over the last five years, following the 2002 elections, and I have been informed that NGOs have had access to the area and have been invited to submit their names of disappeared persons to help the authorities to identify the graves.
zaniechanie wymieniania skarżącego z nazwiska oraz umieszczania jakichkolwiek odesłań do jego osoby w przeznaczonej do publikacji wersji decyzjiRemove the identification by name of the applicant and any references to the applicant in the version of the decision to be published
w przypadku osób: nazwiska, nazwiska panieńskiego, imienia, poprzedniego nazwiska i pseudonimu, daty i miejsca urodzenia, narodowości i płcifor persons: the name, maiden name, forename, former surnames and alias, date and place of birth, nationality and sex
Na jakie nazwisko mam wypisać rachunek?What last name shall I put on the receipt?
Nie podałeś nazwiskaYou didn' t give a name
Moja poprawka ustna dotyczy dodania jednego nazwiska - młodego demokratycznego aktywisty, który został porwany 6 grudnia tego roku - do listy osób wymienionych w tej poprawce.My oral amendment is just to add one more name - that of a young democratic activist who was kidnapped on 6 December this year - to the list of names listed in this amendment.
nazwisko drukowanymi literami, stanowisko i kwalifikacje osoby podpisującejName in capital letters, capacity and qualifications of person signing
– To pułkownik – oznajmił. Obaj mężczyźni odburknęli coś Daintry’emu z bezbarwną grzecznością. – Nie dosłyszałem pańskiego nazwiska wtedy na polowaniu – zwrócił się doń Buffy. – Ja pańskiego też nie.< This is the Colonel. > Both of them grunted at Daintry with weary politeness. < Never caught your name, > Buffy said, < at that shoot. > < I never caught yours. >
W swoim piśmie do Urzędu z dnia ‧ stycznia ‧ r. RBN wyjaśniła standardową procedurę dokumentacji kosztów przedsięwzięć, obowiązującą w czasie realizacji tych przedsięwzięć: W odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa, kontrahent miał obowiązek przedstawić, trzy razy do roku, sprawozdanie dotyczące wniosku o zwrot kosztów (regnskapsrapport) z wyszczególnieniem kosztów przedsięwzięcia, w tym weryfikację zaangażowanych osób (z podaniem nazwisk), ilość godzin przepracowanych przez każdą z tych osób, a także koszty za godzinę pracy, obciążające rachunek przedsięwzięciaIn its letter to the Authority dated ‧ January ‧, the RCN explained the standard procedure for documentation of project costs valid at the time of these projects, For the involved projects, the contracting partner was required to submit a cost claim report (regnskapsrapport) three times a year detailing the cost of the project, including a verification of the persons involved (by name), the number of working hours spent by each person, and the cost per hour charged to the project account
nazwisko poufne) (nrname confidential) (No
nazwisko / nazwa i adres udziałowca ;the shareholder s name and address ’ ;
Chociaż należy być świadomym, że usunięcie nazwiska nie zawsze spowoduje, że danych nie będzie można przyporządkować osobie fizycznej, wydaje się jednak, że w obecnej sytuacji (statystyczne podsumowania wysokości zapasów ropy naftowej) to dodatkowe sformułowanie będzie wystarczające, aby zagwarantować, że do Komisji nie będą przekazywane dane osoboweAlthough one should be aware of the fact that removing a name will not always result in data which cannot be retraced to a natural person, it looks as though in the current situation (statistical summaries of oil stock levels) this additional phrase will be sufficient to assure that no transfer of personal data to the Commission takes place
Świadectwa muszą zawierać nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela VSD oraz jego urzędową pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacje na świadectwieCertificates must bear the name, capacity and signature of the representative of the VSD and the latter
W przypadku pisemnych deklaracji wartości celnej i, gdy faktura odnosząca się do przywożonych towarów wystawiona jest na nazwisko osoby mającej swoją siedzibę w innym Państwie Członkowskim, niż to, w którym zgłaszana jest wartość celna, zgłaszający dostarcza organom celnym dwie kopie tej fakturyIn the case of written declarations of the customs value, when the invoice for the imported goods is made out to a person established in a Member State other than that in which the customs value is declared, the declarant shall furnish the customs authorities with two copies of the invoice
Pracownik prosi zainteresowaną osobę o wypełnienie kilku formularzy, wpisuje nazwisko kupującego do certyfikatu i wydaje bony fizycznieThe counter staff will ask the customer to fill in some forms, will enter the customer’s name on the certificates, and will hand over the certificates to the customer
W czasie nabożeństwa, jeden z żałobników, który odmówił podania nazwiska, powiedział, że Dyrektor Shepard poświęciła swoje życie służbie kraju i zostanie zapamiętana za swoją odwagę, determinacje i lojalnośćAt today' s private memorial service, one mourner, who declined to give his name, said Director Shepard had dedicated her life to serving her country, and would be remembered for her courage, determination and loyalty
Co za interesujące nazwiskoSo, Dr Arthur Sea Measure.That' s an interesting name
Państwa i obszary celne wywozu przekazują do Komisji wzory nadruków znaków używanych przez ich organy wydające oraz nazwiska i podpisy osób uprawnionych do podpisywania świadectw autentycznościThe exporting country or custom territory concerned shall communicate to the Commission specimens of the stamp imprints used by their issuing authorities and the names and signatures of the persons empowered to sign certificates of authenticity
Odniesienia dokonuje się w formie listy sprawozdań z badań i analiz wraz z tytułem, autorem/autorami, datą sprawozdania z badań lub analiz i datą publikacji, normą wykorzystaną przy prowadzeniu analiz lub badań, nazwiskiem posiadacza zezwolenia i, jeżeli istnieje, prośbą posiadacza zezwolenia lub zgłaszającego o ochronę danychThat reference shall be made in the form of a list of test and study reports including the title, the author(s), the date of the study or test report and the date of publication, the standard to which the test or study was conducted, the holder’s name, and if any, the claim made by the holder or notifier for data protection
Wymieniono moje nazwisko; zarzucono mi wygłoszenie niedorzecznych uwag.I firmly reject this accusation.
Przypomniawszy , że zgodnie z ¬ tym przepisem OHIM może unieważnić prawo do wspó lnotowego znaku towarowego , jeżeli jego używanie może zostać zakazane w ¬ szczególności z ¬ uwagi na prawo do nazwiska , którego ochronę zapewnia prawo krajowe , Sąd stwierdził , że ochrona , którą zapewnia właściwy włoski przepis prawa , nie jest wyłączona w ¬ przypadku , gdy nazwisko zainteresowanej osoby stało się powszechnie znane ze względu na prowadzoną przez nią działalność .In addition , the freezing of the funds of entities owned or controlled by an e ntity identi ¤ ed as being engaged in nuclear proliferation is linked to that objective since there is a not insigni ¤ cant danger that such an entity may exert pressure on the entities it owns or controls in order to circumvent the e ¥ ect of the measures applying to it , by encouraging them either to transfer their funds to it , directly or indirectly , or to carry out transactions which it cannot itself perform by reason of the freezing of its funds .
Nazwisko i imię matki (jeżeli jest to konieczne do celów ustalenia tożsamościMother’s name (where necessary for the purpose of identification
Prezes Rady Ministrów AKP przekazuje okresowo rządowi państwa, w którym urzęduje Rada Ministrów AKP nazwiska, stanowiska oraz adresy urzędującego przewodniczącego Komitetu Ambasadorów AKP, sekretarza lub sekretarzy oraz zastępcy lub zastępców sekretarza Rady Ministrów AKP, a także stałych członków personelu sekretariatu państw AKPThe names, positions and addresses of the Chairman-in-Office of the Committee of ACP Ambassadors, the Secretary or Secretaries and Deputy Secretary or Deputy Secretaries of the Council of ACP Ministers and of the permanent members of the staff of the Secretariat of the ACP States shall be communicated periodically by the President of the Council of ACP Ministers to the Government of the State in whose territory the Council of ACP Ministers is established
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8116 zdań frazy nazwisko.Znalezione w 1,295 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.